Dosje javnega naročila 004975/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-85/20; Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.186.383,01 EUR

JN004975/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2020
JN004975/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN004975/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.09.2020
JN004975/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004975/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001066/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20102
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-85/20; Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
Referenčna številka dokumenta: 43001-285/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2020   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na zahtevnost in obsežnost predmetnega javnega naročila, ste dali ponudnikom na voljo zelo kratek rok za pripravo ponudb. Trenutno smo tudi v času kolektivnih dopustov in zato veliko podjetij ne posluje. Zaradi prej navedenega, je kvalitetne ponudbe dobaviteljev težko pridobiti. Naročnika prosimo, da premisli o podaljšanju roka za oddajo ponudb za vsaj 14 dni. Naročniku se teh nekaj dni ne bo poznalo dosti, ponudnikom pa bi pomenilo veliko.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Ob upoštevanju dejavnikov, ki so vezani na izvedbo posameznih sklopov predmetnega javnega naročila:
- izgradnja nadvoza je predvidena v času popolne zapore Karavanškega predora in posledično tudi popolne zapore železniške proge Kranj Jesenice (pričetek del oktober 2020);
- izvedbo prestavitve toplovoda je potrebno izvesti pred pričetkom kurilne sezone;
naročnik ne more in NE bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 14.08.2020   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točkah 3.2.3.3. in 3.2.3.7 razpisne dokumentacije, zahtevate kot referenčni pogoj: rekonstrukcijo ali novogradnjo cestnega AB premostitvenega objekta, namenjenega za javni cestni promet v vrednosti vsaj 600.000 EUR. Boste kot ustrezno referenco sprejeli tudi izgradnjo podvoza?

ODGOVOR
DA;
Naročnik bo za izpolnjevanje referenčnih pogojev v točkah 3.2.3.3. in 3.2.3.7 razpisne dokumentacije sprejel in upošteval tudi nominirano referenčno delo izgradnje podvoza v vrednosti vsaj 600.000,00 EUR.
Datum objave: 14.08.2020   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali bo naročnik organiziral ogled objekta?

Prosimo, za objavo ocenjene vrednosti investicije.

lp

ODGOVOR
Naročnik praviloma ne organizira ogledov objektov, predvsem pa ne v trenutnih epidemioloških razmerah v državi, zato organiziranega ogleda objekta ne bo.
Naročnik ne bo objavil ocenjene investicijske vrednosti.
Datum objave: 14.08.2020   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo, če lahko objavite še načrte obstoječega nadvoza in načrte sanacije nadvoza.

lp

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani (Pojasnilo razpisne dokumentacije 04) prilaga slikovno gradivo obstoječega stanja nadvoza.

Načrt sanacije nadvoza: poleg podrobnejšega popisa del sanacije izgradnje nadvoza je v specifikaciji naročila priloženo:
- TP _tehnično poročilo »nadvoz KR0014«
- Nadvoz KR0014 PZI _pregledna situacija G.201
- Nadvoz KR0014 PZI _gradbena situacija G.102
- Nadvoz KR0014 PZI _Dispozicija nadvoz G.219, G.229, G.243, G.243 (tloris, karakteristični prerez, vzdolžni prerez 2x)
zato naročnik smatra, da so podani vsi parametri za izdelavo kvalitetne ponudbe. Je pa vsem ponudnikom v skladu z Navodili za pripravo ponudbe po predhodnem dogovoru omogočen ogled projektne dokumentacije pri naročniku.

Naročnik ne bo objavljal dodatne dokumentacije.
Datum objave: 14.08.2020   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, tako velik in zahteven objekt ste objavili ravno v času dopustov in postavili zelo kratek rok za pripravo ponudb. Prosimo za podaljšanje ponudbe na drugo polovico septembra 2020. LP

ODGOVOR
Naročnik ne more in ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb z naslednjo obrazložitvijo:
- Upoštevanju dejavnikov, ki so vezani na izvedbo posameznih sklopov predmetnega javnega naročila:
izgradnja nadvoza je predvidena v času popolne zapore Karavanškega predora in posledično tudi popolne zapore železniške proge Kranj Jesenice (pričetek del oktober 2020);
izvedbo prestavitve toplovoda je potrebno izvesti pred pričetkom kurilne sezone;
Datum objave: 20.08.2020   06:57
Dodatno pojasnilo naročnika:

Naročnik dodatno opozarja vse ponudnike, da pri izdelavi ponudbe upoštevajo s projektno dokumentacijo PZI štev. 108-19E »Rekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420« predvideno tehnologijo gradnje rekonstrukcije oziroma izgradnje nadvoza čez železniško progo, saj mora železniška proga klub popolni zapori omogočati prevoznost za progovna vozila za potrebe rekonstrukcijskih del same železniške proge.

L.p.Datum objave: 25.08.2020   11:10
VPRAŠANJE
Ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Ponudniki ne moremo na svoja pleča prevzeti dejstva, da se kmalu začne kurilna sezona, torej ste razpis objavili prepozno.

ODGOVOR

Naročnik je že v predhodnih odgovorih pojasnil, da ne more podaljšati roka za oddajo ponudb, zato rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen.