Dosje javnega naročila 005511/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji s predhodno izvedbo pilotne analize
ZJN-3: Odprti postopek

JN005511/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005511/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 173-418401
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/364689/Objava_Portal_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20564
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji s predhodno izvedbo pilotne analize
Referenčna številka dokumenta: 430-113/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji s predhodno izvedbo pilotne analize
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79311410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Z izvedbo analize učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji bomo vzpostavili izhodišče, ki je potrebno za kvalitetno spremljanje vplivov/učinkov zelenega javnega naročanja, predvsem v smislu tržnega deleža, zmanjševanja toplogrednih plinov in presoje ostalih vplivov na okolje in podnebje ter ekonomskih/gospodarskih učinkov zelenega javnega naročanja. Na podlagi izvedene analize bomo lažje načrtovali potrebne prihodnje ukrepe, potrebne za dosego ciljev iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
usposobljenost kadra50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 450
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
LIFE IP CARE4CLIMATE
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2020   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sem specializiran ponudnik s področja javnega naročanja z interdisciplinarno projektno ekipo. Naprošam za čimprejšnjo objavo odgovorov na sledeča vprašanja:
1. Naročnik je v svoji ponudbeni dokumentaciji določil »Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih (10) letih od dneva objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel:
- vsaj dve (2) primerljivi analizi, pri čemer se kot primerljiva analiza šteje izvedena analiza okoljskih ali ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 25.000 evrov z DDV.«
Naročnika prosimo, da zmanjša predmetni kriterij za 600 EUR, saj je v skladu z ZJN-3 pri storitvah možno opraviti analize, ki so bile objavljene na portalu za 20.000 EUR brez DDV oz. 24.400 EUR z DDV.

2. Naročnika prosimo, da sporoči ali bo v okviru točke 3.1. upošteval kot primerljivo analizo tudi analizo s področja kmetijstva. Sami smo prepričani, da je tudi analiza s področja kmetijstva po vsebini ustrezna, saj vsebuje tudi elemente okoljskih in ekonomskih vidikov. Ne nazadnje tudi Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) v 4. členu določa kot obvezen predmet naročila za upoštevanje okoljskih vidikov v postopkih javnega naročanja tako živila kakor tudi kmetijske in druge proizvode. Predmetna uredba v 6. členu z okoljskega vidika in ciljev zelenega javnega naročanja tudi določa, da mora delež ekoloških živil znašati glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 15 % ter, da delež namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in so prilagodljivi glede količine vode, ki se porazdeljuje po območjih, znaša najmanj 60 %. Ravno tako priloga 1 predmetne uredbe vključuje kmetijstvo zaradi česar je področje kmetijstva nedvoumno vsebinsko neposredno povezano s predmetno uredbo. S tega vidika ni zanemarljivo uresničevanje načela kratkih verig iz Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Na podlagi vsega navedenega smo prepričani, da bi moral naročnik tudi analizo s področja kmetijstva upoštevati kot ustrezno analizo pri predmetnem javnem naročilu.

3. Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj - vsaj dve (2) primerljivi analizi, pri čemer se kot primerljiva analiza šteje izvedena analiza okoljskih ali ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 25.000 evrov z DDV tako, da dopusti tudi izvedbo večjega števila analiz z manjšim pogodbenim zneskom, pri čemer kumulativna pogodbena vrednost vseh prijavljenih analiz dosega želeno višino, kot jo bo določil naročnik.

4. Naročnika želimo opozoriti, da je merilo Usposobljenost kadra neustrezno zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, zaradi česar predlagamo, da spremeni razpisno dokumentacijo tako, da ga odstrani. Predmetno merilo predvideva, da se ponudniku prizna dodatnih 25 točk v kolikor je en član ponudnikove projektne skupine sodeloval pri izvedbi ene analize učinkov zelenega javnega naročanja, kot je določena v razpisni dokumentaciji ter, da se ponudniku prizna dodatnih 50 točk v kolikor je en član ponudnikove projektne skupine sodeloval pri izvedbi vsaj dveh analiz učinkov zelenega javnega naročanja (oziroma eni analizi z obsegom 60 strani ali več). V drugem delu razpisne dokumentacije pa naročnik zatrjuje, da tovrstne analize še ni bilo izvedene. Torej je razpisna dokumentacija v tem delu nekonsistentna. Drugi razlog za odstranitev predmetnega merila je z vidika evropske kohezijske politike. Predmetno naročilo je namreč sofinancirano s strani EU sklada, zaradi česar bo podvrženo različnim naknadnim potencialnim kontrolam (SVRK, UNP, RSRS in EU). Predmetni organi so v številnih preteklih EU projektih že zavzeli stališče, da merilo kakovosti ne more biti v obsegu 50%, saj je nesorazmerno do merila cene (Naročnik bo pri prihodnjih kontrolah omenjenih institucij moral razložiti zakaj je pripravljen plačati dvojno ceno (npr. 360.000 EUR brez DDV namesto 180.000 EUR brez DDV), zaradi česar se krši osnovno načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ZJN-3 in posledično se upravičencu izreče finančna korekcija v višini do 50%.

S spoštovanjemODGOVOR

1. Naročnik bo v zvezi z vašim vprašanjem spremenil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in sicer točko 3.1. ponudbene dokumentacije, meril in pogojev za ugotavljanje sposobnosti:
»3.1 Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih (10) letih od dneva objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel:
- vsaj dve (2) primerljivi analizi, pri čemer se kot primerljiva analiza šteje izvedena analiza okoljskih in ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 24.400 EUR z DDV
ali
- vsaj štiri (4) manjše analize, pri čemer se kot manjša analiza šteje izvedena analiza okoljskih in ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 14.000 EUR z DDV.«

2. V točki 3.1 ponudbene dokumentacije, meril in pogojev za ugotavljanje sposobnosti je kot pogoj navedena analiza okoljskih in ekonomskih vidikov, pri čemer področje ni določeno. Zahtevan je vsebinski element presoje, kar pomeni, da je analiza s področja kmetijstva lahko ustrezna, če izpolnjuje vsebinski pogoj, to je, da je obravnavano področje analize obdelano z obeh vidikov tako okoljskega kot ekonomskega.

3. Naročnik bo v zvezi z vašim vprašanjem spremenil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in sicer točko 3.1. ponudbene dokumentacije, meril in pogojev za ugotavljanje sposobnosti:
»3.1 Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih desetih (10) letih od dneva objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel:
- vsaj dve (2) primerljivi analizi, pri čemer se kot primerljiva analiza šteje izvedena analiza okoljskih in ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 24.400 EUR z DDV
ali
- vsaj štiri (4) manjše analize, pri čemer se kot manjša analiza šteje izvedena analiza okoljskih in ekonomskih vidikov v vrednosti vsaj 14.000 EUR z DDV.«

4.Naročnik pojasnjuje, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ni v nobenem delu nekonsistentna. Analiza učinkov zelenega javnega naročanja še ni bila izvedena v Republiki Sloveniji, kot je naročniku znano pa je bilo v tujini izvedenih več analiz učinkov zelenega javnega naročanja, kar izhaja tudi iz razpisne dokumentacije, natančneje Projektne naloge.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ni sofinanciran s strani EU sklada, temveč iz programa LIFE, ki je samostojen EU finančni instrument, katerega pravila določa LIFE uredba (UREDBA (EU) št. 1293/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013). Postavitev merila je v domeni naročnika, pri čemer ne ZJN-3, ne praksa DKOM ne nasprotujeta razmerju 50:50 (cena:kakovost). Pri tovrstnih storitvah je usposobljenost kadra bistvena za kvalitetno izvedbo javnega naročila, kar bo znal naročnik utemeljiti oziroma argumentirati v primeru predvidenih kontrol.