Dosje javnega naročila 005385/2020
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. SKLOP; VODOVOD IN OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU RADOHOVE IN SLOVENSKE VASI«
ZJN-3: Odprti postopek

JN005385/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2020
JN005385/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.09.2020
JN005385/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2020
JN005385/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005385/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 168-406267
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Metka Iskra
Metka.Iskra@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.pivka.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14029
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE - 1. SKLOP; VODOVOD IN OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU RADOHOVE IN SLOVENSKE VASI«
Referenčna številka dokumenta: 315-13/2016-JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Pivka pristopa k ureditvi vodovodnega sistema, fekalne in meteorne kanalizacije ter gradbenih del za elektroinstalacije na območju naselij Radohove in Slovenske vasi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232150
45232400
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Pivka pristopa k ureditvi vodovodnega sistema, fekalne in meteorne kanalizacije ter gradbenih del za elektroinstalacije na območju naselij Radohove in Slovenske vasi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 941
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavne zakonodaje
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
Pivka
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.08.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.09.2020   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno naprošam za link do razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
danes 1/9/2020 na omenjeni povezavi: https://www.pivka.si/objave/58 - ne najdemo dokumentacije?

VPRAŠANJE
Spoštovani. Kje najdemo razpisno dokumentacijo? Hvala.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.pivka.si/objava/288285
_________________Datum objave: 02.09.2020   16:29
VPRAŠANJE
Za postavko : 5 12 294 Rušenje obstoječega zidu iz kamna v betonu m' 47,00 potrebujemo več podatkov. Višina zidu, debelina zidu ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
To je zid višine 1.0 2.0 nad terenom.
En del je suha zložba , en del je zložba z ometom, en del pa je betonski. Širina 20-40cm.
______________

Datum objave: 08.09.2020   05:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za podatek kakšna je ocenjena vrednost projekta.

Lep pozdra

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki svoje ponudbe objavili na podlagi tržnih cen, zato ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila ne bo objavil.
________________Datum objave: 17.09.2020   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo, da nedvoumno definirate rok izvedbe del, ker se pojavljajo v razpisni dokumentaciji različni podatki.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.pivka.si/objave/58 objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
_____________
Datum objave: 17.09.2020   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v rekapitulaciji Radohova vas imate pod točko F. navedeno: KABELSKA KANALIZACIJA NN IN JAVNA RAZSVETLJAVA.

Kje je popis od tega poglavja F.? Ni objavljen.


lp

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.pivka.si/objave/58 objavil popravek in dopolnitev popisov del.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:32
VPRAŠANJE
FEKALNA KANALIZACIJA

1.
Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška.
kom 47,00

Kakšne so višine vseh jaškov?


2.
3,2 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 47,00

Katere so dimenzije pokrova?

3.
3,3 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 30,00

Katere so dimenzije pokrova?

4.
3,4 Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika), vključno z hišnim priključnim jaškom. Cev se na koncu blindira.
kom 36,00

Prosimo za bolj natančen opis del, ki jih je potrebno izvesti pri posameznem priključku in pripadajoče količine. iz takega opisa ni razvidno kaj in koliko je potrebno upoštevati.

koliko je dolga cev za hišni priključek? 1 m + koliko je še do jaška?
Katera cev?
Kakšen jašek? FI? dimenzije? Pokrov?

Je potrebno upoštevati tudi vsa gradbena dela: - izkop, zasip, asfaltacija/tlakovanje,..??


Prosimo za odgovore.
LP

ODGOVOR
1. Višine jaškov so razvidne iz vzdolžnih profilov objavljene projektne dokumentacije.
2. Dimenzije pokrovov so definirane v objavljenem tehničnem poročilu in so 600mm.
3. Dimenzije pokrovov so definirane v objavljenem tehničnem poročilu in so 600mm.
4. Gradbena dela za hišne priključke se upoštevajo. Opis izvedbe hišnih priključkov je podan v objavljenem tehničnem poročilu.
Hišni priključki se izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih). Priključni jaški so predvidene višine h=1,50m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače.
Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10 in več (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5). Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih. Tesnjenje med jaškom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Možna je izvedba hišnih priključkov neposredno na cevovod.
Vodotesnost hišnih priključkov se mora dokazati.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

naročnika sprašujemo, ali bo priznal referenco, v kateri je bilo izvedeno 2000 m in več lokalnega vodovoda za pitno vodo, v sklopu izgradnje referenčnega objekta pod klasifikacijsko številko CC-SI 221 Ceste ?

