Dosje javnega naročila 005812/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.387.244,42 EUR

JN005812/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.09.2020
JN005812/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN005812/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2021
JN005812/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2021
JN005812/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.06.2021
JN005812/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2021
JN005812/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.10.2022
JN005812/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.10.2022
JN005812/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
JN005812/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.03.2023
JN005812/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.04.2023
JN005812/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.05.2023
JN005812/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.08.2023

Revizijski zahtevki
04.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
19.02.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
22.02.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
12.04.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-036-2021__DRSV_.pdf
04.02.2021 Drugo Več informacij
04.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
19.02.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
22.02.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
07.05.2021 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_RS_.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN005812/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 184-443334
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gašper Božič
gp.drsv@gov.si
+386 14783153
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20918
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)
Referenčna številka dokumenta: 43017-18/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je projektiranje in izvedba vseh potrebnih gradbenih in obrtniško - inštalacijskih del (GOI) za izgradnjo vseh ukrepov 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«
Vlada RS je 25.4.2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Ur. list RS št. 37/2013 z dne 29.4.2013; v nadaljevanju: Uredba o DPN). Cilja državnega prostorskega načrta sta zaščita naselja Železniki pred 100-letnimi poplavnimi visokimi vodami z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev ter ureditev regionalne ceste, ki poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov).
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je projektiranje in izvedba vseh potrebnih gradbenih in obrtniško - inštalacijskih del (GOI) za izgradnjo vseh ukrepov 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« s pritoki, ki zajemajo:
1. Območje pregrade:
- Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo;
- Objekti in naprave na pregradi suhega zadrževalnika Pod Sušo;
- Deviacije cest;
- premostitve;
- prestavitev znamenja svetih Treh kraljev;
- rušitve.
2. Območje suhega zadrževalnika:
- zadrževalnik proda 3x;
- pragovi;
- ureditev struge;
- rekonstrukcija ceste;
- rušitve.
3. Upravljanje suhega zadrževalnika (daljinsko upravljanje, lokalno upravljanje, signalizacija),
4. Ukrepi na javni gospodarski infrastrukturi:
- elektroenergetski vodi;
- telekomunikacijski vodi;
- odvodnjavanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1095
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavnimi predpisi in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/3/MOP/0
Operacija "Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore".
II.2.14 Dodatne informacije
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2020   12:00

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 85 %. Lastna udeležba RS znaša 15 %.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2020   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo. 5 dni je že od objave razpisa, vendar dokumentov ni mogoče pridobiti.
Zato pozivamo Naročnika, da podaljša rok za vprašanja in oddajo ponudbe za najmanj 7 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi. Skladno z 41. členom ZJN-3 je minimalni rok za prejem prijav 30 dni, v konkretnem primeru je sedaj na voljo še 35 dni.

povezava do razpisne dokumentacije:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Lep pozdrav

Datum objave: 22.09.2020   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi razpisno dokumentacijo oz. če je le ta objavljena prosimo za objavo naslova, preko katerega do razpisne dokumentacije lahko dostopamo.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.09.2020   10:09
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi razpisnl dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija javnega naročila je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Lep pozdrav.
Datum objave: 22.09.2020   10:10
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam pojasni, kje je objavljena razpisna dokumentacija.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija javnega naročila je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Lep pozdrav.
Datum objave: 22.09.2020   10:11
VPRAŠANJE
Prosimo, objavite pravilno povezavo do razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Spoštovani,

razpisna dokumentacija javnega naročila je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.10.2020   08:45
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da sedaj v I. fazi omejenega postopka ni potrebno predložiti zavarovanja za resnost ponudbe, ampak se samo priloži potrjena vsebina obrazca garancije za resnost ponudbe?

ODGOVOR
Tako je. Zavarovanje za resnost ponudbe, bodo kandidati, ki jim bo v 1. fazi postopka priznana usposobljenost, morali predložiti v 2. fazi postopka ob oddaji ponudbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na kratek rok, vas prosimo za objavo preostalega dela razpisne dokumentacije (načrtov in popisov del).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Že izdelana projektna dokumentacija bo kandidatom, ki jim bo v 1. fazi postopka priznana usposobljenost, na voljo v 2. fazi postopka.

VPRAŠANJE
Pogoj za referenco pod številko 14.4, je gradnja hidroenergetskega objekta za akumulacijo vode s prostornino zadrževalnika 500.000,00 m3.
Ali zadostimo pogoju samo z izgradnjo hidroenergetskega objekta, ker je bila pogodba samo za hidroenergetski objekt.
Za akumulacijski objekt pa je bil drug projekt.

ODGOVOR
V kolikor hidroenergetski objekt zadržuje akumulacijo vode s prostornino 500.000,00 m3, je referenca ustrezna.

VPRAŠANJE
Vprašanje/pripomba: Kot pogoj za sodelovanje izvajalca se navaja kot možna referenca gradnja ČN za odpadno vodo kapacitete 10.000 PE ali več, ki z ureditvami v razpisanem projektu nima nobene zveze. Ker ureditve vključujejo zelo zahteven objekt velike pregrade, je po naši oceni takšen vstopni kriterij za izvajalca neustrezen in za naročnika potencialno tvegan. V istem smislu je neustrezen »vstopni pogoj« za Vodjo projekta, za katerega je možna referenca izdelava projektne dokumentacije za gradnjo ČN za odpadno vodo kapacitete 10.000 PE ali več, ki s ključnimi ureditvami v razpisanem projektu nima zveze. Zato predlagamo naročniku, da referenčne kriterije v zvezi z gradnjo ČN za odpadno vodo izloči. S tem morda zmanjšuje krog ponudnikov, vendar si zagotavlja ustrezno kakovost ponudb.

ODGOVOR
Naročnik se je ob upoštevanju načel zagotavljanja konkurence ter sorazmernosti ZJN-3 odločil, da kot referenco prizna tudi gradnjo čistilne naprave za odpadno vodo kapacitete 10.000 PE ali več, ki je tehnološko zahtevnejši objekt, ki prav tako kot pregrada vključuje hidromehansko opremo.Datum objave: 01.10.2020   10:02
VPRAŠANJE
Tekoče odgovarjajte na zastavljena vprašanja!!!!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
na vprašanja bomo odgovarjali v času, ki bo kandidatom omogočal pripravo ustrezne prijave do roka za oddajo.
Lep pozdrav.

Datum objave: 01.10.2020   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
S kakšnim razlogom je naročnik objavil 2 ESPD. Prosimo za pojasnilo in navodila .
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
gre za isti ESPD dokument. Prvi je objavljen v .xml obliki in se odpre neposredno v brskalniku, drugi pa je v .zip mapi, ki se uporabniku naloži na računalnik in vsebuje to isto .xml obliko, s katero potem uporabnik lahko prosto razpolaga. Prosimo za uporabo drugega načina (.zip).
Lep pozdrav.

Datum objave: 02.10.2020   15:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali pravilno razumemo da je v 3. alineji točke 26.3. pogojev za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe "naročnik zavarovanja ne soglaša z odpravo napak v ponudbi", naročnik imel v mislih soglasje k odpravi računske napake? V primeru našega napačnega razumevanja Vas prosimo za natančno obrazložitev in opis omenjenega pogoja za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
3. alineja tč. 26.3 Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe se nanaša na odpravo računskih napak v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali se pogoj iz točke 14.11. Navodil kandidatom za izdelavo prijave: "Kandidate mora izkazati, da razpolaga z ustreznimi kapacitetami za izvedbo del (mehanizacijo) kot je specificirano v Izjavi št. 2" lahko izkazuje tudi s podizvajalcem?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izpolnjevanje pogoja iz 14.11. Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe lahko ponudnik izkazuje tudi s kapacitetami podizvajalcev.Datum objave: 08.10.2020   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik v točki 14.9. (vodja gradnje) in 14.10 (vodja projekta) Navodil kandidatom za izdelavo prijave zahteva, da kandidat razpolaga s kadrom ki aktivno govori slovenski jezik oziroma , kader ki ni državljan Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe ni pridobil v Sloveniji, mora naročniku v roku dvajset dni od sklenitve pogodbe predložiti dokazilo, izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).
Naročnik za postavitev takšnega pogoja nima nikakršnih utemeljenih razlogov, niti podlage v veljavnih predpisih. Za dela, ki jih izvajajo strokovni kadri: vodja gradnje, vodja projekta, vodje del in tudi vodje posameznih del , znanje slovenskega jezika z minimalno stopnjo B2, ni potrebno, še posebej pa ni nujno oziroma objektivno utemeljeno.
Pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika je nezakonit in diskriminatoren in v izrecnem nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3). Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika je tudi v nasprotju z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji in predstavlja neposredno kršitev pravil pogodbe Skupnosti, nenazadnje pa tudi določil Svetovne trgovinske organizacije glede svobodne trgovine in storitev.
Pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika neutemeljeno izkrivlja konkurenco, saj daje neupravičeno prednost družbam, ki zaposlujejo kadre z aktivnim znanjem slovenskega jezika, preostale ponudnike pa nezakonito diskriminira. Nadalje je pogoj naročnika, vezan na znanje slovenskega jezika, nesorazmeren, saj ni povezan s predmetom javnega naročila, znanje slovenskega jezika pa hkrati ni povezano s strokovnostjo vodij del in nanje nima neposrednega vpliva.
Pogoj po znanju slovenskega jezika v konkretnem primeru predstavlja tudi kršitev Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 83/2010), po kateri notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala (drugi odstavek 26. člena omenjene pogodbe), pa tudi z ureditvijo, razvojem in izvajanjem sistema javnega naročanja, ki mora temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti (7. in 8. člen ZJN-3).
Poleg tega nobeden od veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo znanje slovenskega jezika (Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK; Uradni list RS, št. 39/16) za vodjo gradnje oz. vodjo projekta ne predpisuje znanja slovenskega jezika, kaj šele stopnje znanja jezika in je zahteva naročnika v tem delu nezakonita
Naročnik nima nikakršnih utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi lahko od ponudnikov zahteval, da za navedeni kader dokazujejo znanje slovenskega jezika, na podlagi navedenega pa za takšen pogoj nima niti zakonske podlage, zato naročnik z navedenim pogojem neutemeljeno omejuje konkurenco, in neupravičeno privilegira družbe s sedežem v RS.
Skladno z navedenim naročnika pozivamo, da pogoj, vezan na znanje slovenskega jezika, umakne, v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je zahtevo oblikoval zgolj za ključna kadra, ki zaradi intenzitete sodelovanja, potrebnih znanj in obveznosti sodelovanja v številnih postopkih svojih nalog ne moreta učinkovito opravljati s pomočjo prevajalca. Naročnik je s takšno ureditvijo v celoti sledil veljavni zakonodaji in praksi Državne revizijske komisije, zato zahteve ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Ali se za izpolnjevanje pogoja upošteva tudi izgradnja premostitvenega objekta s klasifikacijo 21410 Mostovi (čez vodotok) namenjen pešcem?

ODGOVOR
Naročnik pogoja ne opredeljuje na podlagi klasifikacije, saj s tem ne bi mogel zagotoviti objektivnosti svoje zahteve. Za gradnjo premostitvenega objekta bo naročnik upošteval le cestni objekt na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) in sicer naslednje določene vrste cestnih objektov: most in /ali viadukt in/ali podvoz in/ali nadvoz.Datum objave: 14.10.2020   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v Navodilih kandidatom za izdelavo prijave imate v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost (točka14.4) navedeno, da boste priznali referenčni projekt gradnja nasipa za cestno ali železniško infrastrukturo ali protipoplavno infrastrukturo v celotni dolžini višine 5 m in več z najmanj 50.000,00 m3 vgrajenega materiala. Enako zahtevate pri referenci za vodjo gradnje. Ste morda v teh zapisih mislili višino 5 m ALI več? Beseda IN je namreč neustrezna, saj mora naročnik določiti jasne referenčne pogoje. Prosimo za jasen odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteva v tč. 14.4 in 14.9 Navodil kandidatom za izdelavo prijave se pravilno glasi:

»gradnjo nasipa za cestno ali železniško infrastrukturo ali protipoplavno infrastrukturo v celotni dolžini višine 5 m ali več z najmanj 50.000,00 m3 vgrajenega materiala«

Naročnik bo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezno spremenil.
Datum objave: 19.10.2020   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Skladno s točko 14.9. Kandidat razpolaga s kadrom, ki bo nastopal kot vodja gradnje (VG) v skladu z Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve:
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali kot vodja del s področja gradbeništva oz. za takšen vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- aktivno govori slovenski jezik,
- je zaposlen pri kandidatu oz. partnerju v skupni ponudbi
- v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila je kot odgovorni vodja del po Zakonu o graditvi objektov ali kot vodja gradnje v skladu z Gradbenim zakonom sodeloval pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega projekta. Naročnik bo kot referenčni projekt priznal katerikoli posel izmed navedenih:
o gradnja objekta za akumulacijo vode (npr. zadrževalnik visokih voda, hidroenergetski objekt) s prostornino zadrževalnika 500.000m3 ali več,
ali
o gradnjo nasipa za cestno ali železniško infrastrukturo ali protipoplavno infrastrukturo v celotni dolžini višine 5 m in več z najmanj 50.000,00 m3 vgrajenega materiala
ali
o gradnjo čistilne naprave za odpadno vodo kapacitete 10.000 PE ali več
ugotavljamo, da ste omejili področje izobrazbe za vodjo del. V Sloveniji je v zadnjih letih dosti drugih izobrazb , ki vodijo dela na področju "gradbeništva", predvsem pri izvedbi zemeljskih del. Ker predvidevamo da vrednostno večji del projekta izhaja iz zemeljskih del (izkopi, planum, nasipi,...), in ne tipskih gradbenih del, vas naprošamo da omenjeno področje razširite še na področja geologije, rudarstva in
geotehnologije, oz. ostalo... Pogoji kot so vpis v IZS (pooblaščeni inženir), zahtevane
reference, zaposlen pri GS ostanejo enaki.
Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik zahteve ne spreminja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj pod točko:
14.5 Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec uspešno zaključil vsaj en (1) referenčni projekt. Naročnik bo kot referenčni projekt priznal katerikoli posel izmed navedenih:
* gradnja objekta, ki je vključevala vgradnjo hidromehanske opreme in pri kateri je bila vrednost te opreme vsaj 400.000,00 EUR brez DDV.

Hvala.

ODGOVOR
Iz poziva ne izhaja, v čem naj naročnik pogoj spremeni. Naročnik je v predhodnem odgovoru že pojasnil, da bo upošteval referenčni pogoj tudi v primeru, da je bil izveden v vlogi podizvajalca.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš:
- pogoj iz točke 14.10 (vodja projekta) Navodil kandidatom za izdelavo prijave, da kandidat razpolaga s kadrom, ki aktivno govori slovenski jezik oziroma mora v primeru, da kader ni državljan RS naročniku v roku dvajset dni od sklenitve pogodbe predložiti dokazilo, izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) ter
- pojasnilo na portalu dne 8.10.2020 ob 11:17, da ste zahtevo oblikovali zgolj za ključna kadra, ki zaradi intenzitete sodelovanja, potrebnih znanj in obveznosti sodelovanja v številnih postopkih svojih nalog ne moreta učinkovito opravljati s pomočjo prevajalca,
vas pravočasno opozarjamo na protipravnost takšne zahteve, kot je določena za vodjo projekta.

Kolikor je vaš pogoj po znanju slovenskega jezika še mogoče razumeti pri vodji gradnje (ki je aktivno udeležen na sestankih s predstavniki naročnika), pa je takšen pogoj absolutno nepotreben in tudi nezakonit za vodjo projekta. Vodja projekta je namreč v skladu s 3. odstavkom 12. člena Gradbenega zakona (GZ) oseba, ki za projektanta (in ne za naročnika) opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja projekta torej sodeluje izključno s projektantom in temu tudi odgovarja, nima pa nobene komunikacije z naročnikom ali njegovimi predstavniki.

V posledici navedenega tudi ni nikakršne potrebe po tem, da se za vodjo projekta, ki ni državljan Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe ni pridobil v Sloveniji, zahteva znanje slovenskega jezika. Ker se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila, vas pozivamo, da za vodjo projekta črtate zahtevo, ki se nanaša na aktivno znanje slovenskega jezika, oziroma (v kolikor pri zahtevi vztrajate) dovolite, da komunikacija poteka s pomočjo prevajalca, katerega stroške v celoti nosi ponudnik

ODGOVOR
Naročnik je razloge za zahtevo že pojasnil in pogojev ne spreminja.


