Dosje javnega naročila 004591/2020
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Blago: Nabava mask in rokavic
ZJN-3: Odprti postopek

JN004591/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2020
JN004591/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN004591/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN004591/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004591/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 139-341618
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Saša Prinčič, mag. Silvana ŠONC
sasa.princic@bsezana.si
+386 57074000
+386 57341302

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/360092/JN_08-20_RD-Maske_in_rokavice.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19473
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava mask in rokavic
Referenčna številka dokumenta: JN 08/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava mask in rokavic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Maske
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Maska za bolniško osebje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rokavice za bolnišnično uporabo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2020   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na str. 3 razpisne dokumentacije imate navedeno, da je javno naročilo razdeljeno na sklope. V obeh sklopih lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga. Ali vas prav razumemo, da lahko oddamo ponudbo za posamezen artikel in ne za celoten sklop?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
DA. Ponudbo se lahko odda za posamezen artikel.Datum objave: 27.07.2020   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

stanje na trgu dobave zaščitne opreme vladajo izrazito negotove razmere, saj se svetovani proizvajalci, katero zaščitno opremo dobavljamo, dnevno srečujejo z izrednim povpraševanjem s celega sveta, v odvisnosti od čez noč sprejetih ukrepov oblasti, naglega spreminjanja epidemiološke slike, in ne morejo in ne moremo zagotavljati dobavnih rokov in dobav, kot se to pričakuje strogo v skladu s pogodbeni določili iz vzorca vaše pogodbe. Poslovanje na trgu zaščitne opreme je podvrženo izrednim nihanjem in soočenju s pomanjkanjem materiala in proizvodnih kapacitet za izdelavo le te v kratkih dobavnih rokih. Prav tako so motene logistične in transportne poti do Slovenije, ki so prav tako podvržene vedno novim omejitvam in ukrepom, zaradi česar prihaja do zamikov dobav in nezmožnosti dobav. Prosimo vas, da kot naročnik to upoštevate v svojih pogodbah, saj so vaše zahteve po kratkih dobavnih rokih, in posledicah zamud ali ne-izdobav, nesorazmerne glede na stanje, ki vlada na trgu zaščitne opreme in bo skrajno negotovo, izredno tudi v prihodnje.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da ravnate sorazmerno (v skladu z načelom sorazmernosti) in omogočite oddajo ponudbe, ker so riziki, ki se prelagajo na ponudnike nesorazmerni, kar ni dopustno. Želimo sodelovati v javnem naročilu, kjer naročnik zahteve določa na način, da so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete v samo pogodbo ustrezen člen o višji sili:

»Višja sila po tej pogodbi je vsaka okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke, pri čemer se kot primeri višje sile primeroma štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, pandemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje/predpisov, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja ali izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; sprememba cen materialov ali storitev na trgu več kot 50%, vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije, omejitve v obliki karanten, embargo. Kot primer višje sile so tudi vsako nihanje epidemije (nalezljive bolezni, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«) kjerkoli po svetu, ki vodi v poslabšanje epidemiološke slike kjerkoli po svetu, in vsi ukrepi v povezavi z epidemijo (nalezljivo boleznijo, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«), ki jih sprejmejo oblasti (organi) kjerkoli po svetu ter vse posledice teh ukrepov, četudi so bili sprejeti pred podpisom pogodbe. Stranki se sporazumeta, da višjo silo predstavljajo vse posledice »SARS-CoV-2 COVID-19« ali podobne nalezljive bolezni, ki vplivajo na celotno dobavno verigo dobavitelja.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova. V primeru nastanka višje sile ima prizadeta stranka pravico zahtevati spremembo dogovorjene cene. V primeru spremembe dogovorjene cene stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Prizadeta stranka (tj. stranka, ki ji je onemogočena izpolnitev obveznosti oziroma pravočasna izpolnitev obveznosti zaradi višje sile) nasprotno stranko takoj, najkasneje pa v petih delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu oziroma nastanku in predvidenem trajanju ovire (višje sile) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah.