Ne glede na klasifikacijsko številko objekta, je v gradbeno-tehničnem smislu izvedba vodovoda enaka ali se gradi samo vodovod, ali pa se vodovod izvede v sklopu še drugih del. Delo je popolnoma enako.

Naročnika prosimo, da ostane na nivoju opisa in upošteva samo vsebino reference, saj je le ta pomembna pri izkazovanju sposobnosti.


Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.pivka.si/objave/58 objavil popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
_____________

Datum objave: 17.09.2020   08:34
VPRAŠANJE
Pogoj št. 5 (POGOJI ZA SODELOVANJE tehnična in strokovna sposobnost):

da je ponudnik v zadnjih osmih (8) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel najmanj:
- eno (1) rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko
22121 Daljinski vodovodi ali 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo Priloge 1: Objekti,
klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list
RS, št. 37/18) v skupni dolžini 2.000 m in je za objekt izdano pravnomočno uporabno
dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu


Vodovod je lahko klasificiran kot samostojni objekt ali kot posamezni del objekta, vendar izvedba del je v obeh primerih popolnoma enaka - priprava terena, izkop jarka, ureditev posteljice, polaganje cevovoda, zasip, in vzpostavitev zgornje površine v prvotno stanje (asfalt, zelenica,..)
Šifra objekta ne izkazuje nobenih sposobnosti.

Če se postavimo v vlogo tujega ponudnika, ta reference s šifro sploh ne more izkazati, ampak jo lahko samo z vsebino, zato mora biti to tudi nam ''domačim ponudnikom'' to omogočeno.

Glede na navedeno, naročnika prosimo, da umakne zahtevo glede klasifikacijske številke objekta in upošteva le opis oziroma vsebino reference.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.pivka.si/objave/58 objavil popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
_____________
Datum objave: 17.09.2020   08:34
VPRAŠANJE
METEORNA KANALIZACIJA - KANAL M2

2,3 Dobava, transport in kompletna izvedba betonskih kanalet z zobom ob obstoječi makadamski ceste do umirjevalnega jaška/usedalnika. Vključno z izkopom, ureditvijo peščene podlage in vsemi ostalimi deli in materiali.
m' 50,00

dimezije kanalet?
prosimo naročnika za detajl.
ODGOVOR
Ustrezen tip kanalete z zobom je od proizvajalca NIVO-eko (ali podobna); detajl je objavljen v dopolnitvi projektne dokumentacije.
______________Datum objave: 17.09.2020   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri meteorni kanalizaciji, na vseh treh kanalih ( M1, M1.1 in M2), imate postavke za dobavo in vgradnjo PE okroglih revizijskih jaškov DN 800 -DN 1000.

Nikjer v opisu postavke nimate navedenih višin jaškov.

Prosimo, da dopišete še višine, ker se cene jaškov glede na višine, razlikujejo.
Tudi količinsko je jaškov dosti, kar vpliva na končno ceno.

Hvala.

LP

ODGOVOR
Višine jaškov so razvidne iz objavljenih vzdolžnih profilov.
__________________Datum objave: 17.09.2020   08:35
VPRAŠANJE
V poglavju ceste Radohova vas, je pri voziščnih konstrukcijah ( na vseh 4 delih: A, B, C in D), spodnja postavka:

Izdelava nosilne plasti iz AC base, 70/100 A4, v debelini 7 cm

Prosimo da definirate granulacijo frakcije.

Upoštevamo AC 22 ali AC 32?


LP


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljen ponudbeni predračun dopolnjen z navedbo frakcije in sicer AC 22.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:36
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi detajl zidu PZ1 in in PZ2.

ODGOVOR
Naročnik objavlja detajle zidov in armaturne načrte v dopolnitvah projektne dokumentacije.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Tip ograje JVO H1 W1 ne obstaja ? Prosimo za skico.
lp

ODGOVOR
V popisih ni JVO ograje.
_____________

Datum objave: 17.09.2020   08:46
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da odgovarja na vprašanja, saj so ključna za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja skladno z veljavno zakonodajo in pridobljenimi podatki.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko tehnično in strokovno sposobnost za podjetje dokazujemo z eno referenco, ki vsebuje obe zahtevi (zap.št. 5 in 6) ali morata biti to dve ločeni referenci?

ODGOVOR
V lahko izkazuje izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za pogoj pod zaporedno številko 5 in 6 z istim referenčnim projektom, v kolikor izpolnjuje zahtevane pogoje v obeh točkah.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:49
VPRAŠANJE
3.3 Dobava in obzidavanje kamnite obloge z avtohtono kamnino (fliši) ter zmrzlinsko odporno cementno malto po detajlu m3 48,00

Fliš ni primeren za obzidavo zidov, prosimo za potrditev!

kakšna je debelina obloge, kakšna so sidra? prosimo za detajl

ODGOVOR
Kamen je določen skladno s pogoji ZVKDS in je razviden iz tehničnega poročila, ki je priloženo dopolnitvam projektne dokumentacije. Debelina obloge zidov je vidna iz objavljenega detajla in iz tehničnega poročila v dopolnitvah projektne dokumentacije.
_____________

Datum objave: 17.09.2020   08:49
VPRAŠANJE
Postavka pri fekalni kanalizaciji:

Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (cev za hišni priključek od jaška do mesta izven ceste oz., cca 1 m v parcelo lastnika), vključno z hišnim priključnim jaškom. Cev se na koncu blindira.
kom 36,00

Prosimo za dopolnitev postavke, saj na tako oblikovano postavko ne moremo podati cene:
1. manjka dimenzija cevi za hišni priključek
2. iz kakšnega materiala je cev
3. dolžina cevi, ki jo moramo ponudniki upoštevati
4. hišni priključni jašek: dimenzija, material, itd.

ODGOVOR
Gradbena dela za hišne priključke se upoštevajo. Opis izvedbe hišnih priključkov je podan v objavljenem tehničnem poročilu.
Hišni priključki se izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih). Priključni jaški so predvidene višine h=1,50m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače.
Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10 in več (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5). Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih. Tesnjenje med jaškom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Možna je izvedba hišnih priključkov neposredno na cevovod.
Vodotesnost hišnih priključkov se mora dokazati.
_____________Datum objave: 17.09.2020   08:50
VPRAŠANJE
S kakšnim materialom - frakcija - je predviden zasip gradbenega jarka pri meteorni kanalizaciji v postavki:

Dobava in zasip gradbenega jarka z ustreznim materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.
m3 491,16

ODGOVOR
Pojasnjeno v objavljenem tehničnem poročilu PZI meteorne kanalizacije.
_____________

Datum objave: 17.09.2020   08:51
VPRAŠANJE
Kakšna je nosilnost rešetek za cestne požiralnke?

ODGOVOR
Nosilnost rešetk za cestne požiralnike je 400 kN.
________________Datum objave: 17.09.2020   08:52
VPRAŠANJE
Ali je EM pri spodnji postavki prava? Običajno se asfaltne površine merijo v m2 in ne v m3.

Komplet rušenje in odstranjevanje obstoječih utrjenih asfaltnih površin, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo
m3 13,60

ODGOVOR
Ponudnik naj poda ceno na enoto mere, ki je navedena v popisu del.
____________Datum objave: 17.09.2020   08:52
VPRAŠANJE
Izgradnja kab. jaška iz BC fi 60 cm v zemlj. IV. ktg, z zajemom obstoječih cevi (2xPE50 oz. več mikrocevi) in izdelavo vseh potrebnih uvodov - brez dobave pokrova kos 1,00
Izgradnja kab. jaška iz BC fi 80 cm v zemlj. IV. ktg in izdelavo vseh potrebnih uvodov - brez dobave pokrova kos 4,00


Zanima nas, ali je potrebno pri teh dveh postavkah upoštevati tudi izkop v IV.ktg.?

