Dosje javnega naročila 005109/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup letalskih vozovnic
ZJN-3: Odprti postopek

JN005109/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2020
JN005109/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005109/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 157-382663
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mf@gov.si
+386 13696300
+386 13696659

Internetni naslovi
http://www.mf.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20134
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup letalskih vozovnic
Referenčna številka dokumenta: 4301-4/2020, ODKART-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je posredovanje pri nakupu letalskih vozovnic, hotelskih nastanitev in transfernih prevozov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup letalskih vozovnic, hotelskih nastanitev in transfernih prevozov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je določeno v dokumentaciji naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2020   11:00
Kraj: V e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2020   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za pravilno izpolnjevanje obrazcev iz razpisne dokumentacije vas prosimo za naslednja pojasnila glede zahtev iz Navodil gospodarskim subjektom za točko 9.1.4. Tehnična in strokovna sposobnost.

1. Reference: v dokumentaciji je navedeno, da se lahko navede več referenc oziroma naročnikov za storitve posredovanja nakupa letalskih vozovnic in storitve posredovanja nakupa hotelskih nastanitev v skupni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR z DDV in da so reference lahko ločene za storitve posredovanja nakupa letalskih vozovnic in storitve posredovanja nakupa hotelskih nastanitev.

Ali je z letnim obdobjem (v petih letih pred objavo obvestila) mišljeno obdobje od 13.8. do 12.8. naslednjega leta, torej od 13.8.2015 12.8.2016 in tako naprej za 5 let in se za vsako leto navede eno ali več referenc v skupni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR z DDV?
Se lahko za eno od takšnih obdobij enega leta navede na primer eno referenco za naročnika, ki je naročeval tako letalske vozovnice kot hotelske nastanitve (v skupnem znesku za oboje) in drugo referenco za naročnika, ki je naročeval samo letalske vozovnice? Ker se reference izkazujejo samo z obrazcem ESPD, tam pa je v za to določenem delu (IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost) za izpolnjevanje na voljo samo 5 vrstic, kako se torej za obdobje enega leta navede več kot eno referenco, če je treba navesti reference za 5 let? Ali veljajo samo reference naročnikov, ki sodelujejo v javnih naročilih ali tudi tiste za poslovna potovanja zasebnih gospodarskih družb?

2. Kadri: za izvajanje storitev mora imeti ponudnik na voljo vsaj 5 kadrov z ustreznimi licencami in vsaj 2 letoma delovnih izkušenj.

Je nujno potrebno, da se v prijavo vključi tudi kopije pogodb o zaposlitvi ali dogovora o sodelovanju zaposlenih kadrov in se v tem primeru lahko osebne podatke prekrije? Če ima kateri od kadrov dovolj delovnih izkušenj, pri trenutnem delodajalcu pa je zaposlen manj kot 2 leti, kako se v tem primeru izkazujejo delovne izkušnje - zadostuje kakšno drugo dokazilo namesto pogodbe o zaposlitvi oziroma sodelovanju prejšnjega delodajalca?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.ODGOVOR
1. Zahteva v dokumentaciji je predložitev ene ali več referenc, ki je/so iz obdobja zadnjih pet let pred objavo obvestila o predmetnem naročilu na portalu JN, v skupni letni vrednosti vsaj 50.000 EUR z DDV. Ni zahtevana predložitev reference za vsako leto. Če ponudnik predloži več referenc za izpolnjevanje pogoja, morajo biti te reference v istem časovnem obdobju. Lahko je referenca, ki zajema storitve posredovanja nakupa letalskih vozovnic in hkrati storitve nakupa hotelskih nastanitev, lahko pa sta to dve ločeni referenci, vendar v istem časovnem obdobju. Ponudnik lahko predloži reference katerih koli gospodarskih subjektov, če gre pri tem za poslovna potovanja.
2. Ponudniki so obvezani v ponudbeni dokumentaciji predložiti dokumente iz točke 11.1 Navodil gospodarskim subjektom. Delovne izkušnje kadra se izkazujejo z dokazilom, iz katerega izhaja, da ima kader 2 leti delovnih izkušenj s področja prodaje letalskih vozovnic, neodvisno od tega, pri katerem delodajalcu.
Datum objave: 01.09.2020   14:13
VPRAŠANJE
Ali v odgovoru glede referenc "katerikoli gospodarski subjekt" pomeni tudi zasebno družbo, ki ne sodeluje v postopkih javnega naročanja?ODGOVOR
Da.Datum objave: 01.09.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede referenc še vedno ni popolnoma jasno, tako da dopolnjujemo vprašanje.
Lahko se navede eno referenco za obdobje 5 let v višini vsaj 250.000 , lahko pa več referenc za obdobje 5 let z nižjimi zneski, kjer bo seštevek vseh referenc vsaj 250.000 . Kako se preverja letna vrednost v tem primeru? Se lahko navede eno referenco za obdobje 5 let za letalske vozovnice in hotele ali samo za letalske vozovnice, drugo pa za obdobje npr. 3 let pred objavo razpisa in enako za letalske vozovnice in hotele ali samo za letalske vozovnice (če poleg te ni reference izključno za hotele)?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V dokumentaciji javnega naročila je zahtevana ena referenca v vrednosti vsaj 50.000 EUR z DDV za čas trajanja posla 1 leto. Če ponudnik predloži referenco, ki je v trajanju več kot eno leto, mora biti letna vrednost take reference vsaj 50.000 EUR z DDV. Če ponudnik predloži za obdobje enega leta (istega leta) več referenc, mora biti seštevek teh referenc vsaj 50.000 EUR z DDV. Med referencami tega istega leta mora biti referenca za letalske vozovnice in referenca za hotelske nastanitve. V točki 9.1.4.1 Navodil gospodarskim subjektom je jasno zapisano, da morata biti obe vrsti referenc za isto obdobje. Lahko sta referenci ločeni, lahko pa sta obe storitve zajeti v eni referenci. V vsakem primeru mora biti skupna vrednost referenc na letni ravni 50.000 EUR z DDV. Ponudnik pa lahko predloži referenco/reference iz obdobja 5 let pred objavo naročila na portalu JN: