Dosje javnega naročila 004844/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ZAŠČITNIH MASK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.600,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004844/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.07.2020
JN004844/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
JN004844/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.10.2020
JN004844/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020

Revizijski zahtevki
31.08.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
31.08.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
17.09.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
21.09.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.09.2020 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 148_-_JP_LPP_-_umik.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004844/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Penev
petra.penev@lpp.si
+386 15822613
+386 15822550

Internetni naslovi
http://www.lpp.si/javna-narocila

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.lpp.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19964
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZAŠČITNIH MASK
Referenčna številka dokumenta: LPP-66/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zaščitnih mask
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LPP d.o.o., skladišče, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Dobava zaščitnih mask« (v nadaljevanju: maske) za zaposlene, z namenom zajezitve in omilitve posledic COVID-19. Maske morajo izpolnjevati obvezne tehnične zahteve, ki so navedene v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila (točka 7). Količina mask, navedena v ponudbenem predračunu (Priloga 7) je okvirna in odvisna od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma. Povezana je z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje šest (6) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma najkasneje do ugotovitve naročnika, da je izčrpana ocenjena vrednost iz okvirnega sporazuma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2020   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2020   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na razpisano količino mask, ki jih potrebujete je dobavni rok (3 dni po podpisu pogodbe) zelo kratek/prekratek. Potrebno je vedeti, da je večin mask uvoz mogoče celo za takšno količino kdo zažene proizvodnjo. Min. dobavni rok po podpisu pogodbe in seveda dogleden čas za dostavo je 2 delovna tedna po končni potrditvi.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročila bodo sukcesivna, v obdobju 6 mesecev. Naročnik ne bo naročil celotne količine z enim samim naročilom.

Lep pozdrav,
Petra
Datum objave: 05.08.2020   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora biti ovojnina ustrezno označena skladno z Direktivo 93/42/EEC ali EU Zahtevo 2017/745?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ovojnina mora biti označena skladno z veljavno zakonodajo.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 05.08.2020   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v razdelek Izjava naložimo obrazec: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA Priloga 2?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V razdelek Izjava naložite obrazec "Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika"; (Priloga 2).

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 05.08.2020   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaša RD zahteva maske tipa II, pri tehničnih specifikacijah, točki 7.3. - opis maske, pa navajate, da želite vodoodbojno masko, kar je lastnost kirurških mask tipa IIR. Ali zahtevate maske tipa II ali IIR?
Nadalje vaš opis makse omenja maske z elastičnima trakovoma, iz slike sodeč pa želite masko z ušesnimi elastikami?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik zahteva maske tipa II, z 2 mehkima in hkrati dovolj čvrstima elastičnima ušesnima trakovoma.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 05.08.2020   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

stanje na trgu dobave zaščitne opreme vladajo izrazito negotove razmere, saj se svetovani proizvajalci, katero zaščitno opremo dobavljamo, dnevno srečujejo z izrednim povpraševanjem s celega sveta, v odvisnosti od čez noč sprejetih ukrepov oblasti, naglega spreminjanja epidemiološke slike, in ne morejo in ne moremo zagotavljati dobavnih rokov in dobav, kot se to pričakuje strogo v skladu s pogodbeni določili iz vzorca vaše pogodbe. Poslovanje na trgu zaščitne opreme je podvrženo izrednim nihanjem in soočenju s pomanjkanjem materiala in proizvodnih kapacitet za izdelavo le te v kratkih dobavnih rokih. Prav tako so motene logistične in transportne poti do Slovenije, ki so prav tako podvržene vedno novim omejitvam in ukrepom, zaradi česar prihaja do zamikov dobav in nezmožnosti dobav. Prosimo vas, da kot naročnik to upoštevate v svojih pogodbah, saj so vaše zahteve po kratkih dobavnih rokih, in posledicah zamud ali ne-izdobav, nesorazmerne glede na stanje, ki vlada na trgu in bo skrajno negotovo, izredno tudi v prihodnje.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da ravnate sorazmerno (v skladu z načelom sorazmernosti) in omogočite oddajo ponudbe, ker so riziki, ki se prelagajo na ponudnike nesorazmerni, kar ni dopustno. Želimo sodelovati v javnem naročilu, kjer naročnik zahteve določa na način, da so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete v samo pogodbo ustrezen člen o višji sili:

»Višja sila po tej pogodbi je vsaka okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke, pri čemer se kot primeri višje sile primeroma štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, pandemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje/predpisov, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja ali izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije, omejitve v obliki karanten, embargo. Kot primer višje sile so tudi vsako nihanje epidemije (nalezljive bolezni, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«) kjerkoli po svetu, ki vodi v poslabšanje epidemiološke slike kjerkoli po svetu, in vsi ukrepi v povezavi z epidemijo (nalezljivo boleznijo, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«), ki jih sprejmejo oblasti (organi) kjerkoli po svetu ter vse posledice teh ukrepov, četudi so bili sprejeti pred podpisom pogodbe. Stranki se sporazumeta, da višjo silo predstavljajo vse posledice »SARS-CoV-2 COVID-19« ali podobne nalezljive bolezni, ki vplivajo na celotno dobavno verigo dobavitelja.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova. V primeru nastanka višje sile ima prizadeta stranka pravico zahtevati spremembo dogovorjene cene. V primeru spremembe dogovorjene cene stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Prizadeta stranka (tj. stranka, ki ji je onemogočena izpolnitev obveznosti oziroma pravočasna izpolnitev obveznosti zaradi višje sile) nasprotno stranko takoj, najkasneje pa v petih delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu oziroma nastanku in predvidenem trajanju ovire (višje sile) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah.

Dobavitelj in Naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

V primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 30 dni, pri čemer naročnik in dobavitelj ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko Naročnik ali dobavitelj odstopi od Pogodbe v delu, ki se nanaša na predmet, na katerega se nanaša višja sila, in to brez odpovednega roka. V primerih odstopa skladno s tem odstavkom ima dobavitelj pravico do plačila že izvedenih dobav v tem delu. Drugih zahtevkov glede tega dela dobavitelj nima, niti ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode iz naslova odstopa od pogodbe skladno s tem odstavkom. Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom.«

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo, ki se nanaša na podaljšanje dobavnih rokov:

»Dobavni rok se lahko kadarkoli sporazumno podaljša. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru, ko je potrebno zaradi okoliščin, ki niso na strani dobavitelja, dobavni rok podaljšati. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Podaljšanje roka uredita naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi.«


V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom, v primeru okoliščin, ki niso na strani dobavitelja. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, v kolikor je zahtevano.«

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko ponudnik umakne svojo ponudbo v primeru okoliščin, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani ponudnikovih pogodbenih partnerjev ponudniku, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru umika ponudbe v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano.«

Hvala za razumevanje in odgovor.
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Poznamo razmere na trgu, poznamo razmere v Sloveniji, v svetu. Vendar to ne pomeni, da si s pomočjo javnega naročila ne zagotovimo dobavitelja za dobavo kirurških mask, tipa II. Izvedli smo že eno javno naročilo, sicer za krajše obdobje, vendar smo dobili veliko število ponudb in ekonomsko najugodnejšega ponudnika, ki nam v tem obdobju zagotavlja kirurške maske. Osnova je podpisan okvirni sporazum, katerega naš dobavitelj vestno izpolnjuje. Nimamo nobenih težav.

Sedaj smo v fazi pridobivanja ponudb za drugi razpis za kirurške maske, omejitve in zahteve so praktično enake, kot so bile v prvem razpisu. Tudi osnutek okvirnega sporazuma je praktično enak, kot tudi pri prvem razpisu. Seveda so ga pogledale vsa naše strokovne službe s področja financ in prava. Iščemo dobavitelja, ki nam bo lahko v naslednjega pol leta zagotavljal maske, katere so predmet razpisa. Če bo dobavitelj tak, kot ga imamo sedaj, bomo zelo zadovoljni, saj je sodelovanje zelo korektno. Seveda pa si ne želimo dobavitelja, ki je na trgu nov, ki nima pravih poslovnih povezav, ki že zdaj ve, da bodo težave, ..itd.

