Dosje javnega naročila 005183/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.075.600,00 EUR

JN005183/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN005183/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN005183/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2020
JN005183/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN005183/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.11.2020
JN005183/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005183/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 160-390302
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20264
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja
Referenčna številka dokumenta: 43006-1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja

Vsebina javnega naročila je podrobneje opredeljena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71400000
71500000
71800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vsebina javnega naročila je podrobneje opredeljena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s predpisi in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2020   11:00
Kraj: Sistem e_JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.08.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/.

Lep pozdrav

Datum objave: 31.08.2020   12:27
VPRAŠANJE
Naročnik je v pogojih št. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15 (v okviru točke 2.9.4.2 Pogoji za ključne kadre delovne skupine) določil, da mora biti kader zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas. Opozarjamo, da je tovrstni pogoj protipraven, saj je naročnik dolžan dopustiti možnost, da kader nastopa npr. kot podizvajalec, prav tako pa naročnik ne dopušča možnosti, da je posameznik zaposlen za krajši delovni čas.
Noben predpis ali drug regulativni okvir ne nalaga, da bi ponudniki lahko navedene storitve izvajali zgolj s kadri, ki so pri njih v delovnem razmerju (in to še za polni delovni čas). Še dodatno omejujoče je, da se zahteva sklenjeno delovno razmerje (in to še za polni delovni čas) že v času oddaje ponudbe, ko sploh še ni jasno, ali bo ponudnik posel pridobil.
Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt tehnično sposobnost (med drugim) izkaže z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne (točka c osmega odstavka 77. člena ZJN-3), in z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja (točka f osmega odstavka 77. člena ZJN-3).
Tudi DKOM je že večkrat zavzela stališče, da naročnik ne sme zahtevati, da je kader zaposlen pri ponudniku. Skladno z navedenim pozivamo naročnika, da navedeni pogoj za kader spremeni tako, da črta zahtevo, da je kader zaposlen pri ponudniku za polni delovni čas.
Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po 3. odst. 16. čl. ZPVPJN in bomo kot zainteresirani ponudnik to možnost v slučaju ne ukrepanja naročnika vsekakor tudi uporabili.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik v poglavju 2.9.4.2 Pogoji za ključne kadre delovne skupine spreminja zahteve pri pogojih 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15, ki se nanašajo na zahtevo po zaposlitvi zahtevanega ključnega kadra pri ponudniku za polni delovni čas. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri so spremembe označene z rumeno barvo.

Naročnik v zvezi s predmetnim popravkom podaja naslednje pojasnilo.
V 9.členu VZORCA POGODBE, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, je v poglavju Vll. OBSEG IN NAČIN SODELOVANJA navedeno, da mora izvajalec imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. V istem členu je tudi navedeno, da mora izvajalec za izvedbo pogodbenih storitev zagotavljati osebe, kot izhaja iz seznama kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega naročila, predloženega v ponudbi izvajalca.

Zaradi izjemne pomembnosti projekta, kompleksnosti vsebine in velikega števila deležnikov pri projektu, naročnik dodatno pojasnjuje, da v povezavi z zgoraj navedenimi zahtevami naročnik pričakuje, da bo ves nominiran kader z naročnikom operativno sodeloval ves čas trajanja pogodbe (24 mesecev) v obsegu, kot ga zahteva posamezna faza projekta, kar pomeni obvezno prisotnost in sodelovanje na koordinacijskih sestankih in drugih oblikah sodelovanja z naročnikom in ostalimi deležniki pri projektu.

Lep pozdravDatum objave: 31.08.2020   12:30
VPRAŠANJE
Naročnik je v pogojih št. 6 in št. 15 (v okviru točke 2.9.4.1 Pogoji za gospodarske subjekte in 2.9.4.2 Pogoji za ključne kadre delovne skupine) določil:
- da je moral gospodarski subjekt v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvesti vsaj dva (2) referenčna projekta za vsako posamezno vrsto investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) za objekte državnega pomena, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče )
- da mora odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo imeti v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izkušnje kot izdelovalec investicijske dokumentacije (DIIP in PIZ in IP) pri vsaj dveh (2) referenčnih za objekte državnega pomena, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče ).

Opozarjamo, da je tovrstni pogoj protipraven, saj naročnik izkušnje z izdelavo investicijske dokumentacije veže na dokumentacijo, ki jo predpisujejo predpisi Republike Slovenije. Takšen obseg investicijske dokumentacije namreč predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Naročnik je s tem, ko v razpisni dokumentaciji kot pogoj za priznanje tehnične sposobnosti od gospodarskega subjekta in odgovorne osebe za investicijsko dokumentacijo zahteva, da mora investicijska dokumentacija vsebovati DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), PIZ (predinvesticijska zasnova) in IP (investicijski program), neupravičeno predpisal različno obravnavo ponudnikov oziroma ne omogoča predložitve referenc pridobljenih v tujini. Naročnik je s tem povzročil krajevno diskriminacijo, ki pa jo Zakon o javnem naročanju, Direktiva 2014/24/EU in Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) prepovedujejo.

Nadalje je Naročnik s tem, ko v razpisni dokumentaciji kot pogoj za priznanje tehnične sposobnosti od gospodarskega subjekta in odgovorne osebe za investicijsko dokumentacijo zahteva, da mora biti investicijska dokumentacija izdelana za objekt državnega pomena, prav tako neupravičeno predpisal različno obravnavo domačih in tujih ponudnikov in s tem povzročil krajevno diskriminacijo. Definicijo objektov državnega pomena namreč določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr. in 65/20).

Naročnik je zato dolžan dopustiti možnost, da gospodarski subjekt oziroma odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo izkušnje izkazuje tudi na referenčnih projektih investicijske dokumentacije, ki ne temeljijo na slovenski Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ, temveč primerljivi osnovi, na primer, da izkušnje izkazuje z izdelavo Študije izvedljivosti na osnovi priročnika za analizo stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 2020; European Commission, December 2014), ki vsebinsko obsega vse elemente DIIP, PIZ, IP, torej vse elemente investicijske dokumentacije predpisane z omenjenim predpisom Republike Slovenije.

Naročnik je dolžan dopustiti tudi možnost, da gospodarski subjekt oziroma odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo izkušnje izkazuje tudi na referenčnih projektih investicijske dokumentacije za objekte državnega ali strateškega pomena oziroma primerljivega pomena v državi, v kateri je bila izdelana investicijska dokumentacija.

Skladno z navedenim pozivamo naročnika, da navedeni pogoj za gospodarski subjekt in kader spremeni tako, da dopusti reference pri izdelavi Študij izvedljivosti za objekte državnega ali strateškega pomena oziroma primerljivega pomena v državi, v kateri je bila izdelana investicijska dokumentacija.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po 3. odst. 16. čl. ZPVPJN in bomo kot zainteresirani ponudnik to možnost v slučaju ne ukrepanja naročnika vsekakor tudi uporabili.


ODGOVOR

Spoštovani,

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) (V nadaljevanju Uredba) v prvem odstavku 1. člena določa, da ta Uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance, v tretjem odstavku istega člena pa določa, da se ta uredba uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Naročnik je neposredni proračunski uporabnik in zavezan k spoštovanju zakonodaje, ki se nanaša na javne finance. Investicijska dokumentacija, ki jo je naročnik dolžan zagotoviti skladno s slovensko zakonodajo in je predmet tega javnega naročila, bo morala biti usklajena s predpisi Republike Slovenije, zato ima naročnik legitimno pravico zahtevati tako od gospodarskega subjekta kot tudi od odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije, da ima izkušnje, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, kar dokazuje z ustreznimi referenčnimi projekti.

