Dosje javnega naročila 004946/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA
ZJN-3: Odprti postopek

JN004946/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2020
JN004946/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2020
JN004946/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004946/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 152-370417
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo, Milan Stevanovič, mag.
milan.stevanovic@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/363282/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19946
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: 000165/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava posipnega materiala za zimsko vzdrževanje cest - natrijev klorid NaCl z naslednjimi specifikacijami: vakuumsko evaporirana sol, granulacija ekstra fina, vlaga suha, sol za silose.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave posipnih materialov so avtocestne baze, izpostave ter lokacije silosov ob AC in HC v upravljanju naročnika DARS d.d. v Republiki Sloveniji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava posipnega materiala za zimsko vzdrževanje cest - natrijev klorid NaCl z naslednjimi specifikacijami: vakuumsko evaporirana sol, granulacija ekstra fina, vlaga suha, sol za silose.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.256.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2020   08:55
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2020   09:00
Kraj: Elektronska oddaja ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.08.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2020   13:42
P o j a s n i l o š t. 1 :

Vprašanje št. 1:
1.V členu 13. alineja s. navajate;
Po sklenitvi pogodbe je potrebno naročniku v roku 15 delovnih dni po sklenitvi pogodbe dostaviti analizo cene blaga.
Navedite večletne povprečne porabe soli za posamezno lokacijo saj so le te pomemben podatek za izračun voznine, ki v strukturi cene soli predstavlja znaten podatek?

2. IV.2 OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA
Navajate, da se notranja kontrola izvaja na vzorcih odvzetih na lokaciji naročnika, analizo pa naj bi opravljal zunanji izvajalec.
Do sedaj je notranjo kontrolo opravljal dobavitelj seveda, če je za to usposobljen v nasprotnem primeru pa je najel zunanjega izvajalca s tem, da se je vzorec soli odvzemal v skladišču ali na ladji. V čem je razlika med notranjo in zunanjo kontrolo?

3. Izjava št.-1 UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI je potrebno vpisati vrednost pogodbe. Zanima nas ali to pomeni predvideni pogodbeni znesek brez ali z DDV, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji? Ali celotno vrednost prodane količine soli brez ali z DDV?

4. TEHNIČNO POROČILO
Potrebno je priložiti poročilo o analizi vzorca s strani akreditiranega laboratorija. Ali je lahko potrdilo izdano s strani pooblaščene organizacije za potrjevanje ustreznosti materialov v drugi državi članici EU, če je napisano v slovenskem jeziku?

Odgovor št. 1:
Ad 1. Poraba primerljivega posipnega materiala (evaporirana sol NaCl, granulacija 0-1mm, do 1% vlaga) v zadnjih 5 (petih) sezonah je skupaj po posameznih AC bazah s pridruženimi izpostavami in dislociranimi silosi znašala:
ACB Ljubljana 2.400 ton
ACB Postojna 2.000 ton
ACB Kozina 1.420 ton
ACB Hrušica 5.600 ton
ACB Vransko 3.320 ton
ACB Slovenske Konjice 1.600 ton
ACB Maribor 2.490 ton
ACB Murska Sobota 1.120 ton
ACB Novo mesto 1.050 ton
SKUPAJ 21.000 ton
Sezonske povprečne porabe so zaradi vremenskih razmer nihale in so bile manjše od dolgoletnega povprečja. Poraba v prihodnjih sezonah se lahko spremeni glede na vremenske razmere in povečane potrebe naročnika zaradi uvajanja tehnologije mokrega soljenja. Podatki so okvirni, naročnik si pridržuje pravico naročati količine po posameznih AC bazah glede na dejanske potrebe.

Ad 2. Notranjo kontrolo zagotavlja dobavitelj po predpisanem programu pogostosti in vrste preiskav na predpisan način. Dobavitelj mora zagotoviti izvedbo preiskav z lastnim ali najetim akreditiranim laboratorijem. Zunanjo kontrolo izvaja naročnik po potrebi in lastni presoji z drugim akreditiranim laboratorijem.

Ad 3. Ponudnik vpiše vrednost pogodbe in dobavljene soli v znesku brez DDV.

Ad 4 . Poročilo o analizi vzorca mora biti izdelano s strani akreditiranega laboratorija oziroma organizacije v članici EU, ki je registriran in akreditiran za izvajanje preiskav, ki so predmet razpisa. V kolikor poročilo ni napisano v slovenskem jeziku, je potrebno priložiti uradni prevod v slovenski jezik.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko naknadno od ponudnika zahteva predložitev akreditacijske listine za organizacijo, ki je izdelala poročilo. V kolikor akreditacijska listina ni napisana v slovenskem jeziku, je potrebno priložiti uradni prevod.


Vprašanje št. 2:
Ali je na str. 31 Int.št. naročila pri naročniku:000165/2019 pravilna letnica?

Odgovor št. 2:
Ne. Prišlo je do tipkarske napake. Pravilna letnica je 000165/2020, kot je navedeno na dnu vsake strani razpisne dokumentacije, na prvi strani razpisne dokumentacije in v objavi na portalu javnih naročil pod referenčno številko dokumenta.Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 20.08.2020   13:22
P o j a s n i l o š t. 2 :

Vprašanje št. 1:
Smo dobavitelj soli za posipanje cest, ki za prevoze koristi različne avtoprevoznike s katerim že vrsto let uspešno sodelujemo. Vso odgovornost prevzemamo sami, za to nas zanima ali se lahko v takem primeru prijavimo na vaš razpis kot samostojni ponudnik in avtoprevoznika ne priglasimo kot podizvajalca?

Odgovor št. 1:
Pri presoji, ali gre v vašem primeru za podizvajalca, je potrebno upoštevati definicijo podizvajalca po ZJN-3 (1. odst. 94. člena ZJN-3).
Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Podizvajalci so torej v luči tega zakona le tisti sodelavci, ki izvajajo dela, ki so neposredno povezana s konkretnim javnim naročilom. Neposredna vez s predmetom javnega naročila in s tem pogodbo o izvedbi tega je izkazana takrat, kadar oseba (podizvajalec) dobavlja blago ali izvaja storitev, ki so namenjene izključno izvedbi konkretnega javnega naročila.Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.