Dosje javnega naročila 004964/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava PZI projektov za stavbo B Onkološkega inštituta Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004964/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004964/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.08.2020
JN004964/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2020
JN004964/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN004964/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2020
JN004964/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004964/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20098
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektov za stavbo B Onkološkega inštituta Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0020/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektov za stavbo B Onkološkega inštituta Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektov za stavbo B Onkološkega inštituta Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2020   08:21
VPRAŠANJE 1:
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
ODGOVOR 1:
Razpisna je objavljena.


Datum objave: 17.08.2020   12:42
GLEDE NA TO, DA JE ČAS DOPUSTOV (ODSOTNOST STROKOVNE KOMISIJE), SMO ROK ZA VPRAŠANJA, ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN ROK ZA ODPIRANJE PODALJŠALI.
NOVI ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 14.9.2020 DO 10:00 URE. ODPIRANJE PONUDB BO 14.9.2020 OB 10:30. NOVI ROK ZA VPRAŠANJA JE 4.9.2020 DO 10:00 URE.
NAROČNIK BO NAKDNANDO ODGOVORIL NA VSA VPRAŠANJA PONUDNIKOV, KI JIH JE IN JIH BO DOBIL.


Datum objave: 25.08.2020   11:44
VPRAŠANJE 2:
Glede na to, da ne odgovarjate na vprašanja, ki so izrednega pomena za pripravo ponudbe,
prosimo da roK oddaje podaljšate.
OPDGOVOR 2:
Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudbe na 14.9.2020 do 10:00 ure in rok za vprašanja na 4.9.2020 do 10:00 ure. Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril drug teden. V primeru, da boste potrebovali še več časa, vam lahko rok za oddajo in rok za vprašanja še 1x podaljšamo za kak dodaten teden.


Datum objave: 26.08.2020   08:37
VPRAŠANJE 3:
na predmetno povpraševanje smo podali tudi nekaj sistemskih vprašanj, ki vplivajo na odločitev o pripravi ponudbe. Ker je priprava ponudbe strošek za ponudnika, smo seveda primorani počakati na pojasnila. Zato odmik pojasnil na prihodnji teden pomeni logistično in časovno oviro.
Vsled tega naprošamo za:
- objavo pojasnil na že podana vprašanja najkasneje do 3.9.2020,
- za podaljšanje rokov za vprašanja in za predaji ponudbe za dodaten teden.
ODGOVOR 3:
Naročnik je še podaljšal rok za oddajo ponudbe do 21.9.2020 do 10:00 ure. Odpiranje bo 21.9.2020 ob 10:30. Rok za vprašanja se podaljša na 11.9.2020 do 10:00 ure.


Datum objave: 02.09.2020   11:21
VPRAŠANJE 4:
V razpisni dokumentaciji za izdelavo PZI za stavbo Onkološkega inštituta Ljubljana je navedeno, da si je možno ogledati projekte v prostorih TVS. Prosim za podatek, kdaj bi bil ogled možen.
ODGOVOR 4:
Ogled bo v petek, 4.9.2020 ob 9:00 uri v stavbi B (Zaloška 5), Ljubljana. Zbor pri dvigalu v pritličju.


Datum objave: 02.09.2020   11:44
VPRAŠANJE 5:
V predmetnem razpisu je edino merilo ovrednotenja ponudb cena, kar je v nasprotju z ZJN-3.
Za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila.
MJU je zato izdala Smernice za javno naročanje arh. in inž. storitev.
Pozivamo za opredelitev dodatnih meril kot npr.:
- usposobljenost kadrov (in podjetja npr. z zahtevanimi referencami kot pogoj nastopanja v ponudbi) preko sistema referenc (npr. za objekte iz CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena površine 1.000 m2 bruto),
- delovne razmere pri ponudniku (npr. redna zaposlitev vključenega osebja: poobl. arhitekti in inženirji),
- ipd.
Na podlagi meril se lahko izračuna ekonomsko najugodnejša ponudba.
Pozivamo k spoštovanju določil ZJN-3 in opredelitev dodatnih meril.
ODGOVOR 4:
Naročnik spreminja točko 1.13. razpisne dokumentacije.
1.13 točka se sedaj glasi:
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

Merilo 1.:Zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), v višini najmanj 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote.
Število točk: 5

Merilo 2.: skupna vrednost v EUR z DDV
Število točk: 95

SKUPAJ: 100 točk

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Merilo 1:
Ponudnik dobi 5 točk zgolj v primeru, če ima sklenjeno Zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), v višini najmanj 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote. V nasprtonem primeru dobi ponudnik 0 točk. Ponudnik mora kot dokazilo predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police/pogodbe iz katere izhajala omenjena zavarovalna vsota.

