Dosje javnega naročila 005835/2020
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava primarne opreme v RTP Tolmin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 429.233,40 EUR

JN005835/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005835/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN005835/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN005835/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN005835/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2020
JN005835/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.01.2021
JN005835/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN005835/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005835/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 185-447618
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20943
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava primarne opreme v RTP Tolmin
Referenčna številka dokumenta: MAP2020/0441
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava primarne opreme v RTP Tolmin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava primarne opreme v RTP Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2020   10:10
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2020   07:17
VPRAŠANJE
V RD se zahteva merilne transformatorje (tokovniki in napetostniki) z oljem kot izolacijski medij. Ali lahko ponudimo merilne transformatorje z SF6 plinom kot izolacijski medij?

ODGOVOR
Naročnik zahteva dobavo merilnih transformatorjev z oljem kot izolacijskim medijem skladno z razpisno dokumentacijo. Prosimo interesente, da spoštujejo postavljeno zahtevo.Datum objave: 28.09.2020   07:18
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila točke 4.3. 110 kV ločilniki (ZBIRALNIČNI, VZDOLŽNI IN DALJNOVODNI) (str.20/49), iz tehničnega dela RD za za dobavno primarne opreme.
V RD je pod točko 4.3.1. (Preizkusi stran 22/40) »Rutinski preizkus zajemajo (najmanj):i«, zahteva v drugi alineji »Preizkuse glavnih tokokrogov s preizkusno zdržno napetostjo obratovalne frekvence«. Standard predvideva izvedbo teh preizkusov v sklopu Tipskih preizkusov in ne kosovnih. Naročnika prosimo za potrditev, da se ti preizkusi izvedejo v sklopu tipskih preizkusov.

ODGOVOR
Potrjujemo, da se ti preizkusi izvajajo v sklopu tipskih preizkusov.Datum objave: 28.09.2020   07:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Navodilu ponudniku za izdelavo ponudbe, je pod točko 3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu, zahtevano da ponudnik predloži referenčno listo proizvajalca za ponujeno opremo, kjer je bil končni kupec naročnik na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član združenja ENTSO-E.

Referenčna lista mora vsebovati v skupnem številu najmanj:
- 100 kos za odklopnik,
- 100 kos za vsak tip ločilnika in ozemljilnika,
- 100 kos za vsak tip ponujenega tipa merilnega transformatorja,
- 100 kos za vsak tip ponujenega odvodnika prenapetosti;

VPRAŠANJE: V kakšnem časovnem obdobju mora biti izpolnjena zahteva po zahtevanem številu referenc?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je zapisano:
3.1 REFERENCE PROIZVAJALCA:
Ponudnik mora predložiti s strani proizvajalca potrjene referenčne liste za zadnjih pet let šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, iz katerih je razviden: napetostni nivo, tip naprave, število kosov opreme, končni kupec, kjer je bil končni naročnik na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.
Ponudnik mora predloľiti referenčno listo za ponujeno opremo. Referenčna lista mora vsebovati v skupnem seštevku najmanj:

- odklopniki 100 kos,
- ločilniki in ozemljilniki: 100 kosov za vsak tip opreme,
- merilni transformatorji: 100 kosov za vsak tip opreme,
- odvodniki prenapetosti: 100 kosov za vsak tip opreme,
in vrsto opreme/naprav.

Datum objave: 29.09.2020   08:15
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu (Dokument z oznako: 767_65442_Ponudbeni predračun - 4397.6E03.PO_DZR_PP (003)_000419143.xlsx) je v zavihku "2. Storitve" pod Pozicijo 2.8 zahtevano: Šolanje naročnikovega osebja v tovarni proizvajalca s pridobitvijo certifikata za montažo in vzdrževanje.

Vprašanje: Za katero opremo vse (odklopniki, ločilniki, merilni transformatorji, odvodniki prenapetosti) Naročnik zahteva, da se bo njegovo osebje (3 osebe/5 dni) izšolalo pri proizvajalcih opreme? Proizvajalci merilnih transformatorjev, odvodnikov prenapetosti,... takega šolanja za montažo in vzdrževanje ne predvidevajo, ker je montaža opreme enostavna.


ODGOVOR
Šolanje se zaradi majhnega obsega naročila umakne iz ponudbenega predračuna. Popravljeni predračun bo objavljen.


Datum objave: 29.09.2020   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z razpisom je zahtevano tudi šolanje za 3 predstavnike naročnika pri proizvajalcih opreme po 5 dni in še šolanje na objektu. Naročnika opozarjamo, da so razmere zaradi Covid 19 nepredvidljive in vprašanje je, če se bo šolanje pri proizvajalcu dejansko dalo izvesti (trenutno tudi standardni FATi niso omogočeni). V Sloveniji imate za to zelo dobro izšolan kader pri zanesljivem izvajalcu z dolgoletnimi izkušnjami, ki te storitve izvede bistveno ceneje, kot stane šolanje. Samo šolanje pa je potrebno obnavljati, sicer certifikati potečejo.
Na dosedanjih vaših objektih je montažo, nadzor in spuščanje v pogon ter šolanje za vzdrževalce izvedel s strani proizvajalca pooblaščen partner, saj je bilo to cenovno najučinkovitejše in za vas najmanj tvegano. Predlagamo vam, da tudi tokrat izberete podoben obseg storitev.

ODGOVOR
Šolanje se zaradi majhnega obsega naročila umakne iz ponudbenega predračuna. Popravljeni predračun bo objavljen.Datum objave: 05.10.2020   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potrebno za VN odklopnike in VN ločilnike (daljnovodni, vzdolžni in zbiralnični) tudi podporno (noge) kovinsko konstrukcijo?

ODGOVOR

Jekleno podporno konstrukcijo (noge) ni potrebno dobavljati. Ponudnik dobavi le osnovno konstrukcijo naprav (odklopnik, ločilniki) za montažo na podporno konstrukcijo (noge), ki jo naročnik dobavlja po drugem razpisu.


Datum objave: 09.10.2020   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Tabelah tehničnih zahtev se za 110 kV odvodnike prenapetosti zahteva:
- pod Pozicijo 10. Klasifikacija odvodnika prenapetosti po zadnji reviziji standarda IEC 60099-4 Ed. 3.0;
- pod Pozicijo 18. pa Energijski razred po IEC 60099-4 Ed.2.2;

Vprašanje: Ali naj ponujeni tip odvodnika prenapetosti izpolnjuje vse zahteve skladno z zadnjo revizijo standarda IEC 60099-4 Ed. 3.0?

ODGOVOR

Ponujeni odvodniki prenapetosti naj izpolnjujejo vse zahteve skladno z zadnjo revizijo standarda IEC 60099-4 Ed. 3.0.


Datum objave: 13.10.2020   08:40
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu so v zavihku z oznako 4. Rezervni deli: V pozicijah 4.1.7, 4.2.1.
in 4.2.2. zahteva motorni pogon za odklopnik/ločilnik/ozemljilnik.
Vprašanje: Ali se za te tri pozicije dobavlja samo motor pogonov oziroma ali je potrebno kot
rezervni del dobaviti komplet pogon z omarami?

ODGOVOR

Za predmetne pozicije vezano za rezervne dele 4.1.7, 4.2.1. in 4.2.2. iz ponudbenega predračuna se dobavijo le motorni pogoni, kot je tudi zahtevano v ponudbenem predračunu.


Datum objave: 26.10.2020   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi oteženih delovnih razmer(delo na domu) lahko podaljšate oddajo ponudb za en teden?

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb smo podaljšali za en teden. Rok za vprašanja ostaja nespremenjen.

SPREMEMBA ROKA ZA PREJEM PONUDB IN ROKA ODPIRANJA PONUDB:

Potencialne ponudnike obveščamo o novem datumu za prejem ponudb, in sicer do dne 13.11.2020 do 10:00 ure preko https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo dne 13.11.2020 ob 10:10 uri preko https://ejn.gov.si.

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.
Obrazca za objavo sprememb na portalu javnih naročil (obrazec EU 14 SL) je v objavo poslan dne 26.10.2020.