Dosje javnega naročila 005403/2020
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC AG III
ZJN-3: Odprti postopek

JN005403/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.08.2020
JN005403/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN005403/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005403/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/365900/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20540
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC AG III
Referenčna številka dokumenta: 4301-0004/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC AG III, ki zajema gradnjo cestnega omrežja z odvodnjavanjem, meteorne kanalizacije z zadrževalnim bazenom ZBDV 2, fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, TK/CATV kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za JR, ELEKTRO kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za NN priključek fekalnega črpališča in ureditev platojev (Gp-1 do Gp-6).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Arnovski gozd, Arja vas, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC AG III, ki zajema gradnjo cestnega omrežja z odvodnjavanjem, meteorne kanalizacije z zadrževalnim bazenom ZBDV 2, fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja, TK/CATV kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za JR, ELEKTRO kabelske kanalizacije, kabelske kanalizacije za NN priključek fekalnega črpališča in ureditev platojev (Gp-1 do Gp-6).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2020   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.09.2020   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo PZI dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
PZI projektna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Žalec : https://zalec.si/za-obcane/razpisi/
Lep pozdrav.Datum objave: 03.09.2020   13:05
VPRAŠANJE
Naročnika prosim da poda razlago spodnjih postavk z obrazložitvijo ali je potrebno upoštevati ocenjeni znesek ali lahko poda ponudnik poljubni znesek.

5,0 Obeležba in nadzor pri prečkanju
komunalnih vodov - obračun po
dej. stroških - ocena 2500,00 eur kpl 1,00

7,0 Prevezave obstoječih komunalnih vodov (ocena 12.000 , obračun po dejanskih stroških) kpl 1,00

11,0 Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljlalca s vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
ocena 450.00 eur kpl 1,00

5,0 Montažna dela za prevezavo na javni vodovod
s praznjenjem in polnjenjem javnega
vodovoda - upravljalec vodovoda
ocena 450.00 eur kpl 1,00

5,0 Obeležba in nadzor pri prečkanju
komunalnih vodov - obračun po
dej. stroških - ocena 2500,00 eur kpl 1,00

6,0 Prevezave obstoječih komunalnih vodov (ocena 12.000 , obračun po dejanskih stroških) kpl 1,00

4,0 Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljlalca s vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
ocena 350.00 eur kpl 1,00

2,0 Montažna dela za prevezavo na javni vodovod
s praznjenjem in polnjenjem javnega
vodovoda - upravljalec vodovoda
ocena 300.00 eur kpl 1,00


Prosimo tudi za razlago spodnjih postavk (kej je enota mere (ura, komplet,...) in kaj je z nepredvidenimi stroški (kos 1)

0013 Projektantski nadzor nad izvajanjem el. inštalacij.
kos 1

0014 Nepredvideni stroški, z vpisov v gradbeni dnevnik.
kos 1

Nadzor,interni pregled,kolavdacija kos 32


0013 Projektantski nadzor nad izvajanjem el. inštalacij.
kos 1

0014 Nepredvideni stroški, z vpisov v gradbeni dnevnik.
kos 1

Nadzor,interni pregled,kolavdacija kos 64


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Potrebno je upoštevati ocenjeni znesek. Ponudniki ne smejo podati poljubnega zneska. Naročnik bo popise popravil, tako da bo v te celice vnesel ocenjeni znesek in celice zaklenil, ter objavil popravljene popise.

Pri spodnjih postavkah ogovarjamo:

0013 Projektantski nadzor nad izvajanjem el. inštalacij.
kos 1
Pri tej postavki gre za napako v PZI, ki jo je potrebno popraviti. Projektantski nadzor se obračunava po urah. Predvidenih bi moralo biti nekaj ur, na primer 5 ur, enota pa bi bile ure in ne kosi oz. 1 kos. Tako bi ponudnik ponudil ceno urne postavke za projektantski nadzor. Obračun se bo vršil po dejanskih količinah, v tem primeru dejansko opravljenih urah, ki jih mora izvajalec dokazati z izstavljenim računom in z vpisi projektanta v gradbeni dnevnik.


0014 Nepredvideni stroški, z vpisov v gradbeni dnevnik.
kos 1
Ta postavka v poglavju 1. faza-VII_kabelska kan.-JR bo popravljena in bo vsebovala dopolnitev Obračun po dejanskih količinah, v zaklenjeno celico pa bo vnesena vrednost 500 .


Nadzor,interni pregled,kolavdacija kos 32
Gre za napako v besedilu: postavka mora biti v urah in ne kosih , torej 32 ur. Gre za Nadzor upravljavca kabelske kanalizacije nad gradnjo, ki ga izvaja Elektro Celje d.d.


0013 Projektantski nadzor nad izvajanjem el. inštalacij.
kos 1
Pri tej postavki gre za napako v PZI, ki jo je potrebno popraviti. Projektantski nadzor se obračunava po urah. Predvidenih bi moralo biti nekaj ur, na primer 5 ur, enota pa bi bile ure in ne kosi oz. 1 kos. Tako bi ponudnik ponudil ceno urne postavke za projektantski nadzor. Obračun se bo vršil po dejanskih količinah, v tem primeru dejansko opravljenih urah, ki jih mora izvajalec dokazati z izstavljenim računom in z vpisi projektanta v gradbeni dnevnik.


0014 Nepredvideni stroški, z vpisov v gradbeni dnevnik.
kos 1
Ta postavka v poglavju 2. faza-VII_kabelska kan.-JR bo popravljena in bo vsebovala dopolnitev Obračun po dejanskih količinah, v zaklenjeno celico pa bo vnesena vrednost 500 .


Nadzor,interni pregled,kolavdacija kos 64
Gre za napako v besedilu: postavka mora biti v urah in ne kosih , torej 64 ur. Gre za Nadzor upravljavca kabelske kanalizacije nad gradnjo, ki ga izvaja Elektro Celje d.d.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.09.2020   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko z eno referenco oz. z eno pogodbo izpolnjujemo referenčne pogoje.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno z razpisno dokumentacijo mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj 2 primerljiva referenčna posla (izgradnja ali rekonstrukcija ceste), vsakega v vrednosti vsaj 300.000,00 brez DDV. Torej z eno referenco ne boste zadostili pogojem.

Lahko pa v eni referenci zadostite pogojem za posel v vrednosti vsaj 300.000,00 brez DDV (gradnja ali rekonstrukcija ceste) in najmanj 100m kanalizacije, 100 m vodovoda ter 10.000m3 zemljine, če je ta referenčni posel res zajemal vsa zahtevana dela.

Oziroma drugače: če se je v sklopu katerega od teh dveh referenčnih poslov izgradnje ali rekonstrukcije ceste v vrednosti vsaj 300.000,00 brez DDV izvedel tudi kateri od zahtevanih poslov najmanj 100m kanalizacije, najmanj 100 m vodovoda ter najmanj 10.000m3 zemljine, se ta posel lahko izkazuje z isto referenco.

Lep pozdrav.Datum objave: 09.09.2020   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na obseg popisov in v želji, da izdelamo čimbolj konkurenčno ponudbo, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Vnaprej se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudb je v sladu z zakonom. Naročnik orka ne bo podaljševal.
Lep pozdrav.


Datum objave: 09.09.2020   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna je ocenjena vrednost JN brez DDV?

Hvala za odgovor.
ODGOVOR
Naročnik v obvestilu o naročil ni predvidel objave ocenjene vrednosti. Objava ocenjene vrednosti po zakonu ni obvezna, pač pa mora naročnik ocenjeno vrednost izračunati zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja, razvidna pa mora biti v dokumentaciji, ki jo vodi naročnik o posameznem javnem naročilu.


Datum objave: 17.09.2020   07:31
VPRAŠANJE
Ali zadostimo zahtevanemu referenčnemu pogoju izkop in odvoz vsaj 10.000m3 zemljine z izkopom in odvozom 10.000 m3 zemljine in kamnine?

ODGOVOR
V skladu z 2. točko Pogoji za sodelovanje III. poglavja (Pogoji za priznanje sposobnosti) Razpisne dokumentacije je za zadostitev referenčnemu pogoju izkop in odvoz vsaj 10.000m3 zemljine potrebno priložiti referenco, katere sestavni del je bil tudi izkop, nakladanje in odvoz vsaj 10.000,00 m3 zemljine merjeno v raščenem stanju. Za zemljino, ki zadosti temu referenčnemu pogoju, se upošteva izkopani material, ki je nastal kot posledica odstranjevanja raščenih tal pri gradbenih delih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2020   07:31
VPRAŠANJE
Skladno z določili razpisne dokumentacije je predvideno zavarovanje v višini 50.000,00 EUR, medtem ko sta v obrazcu menične izjave navedeni vrednosti 50.000,00 EUR in 60.000,00 EUR. Katero vrednost upoštevamo?

ODGOVOR
Spoštovani.
V skladu s V. poglavjem (Zavarovanje) Razpisne dokumentacije morajo ponudniki za zavarovanje resnosti ponudbe predložiti bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico z menično izjavo. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v višini 50.000,00 , z veljavnostjo 30 dni po datumu veljavnosti ponudbe. Pri izpolnjevanju obrazca menične izjave prosimo upoštevajte vrednost 50.000,00 EUR.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2020   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na obseg in zahtevnost razpisa, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani
Naročnik je pri oddaji javnega naročila upošteval minimalni določen zakonski rok, ki je določen za odprti postopek in sicer 30 dni. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2020   13:10
Spoštovani.
Zadostuje samo obrazec Razpisni obrazec št. 4 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE:
da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali za nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3;
DOKAZILO: potrdilo sodnega ali upravnega organa
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Dovolj je, da priložite pooblastilo in sicer Razpisni obrazec št. 4 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE.
Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2020   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas, če lahko namesto ograje iz alu pletiva ponudimo iz vroče cinkane jeklene žice?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
Vsebine postavk iz popisa del ni dovoljeno spreminjati, kar velja tudi za postavke, ki se nanašajo na ograje. Ponuditi je potrebno ograjo iz materiala, ki je naveden v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2020   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Lahko eno reference izpolnjujemo s podizvajalci?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V skladu z 2. točko Pogoji za sodelovanje III. poglavja (Pogoji za priznanje sposobnosti) Razpisne dokumentacije lahko ponudnik izpolnjevanje referenc izkazuje tudi z referencami podizvajalcev, ki jih je pri oddaji ponudbe nominira, pri čemer nominiranega podizvajalca med izvajanjem del ne sme zamenjati. Torej za posamezen referenčni posel se kot ustrezna referenca za posamezno vrsto del upošteva referenčni posel podizvajalca, če je ta podizvajalec v ponudbi nominiran kot podizvajalec za vrsto del, na katero se ta referenčni posel nanaša.


Datum objave: 18.09.2020   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Se lahko zahtevana referenca:
- najmanj en (1) posel, katerega sestavni del je bil tudi izkop in odvoz vsaj 10.000 m3 zemljine merjeno v raščenem stanju izpolnjuje z odkopom humusa ki se odpelje na deponijo in izkopom zemljine in odvozom na začasno deponijo, kar skupaj predstavlja 10.000 m3

ODGOVOR
Spoštovani.

V skladu z 2. točko Pogoji za sodelovanje III. poglavja (Pogoji za priznanje sposobnosti) Razpisne dokumentacije je za zadostitev referenčnemu pogoju izkop in odvoz vsaj 10.000m3 zemljine potrebno priložiti referenco, katere sestavni del je bil tudi izkop, nakladanje in odvoz vsaj 10.000,00 m3 zemljine merjeno v raščenem stanju. Za zemljino, ki zadosti temu referenčnemu pogoju, se upošteva izkopani material, ki je nastal kot posledica odstranjevanja raščenih tal pri gradbenih delih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2020   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisu del je navedeno, da je ogled trase obvezen. Se moramo najaviti pri vas, ali lahko gremo sami pogledat traso?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani
Kot je navedeno v popisu del, si mora ponudnik traso ogledati. Ogled trase lahko ponudnik opravi sam, saj dostop ni oviran. Ker skupni ogled ni predviden, ni predvidena niti najava ogleda pri investitorju.
Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2020   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu 1. faza-I. Pripravljalna dela, št. postavke 5,0 ni pravilno nastavljena formula, prosimo za pregled formul in poravek.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik se zahvaljuje za opozorilo. Formula v popisu del za postavko št. 5 v poglavju 1. faza-I. Pripravljalna dela bo popravljena v popravljenem popisu del, ki bo objavljen v ta namen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2020   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.
2. faza- IX_Ureditev platojev, 2 zemeljska dela, 21 224 Širok izkop; je pravilna količina 82597,36 m3?

Lp.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik je preveril navedeno in ugotovil, da je količina 82597,36 m3 v postavki št. 21 224 Široki izkop, ki je del poglavja 2. faza-IX Ureditev platojev v Popisu del PRAVILNA.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.09.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali v menični izjavi za resnost ponudbe popravimo sami napačno navedene zneske (z besedo: petnajst tisoč; 60.000,00 EUR),tako, da bo zavarovanje za resnost ponudbe 50.000,00 EUR v vseh delih obrazca oziroma vzorca?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo ustrezno popravil obrazec za resnost ponudbe in spremembo objavil na portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.09.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da rok za oddajo zaradi obsežnosti ponudbe podaljšate vsaj za 10 dni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 12.10.2020 do 11.00 ure.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.09.2020   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi obsežnega projekta, prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 12.10.2020 do 11.00 ure.
Lep pozdrav.
Datum objave: 22.09.2020   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za objavo novega obrazca za resnost ponudbe.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo obrazec ustrezno popravil in objavil popravek na Portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.Datum objave: 22.09.2020   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da naročnik točno opredeli v obliki števila dni, najmanjšo število dni veljavnosti ponudbe in najmanjše število dni veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe.

Hvala!

lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo ustrezno popravil obrazec in objavil spremembo na Portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.Datum objave: 23.09.2020   14:45
VPRAŠANJE
Ali boste glede na prestavljen rok za oddajo ponudbe, prestavili tudi rok za postavljanje vprašanj?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Da, spremeni se tudi rok za postavitev vprašanj. Popravek je že poslan v objavo.
Lep pozdrav.


Datum objave: 23.09.2020   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Lahko uporabimo otrjene obrazce referenc iz drugih javnih naročil?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudniki lahko predložijo tudi fotokopije oz. skene referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani vsakokratnega naročnika del. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvidevajo obrazci iz razpisne dokumentacije, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi.
Lep pozdrav.Datum objave: 23.09.2020   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisih 1. faza-VII-kabelks akan. JR ni nastavljena formula 004 Drobni ter vezni material. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Popravek je bil danes objavljen na Portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.Datum objave: 23.09.2020   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko le izbrani ponudnik v nadaljevanju postopka predloži zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo v višini 100.000,00 EUR namesto, da vsi sodelujoči že v tej fazi javnega naročila - izbire ponudnika?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), pri čemer mora biti višina letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR.
DOKAZILO: skenirana zavarovalna polica.
Opomba: V kolikor ponudnik, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo, ob oddaji ponudbe ne bo imel sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo v višini letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR, bo moral na poziv naročnika, pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, le-temu izročiti sken ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo. Če na poziv skenirane zavarovalne police ne bo predložil v roku, ga bo naročnik izločil iz postopka.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.09.2020   14:49
VPRAŠANJE
Prosimo, če lahko čim hitreje odgovorite na zastavljena vprašanja glede zavarovanja odgovornosti za škodo (glede na zahtevano višino zavarovanja - ali lahko le izbrani ponudnik predloži dokument v nadaljnji fazi postopka oddaje JN), ker potrebujemo čas za pripravo pravilne ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), pri čemer mora biti višina letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR.
DOKAZILO: skenirana zavarovalna polica.
Opomba: V kolikor ponudnik, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo, ob oddaji ponudbe ne bo imel sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo v višini letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR, bo moral na poziv naročnika, pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, le-temu izročiti sken ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo. Če na poziv skenirane zavarovalne police ne bo predložil v roku, ga bo naročnik izločil iz postopka.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.09.2020   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosimo, da popravite razpisno dokumentacijo v delu " b) Ekonomski in socialni položaj" , v katrem zahtevate:

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), pri čemer mora biti višina letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR.
DOKAZILO: skenirana zavarovalna polica

ker vaša zahteva NI SKLADNA z omenjenim predpisom.

14. člen GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.), namreč narekuje:


2) Zavarovanje odgovornosti za škodo iz prve alineje prejšnjega odstavka mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Prosimo, da zahtevo o zavarovalni vsoti 100.000,00 EUR, USKLADITE Z ZAKONSKIM PREDPISOM, ki narekuje višino letne zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR.


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik zahteve glede višine zavarovalne vsote ne bo spreminjal. Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Opomba: V kolikor ponudnik, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo, ob oddaji ponudbe ne bo imel sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo v višini letne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR, bo moral na poziv naročnika, pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, le-temu izročiti sken ustrezne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo. Če na poziv skenirane zavarovalne police ne bo predložil v roku, ga bo naročnik izločil iz postopka.
Lep pozdrav.


Datum objave: 23.09.2020   17:05
VPRAŠANJE
Med dokazili izpolnjevanja pogojev je naveden obrazec S-BON ali BON-2. Ali zadostimo izpolnjevanju pogoja, če priložimo obrazec S.BON-1/P?

ODGOVOR
Spoštovani.
Lahko priložite tudi obrazec S.BON-1/P v kolikor ni starejši od 30 dni pred datumom za odpiranje ponudb.
Lep pozdrav.