Merilo 2:
Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno vrednost z DDV, bo v skladu s tem merilom prejel najvišje število točk, torej 95, ostali ponudniki pa sorazmerno nižje, glede na ponujeno vrednost, na podlagi naslednje formule:

T = x 95
T = točke
Cn = najnižja ponujena cena
Cp = ponujena cena ponudnika

Dodatno merilo:
V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enakim številom točk, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.
Protokol žreba:
- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.
- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.
- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.
- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.
- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim imenom podjetij. Vsi listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.
- Predstavnik komisije naročnika bo iz vreče izvlekel en listek.
- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.
- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem ponudnikom.Datum objave: 02.09.2020   11:57
VPRAŠANJE 6:
Iz objavljene razpisne dokumentacije ni možno razbrati, zakaj naj bi projektant
potreboval dovoljenje za delo z ionizirajočim sevanjem.
V spisku prostorov (xls datoteka) so navedene vglavnem pisarne in podobni programi.
Omenjena sta samo programa eksperimentalne in molekularne onkologije, ampak brez podatkov,
kakšni prostori in kakšna oprema je predvidena.
Ti podatki so preskopi za pripravo ponudbe.
Prosimo, da podate več informacij o zahtevnejših programih:
laboratorij, hladna soba, eksperimentalna oknologija,
da bomo sploh lahko vedeli, kaj je predmet naročila!
ODGOVOR 6:
Navedena je napaka. Zahteva dovoljenje za delo z ionizirajočim sevanjem se črta.


Datum objave: 02.09.2020   11:59
VPRAŠANJE 7:
Zanima nas, kakšno dovoljenje za izvajanje na podlagi zakonodaje s področja ionizirajočih sevanj zahtevate?
Projektant ni izvajalec del.
Kdo izdaja taka dovoljenja za projektante?
Lahko prosim objavite primer takega dovoljenja za projektanta?
Po slovenski zakonodaji za projektanta, po našem vedenju, tako dovoljenje ne obstaja.
Prosimo za bolj podrobna navodila in informacije.
ODGOVOR 7:
Odgovor enak odgovoru 6.


Datum objave: 02.09.2020   12:04
VPRAŠANJE 8:
v razpisnem gradivu je podana nezakonita zahteva (prekoračuje namen razpisa):
"P8 Gospodarski subjekt mora imeti dovoljenje za izvajanje dela na podlagi zakonodaje s področja ionizirajočega sevanja."
Predmet razpisa je izdelava projektne dokumentacije in ne delo v okolju ali z napravami, kjer bi bilo potrebno imeti dovoljenje za izvajanje dela s področja ionizirajočega sevanja. Nobena zakonodaja ne zahteva za izdelavo projektne dokumentacije imetje tovrstnega dovoljenja.
Verjamemo, da je podana zahteva umeščena po pomoti iz kakšnega drugega razpisa za izbor izvajalca za izvedbo ali delo z napravami.
Pozivamo za nedvoumno opredelitev in razlago za upravičenost takšne zahteve ali umik zahteve.
ODGOVOR 8:
Odgovor enak odgovoru 6. oz. točka P8 iz razpisne dokumentacije se črta.


Datum objave: 02.09.2020   12:07
VPRAŠANJE 9:
Pri pogojih za udeležbo med drugim zahtevate tudi "dovoljenje za izvajanje dela na podlagi zakonodaje s področja ionizirajočega sevanja" . Zahtevo je potrebno umakniti, saj gre za razpis za projektiranje in tudi če bi šlo za izvedbo samih GOI del, se to "dovoljenje" kot ga imenujete, ne rabi za izvajalca. Zahteva nikakor ni v skladu z zakonodajo (ne z ZJN in ne z ZVISJV) in ne sodi v ta razpis.
ODGOVOR 9:
Odgovor enak odgovoru 8.


