Dosje javnega naročila 004509/2020
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 673.626,28 EUR

JN004509/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN004509/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2020
JN004509/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2020
JN004509/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN004509/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004509/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
občinska uprava
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19566
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
Laško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2020   15:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni"

V zavihku tesarska dela ni popisa del, list je prazen.

Prosimo, da dopolnite popise s tesarskimi deli.

LP,

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Naročnik bo na spletni strani www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena prvotna predmetna razpisna dokumentacija, objavil čistopis razpisne dokumentacije z manjkajočimi popisi. Ponudniki so pri pripravi ponudb dolžni upoštevati vse spremembe, ki jih naročnik objavi preko Portala javnih naročil, bodisi z objavo spremembe ali z odgovori na postavljena vprašanja.Datum objave: 24.07.2020   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in oddaje ponudbe, saj je popis obsežen poleg tega pa je čas dopustov, veliko podjetij pa zaradi posledic epidemije še vedno dela v zmanjšanem obsegu.

V pričakovanju ugodnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Naročnik želi projekt zaključiti v letošnjem letu oz. ima zagotovljena sredstva za realizacijo v letošnjem proračunu, zato se rok oddaje ponudb ne spremeni.


Datum objave: 24.07.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vaš referenčni pogoj glede gradbenih del, vas sprašujemo katera dela boste upoštevali kot primerljiva oziroma istovrstna?


ODGOVOR
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel:
izgradnjo ali adaptacijo vsaj dveh objektov visokogradnje (ne nujno javnega naročila) in je vrednost vsakega posla nad 200.000 brez DDV.
Zaključeno gradnjo predstavlja podpisan primopredajni zapisnik oz. dokazilo o prevzemu del s strani naročnika.


Datum objave: 24.07.2020   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V skladu z ZJN3 velja za: minimalni rok za prejem ponudb je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu, zato vas pozivamo , da podaljšate rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
v skladu s 6. odstavkom 40. člena ZJN-3, ne glede na 2. odstavek tega člena lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi krajši rok za prejem ponudb.Datum objave: 24.07.2020   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim poglejte točko 23.3., ki govori o zavarovanju za odpravo napak. Govori o cestnih odsekih.... Prosimo za popravek. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za opozorilo. S tem odgovorom naročnik popravlja napako v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji se točka 23.3. pravilno glasi:
Izbrani ponudnik mora najpozneje v osmih dneh po končanju del, to je ob uspešni primopredaji objekta, izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna končna pogodbena vrednost z DDV. Za dokončanje del se šteje podpis primopredajnega zapisnika.

Garancija mora biti veljavna do konca splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 3 (tri) leta po končani gradnji.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi predložiti lastno izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po končanju vseh del predmetnega javnega naročila naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Šteje se, da je izvajalec zavaroval svoje obveznosti iz naslova odprave napak v garancijskem roku z denarnim depozitom, če je v sedmih dneh po internem tehničnem pregledu nakazal denarni depozit v višini 5% pogodbene vrednosti na račun Občine Laško številka 01257-0100003220. Denarni depozit se v primeru, da naročnik ne uveljavlja pravice do unovčenja garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, izvajalcu brez obresti vrne v roku 30 dni po preteku garancijskega roka iz pogodbe.
Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja v nobenem primeru ni opravljena.
Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:
- bančna garancija
- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
- denarni depozit
Datum objave: 24.07.2020   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD ni omenjena izvedba ključ v roke, v osnutku pogodbe pa je. Ali je torej izvedba ključ v roke? In pa še kdaj ste predvideli končanje del? 4 mesece ampak imate morda kak rok? Hvala za hitra odgovora.

ODGOVOR
Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in služi temu, da so ponudniki seznanjeni z vsebino pogodbe, ki bo sklenjena z izbranim ponudnikom. Kakor izhaja iz osnutka, bo pogodba sklenjena s klavzulo ključ v roke, pogodbeni rok bo 4 mesece od uvedbe v posel, v tem času mora biti končana gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje.Datum objave: 27.07.2020   07:11
VPRAŠANJE
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
1. Poz. 6..14 PARNOKONVEKCIJSKA PEČ - OBSTOJEČA 0 kom
Ali se kljub temu ponudi strokovna demontaža opreme, ker je 0 kom. Isto velja za vse poz., katere se nanašajo na demontažo.

