Dosje javnega naročila 005238/2020
Naročnik: SLOVENSKA FILHARMONIJA, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve zasebnega varovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005238/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2020
JN005238/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
JN005238/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005238/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKA FILHARMONIJA
Kongresni trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vesna Dobelšek
vesna.dobelsek@filharmonija.si
+386 12410803

Internetni naslovi
http://filharmonija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365547/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila-STORITVE_VAROVANJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365547/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20374
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve zasebnega varovanja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve zasebnega varovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zasebnega varovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.09.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2020   14:36
Spoštovani,

bomo preverili in ponovno naložili.

Lep pozdrav

Datum objave: 25.08.2020   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

poleg tega, da se razen PDF razpisne dokumentacije ne da odpirati ostali dokumentov, kar že rešujete, bi postavili še vprašanje glede točke 2. razdelka 9.4 Pogoji za sodelovanje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo v povezavi z 15. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA, četrti odstavek - ponudnik mora imeti licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom. In sicer glede na to, da navajate, da mora ponudnik opravljati v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo predmet tega naročila (Zakon o zasebnem varovanju- ZZasV-1). Po ZZasV-1 ima varnostno podjetje lahko lasten ali s pogodbo najet varnostno-nadzorni center (19. člen, sedma točka ZZasV-1). Prosimo, če to upoštevate v vaši razpisni dokumentaciji, v takšnem primeru gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov (odda se samo ESPD obrazec za navedeni subjekt) ali pa se k ponudbi samo priloži fotokopija pogodbe in licence. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v razpisni dokumentaciji določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede na svoje potrebe in zahteve. Tako je pogoj naročnika, da ima ponudnik lasten VNC.

Lep pozdravDatum objave: 26.08.2020   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na to, da je v Sloveniji le peščica varnostnih podjetij z lastnim varnostno nadzornim centrom, varnostnih podjetij pa več kot 100 je očitno, da želite s tem pogojem favorizirati določeno podjetje za oddajo naročila. V skladu z zakonom o javnem naročanju mora naročnik javnega naročanja razpisati dela na način, katerih načela in pogoji temeljijo na zagotavljanju konkurence med ponudniki. Prosimo, da ustrezno popravite razpisno dokumentacijo, sicer bomo primorani oddati zahtevek za revizijo na razpisne pogoje.

Glede na to, da ste na portalu oddali dokumentacijo katera je trenutno še vedno nedosegljiva, morate podaljšati tudi rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je jasno zapisano, da lahko ponudnik pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno
sposobnostjo izkazuje tudi skupaj s podizvajalci oziroma ostalimi ponudniki v skupni ponudbi, razen če je pri posameznem pogoju drugače določeno. Menimo torej, da ni razloga po spremembi razpisne dokumentacije ter da lahko ponudnik tehnično in strokovno usposobljenost izkazuje tudi s podizvajalci oz. z ostalimi ponudniki v skupni ponudbi. Drugače je z izpolnjevanjem ekonomskih pogojev, kjer je izrecno zapisano, da se ponudnik ne more sklicevati na izpolnitev pogoja s strani podizvajalca oz. drugih subjektov. Naročnik v primeru dvoma preverja resničnost izjav navedenih v ESPD.

Dokumentacija je bila ponovno naložena z obrazcem popravek EU 14 dne 24. 8. 2020 in po naši preveritvi ni težav z dostopom do razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 02.09.2020   16:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za pojasnilo kaj vse je vključeno v fizično tehnično varovanje oz. koliko alarmnih central je potrebno priklopiti na VNC?
Kako pa je z dvigali, koliko jih je in kam je vezana komunikacija klica v sili, na VNC ali na recepcijo na objektu?
Prosimo za podatek o proizvajalcih, tipih in količinah vgrajenih sistemov. Podatek je potreben za določitev cene vzdrževanja.
Kakšna dela pričakujete, da naj bi se izvajala pod postavko c.) ura inženirske storitve (inženir, konzulant, specialist za pos. sistem), kar je navedeno v predračunu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
spodaj pod posameznimi deli vprašanj, podajamo odgovore:

Prosimo za pojasnilo kaj vse je vključeno v fizično tehnično varovanje oz. koliko alarmnih central je potrebno priklopiti na VNC?
1 x alarmna centrala po povezavi infranet- Emizon na VNC
1 x požarna centrala po povezavi infranet- Emizon na VNC

Kako pa je z dvigali, koliko jih je in kam je vezana komunikacija klica v sili, na VNC ali na recepcijo na objektu?
Imamo dvižno ploščad ter eno osebno dvigalo, katero je vezano na VNC. Reševanje iz dvigala opravlja intervencija.

Prosimo za podatek o proizvajalcih, tipih in količinah vgrajenih sistemov. Podatek je potreben za določitev cene vzdrževanja.
1 x alarmna centrala Ademco, 2 x LCD tipkovnica, 16 x infrardeči senzor, 2 x razširitveni modul
1 x požarna centrala Zarja, 87 x javljalnik požara XP 95, 12 x ročni javljalnik požara, 6 x krmilnikI/O modul

Kakšna dela pričakujete, da naj bi se izvajala pod postavko c.) ura inženirske storitve (inženir, konzulant, specialist za pos. sistem), kar je navedeno v predračunu?
Razširitve sistema, obnavljanje sistema, 45 ur na vlomnem sistemu in 35 ur na požarnem sistemu
Datum objave: 04.09.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V točki 11.1.b. je navedeno, da so vsi stroški intervencij vključeni v ceno storitve fizično-tehničnega varovanja, tudi intervencije zaradi napake uporabnika. Ker izvedba intervencijskega posredovanja za varnostno službo predstavlja strošek, ki ga je treba upoštevati v kalkulaciji cene vas naprošamo, da količinsko opredelite koliko intervencij letno je izvedenih zaradi:
- protivlomnega alarma pri katerem je vzrok kaznivo dejanje ali pa ta ni ugotovljen,
- protivlomnega alarma zaradi napake uporabnika,
- alarma na požarnem sistemu,
- signala/poziva za reševanje iz dvigal.

Predlagamo, da spremenite obrazec predračun in dodate postavko strošek intervencije. Pri tem bi radi še dodali, da je zelo nenavadno, da morajo biti intervencije na napake uporabnika vključene v ceni priklopa.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

spodaj podajamo pojasnilo glede okvirnih letnih količin:

- protivlomni alarm pri katerem je vzrok kaznivo dejanje ali pa ta ni ugotovljen - 2
- protivlomni alarm zaradi napake uporabnika - 28
- alarm na požarnem sistemu - 9
- signal/poziv za reševanje iz dvigal - 4

Lep pozdrav.