Datum objave: 02.09.2020   12:18
VPRAŠANJE 10:
vaša navedba v točki 1.2 razpisne dokumentacije:
"Gospodarski subjekt, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa."
je protizakonita, kar dokazujejo tudi nekatere odločitve Državne revizijske komisije.
Pričakujemo, da boste nezakonito zahtevo po izločitvi vseh ponudb v katerih nastopa en podizvajalec umaknili.
ODGOVOR 10:
Prosimo ponudnika, ki je postavil vprašanje, da nam navede vsaj eno odločitev Državne revizijske komisije na to temo. Naročnik bo v primeru, da so vaši razlogi utemeljeni spremenil ta del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 02.09.2020   14:15
VPRAŠANJE 11:
po preučitvi razpisne dokumentacije bi prosili za dodatna pojasnila.

A. Projektna naloga (obrazec 5):

1. Navedeno je: "Dokumentacijo »Obnova dela stavbe B Onkološkega inštituta Ljubljana«, ki se nanaša na prenovljene dele stavbe, je možno si ogledati ali prevzeti za kopiranje v prostorih TVS. Izbran ponudnik bo prejel predmetno dokumentacijo v dwg obliki."
a): Ali je že izdelana kakšna dokumentacija obnove ali pa je mišljena dokumentacija obstoječega stanja?
b): Prosimo za opis vsebin omenjene obstoječe dokumentacije (arh, konstr, elek. inst., strojne inst., požarno varnostne zahteve..?).

2. Med zahtevane načrte je podano: "Drugo po potrebi (predlog organizacije gradbišča, terminski plan izvajanja del, detajlni načrt izvajanja del)."
Sočasno pa v naslednjem odstavku piše, da varnostni načrt pripravi naročnik, elaborat ureditve gradbišča pa izvajalec gradnje. Tudi plan izvajanja del (gradnje) ni predmet projektanta, ampak izvajalca.
Vpr: Prosimo za pojasnilo ali izločitev nejasne alineje.

3. Omenjeno je: "Izbrani ponudnik bo po končani prenovi naročniku predal projekt izvedenih del za celotno stavbo B.
Vpr: Predmet razpisa in pogodbe je samo izdelava PZI dokumentacije. Podana navedba torej ni skladna z razpisom. Pozivamo za izločitev omenjene navedbe.

4. Podani sta sporni navedbi:
"i. Po potrebi se vključi izvedbo ukrepov za ustrezno varovanje objekt z vidika statične stabilnosti.
ii. Po potrebi se predvidi statično ojačitev nosilne konstrukcije stavbe."
Dejstvo je, da obstoječ objekt ne ustreza veljavnim zahtevam, ki se nanašajo na novogradnjo ali ne celovite statične in potresne prenove. Zato omemba "po potrebi" ni smiselna, saj podaja dvoumno zahtevo in različno tolmačenje, kaj je in kaj ni predmet razpisa. Zgolj splošna obnova brez bistvenih posegov v konstrukcijo stavbe ne terja ojačitev.
Nadalje statična (in potresna) prenova stavbe pomeni celovit poseg v stavbno in ne omogoča želene faznosti gradnje in sočasnega obratovanja objekta.
Tudi tozadevni poseg terja predhodno analizo in verjetno preiskave konstrukcijskih lastnosti.
Vpr: Pozivamo za izločitev nejasne zahteve ali za celovito dopolnitev oz. spremembo projektne naloge, v kolikor naročnik želi statično (in potresno) prenovo stavbe.

5. Omenjeno je: "vi. Predvideti vse potrebne ukrepe in zajeti vsa potrebna dela za uskladitev objekta z veljavno požarno študijo."
Vpr1: Požarno študijo torej zagovori naročnik?
Vpr2: Ali kot naročnik razpolagate z veljavno študijo požarne varnosti? Kaj je "veljavna študija" in ali že obsega predvidene preureditve?
Vpr3: Posegi so torej takšne narave, da ne bodo spreminjali obstoječih požarno varstvenih zahtev?

6. Omenjeno je "ix. Izvedba talnih oblog v vseh prostorih skladno z zahtevami naročnika (vključiti pregled in sanacija medetažne plošče - sondiranje)"
Vpr1: Prosimo za opis, katere medetažne plošče? Medetaže ni razvidne, so samo celotne etaže.
Vpr2: Ali so omenjen preiskave predmet ponudbe ali jih zagotovi naročnik?
Vpr3: Iz kakšnega naslova menite, da so preiskave potrebne in kakšna so pričakovanja rezultatov preiskav?