2. Z oziroma na to, da je popis tehnološke opreme v celoti odklenjen, sprašujemo naročnika, kako bo zagotovil, da ponudnik popisa ne bo spreminjal s tehničnimi zahtevami, katere njemu odgovarjajo.

3. Poz. 6.15. Podstavek za konvektomat - Kakšne dimenzije je ta podstavek ?


ODGOVOR
1. Pri vseh je potrebno izpolnit pogoje iz razpisa:
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in morebitni odvoz (do 50m)ali shramba
pregled, servisiranje elementa in prilagoditev na novo pozicijo
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec,
ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.

2. Ponudniki ne smejo spreminjati vsebine popisa del, v nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje naročila.

3. Predvsem je odvisno od ponujene šok komore,(v popisu je dimenzije šok komora: 740x725x900 mm (ŠxGxV)), potem je podstavek dimenzije: 900x700x960 mm (ŠxGxV),
V kolikor so drugačne dimenzije, je potrebno tudi podstavek spremeniti, pri tem pa upoštevati, da na njem stoji konvektomat.

Datum objave: 27.07.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimi vas, da objavite nov popis kuhinje , saj se pozicije kjer je količina 0 ne vrednotijo !!!!!


Lp

ODGOVOR
Pri pozicijah kjer je količina 0, ni potrebno vpisovati cene na enoto.Datum objave: 27.07.2020   12:48
VPRAŠANJE
Sopštovani,

Tehnološka oprema

Ali razumemo pravilno, da pozcije pri katerih piše - OBSTOJEČE , količina 0 , ni predmet tehnološke opreme in jih ni potrebno vrednotiti ?


Lp

ODGOVOR
DA, tako kot predvidevate, pri postavkah s količino 0 ni potrebno vpisovati cen na enoto.Datum objave: 27.07.2020   14:46
VPRAŠANJE

Naročnika naprošamo, da se izjasni kateri odgovor naj ponudniki upoštevamo:

Na vprašanje objavljeno: Datum objave: 27.07.2020 07:11

VPRAŠANJE
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
1. Poz. 6..14 PARNOKONVEKCIJSKA PEČ - OBSTOJEČA 0 kom
Ali se kljub temu ponudi strokovna demontaža opreme, ker je 0 kom.
Isto velja za vse poz., katere se nanašajo na demontažo.

ste podali odgovor ODGOVOR:

1. Pri vseh je potrebno izpolnit pogoje iz razpisa:
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in morebitni odvoz (do 50m)ali shramba
pregled, servisiranje elementa in prilagoditev na novo pozicijo
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec,
ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave.

IN

Datum objave: 27.07.2020 12:48
VPRAŠANJE
Sopštovani,

Tehnološka oprema

Ali razumemo pravilno, da pozcije pri katerih piše - OBSTOJEČE , količina 0 , ni predmet tehnološke opreme in jih ni potrebno vrednotiti ?


Lp

ODGOVOR
DA, tako kot predvidevate, pri postavkah s količino 0 ni potrebno vpisovati cen na enoto.


ODGOVOR
Pri postavkah s količino 0 ni potrebno vpisovati cen na enoto. Je pa potrebno v ostalih postavkah zajeti tudi stroške:
strokovna demontaža opreme
zaščita opreme in morebitni odvoz (do 50m)ali shramba
pregled, servisiranje elementa in prilagoditev na novo pozicijo
potrebno upoštevati ves potreben material za priklop
potrebno izvesti zagon in testiranje ter izdelati poročilo o zagonu in testiranju
delo lahko opravi samo pooblaščen izvajalec,
ki je za ta dela usposobljen in lahko pridobi rezervne dele od naprave,

Datum objave: 28.07.2020   07:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kuhinjska oprema

1. Oddelek 6 Toplotna priprava živil : pri vseh termičnih aparatih tega oddelka (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 ) navajate zahtevo: površina narejena z odcejalnim robom globine 15 mm". Prosimo za pojasnilo ali je prišlo do napake, saj navedena zahteva običajno velja za nevtralne elemente (korita, odcejalne mize, pulte z vgrajenimi koriti), kjer pa te zahteve ne navajate.
2. Oddelek 6 Toplotna priprava živil: pri vseh termičnih aparatih tega oddelka ( (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 navajate zahtevo: "stikalna plošča z integriranim polnilom iz kaljenega stekla (barva - črna)" . Navedena karakteristika se nanaša samo na enega točno določenega proizvajalca (Gazzi), kar pa ni v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, saj s tem kršite načelo enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Ta zahteva je za funkcionalno aparatov popolnoma nepomembna in ima le značaj vizualnega izgleda. Prosimo da navedeno zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije in dovolite ponudbo tudi enakovrednih aparatov, ki v stikalni plošči nimajo integriranega polnila iz kaljenega stekla.

Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR
1.Površina narejena z odcejalnim robom ni potrebno da je 15mm, lahko ponudite manjšim. enakim ali boljše izvedbe.
2. Obstoječa oprema toplotnega bloka je Gazi, zato je v popisu opreme navedeno kot npr.: Gazi, podobno ali boljše.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Kuhinjska oprema

1. Oddelek 6 Toplotna priprava živil : pri vseh termičnih aparatih tega oddelka (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 ) navajate zahtevo: površina narejena z odcejalnim robom globine 15 mm". Prosimo za pojasnilo ali je prišlo do napake, saj navedena zahteva običajno velja za nevtralne elemente (korita, odcejalne mize, pulte z vgrajenimi koriti), kjer pa te zahteve ne navajate.
2. Oddelek 2 Toplotna priprava živil: pri vseh termičnih aparatih tega oddelka ( (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 navajate zahtevo: "stikalna plošča z integriranim polnilom iz kaljenega stekla (barva - črna)" . Navedena karakteristika se nanaša samo na enega točno določenega proizvajalca (Gazzi), kar pa ni v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, saj s tem kršite načelo enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Ta zahteva je za funkcionalno aparatov popolnoma nepomembna in ima le značaj vizualnega izgleda. Prosimo da navedeno zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije in dovolite ponudbo tudi enakovrednih aparatov, ki v stikalni plošči nimajo integriranega polnila iz kaljenega stekla.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
1.Površina narejena z odcejalnim robom ni potrebno da je 15mm, lahko ponudite manjšim. enakim ali boljše izvedbe.
2. Obstoječa oprema toplotnega bloka je Gazi, zato je v popisu opreme navedeno kot npr.: Gazi, podobno ali boljše.

VPRAŠANJE

Spoštovani

Kuhinjska oprema

1. Oddelek 6 Toplotna priprava živil : pri vseh termičnih aparatih tega oddelka (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 ) navajate zahtevo: površina narejena z odcejalnim robom globine 15 mm". Prosimo za pojasnilo ali je prišlo do napake, saj navedena zahteva običajno velja za nevtralne elemente (korita, odcejalne mize, pulte z vgrajenimi koriti), kjer pa te zahteve ne navajate.
2. Oddelek 2 Toplotna priprava živil: pri vseh termičnih aparatih tega oddelka ( (poz.6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 navajate zahtevo: "stikalna plošča z integriranim polnilom iz kaljenega stekla (barva - črna)" . Navedena karakteristika se nanaša samo na enega točno določenega proizvajalca (Gazzi), kar pa ni v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, saj s tem kršite načelo enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Ta zahteva je za funkcionalno aparatov popolnoma nepomembna in ima le značaj vizualnega izgleda. Prosimo da navedeno zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije in dovolite ponudbo tudi enakovrednih aparatov, ki v stikalni plošči nimajo integriranega polnila iz kaljenega stekla.


Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
1.Površina narejena z odcejalnim robom ni potrebno da je 15mm, lahko ponudite manjšim. enakim ali boljše izvedbe.
2. Obstoječa oprema toplotnega bloka je Gazi, zato je v popisu opreme navedeno kot npr.: Gazi, podobno ali boljše.Datum objave: 29.07.2020   07:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me če se lahko pri poziciji 11.4 TRAČNI KOŠARNI POMIVALNI STROJ S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE lahko ponudi stroj znamke HOBART model: CS-E-A-12 + dodatno 2 hitrosti nastavitve pomivanja + povratno zajemanje toplote C12 + sušilna cona Dryer D

ODGOVOR
Lahko ponudite drugi enakovreden ali boljši TRAČNI KOŠARNI POMIVALNI STROJ , če vsebuje postavke iz razpisa, saj v razpisu piše, kot npr.: Meiko Upster s sušilno cono, WINTERHALTER ali enakovredni. Opozarjamo pa vas, da pogledate velikosti predvidenega stroja.Datum objave: 29.07.2020   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Poz.6.15. Podstavek za konvektomat (poz.6.14)
Kakše so dimenzije podstavka ?