Potencialni ponudnik pravilno ugotavlja, da t.i. študije izvedljivosti, izdelane na podlagi priročnika Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal for Cohesion Policy 2014-2020, morajo vsebovati vse elemente investicijske dokumentacije, kot jih predpisuje Uredba. Po definiciji predstavljajo študije izvedljivosti podlago za investicijsko odločitev, kar je tudi cilj investicijske dokumentacije, ki jo predpisuje Uredba.

Naročnik bo zato dopustil možnost, da tako gospodarski subjekt kot tudi odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo v okviru predmetnega javnega naročila, lahko izkazuje svojo tehnično in strokovno usposobljenost tudi s predložitvijo dokazil o izvedbi referenčnih študij izvedljivosti, ki izpolnjujejo določene pogoje. Naročnik bo spremenjene pogoje glede dokazovanja strokovne usposobljenosti za gospodarski subjekt kot tudi odgovorno osebo za investicijsko dokumentacijo v okviru predmetnega javnega naročila natančno predpisal v popravku navodil za izdelavo ponudbe.

Naročnik bo v okviru zahtev za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za gospodarski subjekt kot tudi za odgovorno osebo za investicijsko dokumentacijo v okviru predmetnega javnega naročila, tudi izločil zahteve, ki se nanašajo na referenčne projekte za objekte državnega pomena. Glede na izjemno kompleksnost, tehnično zahtevnost ter pričakovane rezultate projekta, ki bodo prispevali tudi k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe, pa si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva izkušnje, ki jih izkazuje z referenčnimi projekti, v okviru katerih so bili analizirani objekti, ki so primerljivi z vsebino tega javnega naročila in sicer:
Velika pregrada,
Pregrada konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
Vodni objekti zmanjševanju poplavne ogroženosti,
vodovodni sistem, ki zajema načrtovanje transportnega in/ali primarnega vodovodnega omrežja najmanj Ø200 vključno z objekti, napravami in hidromehansko opremo v dolžini najmanj 10 km.

Lep pozdrav


Datum objave: 31.08.2020   12:31
VPRAŠANJE
Naročnik je v pogojih št. 6 in št. 15 (v okviru točke 2.9.4.1 Pogoji za gospodarske subjekte in 2.9.4.2 Pogoji za ključne kadre delovne skupine) določil:
- da je moral gospodarski subjekt v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvesti vsaj dva (2) referenčna projekta za vsako posamezno vrsto investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) za objekte državnega pomena, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče )
- da mora odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo imeti v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izkušnje kot izdelovalec investicijske dokumentacije (DIIP in PIZ in IP) pri vsaj dveh (2) referenčnih za objekte državnega pomena, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče ).

Opozarjamo, da je tovrstni pogoj protipraven, saj je naročnik dolžan dopustiti možnost, da gospodarski subjekt oziroma odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo izkušnje izkazuje tudi na referenčnih objektih, ki nimajo državnega pomena.

Skladno s projektno nalogo bo izvajalec v okviru predmetnega projekta izdelal investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter Zakonom o urejanju prostora. Oba navedena predpisa se nanašata na gospodarsko javno infrastrukturo tako državnega kot lokalnega pomena, zato je naročnikovo razlikovanje izkušenj gospodarskega subjekta oziroma odgovorne osebe za investicijsko dokumentacijo glede na to, kdo je pristojen za izdajo dovoljenj za objekt po Gradbenem zakonu oziroma (iz previdnosti, da bi naročnik navedeni pogoj, čeprav ni tako zapisan, opravičeval na podlagi Zakona o urejanju prostora) glede na to, kdo je pristojen za načrtovanje prostorske ureditve po Zakonu o urejanju prostora, nezakonito. Skladno s 7. členom Gradbenega zakona je za izdajo dovoljenj po Gradbenem zakonu pristojna upravna enota, na območju katere je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izdajo dovoljenj po Gradbenem zakonu za objekte državnega pomena, ki jih ta zakon tudi opredeljuje, in objekte z vplivi na okolje, pa je pristojno ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve. Skladno s 50. členom Zakona o urejanju prostora je za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena pristojna občina, na območju katere leži načrtovana prostorska ureditev. Za načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena pa je pristojna država.

Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati skupine gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov. Povezovanje izkušenj z izdelavo investicijske dokumentacije s pristojnostjo organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja po Gradbenem zakonu, nima objektivnega razloga.

Nadalje, predmet predmetnega projekta je »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja«, torej vodooskrbnih sistemov, ki se glede na definicijo objektov državnega pomena, ki jo določa Gradbeni zakon, ne uvrščajo med objekte državnega pomena. Med vodne objekte se uvrščajo: a) velike pregrade, b) jezovi s konstrukcijsko višino 15 m ali več in dolžino krone 150 m ali več, c) pregrade konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več, č) visokovodni nasipi celinskih voda, dolgi 2 000 m ali več, d) visokovodni nasipi morja, dolgi 500 m ali več, e) vodni objekti, namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav, f) vodni objekti, namenjeni izvajanju celovitih ukrepov doseganja dobrega stanja voda v skladu z načrtom upravljanja voda in aktom, ki določa program ukrepov upravljanja voda. Povezovanje izkušenj z izdelavo investicijske dokumentacije z objekti državnega pomena torej nima objektivnega razloga tudi s stališča, da naročnik na ta način priznava izkušnje z izdelavo investicijske dokumentacije za bencinski servis ob avtocesti, ne priznava pa izkušenj z izdelavo investicijske dokumentacije za vodooskrbni sistem, ki je predmet predmetnega javnega naročila.
Skladno z navedenim pozivamo naročnika, da navedeni pogoj za gospodarski subjekt in kader spremeni tako, da dopusti reference pri objektih državnega ali lokalnega pomena.

Predmetno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po 3. odst. 16. čl. ZPVPJN in bomo kot zainteresirani ponudnik to možnost v slučaju ne ukrepanja naročnika vsekakor tudi uporabili.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo v okviru zahtev za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za gospodarski subjekt kot tudi odgovorno osebo za investicijsko dokumentacijo v okviru predmetnega javnega naročila, izločil zahteve, ki se nanašajo na referenčne projekte za objekte državnega pomena.

Glede na izjemno kompleksnost, tehnično zahtevnost ter pričakovane rezultate projekta, ki bodo prispevali tudi k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe, pa si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva izkušnje, ki jih izkazuje z referenčnimi projekti, v okviru katerih so bili analizirani objekti, ki so primerljivi z vsebino tega javnega naročila in sicer:
Velika pregrada,
Pregrada konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več,
Vodni objekti zmanjševanju poplavne ogroženosti,
vodovodni sistem, ki zajema načrtovanje transportnega in/ali primarnega vodovodnega omrežja najmanj Ø200 vključno z objekti, napravami in hidromehansko opremo v dolžini najmanj 10 km.

Lep pozdravDatum objave: 10.09.2020   10:39
VPRAŠANJE
Na strani 26 Projektne naloge so v poglavju o vsebini Tehničnega poročila kot vsebina načrta gradbenih konstrukcij navedeni za fazo DGD
tudi armaturni in opažni načrti. Ti načrti tipično ne sodijo v fazo DGD, temveč v fazo PZI. Zato domnevamo, da niso predmet naročila.


ODGOVOR

Spoštovani,

V Projektni nalogi predmetnega javnega naročila je na strani 26 pomotoma navedeno, da mora načrt gradbenih konstrukcij vsebovati tudi armaturne in opažne risbe.

Domneva potencialnega ponudnika je torej pravilna in sicer, da armaturni in opažni načrti niso predmet tega javnega naročila.

Naročnik bo skladno z navedenim korigiral projektno nalogo in jo objavil v okviru popravka razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav
Datum objave: 10.09.2020   10:39
VPRAŠANJE
Na strani 24 Projektne naloge sta pod točko Vsebina obdelav DGD Pregrada Suhorca pod točkama 6) in 9) kot predmet obdelav dokumentacije DGD navedena dva sklopa poglobljenih raziskav in analiz, ki nista običajna vsebina DGD in ki pomenita precejšni stroškovni postavki ponudbe. Določitev vsebine in stroška teh obdelav je toliko težja, ker še ni določen tip pregrade, od katerega so te obdelave odvisne. Gre za: 6) fizično/matematično modeliranje hidrotehničnih objektov; nekateri ključni objekti pregrade namreč zahtevajo fizično laboratorijsko obravnavo (visokovodni preliv s podslapjem ter najmanj zapornica visokotlačnega temeljnega izpusta) in 9) izdelava elaborata porušitve jezovne zgradbe, analiza vplivov zaradi rušitve na objekte dolvodno in Škocjanske jame, opredelitev poplavnih linij dolvodno od pregrade. Vprašanje: Je potrebno te analize vključiti v ponudbo?


ODGOVOR

Spoštovani,

V poglavju 2.8.1 Izdelava strokovnih podlag in usklajene projektne dokumentacije projektne naloge predmetnega javnega naročila se v razdelku, ki se nanaša na Pregrado Suhorica, korigirata točki 6) in 9).

Korigirana točka (6) obsega: hidravlični preračun objektov (hidravlika-hidrologija na pregradnem profilu, opredelitev hidravlično-hidroloških parametrov za dimenzioniranje objektov, hidravlično dimenzioniranje prelivov in podslapij, matematično modeliranje hidrotehničnih objektov).

Korigirana točka (9) obsega: analiza vplivov na okolje (opredelitev okoljskih parametrov na katere so zaznavni vplivi posega, opredelitev vplivov posega, opredelitev varstvenih in omilitvenih ukrepov).

Naročnik bo skladno z navedenim korigiral projektno nalogo in jo objavil v okviru popravka razpisne dokumentacije.

Lep pozdravDatum objave: 10.09.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisnem gradivu v točki 2.9.4. Tehnična in strokovna sposobnost je v 5. pogoju za Pridobivanje zemljišč in spremljanje projekta podana zahteva za sklenitev vsaj 600 pogodb za pridobitev pravice graditi za gradnjo objektov državnega pomena, od česar mora biti vsaj 200 kupoprodajnih ali menjalnih pogodb, vsaj 200 pogodb o ustanovitvi stavbne pravice ter vsaj 100 pogodb o ustanovitvi služnosti. Vsaj 50% pridobljenih zemljišč mora biti pridobljenih za gradnjo vodnogospodarskih objektov ali objektov vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče ), vsak posamezni referenčni projekt pa mora obsegati območje z najmanj 50 parcelami.

Ali velja da, glede na postavljeno referenco števila pogodb ter na postavljen pogoj, da mora referenčni projekt obsegati območje z najmanj 50 parcelami, ponudnik izpolni pogoj sklenitve 600 pogodb tudi, če je sklenil pogodbe za pridobitev pravice graditi za gradnjo objektov državnega pomena za 600 parcel (zemljišč) (od tega pa kupoprodajne ali menjalne pogodbe za vsaj 200 parcel, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za vsaj 200 parcel ter pogodbe o ustanovitvi služnosti za vsaj 100 parcel, od teh pa mora biti vsaj 50% pridobljenih zemljišč pridobljenih za gradnjo vodnogospodarskih objektov ali objektov vodne infrastrukture).

Praviloma se namreč za vsako zemljišče sklene ena pogodba, zaradi ekonomičnosti pa se z enim lastnikom sklene le ena pogodba za vsa zemljišča v njegovi lasti. Ne glede na združevanje zemljišč enega lastnika v eni pogodbi pa je pravica graditi vedno pridobljena na vseh posameznih zemljiščih, aktivnosti za pridobitev pravice graditi (identifikacija zemljišča, upravni postopki, prostorski podatki, opredelitev območja in vsebine posega, cenitev zemljišča,) pa se v vsakem primeru vedno izvedejo za vsako posamezno zemljišče. Enota za pridobitev pravice graditi je namreč zemljišče in ne pogodba. To v razpisnem gradivu sicer posredno potrjuje tudi eden izmed v razpisnem gradivu navedenih pogojev, ki navaja, da mora biti vsaj 50% pridobljenih zemljišč (in ne pogodb) pridobljenih za gradnjo VG objektov ali objektov VI in da mora referenčni projekt obsegati območje z najmanj 50 parcelami.

Hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo v Navodilih za izdelavo ponudbe predmetnega javnega naročila v okviru poglavja 2.9.4 Tehnična in strokovna usposobljenost in podpoglavja 2.9.4.1 Pogoji za gospodarske subjekte za gospodarski subjekt za pridobivanje zemljišč in spremljanje projekta korigiral 5.pogoj in sicer:

Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno:

sklenil pogodbe za pridobitev pravice graditi za gradnjo objektov državnega pomena za 600 parcel (zemljišč), od česar mora biti:
o kupoprodajnih ali menjalnih pogodb za vsaj 200 parcel,
o pogodb o ustanovitvi stavbne pravice za vsaj 200 parcel ter
o pogodb o ustanovitvi služnosti za vsaj 100 parcel.

Vsaj 50% od števila pridobljenih zemljišč mora biti pridobljenih za gradnjo vodnogospodarskih objektov ali objektov vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče ), vsak posamezni referenčni projekt pa mora obsegati območje z najmanj 50 parcelami.

Za referenčni datum se šteje datum podpisa pogodbe. Iz referenčnega potrdila mora biti poleg splošnih podatkov o referenčnem projektu in naročniku jasno razvidno število parcel, na katerih je bila pridobljena pravica graditi v okviru določenega referenčnega projekta ter opredeljen način pridobitve pravice graditi (število kupoprodajnih ali menjalnih pogodb, število pogodb o ustanovitvi stavbne pravice, število pogodb o ustanovitvi služnosti) in navedba vrste objekta.

Naročnik bo skladno z navedenim korigiral Navodila za izdelavo ponudbe in jih objavil v okviru popravka razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.09.2020   10:33
VPRAŠANJE
V razpisnem gradivu za projekt "UREDITEV OSKRBE PREBIVALSTVA S PITNO VODO SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA" je na strani 20 zapisan referenčni pogoj, da je potrebna sklenitev vsaj 600 pogodb za pridobitev pravice graditi, od tega mora biti vsaj 200 kupoprodajnih ali menjalnih pogodb, vsaj 200 pogodb o ustanovitvi stavbne pravice in vsaj 100 pogodb o ustanovitvi služnosti. V vmesnem času ste na portalu podali odgovor na vprašanje potencialnega ponudnika, da se beseda pogodbe zamenja z besedo parcela.

Glede na dolgoletno prakso pridobivanja zemljišč in pravice graditi za gradnjo državnih projektov se skoraj nikoli za pridobitev pravice graditi ni uporabljalo pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na določeni parceli, ampak praviloma vedno ali odkup (za npr. avtoceste, hidrolektrarno) ali služnost (npr. daljnovodi, plinovodi). Do sedaj v razpisih tudi še nismo zasledili, da bi kateri od naročnikov zahteval tak pogoj.

Zato predlagam naročniku, da v delu, ki se nanaša na referenčni pogoj za pridobitev stavbnih pravic zmanjša pogoj števila parcel, za katera je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na 50 parcel.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v delu, ki se nanaša na referenčni pogoj za pridobitev stavbnih pravic znižuje pogoj števila parcel, za katere je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na 50 parcel.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.09.2020   10:34
VPRAŠANJE
Naročnik je v pogojih št. 6 in št. 15 (v okviru točke 2.9.4.1 Pogoji za gospodarske subjekte in 2.9.4.2 Pogoji za ključne kadre delovne skupine) določil:
Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj:
- dva (2) referenčna projekta za vsako posamezno vrsto investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) za objekte, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče )
ali
- dve (2) študiji izvedljivosti, ki sta bili izdelani skladno s priročnikom Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal for Cohesion Policy 2014-2020 in sta bili podlaga za investicijsko odločitev, od katerih mora vsaj ena (1) obravnavati objekte, ki so primerljivi z vsebino tega javnega naročila (velika pregrada; pregrada konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več; vodni objekti za zmanjševanje poplavne ogroženosti; vodovodni sistem, ki zajema načrtovanje transportnega in/ali primarnega vodovodnega omrežja najmanj Ø200 vključno z objekti, napravami in hidromehansko opremo v dolžini najmanj 10 km), druga študija izvedljivosti pa mora obravnavati investicijo v skupni vrednosti najmanj 3.000.000 EUR.
Naročnik bo kot ustrezno referenčno usposobljenost upošteval oddajo končnega izvoda posamezne vrste investicijske dokumentacije naročniku. Za referenčni datum se šteje datum predaje dokumentacije.
Naročnik bo kot ustrezno referenčno usposobljenost upošteval študije izvedljivosti, na podlagi katerih je naročnik pridobil odločitev o podpori za sofinanciranje projekta s strani EU skladov.
Odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo, ki:
- ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe ali VI/2 po bolonjskem programu,
- ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj,
- ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izkušnje kot izdelovalec:
investicijske dokumentacije (DIIP in PIZ in IP) pri vsaj dveh (2) referenčnih projektih za objekte, od katerih mora biti vsaj en (1) za vodnogospodarske objekte ali objekte vodne infrastrukture (objekti vodne infrastrukture, zmanjševanje poplavne ogroženosti, HE, pristanišče )
ALI
dve (2) študiji izvedljivosti, ki sta bili izdelani skladno s priročnikom Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal for Cohesion Policy 2014-2020 in sta bili podlaga za investicijsko odločitev, od katerih mora vsaj ena (1) obravnavati objekte, ki so primerljivi z vsebino tega javnega naročila (velika pregrada; pregrada konstrukcijske višine 10 m ali več in dolžine krone 150 m ali več; vodni objekti za zmanjševanje poplavne ogroženosti; vodovodni sistem, ki zajema načrtovanje transportnega in/ali primarnega vodovodnega omrežja najmanj Ø200 vključno z objekti, napravami in hidromehansko opremo v dolžini najmanj 10 km), druga študija izvedljivosti pa mora obravnavati investicijo v skupni vrednosti najmanj 3.000.000 EUR.
Naročnik bo kot ustrezno referenčno usposobljenost upošteval oddajo končnega izvoda posamezne vrste investicijske dokumentacije naročniku. Za referenčni datum se šteje datum predaje dokumentacije.
Naročnik bo kot ustrezno referenčno usposobljenost upošteval izdelane študije izvedljivosti, na podlagi katerih je naročnik pridobil odločitev o podpori za sofinanciranje projekta s strani EU skladov.

Glede na to, da naročnik dopušča izkazovanje izkušenj na referenčnih projektih v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, prosimo potrdite, da boste kot enakovreden priročnik priročniku Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal for Cohesion Policy 2014-2020) upoštevali priročnik Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession), ki se je uporabljal za pripravo študij izvedljivosti v obdobju 2007-2013. Prosimo za odgovor z da ali ne.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo v okviru priznavanja tehnične in strokovne usposobljenosti gospodarskemu subjektu za investicijski del in odgovorni osebi za investicijsko dokumentacijo upošteval in priznal izkušnje za izdelavo študij izvedljivosti, ki so bile izdelane skladno s priročnikom Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, July 2008), ki se je uporabljal za pripravo študij izvedljivosti v obdobju 2007-2013 in na podlagi katerih je naročnik pridobil odločitev o podpori za sofinanciranje projekta s strani EU skladov ter izpolnjujejo tudi ostale zahteve razpisne dokumentacije v zvezi z izdelavo študij izvedljivosti.

Lep pozdrav