Dosje javnega naročila 004513/2020
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.198,00 EUR

JN004513/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004513/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN004513/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN004513/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.08.2020
JN004513/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2020
JN004513/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004513/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19591
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
Referenčna številka dokumenta: 4301-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Višina sklenjene zavarovalne vsote10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2020   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Razumemo pravilno, da se referenčni pogoj navezuje na investicijsko vrednost objekta v vrednosti 1.000.000,00 EUR Z DDV in ne na vrednost projektne dokumentacije?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, pravilno razumete.


Datum objave: 20.07.2020   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo ponudniki navesti reference 3 objektov v vrednosti 1.000.000 . Zanima nas ali je mišljeno, da morajo vsi 3 objekti skupaj dosegat navedeno vrednost, ali je mišljeno, da mora vsak objekt posamezno dosegat to vrednost?

Lp

ODGOVOR
Ne, upoštevaje, da vrenost objekta, ki je predmet projektiranja presega 1.000.000 EUR z DDV, gre za vrednost, ki jo mora izpolnjevati vsak obket posebej.Datum objave: 21.07.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


naprošamo vas za točne podatke, kaj je predmet ponudbe (novogradnja, rekonstrukcija....), ker v projektni nalogi le tega nismo uspeli razbrati

ODGOVOR
Iz projektne naloge izhaja: "Občina Ajdovščina namerava na tej parceli zgraditi moderen gasilsko reševalni center, ki bo na enem mestu združeval vse sile zaščite, reševanja in pomoči." - želimo torej projekte za novogradnjo.Datum objave: 23.07.2020   08:57
VPRAŠANJE:
1. V pogodbi je podano, da vrednost ponudbe obsega tudi upravne takse.
1.1. Upravna taksa za Odločbo o gradbenem dovoljenju po tarifi 40 Zakona o upravnih taksah je odvisna od višine investicije. Ugotavljamo, da ne gre za zanemarljiv znesek in lahko bistveno vpliva na višino ponudbe in izbor ponudnika, prav tako gre za variabilen znesek in posledično zato ne more biti predmet razpisa. Pozivamo za izločitev sporne zahteve, saj je tudi v nasprotju z določili ZJN.
ODGOVOR:
Ker je občina oproščena plačila upravne takse za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, so vaše trditve neutemeljene, ponudniki pa glede tega v popolnoma enakopravnem položaju.

1.2. Če prav razumemo, bo investitor Občina, torej komunalnega prispevka ne bo. Komunalni prispevek sicer tudi ni upravna taksa. Vseeno zaradi različnega tolmačenja (izkušnje v praksi) naprošamo potrditev, da eventualni kom. prispevek (npr. v primeru zamenjave investitorja) ni obveza ponudnika.
ODGOVOR:
Gradnja objekta, ki je predmet projektiranja je v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti občine, zato do spremembe investitorja ne bo prišlo.

VPRAŠANJE:
2. Pogodba vsebuje vse elemente PROJEKTANTSKEGA NADZORA:
- redno spremljati gradnjo,
- sodelovati na operativnih sestankih na gradbišču,
- potrjevati materiale, opremo,
- potrjevati delavniške načrte, detajle,
- sodelovati na kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu, primopredaji objekta.
Gre za dela, ki predstavljajo bistven delež v predmetu ponudbe!
OPOZARJAMO na omenjeno dejstvo, saj ste obveze projektanta vnesli zgolj v pogodbo, ne pa v opis del in projektne zahteve. Žal se namreč v praksi zgodi, da mnogi ponudniki takšne skrite zahteve SPREGLEDAJO in potem pridobijo posel v lastno škodo in škodo ostalih ponudnikov.
ODGOVOR:
V tem delu se ne strinjamo z vami. Menimo, da imamo v skladu z določili obligacijske zakonodaje pravico natančneje določiti zahteve v zvezi s SODELOVALNO DOLŽNOSTJO izbranega strokovnjaka, ki nam je izdelal projektno dokumentacijo in od njega pričakovati, da bo odpravil napake v zvezi s projektno dokumentacijo, ki se bodo pokazale v fazi gradnje objekta.
V skladu z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so ponudniki dolžni pri pripravi ponudbe upoštevati določila celotne dokumentacije, katere del je tudi objavljen vzorec pogodbe, zato je kakršno koli opravičevanje spregledane vsebine neutemeljeno in neupravičeno, saj je z objavo vsebine dokumentacije in vzorca pogodbe vsem in pod enakimi pogoji zagotovljeno transparentno in enakovredno izhodišče za priprave ponudbe.