Lp

ODGOVOR
Predvsem je odvisno od ponujene šok komore,(v popisu je dimenzije šok komora: 740x725x900 mm (ŠxGxV)), potem je podstavek dimenzije: 900x700x960 mm (ŠxGxV),
V kolikor so drugačne dimenzije, je potrebno tudi podstavek spremeniti, pri tem pa upoštevati, da na njem stoji konvektomat.Datum objave: 30.07.2020   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da se pri določenih aparatih spet pogojuje točno določene proizvajalce in modele pri napravah pri tehnološki opremi kuhinje bomo primorani vložiti revizijo na postopek saj s tem omejujete konkurenco. Malo razmislite in napišite kolikšna so lahko odstopanja vrednosti od predpisanih v razpisni dokumentaciji. Saj če boste vstajali pri odstopanjih samo 5% je več kot očitno, da omejujete konkurenco saj ščitite, da bodo dobavljene točno določene naprave točno določenih dobaviteljev!

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
pri tistih postavkah kjer je naveden tip, znamka in podobno, lahko ponudniki ponudijo artikel druge znamke,, ampak mora biti enakovreden navedenemu oz. primerljive kvalitete.Datum objave: 03.08.2020   10:21
VPRAŠANJE
Vprašanje,
ali sami popravimo napake pri seštevanju, ali bo naročnik pregledal in sam popravil.
lp

ODGOVOR
Bo naročnik popravil, prosimo da napišete kje ste ugotovili napake, da ne bomo kaj spregledali. Hvala.Datum objave: 03.08.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Poz. 7-1. Hladilni delovni pult
- opis je za nevtralni pult
Kakšen pult je potrebno ponuditi ?


Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Oprostite pri spremembi opreme je ostal isti naslov.
Ponuditi je potrebno nevtralni delovni pult, skrajno desno delno odprt za podpultno hladilno omaro.Datum objave: 03.08.2020   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Poz.1.1. Talna tehtnica


Spodaj napisan model IFB 600 K - 2 je dvoombočna tehtnica 300/600kg in natančnostjo 100/200g .Ta natančnost velja za vse zakonsko overjene tehtnice.

Navedena tehtnica je po zahtevah 300 kg/20g natančnosti lahko samo neoverjena. Zahteva pa je: tehtnica mora biti uradno overjena.
Kakšno tehtnico je potrebno ponuditi z 300 kg/20g natančnostjo ali overjeno ?


Lp


ODGOVOR
Tehtnica mora biti overjena. Pri merilnem območju do 300 kg, je lahko natančnost tehtanja max. 100g.Datum objave: 03.08.2020   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ODGOVOR
Lahko ponudite drugi enakovreden ali boljši TRAČNI KOŠARNI POMIVALNI STROJ , če vsebuje postavke iz razpisa, saj v razpisu piše, kot npr.: Meiko Upster s sušilno cono, WINTERHALTER ali enakovredni. Opozarjamo pa vas, da pogledate velikosti predvidenega stroja.

V ta rang kakovosti MEIKO in WINTERHALTER spada tudi stroj znamke HOBART. Ker dimenzije seveda minimalno odstopajo od predpisanih vas še enkrat sprašujem ali lahko ponudimo stroj znamke HOBART model: CS-E-A-12 + dodatno 2 hitrosti nastavitve pomivanja + povratno zajemanje toplote C12 + sušilna cona Dryer D skupne dolžine stroja z sušilno cono 2000mm.

Kot vemo dimenzije stroja niso glavna karekteristika stroja ampak količina oprane posode in čista posoda!!! Zato sklicevanje na dimenzije stroja kaže na to, da želite samo ti dve znamki in vse ostale enakovredne izključujete!!!

