Dosje javnega naročila 005048/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Pogarancijsko vzdrž. naprav za neprek. napajanje - UPS, elektr. agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadz. sist. UNUMS II
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.446.871,20 EUR

JN005048/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
JN005048/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN005048/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN005048/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005048/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 155-379634
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pogarancijsko vzdrž. naprav za neprek. napajanje - UPS, elektr. agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadz. sist. UNUMS II
Referenčna številka dokumenta: ODNAP-17/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50532000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pogaranijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadzornega sistema UNMS II za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30237280
31121110
31154000
31211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pogarancijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadzornega sistema UNMS II za obdobje štirih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2020   09:23
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko namesto obrazca Izjava proizvajalca-tehnična in kadrovska sposobnost, predložimo kopijo originala potrdila posameznega proizvajalca opreme, ki potrjuje zahtevana pogoja pod točko 1 in 2 omenjenega obrazca, za točko 3 pa bi priložili certifikate, izdane s strani proizvajalca opreme, ki potrjujejo, da je poimensko prijavljeni kader usposobljen in ima vsa ustrezna funkcionalna znanja s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega naročila.
V kolikor LAHKO predložimo tovrstna potrdila, bodo potrdila starejša od 3 mesecev od dneva, ki je določen za oddajo ponudb, vendar izražajo zadnje stanje.

Prosimo za vaš odgovor.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Ponudnik lahko namesto obrazca Izjava proizvajalca-tehnična in kadrovska sposobnost predloži tudi kopije originalnih potrdil posameznega proizvajalca opreme in kopije certifikatov izdane s strani proizvajalcev opreme, če je iz njih razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev.

V primeru predložitve navedenih potrdil in certifikatov, so ti lahko starejši od 3 mesecev od dneva, ki je določen za oddajo ponudb, v kolikor le-ti odražajo zadnje stanje.Datum objave: 14.08.2020   09:24
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,

na str.8/13 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe so navedeni dokumenti, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije.
Zanima nas, kje oz kdaj se oddajajo preostali zahtevani dokumenti, kot npr Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence ali pa Izjava principala; Izjava o referenci???

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Ponudnik mora v ponudbi predložiti le dokumente, ki so navedeni v točki 12.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju navodila). V skladu z drugim odstavkom točke 10.1 navodil bodo ponudniki na poziv naročnika morali predložiti ostala dokazila iz točke 10.1.1, 10.1.2 in 10.1.3 navodil. Ponudnik pa lahko predloži zgoraj navedene dokumente že v ponudbi.