Dosje javnega naročila 004542/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.415,54 EUR

JN004542/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004542/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN004542/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2020
JN004542/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2020
JN004542/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN004542/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004542/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710596

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik
Referenčna številka dokumenta: JN 15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik želi, na osnovi podpisanega Sporazuma o sanaciji skupnih delov objekta Perovo v Kamniku odpraviti vzroke zamakanja skozi netesno površino atrijev oz. (najprej) atrija na naslovu Ljubljanska 4 fg.
Sanacija vsebuje odstranitev obstoječega tlaka, tesnjenje celotne površine, ki zajema tudi posege na skupni in »privatni« površini oz. atrijih ter izvedbo finalnega sloja, kot je predpisan v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je hkrati tudi vzpostavitev obsežnega oz. celotna zamenjava obstoječega sistema odvodnjavanja z vseh površin in odvodnjavanje skozi preboje nosilne AB plošče ter priključitev na obstoječi cevovod pod stropom v nižje ležeči podzemni garaži.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljanska 4fg, Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik želi, na osnovi podpisanega Sporazuma o sanaciji skupnih delov objekta Perovo v Kamniku odpraviti vzroke zamakanja skozi netesno površino atrijev oz. (najprej) atrija na naslovu Ljubljanska 4 fg.
Sanacija vsebuje odstranitev obstoječega tlaka, tesnjenje celotne površine, ki zajema tudi posege na skupni in »privatni« površini oz. atrijih ter izvedbo finalnega sloja, kot je predpisan v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je hkrati tudi vzpostavitev obsežnega oz. celotna zamenjava obstoječega sistema odvodnjavanja z vseh površin in odvodnjavanje skozi preboje nosilne AB plošče ter priključitev na obstoječi cevovod pod stropom v nižje ležeči podzemni garaži.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razlogi so navedeni v 5. členu Vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2020   10:52
POPRAVEK 1
Naročnik je pri pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je pri zapisu ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila prišlo do tipkarske napake.
Ocenjena vrednost naročila znaša 90.000,00 EUR brez DDV (namesto napačno zapisane 100.000,00 EUR brez DDV).

Datum objave: 27.07.2020   14:40
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,
V popisu del (pos. 12), smo zasledili zahtevo hidroizolacije, da mora biti neprepustna za plin radon. Prosimo za obrazložitev zahteve!
ODGOVOR 1
Neprepustnost se zahteva kot dodatno varovalo primarne konstrukcije, kljub temu da v predmetni sanaciji ni težava koncentracija naravnega radioaktivnega žlahtnega plina v zaprtih prostorih. Z neprepustnostjo hidroizolacije za plin radon, je hidroizolacija poleg vodotesnosti poglavitno tudi plinotesna.

VPRAŠANJE 2
Pozdravljeni,
Po pregledu razpisne dokumentacije, smo v tehničnem poročilu zasledili v obstoječi sestavi toplotno izolacijo ( stirodur 10 cm). V opisu sestave nove pohodne površine nad betonsko osnovo, pa je toplotna izolacija ukinjena.
Prosimo za pojasnilo!
ODGOVOR 2
Ob pripravi popisov je bilo ugotovljeno, da toplotna izolacija (stirodur) ni potrebna in zato v novem stanju ni predvidena. Stirodur se zaradi tehničnih rešitev nadomesti z estrihom. Naročnik dodatno pojasnjuje, da se v spodnji etaži nahaja odprta garaža, obstoječa toplotna izolacija je lepljena po stropu garaže.

Datum objave: 27.07.2020   15:08
VPRAŠANJE 3
Spoštovani,
Po pregledu tehničnega poročila, popisov del in detajlov ugotavljamo, da je veliko nedorečenih detajlov in pomanjkljivih popisov. Naročnik pa od ponudnikov zahteva v pogodbi določilo "ključ v roke".
Prosimo, da se spremeni določilo v dejansko izvedene količine in se definirajo dodatna dela, saj jih bo nam tem projektu veliko.
Hvala za razumevanje!
ODGOVOR 3
Naročnik je prepričan, da so popisi ustrezno pripravljeni, zato vztraja pri klavzuli »ključ v roke«.

VPRAŠANJE 4
Naročnika prosimo za pojasnilo načina odvodnjavanja vode iz spodnjega sloja HI (bitumenske), saj predlagan požiralnik (pos. 21 in detajl 20) tega ne predvideva.
V tehničnem poročili (vzdrževanje) se predvidevajo poškodbe na tlaku, katere bodo povzročile udor vode v sistem kakor tudi ostali stiki, ki bodo s časoma postali nevodotesni. Vlaga v konstrukciji povzroča parne pritiske katerih posledica je odstopanje finalnega tlaka - premaza.
ODGOVOR 4
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija dodatno objavil povečan detajl požiralnika, s katerega je razvidno, da se eventuelna voda s spodnjega sloja hidroizolacije prav tako odvaja v požiralnik. Požiralnik v zelenici deluje na enak princip z razliko nadvišanega filtrnega dela, ki odvaja le višek vode - preprečuje zastajanje vode/bazena v zelenici. Vlaga v konstrukciji mora biti pred nanosom poliuretana minimalna - zanemarljiva.

Datum objave: 27.07.2020   15:20
VPRAŠANJE 5
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je naveden pogoj za referenco:
Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel vroče brizgani finalni = končni pohodni nepokriti (brez strehe) sloj skladen s popisom del, ki je hkrati z zagotovljeno vodotesnostjo tudi odporen na obrabo, protidrsen (R 11), odporen na UV žarke, soli in kemikalije v kumulativni površini 200,00 m2.
V obrazcu ePRO Izjava pa:
Za tesnjenje strehe so bili uporabljeni naslednji materiali
Prosim za obrazložitev!!
ODGOVOR 5
Ponudnik v obrazec ePRO Izjava v polje »Za tesnjenje strehe so bili uporabljeni naslednji materiali« navede materiale, ki so bili uporabljeni pri referenčnem poslu, da bo lahko naročnik preveril, če so enaki ali z enakimi lastnostmi kot v popisu del. Hkrati naročnik spreminja obrazec ePRO Izjava v točki 1.3, in sicer se besedilo »Za tesnjenje strehe so bili uporabljeni naslednji materiali« zamenja z: »Za tesnjenje strehe oz. končnega pohodnega nepokritega sloja so bili uporabljeni naslednji materiali«
Naročnik čistopisa obrazca ePRO Izjava ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.

Datum objave: 28.07.2020   13:59
VPRAŠANJE 6
Pozdravljeni
Prosim za pojasnilo projektanta po katerih standardih je projektirana celotna sanacija kot npr. Estrih v deb 14 cm po opisani tehnologiji, prakticno ga ni mogoce izvesti.
Hvala
ODGOVOR 6
Pri projektiranju so bila uporabljena in spoštovana pravila in načela evrokodov ter evropskih standardov SIST EN (splošni standard Proizvodi in sistemi za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij SIST EN 1504-1:2005), med drugim za estrih SIST EN 13813. Po mnenju strokovnjakov je debelina estriha v naklonu predpisana le kot minimalna debelina, maksimalna v standardih ni opredeljena.