Dobavitelj in Naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

V primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 30 dni, pri čemer naročnik in dobavitelj ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko Naročnik ali dobavitelj odstopi od Pogodbe v delu, ki se nanaša na predmet, na katerega se nanaša višja sila, in to brez odpovednega roka. V primerih odstopa skladno s tem odstavkom ima dobavitelj pravico do plačila že izvedenih dobav v tem delu. Drugih zahtevkov glede tega dela dobavitelj nima, niti ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode iz naslova odstopa od pogodbe skladno s tem odstavkom. Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom.«

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo, ki se nanaša na podaljšanje dobavnih rokov:

»Dobavni rok se lahko kadarkoli sporazumno podaljša. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru, ko je potrebno zaradi okoliščin, ki niso na strani dobavitelja, dobavni rok podaljšati. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Podaljšanje roka uredita naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi.«


V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom, v primeru okoliščin, ki niso na strani dobavitelja. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, v kolikor je zahtevano.«

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko ponudnik umakne svojo ponudbo v primeru okoliščin, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani ponudnikovih pogodbenih partnerjev ponudniku, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru umika ponudbe v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano.«

S spoštovanjem,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal strokovnih zahtev.Datum objave: 27.07.2020   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1: maske, NM00072:

1. Na trgu je več različnih mask IIR, ki se razlikujejo po stopnji zaščite. Najvišjo zaščito pred aerosoli, krvjo, tekočinami ipd. ima maska IIR s sposobnostjo filtracije vsaj 99% (BFE) ter ASTM level 3.
Ali zahtevate tako masko?
2. Ali zahtevate masko brez neprijetnega vonja, uporabno do 4 ure?
3. Ali zahtevate, da je vsaka škatla opremljena z navodili v SLO jeziku?
4. Ali zahtevate masko z mehkimi elastikami, ki ne žulijo uporabnika?
5. Ali zahtevate, da je potrebno ponuditi maske, ki so znotraj škatle dodatno zapakirane še v vrečko, kar predstavlja dodatno zaščito pred zunanjimi vplivi?
6. Ali zahtevate masko narejeno v EU? V Sloveniji je več kot 50% vseh mask ponarejenih ponarejeni so certifikati kot tudi ovojnina maske, vsebina (maska) pa je navadna maska tip I.
Prav tako se dogaja, da je znotraj škatle več različnih tipov maske, maske s filtracijo od 26% do 99%. Avtentičnost maske ter certifikatov je enostavno preveriti pri EU proizvajalcih ter EU meroslovcih.
Avtentičnost certifikatov ter mask narejenih na Kitajskem pa je skoraj nemogoče preveriti.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi (točka od 1 do5):
Skupina NM00072: »Maska IIR mora ustrezati zahtevam standarda EN 14683:2019 + AC2019, sposobnost filtracije minimalno 98 (BFE) ter ASTM level 3, izdelana mora biti iz netkane troslojne vlaknovine, prijetne za nošenje, ne pušča nitk, ne sme vsebovati lateksa in drugih substanc s seznama REACH Regulation, Article59(10), ne draži kože in ne sme povzročati alergij. Žička za nos ne sme biti predebela (do 2 mm), z nepremočno ušesno elastiko, kar zagotavlja udobnost nošenja, po namestitvi mora maska ostati nespremenjene oblike. Maska mora biti brez vonja, uporabna do 4 ure in ustrezne prijetne barve.
Pakirane:
po 50 kosov v kartonsko škatlo za podajanje z navodili za namestitev v slovenskem jeziku, ali
po 100 kosov, predpakirane po 10 kosov z navodili za namestitev v slovenskem jeziku

Točka 6: Ne.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje (pri NM00071 - 20kosov/škatlo, pri NM00072 - 50 kos/škatlo) .
Datum objave: 27.07.2020   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Lahko ponudimo maske tipa FFP3 pakiranje 50kom v SC ( v škatli so maske posamično pakirane) in preračunamo vašo zahtevano količino na naše škatle.
Prav tako nas zanima ali lahko ponudimo maske tipa IIR pakira po 100kom v škatli ( maske so predpakirane po pakete po 10kom).


lep pozdrav

ODGOVOR
DA, v kolikor ustrezajo vsem ostalim zahtevam.
DA.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje.
Datum objave: 11.08.2020   07:20
VPRAŠANJE
Z vašim odgovorm na vprašanje zahtevate dodatno dokazilo po ASTM level 3. Glede na to, da poslujete na EU trgu in da ima Evropa obstoječe standarde za medicinske pripomočke, po katerih ste medicinski pripomoček natančno opredelili z EN 14683:2019 NI NOBENE potrebe, da zahtevate dodatna potrdila po amariških ASTM standardih.
Dobavitelji medicinskih pripomočkov moramo poskrbeti, da so izdelki ki jih dajemo na trg ustrezni z EU in SLO regulativo. V kolikor se želite zaščititi pred neskladnimi ali neustreznimi pripomočki, bi bilo smiselno, da zahtevate raje dokazilo o opravljenih meritvah po EN 14683:2019 opravljenih v akreditiranem EU laboratoriju, iz katerih naj bo jasno razvidno da maske ustrezajop TIPu IIR.
Dokazilo po ASTM pa naprošamo da izločite iz kriterijev prijave na tazpis.

ODGOVOR
Naročnik pod skupino NM00072 umika zahtevo po dokazilu ASTM.Datum objave: 11.08.2020   07:21
VPRAŠANJE
sPOŠTOVANI,

Ali lahko priložimo reference, ki smo jih prejeli po povpraševanju (in ne po javnem naročilu) in kvalitetno dobavili v roku vse zahtevano?
Reference so preverljive!

Hvala za odgovor in lep dan,

ODGOVOR
Lahko, v kolikor izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.08.2020   07:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Koliko referenc pa zahtevate? Sta dve dovolj?

LP,

ODGOVOR
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je dovolj ena referenca.Datum objave: 11.08.2020   07:23
VPRAŠANJE
Glede na to da zahtevate Potrdilo o referenci, in sicer za "Nabavo mask in rokavic" vas pozivamo da dovolite reference, da je ponudnik
vsaj za enega 1 (enega) naročnika v RS v obdobju zadnjih 3 (treh) let dobavil medicinske potrebščine in materiale kateri spadajo pod klasifikacijo G46.460. Kar pomeni, da gre popolnoma za istovrstna oziroma primerljiva opravila s čimer ponudniki dokazujemo, da smo le to javno naročilo sposobni izvesti v zahtevanem obsegu in kakovosti.
S tem tako več NE omejujete ponudnikov, s tem ne favorizirate točno določenega ponudnika, saj COVID-19 ukrepi so prišli v veljavo šele v z marcem 2020 in poraba razpisanih artiklov je bila minimalna oz. nujno potrebna le v zdravstvenih ustanovah. Zato tudi trženja mask in rokavic v tako veliki količini ni bilo in posledično ne referenc zgolj za »zaščitne maske in rokavice«.
Smo pa ponudniki tržili in dobavljali skladno z pogodbami vse medicinske in laboratorijske materiale kontinuirano kar je precej boljša referenca. Zato je vaša zahteva po tovrstni referneci nesmiselna in jo prosim umaknite oz. dovolite predlagano.
S tem, ko to dovolite, omogočite načelo transparentnosti, gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti ter zagotavljanja konkurence med ponudniki po ZJN-3.
Vi pa tako dobite več enakovrednih in konkurenčnih ponudb, ČE SEVEDA ŽELITE imeti čim nižjo ceno.


ODGOVOR
Naročnik zahteve po referenci ni vrednostno omejil, zato so navedbe neutemeljene. Ponudniki morajo izkazati, da so usposobljeni dobavljati blago, ki je predmet naročila (maske in rokavice) v daljšem časovnem obdobju. Razpisna dokumentacija se ne spremeni.Datum objave: 11.08.2020   07:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to da zahtevate Potrdilo o referenci, in sicer za "Nabavo mask in rokavic" vas
pozivamo da dovolite reference, da je ponudnik
vsaj za enega 1 (enega) naročnika v RS v obdobju zadnjih 3 (treh) let dobavil medicinske
potrebščine in materiale kateri spadajo pod klasifikacijo G46.460. Kar pomeni, da gre
popolnoma za istovrstna oziroma primerljiva opravila s čimer ponudniki dokazujemo, da smo
le to javno naročilo sposobni izvesti v zahtevanem obsegu in kakovosti.
S tem si tako zagotovite več enakovrednih in konkurenčnih ponudb, kar je popolnoma skladno z načelom ZJN-3.
Prosimo za potrditev. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik zahteve po referenci ni vrednostno omejil, zato so navedbe neutemeljene. Ponudniki morajo izkazati, da so usposobljeni dobavljati blago, ki je predmet naročila (maske in rokavice) v daljšem časovnem obdobju. Razpisna dokumentacija se ne spremeni.Datum objave: 11.08.2020   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali striktno zahtevate maske TIP IIR ali vam lahko ponudimo maske TIP II.

Hvala,

LP

ODGOVOR
Naročnik zahteva maske TIP IIR.Datum objave: 11.08.2020   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da smo vam isto vprašanje že zastavili 27.7..2020 pa še vedno ni odgovora, vas ponovno vprašamo:
Glede na to da zahtevate Potrdilo o referenci, in sicer za "Nabavo mask in rokavic" vas
pozivamo da dovolite reference, da je ponudnik
vsaj za enega 1 (enega) naročnika v RS v obdobju zadnjih 3 (treh) let dobavil medicinske
potrebščine in materiale kateri spadajo pod klasifikacijo G46.460. Kar pomeni, da gre
popolnoma za istovrstna oziroma primerljiva opravila s čimer ponudniki dokazujemo, da smo
le to javno naročilo sposobni izvesti v zahtevanem obsegu in kakovosti.
S tem tako več NE omejujete ponudnikov, s tem ne favorizirate točno določenega ponudnika,
saj COVID-19 ukrepi so prišli v veljavo šele v z marcem 2020 in poraba razpisanih artiklov je
bila minimalna oz. nujno potrebna le v zdravstvenih ustanovah. Zato tudi trženja mask in
rokavic v tako veliki količini ni bilo in posledično ne referenc zgolj za »zaščitne maske in
rokavice«.
Smo pa ponudniki tržili in dobavljali skladno z pogodbami vse medicinske in laboratorijske
materiale kontinuirano kar je precej boljša referenca. Zato je vaša zahteva po tovrstni
referneci nesmiselna in jo prosim umaknite oz. dovolite predlagano.
S tem, ko to dovolite, omogočite načelo transparentnosti, gospodarnosti, učinkovitosti,
uspešnosti ter zagotavljanja konkurence med ponudniki po ZJN-3.
Vi pa tako dobite več enakovrednih in konkurenčnih ponudb, ČE SEVEDA ŽELITE imeti čim
nižjo ceno.

ODGOVOR
Naročnik zahteve po referenci ni vrednostno omejil, zato so navedbe neutemeljene. Ponudniki morajo izkazati, da so usposobljeni dobavljati blago, ki je predmet naročila (maske in rokavice) v daljšem časovnem obdobju. Razpisna dokumentacija se ne spremeni.Datum objave: 11.08.2020   07:27
VPRAŠANJE
Kdaj boste podali odgovore na zastavljena vprašanje?
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in rok za oddajo vsaj za 1 teden , saj na vprašanja ne odgovarjate sproti.

ODGOVOR
Naročnik upošteva roke skladne z Zakonom o javne naročanju (ZJN-3).Datum objave: 11.08.2020   07:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudimo reference javnih ustanov s katerimi smo poslovali po ponudbi in povpraševanju in ne preko javnih naročil?

Vse je preverljivo!

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Lahko, v kolikor izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije.