Dosje javnega naročila 004526/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-65/; Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.767,60 EUR

JN004526/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004526/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004526/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2020
JN004526/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.12.2020
JN004526/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004526/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 137-337239
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000801/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19528
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-65/; Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
Referenčna številka dokumenta: 43001-176/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP in Idejnega cestnega projekta rekonstrukcije R1-221/1219 Zagorje-Bevško od km 3.400 do km 4.940
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zakaj se referenčno obdobje za vodjo projekta (1o let) razlikuje od referenčnega obdobja za gospodarski subjekt (5 let)? Predlagam, da se oba referenčna obdobja izenačita na 10 let. Vodja projekta je namreč lahko ves čas referenčnega obdobja zaposlen pri istem gospodarskem subjektu.

ODGOVOR
 Naročnik z vidika poenotenja zahtevanih referenčnih pogojev spreminja točko 3.2.3.5 iz Navodil za oddajo ponudbe, tako da ta glasi:
''Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Idejni cestni projekt (IDP po ZGO-1) in/ali DGD (PGD po ZGO-1) in/ali PZI projekt ceste, v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija državne ali občinske ceste širine vsaj 5,50 metrov, pri čemer je projekt po pogodbeni vrednosti (brez DDV) presegal 75.000,00 EUR
b) Idejni cestni projekt (IDP po ZGO-1) in/ali DGD (PGD po ZGO-1) in/ali PZI projekta ceste, v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija državne ali občinske ceste širine vsaj 5,50 metrov in dolžine vsaj 750 metrov, pri čemer je načrt vseboval vsaj 300 metrov hodnikov (za pešce ali kolesarje)
c) Načrt gradbenih konstrukcij podpornih ali opornih konstrukcij svetle višine vsaj 2,50 metra na dolžini minimalno 25 metrov.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c,) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (projektov) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.
Referenčni posel iz točke c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti. ''


 Naročnik bo do roka za podajanje pojasnil objavil spremembo navodil skladno s tem odgovorom.