Dosje javnega naročila 004876/2020
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Obnova Ulice na Pristavah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.491,30 EUR

JN004876/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2020
JN004876/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2020
JN004876/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.09.2020
JN004876/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004876/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Željka KARIN BILIČIČ
obcina.crnomelj@siol.net
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://crnomelj.si/razpisi/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19997
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova Ulice na Pristavah
Referenčna številka dokumenta: 430-0135/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova Ulice na Pristavah: obnova obstoječe ceste in odvodnjavanja ceste, obnova in izgradnja fekalne kanalizacije ter izgradnja nove javne razsvetljave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ulica na Pristavah, Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor Občina Črnomelj namerava zaradi dotrajanosti obnoviti obstoječo cesto LK 054300 (Ulica na Pristavah) v širini 4,20m ter skupni dolžini 315,60m od Ulice na Sadež do Zadružne ceste. V sklopu predvidene rekonstrukcije se obnovi zgornji ustroj ceste skupaj s pripadajočimi cestnimi robniki, odvodnjavanje ceste, izgradnjo nove javne razsvetljave ter zaščito obstoječih komunalnih vodov v skladu s pogoji mnenjodajalcev (upraviteljev).
V sklopu rekonstrukcije se prav tako na razdalji 98,40 m zgradi nova fekalna kanalizacija (od obstoječega jaška na Zadružni cesti do križišča z Ulico bratov Klemenc), katera nadomesti obstoječo dotrajano kanalizacijo. V sklopu glavnega kanala se v območju cestnega sveta obnovijo tudi obstoječi hišni priključki.
Vzporedno z traso javne razsvetljave se predvidi potek zaščitne cevi 2xØ50 (dvojček) za potrebe optike s pripadajočimi revizijskimi jaški. Natančnejšo lokacijo jaškov in dovodov na posamezne parcele določi operater (Telekom) v fazi pred začetkom del oz. med samimi deli.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2020   10:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2020   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da kot ustrezno dokazilo upošteva tudi potrdilo S. BON-1, izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.

Hvala!ODGOVOR
Naročnik pogojev ne bo spreminjal.
Kot dokazilo bo naročnik upošteval S. BON-1 ali S.BON-1/P oz. drugo ustrezno potrdilo, ki ne smeta biti starejša od datuma objave tega javnega naročila.Datum objave: 07.08.2020   08:33
VPRAŠANJE
Ponudnik bo pogodbena dela na gradbišču končal:
gradbena dela v varovalnem pasu in cestnem telesu regionalne turistične ceste, št. RT-919, na odseku 1343 Vinica - Stari trg, od km 0,035 do km 0,170 najkasneje do 31. 8. 2020,
ostala gradbena dela najkasneje do 31. 10. 2020,
vsa ostala dela (izdelave PIDa - projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo) bo moral izvesti na način, da bo najkasneje do 31. 12. 2020 podpisan zapisnik o dokončanju in prevzemu del.

V razpisni dokumentaciji navajate, da bo ponudnik gradbena dela v varovalnem pasu in cestnem telesu regionalne turistične ceste DOKONČAL do 31.8.2020. Se vam ne zdi ta rok nerealen, glede na dejstvo, da je oddaja javnega naročila 17.8.2020, kar pomeni, da pred 31.8.2020 ne more biti podpisana niti pogodba z izbranim izvajalcem?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je pri Pogoju 4 - Terminski plan (Tehnična sposobnost) narobe zapisan tekst.
Pravilni tekst je enak, kot je zapisan na strani 24 (poglavje Tehnične specifikacije) in v skladu z 19. členom pogodbe:
POGOJ 4 - Terminski plan
Ponudnik bo pogodbena dela na gradbišču končal:
najkasneje do 31. 10. 2020, vsa ostala dela bo moral izvesti na način, da bo najkasneje do 30. 11. 2020 podpisan zapisnik o dokončanju in prevzemu del.


Datum objave: 10.08.2020   08:59
VPRAŠANJE
6.03 Dobava in vgradnja zaščitne cevi PVC DN 125 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi. V ceni zajeta dobava in vgradnja betona kvalitete C 15/20.
14,00 m3 -

Je pravilna enota m1?

ODGOVOR

Pravilna je enota m1.


Datum objave: 10.08.2020   09:19
VPRAŠANJE
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih (5) petih letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno zaključil vsaj (2) dva podobna referenčna posla.
Za primerljivo referenčno gradnjo se smatrajo istovrstna dela po enotni klasifikaciji objektov CC-SI:
2112 - Lokalne ceste in javne poti
2223 - Cevovodi za odpadno vodo

Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Ali to pomeni, da ponudnik lahko priloži reference za lokalne ceste (2112) ali za cevovode (2223)?
Ali mora ena referenca vsebovati cesto in kanalizacijo?

ODGOVOR
Referenca mora vsebovati skupaj istovrstna dela po enotni klasifikaciji objektov CC-SI: 2112 (- Lokalne ceste in javne poti) in 2223 (- Cevovodi za odpadno vodo).


Datum objave: 10.08.2020   09:20
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno sprašujem glede referenc - ali zadošča, da priložimo 2 referenci sanaciji / izgradnjo lokalnih cest?

ODGOVOR
Potrebno je priložiti 2 referenci.
Referenca mora vsebovati skupaj istovrstna dela po enotni klasifikaciji objektov CC-SI: 2112 (- Lokalne ceste in javne poti) in 2223 (- Cevovodi za odpadno vodo).