Dosje javnega naročila 004971/2020
Naročnik: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004971/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2020
JN004971/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
JN004971/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004971/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2020
JN004971/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004971/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Oblak
mateja.oblak@kapitalska-druzba.si
+386 14746809
+386 14746747

Internetni naslovi
http://www.kapitalska-druzba.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364173/za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19800
I.4 Vrsta javnega naročnika
delniška družba v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: KAD/JN-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje poštnih storitev za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje poštnih storitev za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.08.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.08.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.08.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.09.2020   14:46
VPRAŠANJE
11. člen pogodbe predvidena pogodbeno kazen v primeru zamude izvajalca, v višini 0,5% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude (največ 10% pogodbene vrednosti).

V zvezi s slednjim podajamo pripombo, da je predmet tega razpisa izvajanje poštnih storitev, glede katerih velja omejena odškodninska odgovornosti skladno z določili Zakona o poštnih storitvah (50. ter 52. člen), Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve ter Splošnih pogojev izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca (skladno s slednjimi je odškodninska odgovornost izvajalca za zamudo omejena do višine vrednosti same storitve). Posledično določitev pogodbene kazni za zamudo, kot je določena v 11. členu pogodbe, nasprotuje omejitvam odgovornosti izvajalca (glede na dejstvo, da je višina pogodbene kazni vezana na pogodbeno vrednost, lahko pogodbena kazen že za dan zamude v večkratniku preseže vrednost storitve). Prav tako je v 11. členu določena pogodbena kazen tudi nesorazmerna glede na vrednost same storitve in kot takšna neizterljiva. Posledično primarno predlagamo črtanje določb o pogodbeni kazni oziroma podredno spremembo prvega odstavka 11. člena: »Če je izvajalec v zamudi z izvedbo storitve iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti storitve, s katero je v zamudi, za vsak dan zamude, vendar največ v višini 10% vrednosti storitve, s katero je v zamudi.«

Predlagamo, da se v pogodbo vključi tudi dodaten člen: »Odgovornost izvajalca je omejena skladno z določili Zakona o poštnih storitvah, Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve ter Splošnih pogojev izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca.«

Prav tako predlagamo tudi spremembo 14. člena pogodbe, in sicer znižanje višine pogodbene kazni na 1.000,00 EUR.


ODGOVOR
Vabimo vas, da si pogledate objavljeno spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (osnutek pogodbe).Datum objave: 01.09.2020   14:48
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 24.1 razpisne dokumentacije navaja, da je zaželeno, da ponudniki potrdila iz kazenske evidence priložijo sami; pooblastil tako ni potrebno priložiti. V isti točki hkrati navaja, da mora izbrani ponudnik predložiti overjene izjave, ki morajo izkazovati, da ponudnik in vsi člani upravnega in nadzornega organa ponudnika na dan poteka roka za oddajo ponudbe, tj. 28. 8. 2020, niso v položaju iz. 1. odstavka te točke. Razpisna dokumentacija teh izjav ne vsebuje. Prosimo za pojasnilo, ali bo naročnik vzorec izjav ponudniku posredoval naknadno. V tem primeru prosimo, da določi primeren rok, v katerem jih lahko ponudnik pridobi (vsaj 10 dni).

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom v poglavju 24.1. Razlogi za izključitev, točka A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).Datum objave: 01.09.2020   14:49
VPRAŠANJE
V zvezi z javnim naročilom JN004971/2020-W01 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja podajmo naslednje predloge in prosimo za pojasnila:

1. Naročnika prosimo za pojasnilo, v katere države običajno pošiljajo pakete. Ali gre le za države EU, kot je zapisano v specifikaciji storitev?

2. V ponudbenem predračunu je navedena storitev navadni paket v mednarodnem prometu. Odvisno od naslovne države lahko ponudimo primerljive storitve Paket države EU, Paket druge evropske države, Paket ZDA in Kanada, Paket ostali svet.

3. V 8. členu vzorca pogodbe je navedeno, da morajo biti postavke na računu identične postavkam v razpisni dokumentaciji. Ker so cene za prenos paketov v mednarodnem prometu odvisne od naslovne države, bodo na računu izpisane tako, da bo poleg naziva storitve Paket navedeno tudi naslovno območje: Paket države EU, Paket druge evropske države, Paket ZDA in Kanada, Paket ostali svet.

4. Naročnik v 16. točki razpisne dokumentacije navaja, da je cena fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. V zvezi z navedenim bi kot potencialni ponudnik želeli pojasniti, da fiksne cene ne veljajo za univerzalno storitev ter pri cenah, kjer se za osnovno storitev zaračunava cena, ki je skladna z odločbo AKOS o določitvi cen, cena take storitve pa je neposredno vezana na ceno univerzalne storitve, kar je naročnik pravilno navedel v 10. členu osnutka pogodbe.

5. Naročnika prosimo za pojasnilo glede merila za izbor, in sicer gre za najnižjo ponudbeno ceno brez DDV ali z DDV?

6. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je ponudbeni dokumentaciji treba priložiti tudi parafiran osnutek pogodbe?

7. V zvezi z obveščanjem naročnika o uporabi doplačilnih znamk podajamo pojasnilo, da je znamke v fizični obliki zamenjala nova oblika prispevka, tako da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročnika v prihodnje obveščali o uporabi e-doplačilne znamke, ki se v obliki prispevka poravna ob oddaji določenih vrst poštnih pošiljk.


ODGOVOR
1. Običajno po Republiki Sloveniji in EU.
2. Vabimo vas, da si pogledate objavljeno spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (ponudbeni predračun).
3. Sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (sprememba osnutka pogodbe 8. člen).
4. Sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (sprememba Navodil ponudnikom 16. poglavje, 2. odstavek).
5. Sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (sprememba Navodil ponudnikom 20. poglavje)
6. Ne.
7. Sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije (sprememba v specifikacijah, v delu besedila, ki se nanaša na doplačilne znamke).

Datum objave: 01.09.2020   14:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podajo odgovora na vprašanje, poslano na portal 17. 8. 2020.

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremembo oz. dopolnitev razpisne dokumentacije, vezano na postavljeno vprašanje.