Dosje javnega naročila 005895/2020
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 194.808,90 EUR

JN005895/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN005895/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN005895/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2020
JN005895/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN005895/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2020
JN005895/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2021
JN005895/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.03.2021
JN005895/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2021
JN005895/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.01.2023
JN005895/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005895/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 187-452186
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20966
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin
Referenčna številka dokumenta: MAP2020/0447
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Ogleda objekta bosta:
1. ogled dne 13.10.2020 ob 11:00 uri na lokaciji: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Podljubinj 100, Podljubinj, 5220 Tolmin.
2. ogled dne 27.10.2020 ob 11:00 uri na lokaciji: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Podljubinj 100, Podljubinj, 5220 Tolmin.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2020   10:10
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   09:16
VPRAŠANJE
Vezano na vašo zahtevo v 7.alineji točke 3.4, da mora ponudnik omogočiti audit proizvajalca opreme, prosimo, da natančno navedete za katere materiale iztega javnega naročila želi naročnik opraviti audit proizvodnje. V popisu nismo našli naprav in opreme, ker je dobava le te predmet drugega razpisa, zato te zahteve ne razumemo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Audit proizvajalca opreme ni predviden, zato v popisih ni predvidene postavke v kateri bi ga lahko ovrednotili. Črta se 7.alineja točke 3.4. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe.


Datum objave: 13.10.2020   08:44
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu so v zavihku z oznako 4. Rezervni deli: V pozicijah 4.1.7, 4.2.1. in 4.2.2. zahteva motorni pogon za odklopnik/ločilnik/ozemljilnik.
Vprašanje: Ali se za te tri pozicije dobavlja samo motor pogonov oziroma ali je potrebno kot rezervni del dobaviti komplet pogon z omarami?

ODGOVOR

Predmetni razpis ne vsebuje rezervne dele za primarno opremo. Zavihek 4. v ponudbenem predračunu za elektromontažna dela je z naslovom 110 kV merilno polje 1 - elektromontažna dela. Zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika je verjetno zastavljeno za drug razpis in sicer za JN005835/2020.


Datum objave: 13.10.2020   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisu imate naveden pogoj za sodelovanje na razpisu: Referenca mora obsegati izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu 5 (pet) polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP.
Naša prošnja je ali se lahko pogoj razširi z naslednjo opcijo: ali izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu 2 (dveh) polj napetostnega nivoja 400 kV na enem elektroenergetskem objektu RTP. Kot je znano je izvedba elektromontažnih del na 400 kV polju zahtevnejša, obenem pa je ELES v preteklosti že imel prakso takšnega sorazmernega pogoja med 110kV in 400 kV stikališči.

Tako bi se novi pogoj za sodelovanje na razpisu po našem predlofu glasil: Referenca mora obsegati izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu 5 (pet) polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP ali zvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu 2 (dveh) polj napetostnega nivoja 400 kV na enem elektroenergetskem objektu RTP.

V kolikor se ta naša prošnja ne zdi smislena vas prosimo, da se zdajšnji pogoj za sodelovanje zmanjša na 4 (štiri) polja napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR
Obseg referenc se spremeni tako za Vodjo del kot tudi za ponudnika in sicer minimalno 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več v zadnjih 8 letih od objave predmetnega JN.
Naročnik bo na portalu JN objavil spremembo RD in referenčna obrazca.
V kolikor ima ponudnik že potrjene referenčne obrazce, ni potrebno priložiti referenc na popravljenem obrazcu.
Datum objave: 13.10.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V predmetni razpisni dokumentaciji zahtevate (pod točko 3.1., 3.2., in 3.3.), da ima ponudnik
oz. soponudnik v zadnjih 8 letih od objave predmetnega razpisa referenčno potrdilo za
elektro montažna dela za minimalno pet VN polj napetostnega dela 110 kV oz. več. V zadnjih
8 letih je bilo v slovenskem elektroenergetskem omrežju zelo malo zgrajenih prosto
zračnih RTP-jev., kar pomeni tudi ne zmožnost pridobitve reference.
Naročnika prosimo, da podaljša dobo veljavnosti reference iz 8 let na 10 let in s tem zagotovi
širši krog kvalitetnih ponudnikov, še vseeno pa je merilo dovolj visoko, da ostane tako
kvaliteta, kot izkušenost ponudnikov.

s spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka veljavnosti referenc ampak bo spremenil obseg referenc tako za Vodjo del kot za ponudnika in sicer minimalno 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več v zadnjih 8 letih od objave predmetnega JN.
Naročnik bo na portalu JN objavil spremembo RD in referenčna obrazca.
V kolikor ima ponudnik že potrjene referenčne obrazce, ni potrebno priložiti referenc na popravljenem obrazcu.
Datum objave: 16.10.2020   12:32
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora »ponudnik imenovati vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ in biti vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS kot vodja del in predložiti najmanj eno pozitivno referenco za vodenje del OVD (izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti v obsegu vsaj 5 (pet) polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP.
Naročnik dejansko zahteva, da ponudnik imenuje kader, ki je vpisan v imenik vodij del pri IZS že ob oddaji ponudbe, kar pa ni skladno z načelom enakopravne obravnave in načelom zagotavljanja konkurence. Opozarjamo na dosedanjo prakso Državne revizijske komisije in stališča Računskega sodišča, skladno s katerimi ni bilo dovoljeno že ob oddaji ponudbe zahtevati, da je imenovani kader, vpisan v imenik IZS, saj naročnik s postavljanjem takšnega pogoja že na trenutek oddaje ponudbe določa pogoj, ki je za določene gospodarske subjekte (zlasti to velja za tuje gospodarske subjekte) nemogoč.
Naročnika pozivamo, da kadrovski pogoj spremeni, tako da zahteva, da prijavitelj imenuje kader, ki bo po sklenitvi pogodbe izpolnjeval pogoje za vodenje del skladno z GZ. Takšno zahtevo je naročnik uporabil v svojih preteklih javnih naročilih, kot na primer JN007563/2019.


ODGOVOR

Naročnik bo dopolnil predmetno zahtevo, sprememba bo objavljena na portalu JN.


Datum objave: 16.10.2020   13:49
VPRAŠANJE
Vezano na dobavo opreme,
1.1 spončni material:
1.1.7: Enojna nosilna izolatorska veriga - pozicija 8 kos 6
Dobavi se veriga z nosilno sponko in ne s kompr. zatezno sponko. Vodnik je Al-Fe 240/40. Prosim potrdite.

1.1.8: Enojna zatezna/napenjalna izolatorska veriga - pozicija 9 kos 6
Dobavi se 6 kosov zateznih verig (v DZR stran 67 od 76 je zapisano 12 kpl + 12 kpl). Prosim potrdite.
Dobavijo se verige z napenjalcem in kompr. zatezno sponko. (v DZR stran 67 se v opombi omenja 6 kompletov s kompresijsko in 6 kompletov z napenjalno sponko). Prosimo pojasnilo.
Vodnik je Al-Fe 490/65. Prosim potrdite.

ODGOVOR
Potrjujemo, da je veriga z nosilno sponko kos 6. Potrjujemo presek vodnika na zbiralničnem sistemu Al-Fe 490/65 mm2. Na portalu JN je objavljen popravek ponudbenega predračuna v poziciji 1.1.8. s pojasnilom.Datum objave: 16.10.2020   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V ponudbenem predračunu, zavihek 3. DV Cerkno, skupna vsota ne upošteva postavke 3.1.1.

Prosim za popravek.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je na portalu objavil dopolnjen ponudbeni predračun.


Datum objave: 22.10.2020   07:20
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor Datum objave: 16.10.2020 13:49:
Ponudbeni predračun ni popravljen. Prosim preverite.


ODGOVOR

Naročnik je na portalu objavil dopolnjen ponudbeni predračun.


Datum objave: 22.10.2020   18:26
VPRAŠANJE
Vezano na opis in dodatno pojasnilo za pozicijo 1.1.8. Enojna zatezna/napenjalna izolatorska veriga - pozicija 9
(dobavijo se po 12 kompletov s kompresijsko in 12 kompletov z napenjalno sponko).

Izraz kompresijska sponka pomeni kompresijska napenjalna sponka za vpetje vodnika v verigo.
Izraz napenjalna sponka pomeni, napenjalec oz. španer - naprava, ki omogoča podaljšanje oz. skrajšanje dolžine verige.
V tem primeru vseh 24 napenjalnih verig vsebuje kompresijsko napenjalno sponko, polovica od tega pa tudi napenjalec.
Naprošamo pojasnilo oz. potrditev zapisanega.

ODGOVOR
Ponudnik pravilno razume oz. pojasnjuje sestavo enojnih zateznih/napenjalnih izolatorskih verig - pozicija 9.Datum objave: 28.10.2020   11:55
VPRAŠANJE
V 3. alineji točke 3.4. zahtevate, da ponudnik predloži okvirni terminski plan izvedbe del. Glede na to, da v DZR nismo našli jasno opisanih trajanj vsake posamezne faze, glede na vrsto del, ki se bodo izvajala, glede na prepletanje različnih razpisov in naše izkušnje na podobnih objektih, je tako rekoč nemogoče pripraviti okviren terminski plan za enega samega izvajalca. Prav tako je terminski plan odvisen od faktorjev, ki niso in tudi ne bodo odvisni od nas in nanje ne bomo mogli vplivati. Zato menimo, da je izdelava terminskega plana v fazi ponudbe neizvedljiva. Predlagamo vam, da to zahtevo črtate iz razpisne dokumentacije, saj je iz ostalih zahtev razpisne dokumentacije, ki jih z oddajo ponudbe sprejmemo vsi ponudniki jasno razvidno, da bo podroben terminski plan izdelan po uvedbi v delo in bo usklajen z naročnikom, ter vsemi izvajalci na objektu.

ODGOVOR

Naročnik ostane pri svoji zahtevi, da ponudnik predloži okvirni terminski plan izvedbe del. Naročnik pričakuje, da ponudnik opredeli osnovni terminski plan - časovni okvir glede na pričakovana dela in opremo, ki jo mora demontirati in novo opremo, ki jo mora montirati in po opisani posamezni fazi. Ponudnik oz. izvajalec lahko že sedaj opredeli časovni okvir in osnovne operacije posameznih del po posameznih poljih.