VPRAŠANJE:
3. Projektant se s ponudbo in podpisom pogodbe obvezuje sodelovati do primopredaje zgrajenega objekta.
Vsaka pogodba mora vsebovati določila zaključka pogodbe, ker v predmetnem primeru ni.
Pozivamo za dodatek k pogodbi, in sicer z obvezo naročnika, do kdaj bo zgradil objekt in da v kolikor objekta ne bo gradil ali zgradil, kdaj poteče pogodbena obveznost projektanta.
Brez omenjene obligacije je pogodba v določilih obveznosti projektanta po predaji PZI dokumentacije nična.
ODGOVOR:
Kot je pojasnjeno v zgornjem odgovoru, naročnik v pogodbi zahteva sodelovalno dolžnost izbranega projektanta, pri čemer je ta v skladu s pravico naročnika, ki mu jo dajejo obligacijsko pravni predpisi, podaljšana, v primerjavi z dvoletnim rokom, postavljenim v drugem odstavku 634. člena OZ.
Vaša trditev o nedoločljivosti zaključka pogodbe je neutemeljena, saj je trajanje pogodbe »določljivo«, in sicer, kot pravilno navajate v prvem stavku tega vprašanja.
Naročnik ni dolžan in ne bo podajal nobene zaveze. Vsak ponudnik, ki želi sodelovati pri predmetnem javnem naročilu ima pravico sam odločiti ali bo na podlagi postavljenih pogojev in zahtev naročnika sodeloval ali ne.
Vaše trditve o ničnosti so pavšalne in nekonkretizirane, zaradi česar utemeljenosti zatrjevanih dejstev ni mogoče preizkusiti.

VPRAŠANJE:
4. Projektna naloga navaja tudi podpis dokazila o zanesljivosti objekta in podpis VP, da so izpolnjene bistvene zahteve po končani gradnji. Gre za dodatno zahtevo, ki ni opredeljena v osnutku pogodbe.
Ali je tudi to predmet pogodbene obveznosti?
Če je, potem sploh velja zahteva izražena v vprašanju 3.
ODGOVOR:
Če ste pravilno preučili osnutek pogodbe, potem ste razbrali, da je projektna naloga priloga pogodbe, tako kot celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE:
5. V razpisnem gradivu ni razvidno, da naročnik zagotovi načrt geotehnike (preiskave, študija). Smatramo, da omenjeni načrt ni obveza ponudnika (tega razpisa).
ODGVOROV:
Geološko geomehansko poročilo ni izdelano. Skladno z določili projektne naloge, mora projektna dokumentacija obsegati vse elaborate, ki so potrebni za izdelavo predmetne investicije. V pogodbeno ceno je zato potrebno vključiti stroške izdelave potrebnih elaboratov in študij, torej tudi stroške geološko geomehanskega poročila.

VPRAŠANJE:
6. V projektni nalogi je omenjeno, da je projektna dokumentacija že bila izdelana in leta 2010 pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pozivamo za več podatkov (oz. vse podatke) o obstoječi dokumentaciji, saj ima izdelovalec te dokumentacije bistvene prednosti (ali so rešitve v konceptu aktualne, objava projekta, razpoložljivost gradiva izbranemu ponudniku, kdo je bil izdelovalec projekta, ali se lahko izdelovalec tega projekta prijavi na ta razpis itd.)!
Ponudniki moramo biti v enakopravnem položaju (drugače gre za kršitev ZJN).
ODGOVOR:
Tudi v tem primeru pavšalno in nekonkretizirano izpostavljate »enakopravnost položajev« oziroma zatrjujete prednost izdelovalca projektne dokumentacije, ki je naročnik ne želi uporabiti, glede na to, da predmet javnega naročila ne temelji na, nekoč v preteklosti izdelani projektni dokumentaciji. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ne postavlja popolnoma nobenih zahtev v zvezi z nekoč izdelano dokumentacijo, temveč je za predmetno javno naročilo postavil drugačne zahteve in izhodišča, ter pravne podlage, zaradi česar je potrebno pripraviti drugačno idejno zasnovo objekta in posledično tudi ostale projektne dokumentacije. Kakršnekoli »rešitve v konceptu« pretekle projektne dokumentacije so zaradi tega irelevantne, saj se predmetno javno naročilo nanaša na izdelavo projektne dokumentacije, pri čemer merili za izbor ponudnika nista v nobenem smislu povezani z zasnovo projekta.
Tudi v tem primeru menimo, da vaših zatrjevanih dejstev ni mogoče preveriti, ker ne navajate konkretnih prednosti in razlogov zaradi katerih bi bili sodelujoči ponudniki, v primerjavi z bivšim izdelovalcem projektne dokumentacije, ki je naročnik ne bo uporabil in ne zahteva, da se jo kakorkoli upošteva pri izdelavi idejne zasnove objekta, ki je predmet tega javnega naročila.

VPRAŠANJE:
7. Glede na že znana dejstva in pričakovanja naprošamo za podatek o ocenjeni (ali predvideni) bruto površini stavbe (vseh etaž).
ODGOVOR:
Glede na to, da tudi v tem primeru ne konkretizirate »že znanih dejstev«, lahko naročnik samo ugiba, katera bi lahko bila. Ocenjena bruto površina stavbe bo znana, ko bo izbrani projektant izdelal idejno zasnovo.

VPRAŠANJE:
8. Ali ima občina zagotovljena sredstva za predmetni razpis? Naprošamo za objavo vrednosti v EUR brez DDV.
ODGOVOR:V skladu z določili zakona o javnih financah ima občina v svojem proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila. Proračun je dostopen na spletu, zato si lahko sami preverite višino zagotovljenih sredstev.

VPRAŠANJE:
9. Ali so na predmetni lokaciji na razpolago komunalni priključki (voda, tk, elektrika, plin, kanalizacija meteorna, kanalizacija fekalna)?
Gre namreč za območje namenjeno neki dejavnosti in običajno so parcele že opremljene. Priključki lahko namreč predstavljajo bistven obseg ponudbe, sploh v primeru velikih oddaljenosti.
Če ne, naprošamo za specifikacijo zahtev in določitev mest priključitev oz. navezav.
ODGOVOR:
Na območju predvidene gradnje je zagotovljena infrastruktura na katero bo mogoče priključiti objekt, ki je predmet projektiranja.

VPRAŠANJE:
10. Projektna naloga ne obsega nobenih zahtev vezanih na inštalacije (vrste, rezervni viri..) in energetiko stavbe (energetski nivo, vir ogrevanja..). Pozivamo za dopolnitev zahtev.
ODGOVOR:
Navedene rešitve bo moral, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, predlagati in z naročnikom uskladiti, izbrani projektant.

VPRAŠANJE:
11. V dopolnitvi proj. naloge ste podali, da bo dvoriščni plato obsegal tudi asfaltne površine za izvajanje nalog sil zaščite in reševanje. Pozivamo za bolj konkretno opredelitev zahtev, saj lahko posledične zahteve vrst izvajanja nalog bistveno vplivajo na rešitve.
ODGOVOR:
Navedene rešitve bo moral, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, predlagati in z naročnikom uskladiti, izbrani projektant.


Datum objave: 23.07.2020   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosimo vas, da zaradi lažje priprave ponudbenih obrazcev, objavite obrazce v word obliki.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Oba obrazca, ki ju potrebujete za izdelavo ponudbe, smo vam objavili tudi v Word formatu.Datum objave: 23.07.2020   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v navodilih za izdelavo ponudbe imate v točki 3.5 navedeno, da moramo celoten predračun popisa blaga in del predložiti tudi v excel formatu, kar ni najbolj logično, ko pa takšnega obrazca niste objavili niti ni sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pričakujemo umik nelogične zahteve.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V dokumentaciji je v posebnem odstavku izrecno navedeno: "V PRIMERU, DA JE v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila tudi popis blaga in/ali del, ki je priložen v excel formatu, ga ponudnik izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za javno naročilo in ter ga kot prilogo v pdf. formatu pripne informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«. Celoten predračun popisa blaga in del mora biti priložen tudi v excel formatu.".
Upoštevaje dejstvo, da v dokumentaciji ni priložen popis v excelu, tega ne rabite upoštevati, zato ni potrebno ničesar umikati.