ODGOVOR
Da, izvajalec naj upošteva tudi izkop IV. Ktg.
________________Datum objave: 17.09.2020   08:53
VPRAŠANJE
Dobava in zasaditev novih dreves lokalne tipike višine 1,80 m komplet z izkopom 80/80/80 cm, zasipi, planiranjem, vse komplet 8 kos


Zanima nas katera drevesa bo potrebno zasaditi? Ali lahko objavite vsaj nek ožji izbor teh dreves?

ODGOVOR
Lipa.
______________Datum objave: 17.09.2020   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali moramo original bančne garancije poslati na Občino Pivka?

ODGOVOR
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudniki garancijo za resnost ponudbe predložijo preko sistema eJN.
________________

Datum objave: 17.09.2020   09:11
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila:

Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška.
kom 47,00

Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE na cevovodih DN400mm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška.
kom 14,00

Nikjer ni navedena globina jaškov?

ODGOVOR
Višine jaškov so razvidne iz objavljenih vzdolžnih profilov.
_______________

Datum objave: 17.09.2020   09:11
VPRAŠANJE
V popisu FEKALNE KANALIZACIJE sta postavki:
3,2 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 47,00

3,3 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 30,00

Ali gre za enake pokrove? Zakaj sta dve različni postavki? Jaškov je samo 47! Kam se vgradi 30 preostalih pokrovov?
Prosimo za objavo dimenzij pokrovov.

ODGOVOR
1. naročnik je podal odgovor na to vprašanje. Zid je višine 1-2m nad terenom, širine 20-40cm, sestavljen iz treh materialov - del je kamnita zložba, del je betonski, del pa kamniti ometan
2.
3. 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min 30 cm (greda) (po izkazu kubatur) m3 1.120,00
2 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 20 cm (tampon) (po izkazu kubatur) m3 845,00
Prosimo za pojasnilo količin! Glede na površino planuma in debelino grede in tampona nekaj ne štima
ODGOVOR:
Iz popisa del izhaja, da so navedene min debeline tako grede kot tampona, kar pomeni, da je debelina grede 30 in več oz. 20 in več pri tamponu. Izvajalec naj poda ponudbo na predračunske količine.
____________________

Datum objave: 21.09.2020   06:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na portalu niste še posodobili novi rok za vprašanja.

LP
ODGOVOR
Obvestilo o naročilu se objavlja tudi na Portalu EU (TED). V tem primeru med pošiljanjem popravka (EU14) v objavo s strani naročnika in objavljenim obvestilom na Portalu poteče nekaj dni. Naročnik same objave žal ne more pospešiti.
________________Datum objave: 21.09.2020   06:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas kateri datum za oddajo ponudbe je točen; Na portalu javnih naročil je naveden datum 30.09.2020 ob 10:00 uri; Na spletni strani naročnika Občina Pivka pa je naveden datum 14.10.2020 ob 10:00 uri.

Za odgovor se vam zahvaljujem.

Lep pozdrav od Nisem Robot

ODGOVOR
Obvestilo o naročilu se objavlja tudi na Portalu EU (TED). V tem primeru med pošiljanjem popravka (EU14) v objavo s strani naročnika in objavljenim obvestilom na Portalu poteče nekaj dni. Naročnik same objave žal ne more pospešiti.
Rok za oddajo ponudb je spremenjen in je 14.10.2020 najpozneje do 10:00 ure.
________________Datum objave: 21.09.2020   06:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kaj je oz. kakšna je interna oznaka razpisa v vzorcu garancije za resnost ponudbe? Ali pustimo prazen prostor, ker ne poznamo interne oznake?

Lep pozdrav in lep dan!ODGOVOR
Rubriko interne oznake na garanciji za resnost ponudbe lahko ponudniki pustijo neizpolnjeno.
______________


Datum objave: 07.10.2020   00:36
VPRAŠANJE
Prosim za informacijo, kje so dostopni načrti črpališča 3.5.4. ter 3.5.5.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Načrti so objavljeni v dopolnitvah projektne dokumentacije.
__________________Datum objave: 07.10.2020   00:37
VPRAŠANJE
Prosimo za jasno definiranje postavke v zavihku Tlačni vod in gradbena dela za črpališče:
"Prestavitev vseh obstoječih komunalnih vodov, ki so znotraj koridorja". 5 m1

Da bi ponudniki lahko ovrednotili postavko potrebujemo več podatkov, najmanj pa kateri kom.vodi se prestavljajo, njihove dimenzije, seveda opis vseh potrebnih del, kot si je zamislil projektant, npr. by-pass.

ODGOVOR
Postavka je v popravku popisa črtana in ni predmet ponudbenega predračuna.
____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:38
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek o debelini AB plošče v postavki:

Izdelava AB venca nad vtočno in iztočno glavo propusta, dimenzije 30x30 cm, komplet z vsem opažnim materialom, betonom C25/30 ter minimalno armaturo. AB venec se izvede nad propustom in po brežini pod kamnito oblogo do podložnega betona pod dnom jarka kpl 2,00

Prosimo za objavo detajla.

ODGOVOR
Detajl je sestavni del prvotno objavljene projektne dokumentacije v PZi list T12. Iz detajla je razvidno, da ni AB plošče, tudi v popisu del ni navedena. Dolžina venca pa je razvidna iz detajla.
____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:40
VPRAŠANJE
Prosimo za natančnejše definiranje postavke:
"Dobava, transport in kompletna izvedba betonskih kanalete z rešetko (preko ceste) na začetku asfaltne ceste. Iztok iz kanalete se naveže na jašek MJ33.
Vključno z izkopom, ureditvijo peščene podlage in vsemi ostalimi deli in materiali."
m' 3,00

Potrebujemo podatek o širini kanalet ter o nosilnosti rešetk.

ODGOVOR
V popravku projektni dokumentacije je priložen detajl ustreznega linijskega požiralnika (ACO V400), nosilnosti 400kN.
__________________Datum objave: 07.10.2020   00:41
VPRAŠANJE
2 / 17 Izdelava priklopa predvidenga gravitacijskega kanala na obstoječ jašek, vse komplet
kos 1,00


Kakšen je obstoječi jašek? Betonski?

ODGOVOR
Gre za priklop od umiritvenega jaška na koncu tlačnega voda do jaška na obstoječem kanalu v Petelinjah; Obstoječi jašek je iz PE materiala.
____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:41
VPRAŠANJE
Izdelava priklopa obstoječega odpadnega kanala na predviden črpalni jašek, vse komplet
kos 1,00


Iz kakšnega materiala je obstoječi odpadni kanal? Prosimo tudi za podatek o dimenziji tega kanala?

ODGOVOR
Gre za priklop od zadnjega jaška na gravitacijski kanalizaciji naselja Slovenska vas do novega črpališča z izpihovanjem. Gravitacijska kanalizacija je iz PVC cevi fi 200mm.
___________________

Datum objave: 07.10.2020   00:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za objavo detajla za postavko:

Nabava, dobava in izdelava temeljev za trafo postajo, komplet zemeljska dela za manjšo kompaktno postajo do 630 kVA dim. Do 4 m x 3 m, ter armiranobetonski temelji po detajlu, vključno s tesarskimi deli

Hvala lepa!

ODGOVOR
Detajl temelja je objavljen v 2. dopolnitvah projektne dokumentacije.
__________________

Datum objave: 07.10.2020   00:42
VPRAŠANJE
Rušenje dela betonske plošče in betonskih robnikov za vgradnjo PEHD cevi do AB droga ter vzpostavitev prvotnega stanja (priložena fotografija)


Prosimo za objavo forografije.

ODGOVOR
Fotografija je objavljena v 2. dopolnitvah projektne dokumentacije.
_________________

Datum objave: 07.10.2020   00:43
VPRAŠANJE
naročnika prosimo da potrdi, da je rok za oddajo ponudb 14. oktober do 10:00. Na portalu ni nikjer navedel da je rok oddaje spremenjen, to je razvidno le iz popravka razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je 19.10.2020 do 10:00 ure.
________________


Datum objave: 07.10.2020   00:43
VPRAŠANJE
jvo ograjo imate v poglavju I. vodovod Selce-Slovenska vas - pod ostala dela.

ODGOVOR
V popravku popisa del je pravilna navedba tipa ograje in sicer: pravilno je JVO N2 W5
_______________Datum objave: 07.10.2020   00:44
VPRAŠANJE
sPOŠTOVANI!

Danes dne 17.8.2020 ste ob 9:11 objavili spodnje vprašanje in odgovor:

"Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška.
kom 47,00

Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE na cevovodih DN400mm. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška.
kom 14,00

Nikjer ni navedena globina jaškov?

ODGOVOR
Višine jaškov so razvidne iz objavljenih vzdolžnih profilov.Odgovor (verjetno projektanta) je nedopusten.
Projektant bi moral v popisu del definirati globine jaškov in to tudi mora narediti. Ni dolžnost pondunika, da "vleče" količine, dimenzije, globine... iz projekta, ampak projektanta. V končni fazi lahko se potem samo objavi prečne profile ceste in si ponudniki sami izračunamo količine tampona, grede, itd.. Ponavljamo, to je naloga projektanta!
Prosimo, da se popravi popis del tako, da bomo ponudniki lahko podali usrezno ceno za postavke. Globina jaškov mora biti definirana v popisu del!

Hvala za razumevanje!ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
_______________

Datum objave: 07.10.2020   00:45
VPRAŠANJE
V načrtih katere ste objavili..
PZI Slovenska vas - PZI tlačni kanal

V tehničnem poročilu piše, da bo tlačna cev prečkala tudi strugo reke Pivke.

Na kakšen način?
V popisu tlačni vod-slovenska vas ni nobene postavke vezano na to.

Prosimo za obrazložitev.

LP

ODGOVOR
Potek tlačnega kanala res prečka strugo reke Pivke, vendar je bil naknadno izdelan še projekt vodovoda čez strugo reke Pivke. Vsa dela vezana na prečkanje struge so tako zajeta v popisu vodovod Slovenska vas.
_______________

Datum objave: 07.10.2020   00:46
VPRAŠANJE
V odgovoru glede "Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka..." ste med drugim zapisali, da je priključni jašek iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih).

Kako naj ponudnik ve ali bo jašek potreben? Projektant naj oceni ali je potreben ali ne. Glede na to, da je takšnih hišnih priključkov 36 kom, kar ni mala količina, prosimo da se definira koliko jaškov bo potrebnih na teh priključkih.

ODGOVOR
Jaški niso predmet te postavke in so v popravkih ponudbenega predračuna črtani.
________________Datum objave: 07.10.2020   00:46
VPRAŠANJE
17.9.2020 ob 9:11 ste objavili spodnje vprašanje in odgovor:
"VPRAŠANJE
V popisu FEKALNE KANALIZACIJE sta postavki:
3,2 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 47,00

3,3 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 30,00

Ali gre za enake pokrove? Zakaj sta dve različni postavki? Jaškov je samo 47! Kam se vgradi 30 preostalih pokrovov?
Prosimo za objavo dimenzij pokrovov.

ODGOVOR
1. naročnik je podal odgovor na to vprašanje. Zid je višine 1-2m nad terenom, širine 20-40cm, sestavljen iz treh materialov - del je kamnita zložba, del je betonski, del pa kamniti ometan"


Odgovor ni ustrezen glede na vprašanje. Ponovno postavljamo enako vprašanje:
V popisu FEKALNE KANALIZACIJE sta postavki:
3,2 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 47,00

3,3 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 30,00

Ali gre za enake pokrove? Zakaj sta dve različni postavki? Jaškov je samo 47! Kam se vgradi 30 preostalih pokrovov?
Prosimo za objavo dimenzij pokrovov.

ODGOVOR
V objavljenem popravku popisov je postavka 3.3 ČRTANA in ovrednotena z 0.
Dimenzija pokrovov je DN600mm; ustrezen pokrov kot npr. Pamrex.
________________

Datum objave: 07.10.2020   00:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko prosim objavite grafični načrt poteka tlačnega voda.

Hvala

LP

ODGOVOR
Načrt poteka tlačnega kanala je objavljen v 2. dopolnitvah projektne dokumentacije.
___________________

Datum objave: 07.10.2020   00:48
VPRAŠANJE
Vezano na odgovore naročnika, kjer se v odgovorih sklicuje na vzdolžne profile imamo sledeč komentar. Naročnik mora v popisu del jasno definirati obseg predvidenih del. Iz popisa del, kjer postavka zajema v izvedbo več kom oziroma kos-ov jaškov, kjer se po vašem tolmačenju tudi višine spreminjajo glede na vzdolžni profil, je podati ceno v takšnem primeru za vse kos-e enako nemogoče. Zato naročnika pozivamo, da popravi popis del, kjer bo jasna globina jaškov in bomo le tako lahko korektno ovrednotili dela. To velja za vse postavke, kjer se sklicujete na vzdolžne prereze, tehnična poročila. Ponudniki izdelujemo ponudbo na podlagi popisa del.

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
_________________

Datum objave: 07.10.2020   00:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje z dne: Datum objave: 17.09.2020 08:45 glede JVO:

v popisu del "Vodovod Selce" se nahaja postavka z JVO.

Pojasnilo JVO = jeklena varnostna ograja.

LP

ODGOVOR
V popravku popisa del je pravilna navedba tipa ograje in sicer: pravilno je JVO N2 W5.
____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

FEKALNA KANALIZACIJA-Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih montažnih revizijskih jaškov DN800mm iz PE. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, dobavo, montažo in vzidavo betonske razbremenilne plošče in betoniranje pete jaška..... Kakšna je globina jaškov??
LP

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, da za vse revizijske jaške v popisu del navedete višine.

Hvala

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
__________________

Datum objave: 07.10.2020   00:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik naj objavi še načrte:
- strojne instalacije oziroma načrte opreme črpališč
- karatkteristične prereze jarkov

ODGOVOR
V 2. dopolnitvi projektne dokumentacije so objavljeni načrti opreme črpališč; karakteristični prerezi jarkov so objavljeni že v prvi objavi projektne dokumentacije.
_____________________

Datum objave: 07.10.2020   00:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da definira globine jaškov v različnih postavkah, saj je v nasprotnem primeru nemogoče podati ceno kljub načrtom, saj se cena jaška globokega 1 m ali pa 2 m razlikuje in ne more biti podana v isti postavki.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
_________________

Datum objave: 07.10.2020   00:51
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,
iz vzdolžnega profila kanalizacije ni razviden fi jaškov.
Prosimo za navedbo.
Hvala

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene dimenzije in višine jaškov.
_________________

Datum objave: 07.10.2020   00:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V popisu FEKALNE KANALIZACIJE sta postavki:
3,2 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 47,00

3,3 Dobava in montaza zračnih, protihrupnih pokrovov (nosilnost 400 kN) iz nodularne litine, zavijačen (SIST EN-124)
kom 30,00

Ali gre za enake pokrove? Zakaj sta dve različni postavki? Jaškov je samo 47! Kam se vgradi 30 preostalih pokrovov?
Prosimo za odgovor

ODGOVOR
V objavljenem popravku popisov je postavka 3.3 ČRTANA in ovrednotena z 0.
_________________

Datum objave: 07.10.2020   00:52
VPRAŠANJE
Ker naročnik še vedno ni odgovoril na zastavljena vprašanja(kljub temu, da so bila poslana že teden dni nazaj), pozivamo, da se podaljša rok za oddajo vprašanj.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb.
________________Datum objave: 07.10.2020   00:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Še vedno čakamo vaš odgovor na vprašanje, ki smo ga zastavili glede globine jaškov. Ponovno poudarjamo, da globine jaškov MORA biti določena v popisih del in jo MORA določiti projektant. Nedopustno je, da se to prelaga na ponudnika, ki naj iz vzdolžnih profilov razbere globine jaškov.

Prosimo za takojšen odgovor in popravek popisa del, da bomo lahko pondudniki sestavili ponudbo!

ODGOVOR
V objavljenem popravku so navedene višine jaškov.
_______________Datum objave: 07.10.2020   00:54
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo naročnika, kaj je spremenil v popisih del, ki so na novo objavljeni.

ODGOVOR
Naročnik je v zadnjem popravku objavil spremembe vezane na predhodni popravek.
__________________Datum objave: 07.10.2020   00:57
VPRAŠANJE
Ali so cevi za fekalno kanalizacijo enoslojne ali KOEX. Prosimo za navedbo standarda oz. teh.specifikacije.

Ali so cevi za meteorno kanalizacijo enoslojne ali KOEX? Prosimo za navedbo standarda oz. teh.specifikacije.

S kakšnega materiala so jaški iz postavk:
a)Dobava in montaža tipskega cestnega požiralnika fi 50 s čelnim vtokom, peskolovom in litoželezno prešetko
b)Dobava in montaža tipskega vtočnega jaška fi 60 s stranskim vtokom in LTŽ pokrovom
Ali so to zunanje ali notranje mere jaškov?

ODGOVOR
Cevovodi za fekalno kanalizacijo so lahko PVC (SIST EN 1401-1) ali PP (SISTE EN 13476-3)
Cevovodi za meteorno kanalizacijo so lahko PVC (SIST EN 1401-1) ali PP (SISTE EN 13476-3)
Predvideni jaški so iz betonskih cevi. Dimenzije so notranje.
___________________

Datum objave: 07.10.2020   07:54
VPRAŠANJE
prosim za objavo tehničnega poročila za črpališče.

ODGOVOR
Tehnično poročilo je objavljeno že pri prvi projektni dokumentaciji.
_______________Datum objave: 07.10.2020   07:57
VPRAŠANJE
Za spodnje postavke ponudniki potrebujemo podatke:

1. kakšne ograje je potrebno sanirati (mrežne, panelne, itd.)
2. obseg sanacije poškodb ograje
3. ali so te ograje na parapetnih zidovih?
3. obseg sanacije živih mej - ali bo potrebno zasaditi novo živo mejo ter kakšno

Obnovitev ali sanacija poškodovanih ograj in živih mej m 120,00
Obnovitev ali sanacija poškodovanih ograj in živih mej m 25,00
Obnovitev ali sanacija poškodovanih ograj in živih mej m 20,00


Na podlagi obstoječega opisa postavk je nemogoče pripraviti ceno. Potrebujemo točne podatke o nameravani sanaciji.

ODGOVOR
1. Mrežne
2. Odstranitev in ponovna montaža, pri čemer se 50% nadomesti z novimi mrežnimi ograjami
3. Da.
4. Da, različne vrste; upoštevati nabavno vrednost sadik do 20 eur
____________

Datum objave: 07.10.2020   07:59
VPRAŠANJE
1.vprašanje
Za postavko : 5 12 294 Rušenje obstoječega zidu iz kamna v betonu m' 47,00 potrebujemo več podatkov. Višina zidu, debelina zidu ?

Odgovor na to vprašanje je pomanjkljiv, prosimo za pojasnilo ali detajl.

2.vprašanje
5 22 111 Izdelava in valjanje planuma vozišča do potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm m2 2.750,003.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min 30 cm (greda) (po izkazu kubatur) m3 1.120,00

2 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 20 cm (tampon) (po izkazu kubatur) m3 845,00

Prosimo za pojasnilo količin! Glede na površino planuma in debelino grede in tampona nekaj ne štima

ODGOVOR
1. To je zid višine 1.0 2.0 nad terenom.
En del je suha zložba , en del je zložba z ometom, en del pa je betonski. Širina 20-40cm.
Ponudnik naj upošteva v m3 zidu razmerje 1/3 suhe zložbe, 1/3 betonskega zidu in 1/3 zložbe z ometom.
2. 3. 3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini min 30 cm (greda) (po izkazu kubatur) m3 1.120,00
2 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini min 20 cm (tampon) (po izkazu kubatur) m3 845,00
Prosimo za pojasnilo količin! Glede na površino planuma in debelino grede in tampona nekaj ne štima
ODGOVOR:
Iz popisa del izhaja, da so navedene min debeline tako grede kot tampona, kar pomeni, da je debelina grede 30 in več oz. 20 in več pri tamponu. Izvajalec naj poda ponudbo na predračunske količine.
__________________

Datum objave: 08.10.2020   08:20
OBVESTILO NAROČNIKA!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je pri objavi popravka in popravljenega ponudbenega predračuna prišlo do tehnične napake , zato še enkrat objavlja pravi ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi. Ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi, je objavljen na spletni strani https://www.pivka.si/objave/58 pod oznako Popravek št. 3.
______________________