VPRAŠANJE
točka 14.5 kandidat mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopu ( Joint Venture )..... Vprašanje je ali velja tudi referenca izvajalca HMO, ki je bil pogodbeni partner glavnemu izvajalcu kot nominirani podizvajalec?

hvala za odgovor in lp

ODGOVOR
V točki 14.5 bo naročnik upošteval tudi referenčni posel, izveden v vlogi podizvajalca.Datum objave: 21.10.2020   12:27
VPRAŠANJE
Naročnik na straneh 12 in13 razpisne dokumentacije, pod število 14.4 zahteva, da mora kandidat izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu (Joint Venture) izvedel vsaj en (1) referenčni projekt za katerega bo naročnik priznal referenčni projekt/katerikoli posel izmed navedenih:
- Gradnjo nasipa za cestno ali železniško infrastrukturo ali protipoplavno infrastrukturo v celotni dolžini višine 5m ali več z najmanj 50.000,00 m3 vgrajenega materiala..
Naročnika prosimo da zniža omenjen referenčni pogoj na:
- Gradnjo nasipa za cestno ali železniško infrastrukturo ali protipoplavno infrastrukturo v celotni dolžini višine 4m ali več z najmanj 50.000,00 m3 vgrajenega materiala.
Menimo, da v zadnjih letih bilo izvedenih malo takšnih objektov in je v sled temu zelo malo kandidatov/ponudnikov, ki bi lahko zadostili zahtevam naročnika. Z znižanjem pogoja bi naročnik omogočil pridobitev večih konkurenčnih ponudb.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik v pogoju 14.4 dopušča vsaj tri vrste referenčnih objektov (nasip na cestni infrastrukturi ali železniško infrastrukturo ali protipoplavni infrastrukturi).

Naročnik zahteve ne spreminja.


VPRAŠANJE
Naročnik na strani 14 razpisne dokumentacije, pod število 14.7 zahteva, da mora kandidat izkazat, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu (Joint Venture) ali podizvajalec uspešno zaključil vsaj en (1) referenčni projekt. Naročnik bo kot referenčni projekt priznal:
Novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega objekta pri gradnji avtoceste in/ali hitre ceste in/ali glavne ceste in/ali regionalne ceste in/ali občinske ceste, s svetlo razpetino premostitvenega objekta med krajnima opornikoma vsaj 50 m in več.
Ali zadostimo zahtevi naročnika, če priložimo referenco, ki ima most svetle razpetine več kot 50m med krajnima opornikoma, vendar z enim vmesnim podpornikom?
Prosimo naročnika za jasen odgovor z DA ali NE.

ODGOVOR
V kolikor ima most razpetino med krajnima opornikoma vsaj 50 m ali več (ne glede na število vmesnih podpor) in izpolnjuje vse druge zahteve navedenega pogoja, je takšna referenca ustrezna.


VPRAŠANJE
Zaradi obsežnosti projekta, vljudno naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za teden dni.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijave.


VPRAŠANJE
Pogoj za VP (vodjo projekta) v Sloveniji izpolnjuje samo en ali največ dva človeka. Menimo, da je tak pogoj v smislu zbiranja konkurenčnih ponudb deskriminatoren do konkurence in izkazuje, da naročnikov glavni namen ni pridobitev najugodnejše ponudbe, ampak dodelitev projektiranja tega objekta v naprej favoriziranemu projektantu.

Naročnika pozivamo, da omili reference za vodjo projekta oz. umakne zahtevo po znanju slovenskega jezika, saj je tak pogoj diskriminatoren. Ponudniki (izvajalci) smo na ta način prisiljeni k vključitvi samo enega projektanta kar ni konkurenčno....

V kolikor se omenjeni pogoji ne spremenijo, bomo vložili zahtevek za revizijo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik v pogoju 14.10 dopušča vsaj tri vrste referenčnih projektov (zadrževalnik visokih voda, hidroenergetski objekt ali čistilno napravo). V skladu z navedenim naročnik odločno zavrača očitke o diskriminatornosti navedenega pogoja.
Naročnik zahteve ne spreminja.