Dosje javnega naročila 005513/2020
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah
ZJN-3: Odprti postopek

JN005513/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2020
JN005513/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN005513/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN005513/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2020
JN005513/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005513/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 173-418399
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/366647/RD_ePodatki_final_final.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21486
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah
Referenčna številka dokumenta: 4301-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah za namen podpore odločanja na podlagi analiz, izvajanja analiz upoštevnih trgov, priprave poročil in posredovanja podatkov drugim nacionalnim in mednarodnim institucijam ter za izvajanje zakonskih nalog naročnika, ki vključuje:

- vzpostavitev brezhibno delujočega informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah, skladnega z varnostno politiko naročnika, drugimi varnostmi pravili in dobrimi praksami s področja informacijske varnosti;
- odpravo vseh pomanjkljivosti in slabosti, ki bi jih morebiti pokazali varnostni pregledi (tudi programske kode) in obremenilni testi informacijskega sistema;
- prevzem projektnega vodenja in svetovanja naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe skladno z zahte
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah za namen podpore odločanja na podlagi analiz, izvajanja analiz upoštevnih trgov, priprave poročil in posredovanja podatkov drugim nacionalnim in mednarodnim institucijam ter za izvajanje zakonskih nalog naročnika, ki vključuje:

- vzpostavitev brezhibno delujočega informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah, skladnega z varnostno politiko naročnika, drugimi varnostmi pravili in dobrimi praksami s področja informacijske varnosti;
- odpravo vseh pomanjkljivosti in slabosti, ki bi jih morebiti pokazali varnostni pregledi (tudi programske kode) in obremenilni testi informacijskega sistema;
- prevzem projektnega vodenja in svetovanja naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (vodenje in koordinacija projekta, projektni sestanki);
- izvedbo faze analize in načrtovanja programske rešitve skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (opredelitev postopka in načina izvedbe faze, ustrezen zapis rezultatov analize in uskladitev z uporabniki naročnika);
- izvedbo povezovanja različnih podatkovnih baz eApek, CRS in delom registra prostorskih enot;
- izdelavo vmesnikov za serviranje ustrezno pripravljenih podatkov drugim informacijskim rešitvam naročnika (portal eAnalitik ter Geoportal AKOS);
- izvedbo prenosa oziroma migracijo vseh podatkov obstoječih podatkovnih baz in ostalih podatkov, ki jih je potrebno migrirati v novi informacijski sistem ter zagotovil njihovo dostopnost in pripravljenost za nadaljnjo uporabo;
- izvedbo temeljitega testiranja vseh razvitih funkcionalnosti informacijskega sistema v celoti in odpravo morebitnih odstopanj v delovanju funkcionalnosti, varnostnih ranljivosti, v času testiranja (pred izvedbo usposabljanja uporabnikov naročnika);
- preverbo delovanja postavljene rešitve s strani naročnika v razvojnem/testnem okolju pri naročniku;
- izvedbo popravkov in dopolnitev v skladu z ugotovitvami, opredeljenimi v času testiranja in ustrezno dopolnjevanje vse dokumentacije;
- izvedbo prenosa informacijskega sistema na produkcijsko okolje naročnika (po potrditvi ustreznosti), ki mora biti v celoti pripravljeno in nastavljeno tako, da bo popolnoma uporabno in funkcionalno za vse uporabnike, ki bodo lahko brez omejitev, dodatnih nastavitev ali dodatnega predhodnega dela, pričeli opravljati svoje zadolžitve takoj ob zagonu;
- izvedbo popravkov in dopolnitev v skladu z ugotovitvami po predaji v produkcijsko okolje pri naročniku;
- izdelavo podrobne projektne, uporabniške, razvojne in tehnične izvedbene dokumentacije;
- izdelavo navodil za uporabo, ločenih po uporabniških vlogah;
- izvedbo usposabljanj in izobraževanj administratorjev, skrbnikov in uporabnikov;
- pomoč naročniku ob in po zagonu v produkcijsko okolje naročnika;
- skrb za poenotenost razvojnega/testnega in produkcijskega okolja pri naročniku s stališča nameščene programske opreme, knjižnjic in podatkov v podatkovnih zbirkah, z ustreznimi prilagoditvami nastavitev razvojnega/testnega okolja v času trajanja pogodbe;
- izvedbo nadgradenj in popravkov v času trajanja pogodbe;
- tehnično podporo in vzdrževanje informacijskega sistema v času trajanja pogodbe.

Popis zahtevanih funkcionalnosti na informacijskem sistemu, ki je predmet tega naročila, je podrobneje naveden v dokumentu »Tehnične specifikacije«, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost poslovno - sistemskega analitika15
Usposobljenost razvojnih inženirjev15

Merilo stroškov:
imeponder
Ponujena cena ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi informacijskega sistema70

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.10.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.10.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2020   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 427.000,00 EUR z DDV. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev pri naročniku, bodo izločene kot nedopustne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2020   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika pozivamo k vključitvi certifikatov Java Enterprise Edition (npr. Oracle Certified Professional Java EE 5 ali 6 Programmer ali OCP Java 7 Developer) med zahtevane certifikate za razvojne inženirje.
Java Enterprise Edition certifikacija namreč zahteva višji nivo znanja od Java Standard Edition, prav tako pa je Professional naziv bolj napreden od Associate, torej so zgoraj navedeni certifikati
najmanj enakovredni ali naprednejši od teh, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Naročnik bo navedeno upošteval in posodobil seznam certifikatov v točkah 8.3.3. in 11.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.Datum objave: 02.10.2020   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehničnih specifikacijah je navedeno, da lahko izvajalec za podatkovno zbirko izbere eno izmed opcij MSSQL, MYSQL, ORACLE in PostgreSQL. Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj je v razpisni dokumentaciji za doseganje pogojev, vezanih na podatkovni nivo, navedel le PostgreSQL in MCSA certifikate, ne pa tudi primerljivih Oracle DB certifikatov. V kolikor izvajalec izbere podatkovno zbirko ponudnika Oracle je smiselno, da referenčnim pogojem zadosti z ustreznimi certifikati. Prosimo, da naročnik na seznam doda certifikate Oracle Database Certified Implementation Specialist in Oracle Database Administrator Certified Associate in podobne.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo navedeno upošteval in posodobil seznam certifikatov v točkah 8.3.3. in 11.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.Datum objave: 02.10.2020   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 8.3.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navajate, da ponudnik in člani projektne skupine, navedeni v OBR-6, ne smejo biti neposredno ali posredno povezani z operaterji iz uradne evidence operaterjev, ki se vodi pri naročniku. Poleg tega navajate, da člani projektne skupine ne smejo biti v poslovnem in/ali delovnopravnem razmerju z operaterjem.

Težko si predstavljamo, da katero od slovenskih podjetij ni v kakršnemkoli poslovnem razmerju s katerim od operaterjev, ki jih je cca. 600. Z omenjenim pogojem zelo omejujete ponudnike in s tem konkurenco. Razumemo, da skrbite za varnost vaših podatkov. K temu smo zavezani tudi ponudniki, naše podjetje npr. poslovno sodeluje s skoraj vsemi največjimi operaterji in ti kljub temu nimajo zadržkov sodelovanja z nami, ampak to pogosto smatrajo kot prednost zaradi poznavanja domene.

Predmet javnega naročila je specifičen, izvajalcev v slovenskem prostoru je omejeno število, zato menimo, da gre v tem pogoju za očitno, nezakonito omejevanje konkurence, katerega posledica je lahko tudi s strani ponudnikov uveljavljeno pravno varstvo. Prosimo, da vaš pogoj umaknete. Predlagamo, da varovanje informacij in poslovnih skrivnosti uredite s podpisom sporazuma o varovanju zaupnih podatkov.


ODGOVOR
V točki 8.3.4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je jasno opredeljeno, kdaj se šteje, da gre za neposredno ali posredno povezavo z operaterji (gospodarski subjekt in člani projektne skupine) ter kdaj s šteje, da gre za poslovno in/ali delovnopravno razmerje z operaterjem (člani projektne skupine). V nadaljevanju naročnik ponovno navaja primere, kdaj gre za zgoraj navedene povezave, in sicer:

- neposredna ali posredna povezava z operaterjem obstaja, če so ponudnik (gospodarski subjekt) in člani projektne skupine kakor koli vključeni v lastništvo operaterja v več kot 5 % deležu;
- za poslovno razmerje se ne šteje, če ima član projektne skupine sklenjeno zgolj pogodbo o uporabi storitev operaterja, ki jih ta ponuja na trgu vsem pod enakimi pogoji (npr. sklenjeno naročniško razmerje za mobilno telefonijo).

Navedeno ne pomeni, da ponudnik (gospodarski subjekt) ne sme biti v poslovnem razmerju z operaterji. Ta omejitev je opredeljena za člane projektne skupine, ki jih ponudnik imenuje za izvedbo javnega naročila.

Naročnik meni, da s predmetnim pogojem ne omejuje konkurence in ne krši nobenega temeljnega načela javnega naročanja.Datum objave: 02.10.2020   09:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in roka za ponudbe za dva tedna. Zaradi trenutne situacije imamo težave s pravočasno pripravo vseh potrebnih dokazil.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 19. 10. 2020 do 9. ure.Datum objave: 02.10.2020   09:14
VPRAŠANJE
Glede pogodbe imamo naslednja vprašanja oziroma predloge:
1. Ali pravilno razumemo, da je obseg vzdrževanja in pomoč uporabnikom, naveden v 5. členu, poglavje a) (vseh 12 postavk), omejen na 100 ur za ves čas trajanja pogobe?
2. Pogodbena kazen, opredeljena v 13. člen: naročniku predlagamo, da se navedeni člen briše in nadomesti z odgovornostjo za škodo po veljavni zakonodaji.


ODGOVOR
Ponudnik pravilno razume, da je za vzdrževanje in pomoč uporabnikom predvidenih 100 ur. Pri tem naročnik opozarja, da je navedenih 100 ur predvidenih za obdobje 26 mesecev od primopredaje zadnjega uporabniškega modula informacijskega sistema v produkcijskem okolju naročnika (tj. končna primopredaja) do izteka trajanja pogodbe.Datum objave: 02.10.2020   09:15
VPRAŠANJE
Pri postavitvi vprašanja je prišlo do napake: predlagamo brisanje 13. člena Sporazuma o nerazkiranju podatkov ter z nadomestitvijo z odgovornostjo za škodo po veljavni zakonodaji, ne pa za brisanje 26. člena pogodbe. Za napako se opravičujemo.

ODGOVOR
Naročnik Sporazuma o nerazkrivanju podatkov v delu, kot je predlagano, ne bo spremenil. Naročnik meni, da je višina kazni iz 13. točke Sporazuma o nerazkrivanju podatkov sorazmerna zaupnosti podatkov, do katerih bo imel izvajalec dostop.Datum objave: 02.10.2020   09:17
Naročnik je presodil, da za uspešno izvedbo implementacije informacijskega sistema nujno potrebuje dva razvojna inženirja, ki razpolagata z znanji s področja razvoja programske opreme. Iz tega razloga je naročnik v točki 8.3.3. razširil seznam obstoječih certifikatov s področja razvoja programske opreme in hkrati umaknil vse preostale certifikate, ki ne dokazujejo usposobljenosti na tem področju.

Datum objave: 09.10.2020   13:32
Kreirana je bila nova povezava do informacijskega sistema e-JN za elektronsko oddajo ponudb, in sicer:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21486

Rok za oddajo ponudb je 19. 10. 2020 do 9. ure.

Povezava, ki je bila objavljena v prvotni objavi, je zaprta.