Datum objave: 05.08.2020   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali morajo biti maske pakirane v škatli, z možnostjo izvlačenja vsake maske posebej z označeno perforacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Maske ne smejo biti v razsutem stanju, ampak pakirane po najmanj 5 do največ 50 kosov skupaj, lahko v škatli.

Lepo pozdravljeni.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora biti material žičke iz kovine, ki je prevlečena s plastično maso, saj zgolj plastika ne omogoča dobrega oprijema nosne konice in tako ne zagotavlja ustrezne zaščite?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Prilagodljiva žička pri nosnem delu mora biti iz materiala, ki bo omogočal ustrezno prileganje obrazu (nosu) in omogočal udobno nošenje.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 05.08.2020   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora imeti ponudnik pridobljen ISO 9001 kar vam zagotavlja ustrezno izvedbo storitve in ustreznost pripomočka?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ni nujno, je pa seveda zaželeno.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 05.08.2020   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora imeti vsaka škatla navodilo za uporabo maske v slovenskem jeziku, ki je navedeno na vsaki škatli?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Navodilo je lahko na škatli ali v škatli, torej v posameznem pakiranju.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 07.08.2020   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora imeti ponudnik potrdilo o vpisu v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, izdano s strani JAZMP, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Potrdilo o vpisu v register poslovnih subjektov mora biti izdano s starni JAZMP, lahko je starejše od 6 mesecev, vendar mora pa biti poslovni subjekt vpisan v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, na dan oddaje ponudbe.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 07.08.2020   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali moramo vzorec poslati skupaj s ponudbo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Točka 2.1.6. - Najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po odpiranju ponudb, bo moral ekonomsko najugodnejši ponudnik, brezplačno dostaviti vzorec maske, navedene v ponudbenem predračunu (Priloga 7). Vzorec maske mora izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije in biti skladen s predpisi, ki se nanašajo na maske. Vse to bo naročnik preveril.

V primeru odstopanja vzorca od tehnične specifikacije naročnika, bo naročnik takšen vzorec zavrnil in ne bo določil novega roka za oddajo novega vzorca. Naročnik bo k predložitvi vzorca pozval naslednjega ekonomsko najugodnejšega ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo. Naročnik potrjenega vzorca maske ne bo vračal ponudniku. Vzorec maske je sestavni del ponudbe.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 07.08.2020   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 1.5 Pogajanja navajate, da bodo pogajanja glede cene s ponudnikom, ki najugodnejši in ustrezen.

Ali to pomeni, da boste pogajanja izvedli z vsemi ponudniki, ki so ustrezni ali le s tistim, ki bo najugodnejši in hkrati ustrezen?


Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pogajanje bo naročnik izvedel le z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, ob izpolnjevanju vseh naročnikovih pogojev.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 07.08.2020   12:40
VPRAŠANJE
Pod točko 2.1.9 zahtevate da je ponudnik vpisan v register subjektov ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki, sicer bo njegova ponudba zavrnjena kot nedopustna. V smislu zagaotavljanja vigilance in ustreznosti medicinskega pripomočka, kot ga razpisujete, ocenjujemo ta kriterij kot smiseln.
Glede na to, da te navedbe niste ponovno eksplicitno izpostavili v Prilogi 2, naprošamo za jasno potrditev zahteve ugotavljanja pogojev za sodelovanje, kot jo navajate v točki 2.1.9 razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji dopolnil zahtevo po Potrdilu o vpisu v register poslovnih subjektov, ki mora biti izdano s strani JAZMP.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 07.08.2020   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora biti elastika mehka in neploščate (okrogle) oblike, ki ne sme povzročati ostrega zategovanja in tiščanja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Elastika mora biti mehka in ne sme povzročati ostrega zategovanja in tiščanja.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 07.08.2020   13:23
VPRAŠANJE
Ponuditi vam nameravamo masko, ki ustreza razpisanim specifikacijam ter je po opravljenih testih akreditiranega EU laboratorija dosega tudi klasifikacijo Tipa IIR. Prosimo za potrditev ustreznosti take ponujene maske.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje ustreznost ponujene maske.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 07.08.2020   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da mora biti zunanji del maske druge barve kot notranji del in da je material mehak, nežen, ne povzroča alergij, srbenja, ne pušča delcev in je koži prijazen?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Barva ni pomembna; material pa mora biti mehak, nežen, ne povzroča alergij, srbenja, ne pušča delcev in je koži prijazen.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 07.08.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali morajo biti maske izdelane iz materiala, ki se ne kosmati, ne odpušča delcev, ne draži kože, ima nežne robove in je brez vonja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Material mora biti mehak, nežen, ne povzroča alergij, srbenja, ne pušča delcev in je koži prijazen.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 07.08.2020   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste zahtevali reprezentativni vzorec, iz katerega boste preverili ustreznost pripomočka glede na strokovne zahteve in ponujeno pakiranje?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo zahteval vzorec, navedeno v razpisni dokumentaciji Točka 2.1.6.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 07.08.2020   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaša zahteva za makse tipa II so slovenska navodila na vsaki škatli ali v škatli. Do sedaj so vsi naročniki zahtevali slovenska navodila za uporabo mask tipa II / IIR / kot tudi tipa FFP2, FFP3 le kot prilogo k dokumentaciji. Zunanjost škatle mask sicer vsebujejo navodila za uporabo, a ne v slovenskem jeziku (takšno ponudbo lahko pričakujete le od slovenskih proizvajalcev mask). Ali dovoljujete, da je embalaža mask tipa II opremljena z ilustriranimi navodili za uporabo v angleškem jeziku?


ODGOVOR
Navodilo je lahko na škatli ali v škatli, torej v posameznem pakiranju.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 10.08.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da morajo biti maske izdelane skladno z MDR (EU) 2017/745 Class I.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izdelane in označene morajo biti skladno z veljavno zakonodajo.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 10.08.2020   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Lahko ponudimo pakiranje v paketke po 10kom ter nato 10teh paketov v škatlo ( 1 škatla ima 100kom).
So navodila lahko na kartonasti škatli ( običajno gre v karton po 2000kom mask) ali dejansko res zahtevate na prav vsako škatlo z 50 ali 100komadi mask navodila?

Lp

ODGOVOR
Maske ne smejo biti v razsutem stanju, ampak pakirane po najmanj 5 do največ 50 kosov skupaj, lahko v škatli.
Navodila so lahko tudi na kartonski škatli.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 10.08.2020   17:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v osnutku pogodbe je pri členu 22 navedeno, da kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma, če prodajalec kupca ne obvesti o znižanju cen oziroma akcijskih cenah.

Glede na to, da tega člena ne razumemo dobro, bi v vas prosili za pojasnilo?

ODGOVOR
Spoštovani;

22. člen v Vzorcu okvirnega sporazuma za dobavo zaščitnih mask se navezuje na 5. člen, ki govori o tem, da:

»V kolikor prodajalec v času veljavnosti okvirnega sporazuma prodaja maske, ki so predmet okvirnega sporazuma, po znižani akcijski ceni, ki je ugodnejša od cene iz ponudbenega predračuna prodajalca, mora kupca o tem pisno seznaniti ter mu zagotoviti maske pod enakimi akcijskimi pogoji«.

Obrazložitev:
V primeru, da v času veljavnosti okvirnega sporazuma med izbranim ponudnikom in naročnikom (LPP d.o.o.), izbrani ponudnik na prostem trgu prodaja maske, po ceni, ki je nižja, od ponujene, navedene v Predračunu izbranega ponudnika, kateri je sestavni del okvirnega sporazuma, je izbrani ponudnik dolžan to ceno sporočiti naročniku (LPP d.o.o.) in mu prodajati maske po tej, novi znižani ceni, vse do konca veljavnosti okvirnega sporazuma ali do naslednjega še dodatnega znižanja ponudnikove cene na prostem trgu.

Lepo pozdravljeni.