7. Vpr: Pri strojnih instalacijah, če prav razumemo, posegi v hidrantno omrežje niso predvideni?

8. Pri opisu elek. inštalacij so posegi takšne narave, da bo potrebno izvesti tudi elek. inštalacije za splošno moč in verjetno tudi posegi v obstoječe elek. razdelilnike, kar ni zahtevano (alineja ix).
Vpr: Naprošamo za specifikacijo oz. pojasnilo vsebin dela.

9. Predvideno je, da se izvede dostop dvigala do mansarde.
Vpr1: Ali boste tehnični del tehnologije dvigala zagotovili v lastni režiji (z oskrbnikom dvigala)?
Vpr2: Če je kako drugače, kot je v vprašanju 9/2, prosimo za specifikacijo in opis obstoječega stanja dvigala.

B. Pogodba (obrazec 10):

10. Predmet naloge je samo izdelava PZI dokumentacije, torej načrtov arh., konstrukcij, elek. instalacij in str. instalacij, kot je razumeti iz projektne naloge.
V 2. členu pogodbe pa se omenjajo še elaborati in drugi tehnični dokumenti.
Vpr: Katere elaborate in druge tehnične dokumente zahtevate?

11. Pogodba v 3. členi navaja tudi sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Vpr: Zakaj je podana ta zahteva, saj gre za obstoječ objekt z uporabnim dovoljenjem?

12. V 5. členu je napačna navedba: "- projektantu ob podpisu pogodbe izročil za izdelavo tehnične dokumentacije nujno potrebne podatke".
Vpr: Verjetno gre za potrebe projektne in ne tehnične dokumentacije?

13. V 5. členu pogodbe je navedba: "- projektantu predal podpisane projektne naloge oziroma pisno potrditi vsa ključna izhodišča podana z idejnim projektom;"
Vpr: Kaj je omenjeni idejni projekt, kaj je namen, ali je že izdelan? Če je izdelan, pozivamo za njegovo objavo.

14. Pri rokih v 7. členu je 5 mesecev za izdelavo PZI, 1 mesec za zaključevanje. Skupen rok je 6 mesecev. Torej naročniku ostane 1 dan za pregled.
Vpr: Predlagamo popravek skupnega roka: 6 mesecev + rok za pregled.

15. Plačilni rok je izjemno neugoden za prevzemnik del, saj bo dobil prvo in edino plačilo šele po ca. 7 mesecih del. Predlagamo razdelitev na dva dela: 70 % ob predaji v pregled in 30 % po predaji končne PZI dokumentacije.

