Dosje javnega naročila 005498/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od "Placa" do nogometnega igrišča, prva faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.162,37 EUR

JN005498/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.09.2020
JN005498/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN005498/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2020
JN005498/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2020
JN005498/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005498/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20630
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od "Placa" do nogometnega igrišča, prva faza
Referenčna številka dokumenta: 371-549/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
45232150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dekani
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste v Dekanih, od "Placa" do nogometnega igrišča ter zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2020   11:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2020   10:38
Spoštovani.

Skladno s tč. 2.9 Način in rok za predložitev ponudbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik ne odgovarja za morebitne nepravilno nastavljene formule ali seštevke v excel programu. Le-te je ponudnik dolžan preveriti in popraviti oz. dopolniti.

lep pozdrav,

Datum objave: 08.09.2020   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo da v poglavju 1.2.3. Ustroj, pri 1. in 2. postavki definirate še uporabljen bitumen in nosilnost asfalta, skladno s standardom.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Podajamo standardne oznake za postavki:
- Poglavje 1.2.3, postavka 1 Nosilna plast (7 cm) = AC 22 base B 50/70 A3
- Poglavje 1.2.3, postavka 2 Obrabna plast (4 cm) = AC 11 surf B50/70 A3


Lep pozdrav.

Datum objave: 08.09.2020   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V zavihku 00Rekapitulacija, naročnik ni nastavil formul za izračun niti ni prikazal s kakšno davčno stopnjo naj se obračuna posamezno poglavje. Kaj bo naročnik koristil za vodovod 76.a člen ZDDV-1?

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

DDV je 22%, izvajalec bo izstavil situacijo za opravljena dela v skladu s tč. 2.17 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter 2. členom osnutka pogodbe.


Lep pozdrav.


Datum objave: 08.09.2020   14:34
VPRAŠANJE
Prosimo investitorja, da preveri količino 60,00 M1 pri poglavju 1,2,1 Preddela Postavka 4, Normativ S 1 2 382, Opis postavke 0. Glede na opis del se nam zdi količina pretirana. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Pri poglavju 1,2,1 Preddela, Postavka 4 , NORMATIV S 1 2 382, količina 60 M1 je prišlo do tiskarske napake in sicer opis postavke se glasi:

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm.


Lep pozdrav.
Datum objave: 09.09.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim naročnika za dopolnitev popisa zavihek 1.2.1. Ces.-Predd, postavka 4. ima količino 30m2, ampak je brez opisa?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani.


Pri poglavju 1,2,1 Preddela, Postavka 4 , NORMATIV S 1 2 382, količina 60 M1 je prišlo do tiskarske napake in sicer opis postavke se glasi:

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10cm.


Lep pozdrav.

Datum objave: 15.09.2020   15:31
Ponudnik naj odda ponudbo v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo JN in popisom del.

Datum objave: 15.09.2020   15:32
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja:
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko preveril.
Vprašanje: Če bi to lahko preveril izvajalec, kljub neustrezni ali nepopolni dokumentaciji, bi moral to preveriti tudi investitor, oziroma projektant ali inženiring v njegovem imenu. Prosimo, da ta tekst odstranite iz razpisne dokumentacije, ker je zavajujoč in pravno dvomljiv.
Nadalje investitor navaja:
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:
- ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentacijo oziroma tehničnem poročilu k popisu del,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo dostaviti naročniku,
- monitoring obstoječih objektov pred pričetkom gradnje, med gradnjo in po zaključku vseh del. Monitoring se izvede v prisotnosti lastnikov objektov in zemljišč,
- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču, kolesarski stezi in parkiriščih),
- ponudnik je dolžan v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, zaporo cest (občinskih in državnih) in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
- stroške projektantskega nadzora,
- postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za delno zaporo prometa v času izvajanja del v skladu z elaboratom, ki ga pripravi izvajalec in dovoljenjem pristojnega organa,
- stroške obveščanja krajanov o delnih zaporah ceste,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav,
- stroške ureditve gradbišča po projektu (tudi napisna tabla), postavitev gradbiščne table predpisanih dimenzij in vsebine, postavitev opozorilnih tabel, postavitev zaščitne ograje, označbe transportnih in dostopnih poti do objekta, urejanje prometa pri dostavi skladno s predpisi, ureditev začasnih deponij materialov, ki se odstranijo, ureditev začasnih deponij za nove materiale, ustrezno zaščitene pred vremenskimi vplivi, ureditev ustreznih prostorov za deponijo ločenih gradbenih odpadkov,
- stroške zakoličbe in zapisnika o zakoličenju,
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce, sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira,
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča po Gradbenem zakonu in ureditvijo gradbišča, zavarovanje gradbišča za čas od začetka izvajanja del do primopredaje objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost....),
- strošek vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti), prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek prisotnosti statika in geomehanika,
- sprotno dokumentiranje in posredovanje nadzorniku in projektantu vseh sprememb za
izdelavo projekta izvedenih del,
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih delih,
- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve
potrebnih dokumentov za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta in uspešne izvedbe
tehničnega pregleda,
- izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oz. ogrevan).
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter vse notranje transporte vseh materialov,
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,
- razpiranje jarka po potrebi,
- sprotne geodetske meritve gradbenih del (višinske kote posameznih objektov kot so komunalna infrastruktura in podobno), sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,
- izvedba preizkusa tesnosti meteorne kanalizacije, izpiranje in izvedba pregleda kanalizacije po končanih delih,
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek tlačnih preizkusov, dezinfekcije, bakterioloških in kemijskih izvodov vode,
- strošek izklopov, prevezav, preusmeritev, meritev in poskusnega delovanja vseh instalacij v objektu ali instalacij, ki se vežejo na objekt,
- strošek nadzora koncesionarja javne razsvetljave, Petrol, d.d.,
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij,
- morebitne potrebne meritve hrupa v okolju ter meritve vplivov na okolje, ki jih izvede pooblaščeni zavod,
- vzpostavitev priklopov sosednjih objektov na komunalne vode, če se zaradi odklopa objekta prekine povezava,
- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav (KKN) naročniku v 4 (štirih) izvodih ter elaborata za zbirni kataster GJI,
- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) za vsa pogodbena dela v štirih izvodih. Dokumentacija mora biti skladna z navodili upravljavcev,
- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem vode, tudi iz gradbene jame), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
- stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov obstoječega kanalizacijskega sistema),
- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavnega predpisa kakor tudi ostale stroške, ki so navedeni v predhodnih alinejah,
- posegi na obstoječem vodovodnem sistemu; zapiranje vode v času prevezav, dezinfekcije, izpiranja, meritev itd., obveščanje uporabnikov ter vzpostavitev prvotnega delovnega režima na sistemu po izvedenih posegih (terminsko se izvajajo v dogovoru z Rižanskim vodovodom Koper),
- tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode, z uporabo registriranega manometra ter izdajo potrdila za vse cevovode,
- izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranjem vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za zdravstvo,
- analiza bakteriološkega in kemičnega izvida vzorca vode,
- strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del,
- izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve ter dokazilo o zanesljivosti objekta.

Vprašanje: Investitor velik del opravil ne obračunava po cenah na enoto, ampak so ta dela zajeta v drugih postavkah, čeprav bi morala biti zajeta v popisih del, ker ne dajemo ponudbe "na ključ". V tem primeru znaša pribitek del, ki jih moramo zajeti v ostalih postavkah, čeprav bi lahko bila zajeta v popisu del 33%. Torej je popis del v PZI projektu 67% točen, čeprav bi moral biti po pravilniku o vsebini tehnične dokumentacije PZI projekt 98% točen.
Ali naj investitor tista dela, ki jih je mogoče dati v popis del ( pri vodovodu npr. razkuževanje, tlačni preizks, bakteriološki izvid, izdelava elaborata GJI, preizkus meritve hidrantov, izvedba provizorijev, ...) dopolni v popisu del , ali pa bomo enotne cene dvignili za 33% in enak pribitek obračunavali tudi pri eventuelnih dodatnih delih.

ODGOVOR

Ponudnik naj odda ponudbo v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo JN in popisom del.


Datum objave: 15.09.2020   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Kaj ponudniki lahko kopiramo opise, ki ste jih objavili v popis del?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije in popisa del.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:24
VPRAŠANJE
Vezano na 4 točko elementov za pripravo predračuna in popis del.

Opozorili bi naročnika da je :
- izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbščih obveznost naročnika in ga izvajalec ni dolžan upoštevati v cenah na enoti
- strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del - zahteva ni v skladu z veljavno zakonodajo. Po gradbenem zakoniku ZG ne obstaja upravljalski nadzor ampak le nadzor ki ga je po zakonu dolžan zagotoviti naročnik.

Prosimo za pojasnila in korekcijo razpisne dokumentacije.

Lep pozdravODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik odda ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popisom del.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Naročnik predvideva pogodbeno kazen 1% za dan zamude, kar je oderuško do izvajalca, saj v 10dneh slabega vremena v času gradnje nabere polnih 10% pogodbene kazni. To lahko beremo le kot, da naročnik izsili 10% popusta na ponudbo, kar pa pri trenutni situaciji ponudbenih cen pomeni tudi takšno izgubo na projektu.
Po gradbenih uzancah se dnevna zamuda kaznuje z nekaj promili. Za izjemo bi razumeli, če gre za proizvodno dejavnost in je naročniku onemogočena poslovna dejavnost s katero si ustvarja dohodek.
Prosimo naročnika, da spremeni ta pogoj.

Lep pozdravODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik odda ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popisom del.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2020   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da objavi nov popis, kjer bodo vsa dela, ki so zajeta opisno v razpisni dokumentaciji pretvorjena v postavke s količinami po enoti mere.

citiram;
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker
gredo le ta v njegovo breme:
- ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno
postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentacijo oziroma tehničnem
poročilu k popisu del,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe
stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in
dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta, ki jih bo uporabljal v času gradnje in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo dostaviti
naročniku,
- monitoring obstoječih objektov pred pričetkom gradnje, med gradnjo in po zaključku vseh
del. Monitoring se izvede v prisotnosti lastnikov objektov in zemljišč,
- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti
vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih
poteh (cestišču, kolesarski stezi in parkiriščih),
- ponudnik je dolžan v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v
zvezi s prevozi, zaporo cest (občinskih in državnih) in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov,
stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
- stroške projektantskega nadzora,
- postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za delno zaporo prometa v času izvajanja del
v skladu z elaboratom, ki ga pripravi izvajalec in dovoljenjem pristojnega organa,
- stroške obveščanja krajanov o delnih zaporah ceste,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca
teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav,
- stroške ureditve gradbišča po projektu (tudi napisna tabla), postavitev gradbiščne table
predpisanih dimenzij in vsebine, postavitev opozorilnih tabel, postavitev zaščitne ograje,
označbe transportnih in dostopnih poti do objekta, urejanje prometa pri dostavi skladno s
predpisi, ureditev začasnih deponij materialov, ki se odstranijo, ureditev začasnih deponij za
nove materiale, ustrezno zaščitene pred vremenskimi vplivi, ureditev ustreznih prostorov za
deponijo ločenih gradbenih odpadkov,
- stroške zakoličbe in zapisnika o zakoličenju,
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh
potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih
objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce,
sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa
interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira,
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih,
- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča po Gradbenem zakonu in ureditvijo gradbišča,
zavarovanje gradbišča za čas od začetka izvajanja del do primopredaje objekta s sklenitvijo
ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost....),
- strošek vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih
naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom
nastavljenih vrednosti), prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek prisotnosti statika in geomehanika,
- sprotno dokumentiranje in posredovanje nadzorniku in projektantu vseh sprememb za
izdelavo projekta izvedenih del,
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih
delih,
- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve
potrebnih dokumentov za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta in uspešne izvedbe
tehničnega pregleda,
- izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe
naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oz. ogrevan).
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih
popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter
vse notranje transporte vseh materialov,
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo
gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in
količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu
naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne
dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena,
- razpiranje jarka po potrebi,
- sprotne geodetske meritve gradbenih del (višinske kote posameznih objektov kot so
komunalna infrastruktura in podobno), sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije
(višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev
izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,
- izvedba preizkusa tesnosti meteorne kanalizacije, izpiranje in izvedba pregleda kanalizacije
po končanih delih,
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek tlačnih preizkusov, dezinfekcije, bakterioloških in kemijskih izvodov vode,
- strošek izklopov, prevezav, preusmeritev, meritev in poskusnega delovanja vseh instalacij v
objektu ali instalacij, ki se vežejo na objekt,
- strošek nadzora koncesionarja javne razsvetljave, Petrol, d.d.,
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij,
- morebitne potrebne meritve hrupa v okolju ter meritve vplivov na okolje, ki jih izvede
pooblaščeni zavod,
- vzpostavitev priklopov sosednjih objektov na komunalne vode, če se zaradi odklopa objekta
prekine povezava,
- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav
(KKN) naročniku v 4 (štirih) izvodih ter elaborata za zbirni kataster GJI,
- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) za vsa pogodbena dela v štirih izvodih.
Dokumentacija mora biti skladna z navodili upravljavcev,
- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s
potrebnim črpanjem vode, tudi iz gradbene jame), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano
odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
- stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov
obstoječega kanalizacijskega sistema),
- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavnega predpisa kakor
tudi ostale stroške, ki so navedeni v predhodnih alinejah,
- posegi na obstoječem vodovodnem sistemu; zapiranje vode v času prevezav, dezinfekcije,
izpiranja, meritev itd., obveščanje uporabnikov ter vzpostavitev prvotnega delovnega režima
na sistemu po izvedenih posegih (terminsko se izvajajo v dogovoru z Rižanskim vodovodom
Koper),
- tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode, z uporabo registriranega manometra ter izdajo
potrdila za vse cevovode,
- izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranjem vode ter izstavitvijo
ustreznega potrdila s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za
zdravstvo,
- analiza bakteriološkega in kemičnega izvida vzorca vode,
- strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del,
- izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naročnikove zahteve ter dokazilo o zanesljivosti objekta.

Hvala

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik odda ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in popisom del.

Lep pozdrav.