Zato vas prosim, če lahko jasno napišete ali naš stroj model ustreza ali ne?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
V kolikor je vaš stroj enakovreden ali boljši, potem je ustrezen. V dimenzijah so pri splošnih opombah dovoljena odstopanja do 5%.Datum objave: 05.08.2020   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,


V opisu Poz.7.3 Nevtralni delovni pult s koritom imate napisano :
levo od odlagalnega dela je v površini vgrajen steklokeramični štedilnik (pozicija 7.3.2.)
spodaj pod štedilnikom je odprto s spodnjo polico,

v opisu Poz .7.3.2. Vgradni indukcijski štedilnik z pečico
vgrajen v pult (poz. 7.3.)

Kakšen štedilnik naj ponudimo ?? steklokeramični brez pečica ali vgradni indukcijski štedilnik z pečico ?


Lp

ODGOVOR
V naslovu je prišlo do napake. Ponudite indukcijsko ploščo z opisom, ki je objavljen.Datum objave: 05.08.2020   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

investitorja naprošamo, da razpisni dokumenaciji priloži načrte in detajle:
- obrtniških del,
- NN prikljčka in elektro instalacije,
- strojne instalacije
- tehnološke opreme.
Investitor v pogodbi zahteva od ponudnikov, da ponudijo in izvedejo delo "NA KLJUČ", kar pa ni razvidno iz priložene grafične priloge.
V kolikor so projekti za razpis, tako pomanjklivi se lahko ponudbo odda brez "KLJUČA".
ps
lahko je revizija
lp


ODGOVOR
Naročnik je na spletnem naslovu www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena predmetna razpisna dokumentacija objavil še vse načrte.Datum objave: 06.08.2020   08:46
VPRAŠANJE
Poz. 6.21

PROSTOR ZA VOZIČEK
Kaj ovrednotimo pod to pozicijo, ker jer nakladalni voziček vključen že kot standardno v ceni konvektomata poz. 6.19.?
Ali mogoče ponudimo dodatni nakladalni voziček ?

ODGOVOR
Če je v vaši ponudbi 6.19 vključen voziček 6.21, potem ni potrebno ponuditi še enega, potem napišete ceno 0,01 eur pri postavki za voziček.Datum objave: 10.08.2020   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Postavka 11.4 - Tračni košarni pomivalni stroj s povratnim zajemom toplote

Glede na to, da je naročnik v popisu kot primerljiv stroj navedel Meiko Upster, naročnika sprašujemo, če lahko pri tej postavki ponudimo stroj Meiko UPster K-S 200?

Hvala in LP!

ODGOVOR
Ponudite lahko pomivalni stroj, ki ustreza opisu iz razpisa.Datum objave: 10.08.2020   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tehnološka oprema kuhinje

V poz. 6.4. Plinska prekucna ponev 80 L, poz. 6.6. Električni štedilnik in poz. 6.8. Plinski kotel 150 L navajate, da mora imeti aparat poglobljene regulacijske gumbe in da naj bo aparat konstrukcijsko narejen kot npr. proizvajalec Gazi. Proizvajalec termične opreme Gazi nima pravice proizvajati aparatov s poglobljenimi regulacijskimi gumbi, ker je konstrukcijska izvedba poglobitve gumba zaščitena s patentom. Na ozemlju Republike Slovenije lahko proizvaja in trži aparate s poglobljenim regulacijskim gumbom le podjetje Kogast Grosuplje d.d.
Ali mora imeti aparat pod navedenimi pozicijami poglobitev gumba, ki omogoča stopnjo zaščite pred vdorom vode IPX5, ali pa omenjena zaščita pač ni potrebna?


Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa ponujena termična oprema mora imeti stopnjo zaščite pred vdorom vode IPX5. Na kakšen način je ta stopnja zaščite pred vdorom vode IPX5 omogočena, pa ni pogojeno.Datum objave: 10.08.2020   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Postavka 11.4 - Tračni košarni pomivalni stroj s povratnim zajemom toplote

Glede na to, da je naročnik v popisu kot primerljiv stroj navedel Meiko Upster, naročnika sprašujemo, če lahko pri tej postavki ponudimo stroj Meiko UPster K-S 200?

Hvala in LP!

ODGOVOR
Dodaten odgovor k vprašanju.
Lahko ponudite pomivalni stroj Meiko UPster K-S 200. Lahko tudi ponudite drugi pomivalni stroj z zmanjšano vstopna višina za posode z minimum 430 mm do 600 mm.