ODGOVOR 11:
1. a: Gre se za dokumentacijo že prenovljenih prostorov v stavbi b, kateri niso predmet izdelave PZI.
1. b: Izbrani ponudnik bo dobil obstoječo dokumentacijo.
2. Zaradi sosledja del pri inštalacijah je potrebno določiti oz. predlagati faznost, organizacijo itd.
3. Naročnik ne izloča omenjene navedbe. Izbrani ponudnik bo po končani prenovi naročniku predal projekt izvedenih del za celotno stavbo B.
4. Tako kot je zapisano. Po potrebi se predvidi statično ojačitev nosilne konstrukcije stavbe (npr. v hladni sobi je projektant predvidel, da se zaradi teže dodatno ojača lesene nosilne stropnike z jeklom).
5. Objekt ima izvedeno požarno študijo. V kolikor nekateri segmenti sedaj niso usklajeni z veljavno študijo je to potrebno upoštevati pri izdelavi pzi projekta (npr vrata med sektorji, obloge med sektorji).
6. Gre za plošče med posameznimi etažami. V pzi projekte oz popise je iz izkušenj potrebno vključiti tudi pregled in sanacijo plošč. Sondiranje se izvede med izvedbo. Preiskave so potrebne zato ker smo na delu stavbe b mislili, da je izvedena ab plošča pa se je izkazalo da je izvedena montažna opečna plošča.
7. Posegi niso predvideni.
8. Ponudnik mora izdelati popolne pzi projekte. V kolikor bi to pomenilo dogradnjo obstoječih električnih razdelilnikov je potrebno zajeti tudi to. Prav tako za splošno moč.
9. Pri projektiranju nadvišanja jaška dvigala se bo projektant povezal z izdelovalcem dvigala ter tako pridobil vse potrebne podatke. Dvigalo: SEC, nosilnost 1000kg/13 oseb, leto izdelave 2011.
10. Naročnik popravlja 1. odstavek 2. člena pogodbe, ki se sedaj glasi:
Predmet pogodbe je IZDELAVA PZI PROJEKTOV ZA STAVBO B ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA (v nadaljnem besedilu: storitev) po ponudbi izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe, in sicer vso potrebno dokumentacijo za izdelavo popolnega projekta PZI (projekta za izvedbo) ter ostalo projektno dokumentacijo, kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah (projektna naloga).
Naročnik bo popravljeno pogodbo z vsemi popravki objavil po roku za vprašanja na spletni strani OI, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Ponudniki morajo pri priprave ponudbe uporabiti popravljeno verzijo pogodbe.
11. Naročnik pričakuje posege v gradbeno konstrukcijo, v kolikor bo potrebno gradbeno dovoljenje bo potreben tudi tehnični pregled in uporabno dovoljenje.
12. Da.
13. Ni idejni projekt, ampak projektna naloga ter priloge v PDF, DOC,
14. PZI se izdela v 5 mesecih, po pregledu naročnika ima izvajalec še 1 mesec časa za popravke. Rok za izvajalca je skupaj 6 mesecev.
15. Naročnik je popravil 2. odstavek 9. člena pogodbe, ki se sedaj glasi:
Plačilo se razdeli na dva dela, in sicer:
- 70 % celotne vrednosti po izdelavi PZI-ja (ob predaji PZI-ja v pregled)
- 30 % celotne vrednosti po predaji končne verzije PZI dokumentacije.

Naročnik je dolžan vsakič plačati opravljeno storitev v roku 30 dni po opravljeni storitvi ter po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, in sicer na transakcijski račun prodajalca _____________________ pri banki _________.


Datum objave: 02.09.2020   14:16
VPRAŠANJE 12:
V delu razpisa (obrazec 5, projektna naloga) je med drugim zapisano tudi:
'Izbrani ponudnik bo po končani prenovi naročniku predal projekt izvedenih del za celotno stavbo B.'
Kaj to pomeni? - da je potrebno izdelati tudi PID za celotno stavbo - tudi za del, ki ni predmet tega razpisa?
ODGOVOR 12:
Izbrani ponudnik bo po končani prenovi naročniku predal projekt izvedenih del za celotno stavbo B.


Datum objave: 08.09.2020   08:58
VPRAŠANJE 13:
Ali morajo podizvajalci tudi izpolniti obra. št. 2, 7 in 8, ali to velja samo za ponudnika?
ODGOVOR 13:
Da, podizvajalec mora izpoliti tudi te tri obrazce.


Datum objave: 08.09.2020   09:32
VPRAŠANJE 14:
Zanima nas vrednost GOI del in koliko sredstev imate rezerviranih za ta razpis?
ODGOVOR 14:
Naročniku tega podatka ni potrebno razkriti.


Datum objave: 08.09.2020   09:33
VPRAŠANJE 15:
prosimo za vrednost razpisanih del!
ODGOVOR 15:
Naročniku tega podatka ni potrebno razkriti.


Datum objave: 08.09.2020   09:34
VPRAŠANJE 16:
Nikjer nismo zasledili, kakšne reference so zahtevane?
ODGOVOR 16:
Reference naročnik ni zahteval.


Datum objave: 10.09.2020   11:56
GLEDE NA TO, DA NAROČNIK ŠE NI ODGOVORIL NA VSA VPRAŠANJA PONUDNIKOV, JE NAROČNIK PONOVNO PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN ROK ZA VPRAŠANJA.
NOVI ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE DO 30.9.2020 DO 10:00 URE. ODPIRANJE PONUDB BO 30.9.2020 OB 10:30. NOVI ROK ZA VPRAŠANJA JE 17.9.2020 DO 10:00 URE.


Datum objave: 18.09.2020   14:18
NAROČNIK NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV NE BO ODGOVARJAL, KER JE POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA USTAVLJEN.