Dosje javnega naročila 004716/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004716/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.07.2020
JN004716/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004716/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361564/objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/361564/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19729
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
Referenčna številka dokumenta: 430-32/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita tehnična in strokovna podpora v procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, za katero je, skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. odločbe: 35409-3/2020/16 z dne 20. 5. 2020, treba izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode. Zaradi vplivov na varovana območja je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90710000
90711000
90711400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita tehnična in strokovna podpora v procesu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalno strategijo za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, za katero je, skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. odločbe: 35409-3/2020/16 z dne 20. 5. 2020, treba izvesti CPVO zaradi verjetno pomembnih vplivov na kulturno dediščino, zdravje ljudi, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, kmetijstvo in vode. Zaradi vplivov na varovana območja je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.08.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.08.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2020   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2020   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Postavljamo vprašanje v zvezi s kriteriji za kadrovsko sposobnost v poglavju 3.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost.
Zanima nas, ali se štejejo pri članih delovne skupine samo reference okoljskih poročil s področja energetike, ali veljajo tudi reference s pripravo okoljskih poročil za druge programe in plane?

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

glede na sedanje zahteve razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na izpolnjevanje referenčnih pogojev za kadre, bi naročnik kot ustrezne referenčne posle štel okoljska poročila za programe državnega pomena s področja energetike ali državne prostorske načrte s področja energetike, saj morajo referenčni projekti članov delovne skupine izpolnjevati referenčne zahteve iz točke 3.2.3, ki so navedeni za ponudnika. Po tehtnem premisleku se je naročnik odločil, da bo kot ustrezne referenčne posle tako za ponudnika kot tudi za kader štel vsa okoljska poročila za programe državnega pomena ali državne prostorske načrte ne glede na področje. Glede na to naročnik spreminja prvi odstavek podtočke A točke 3.2.3 razpisne dokumentacije na način, da se glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje na področju okoljske presoje planov in projektov, kar izkaže s tem, da je v zadnjih desetih letih od dneva objave tega javnega naročila izdelal ali zaključil vsaj tri (3) okoljska poročila za programe državnega pomena ali državne prostorske načrte (vsak izmed njih je v vrednosti najmanj 15.000 EUR brez DDV), od katerih:
- mora biti vsaj eno okoljsko poročilo za program državnega pomena,
- morata imeti vsaj dve okoljski poročili tudi dodatek za presojo sprejemljivosti za varovana območja.«

Referenčni projekti članov delovne skupine, ki so navedeni v tabeli podtočke B točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, morajo tako izpolnjevati referenčne zahteve iz podtočke A točke 3.2.3 razpisne dokumentacije in ni treba, da so le s področja energetike. Naročnik bo objavil popravljeno tabelo z zahtevanimi člani delovne skupine in njihovimi referenčnimi zahtevami, zato spremljajte objave na portalu.

V zvezi z vrednotenjem meril za kakovost delovne skupine (točka 2.3.10, vrednotenje posameznega merila, A. Kakovost delovne skupine) pa naročnik ohranja merilo, da pri posameznem članu predlagane delovne ekipe štejejo za točke le reference okoljske presoje planov in projektov s področja energetike (vsaka referenca s področja energetike šteje 1 točko). Glede na to, da je v razpisni dokumentaciji navedeno, da morajo referenčni projekti za merila izpolnjevati zahteve, navedene pri pogojih, in ker je naročnik spremenil zahteve glede referenčnih pogojev iz točke 3.2.3 A razpisne dokumentacije, naročnik spreminja alinejo a) podtočke A - Kakovost delovne skupine točke 2.3.10 razpisne dokumentacije na način, da se glasi:
» a. vsaka referenca okoljske presoje planov in projektov s področja energetike, ki izpolnjuje referenčne zahteve iz točke 3.2.3.A, pri posameznem članu šteje 1 točko, pri čemer lahko en član pridobi največ tri (3) dodatne točke ne glede na število področij, ki jih pokriva,«.

Lep pozdrav, SJN MZI