JN2420/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 046-075895
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave

Datum objave: 5. 3. 2012
Številka objave: JN2420/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, Kontakt: Tajništvo UGGJS, V roke: Stanislav Koren, SI-4000 KRANJ.
Tel. 04/2373159. Telefaks 04/2373107. E-pošta stanislav.koren@kranj.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.kranj.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova javne razsvetljave – javni razpis 2012 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR 1 v Mestni občini Kranj
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Kranj
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Obnova javne razsvetljave – javni razpis 2012 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR 1 v Mestni občini Kranj
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50232100 (Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogodba.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 354-3/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 9. 4. 2012
Čas: 09:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 16. 4. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 18. 6. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 16. 4. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba 9
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije.
Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu ne več kot 50% vrednosti izkazanih upravičenih stroškov celotne operacije. Ostale stroške sofinancirana Mestna občina Kranj iz lastnega proračuna.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http://www.kranj.si/.

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno. (t.j. do 09. 04. 2011 do 09:00 ure – 7 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb). Na vprašanja posredovana na portal javnih naročil po izteku zgoraj navedenega roka naročnik ne bo odgovarjal.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.kranj.si/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: 8 delovnih dni od prejema Obvestila o izbiri najugodnješega ponudnika.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2012   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Bega nas nekaj okrog tehničnih referenc za usposobljenost. Navedli ste vse mogoče zahteve tudi banalne kot npr. motorno žago, vprašanje je a se ne zamenjujejo svetilke,sijlke a ni to energetska sanacija, ali mogoče drvarjenje, naj vam razjasnim zakaj smo tako jezni, imamo reference nekaj kratnik ocenjene vrednosti in se ne moremo prijavit ker, finalizirate hišnega izvajalca. Prosim, da spremenite popolnoma razpisno dokumentacijo, kajti drugače se bomo morali obrniti drugam.


Lep dan

ODGOVOR:
Nekatere predvidene trase za menjavo svetilk potekajo v liniji drevoredov ali ob gozdnih površinah, v bližini svetilk so marsikje moteče veje, ki jih je nujno potrebno odstraniti pred menjavo svetilk. Da bo omogočen pristop s košaro bo potrebno obžagati drevje, zato je zahteva po potrdilu o usposobljenosti za delo z motorno žago nujna za celovito izvedbo javnega naročila in razumljiva tudi zaradi varnosti pri delu. Rok za oddajo ponudb je dovolj dolg, da zainteresirani ponudniki pridobijo ustrezno potrdilo za delo z motorno žago oziroma da angažirajo delavca oziroma podizvajalca, ki je ustrezno usposobljen. Ta pogoj nikakor ni diskriminatoren.

Datum objave: 12.03.2012   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V nadaljevanju vam postavljamo vprašanja in predloge za spremembo razpisne dokumentacije. Naročnik pozivamo, da na vprašanja odgovori čimprej oziroma vsaj 2 dni pred potekom roka za vložitev revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru bomo namreč prisiljeni vložiti revizijski zahtevek zoper vsebino razpisne dokumentacije iz razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju.

1. Obvezna predložitev priloge 16. V 4. členu razpisne dokumentacije ste v drugem odstavku (označeno krepko) zapisali, da je Priloga 16 – Potrdilo MO Kranj obvezna priloga ponudbene dokumentacije. Tehnično dokumentacijo, ki je priloga razpisne dokumentacije je v vsakem primeru dolžan pregledati vsak ponudnik sam. Prav tako pa je mogoč ogled trase brez sodelovanja predstavnika naročnika. Odgovornost vsakega posameznega ponudnika je, da se v zadostni meri seznani z vsebino predmeta javnega naročila, da lahko odda zavezujočo ponudbo in odgovarja za izvršitev del skladno z zahtevami naročnika za ponujeno ceno. Menimo, da je zahteva po potrdilu naročnika podana zgolj s ciljem in namenom, da se naročnik predhodno seznani s potencialnimi ponudniki. Očitno z namenom, da omogoči seznanitev enemu od ponudnikov s potencialno konkurenco. Na tem mestu ne mislimo podrobneje pojasnjevati, zakaj je tako ravnanje naročnika v nasprotju z določili ZJN-2. Naročnika pozivamo, da navedeno zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije.

2. V 7. členu razpisne dokumentacije ste v točki 3 zapisali pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki v zvezi s finančno in poslovno sposobnostjo:

- boniteta: Za tuje ponudnike zahtevate v predložitev “drug ustrezen dokument, skladen s pravili Basel II”. Pravila Basel II se nanašajo na obvladovanje tveganj za banke in druge finančne institucije, vendar uporaba teh pravil ni obvezna. Bonitetne ocene AJPES-a so skladne s temi pravili, kar pa ne pomeni, da veljajo v vseh ostalih državah enake bonitetne lestvice. Zato ni jasno, kakšni konkretni pogoji v razpisni dokumentaciji veljajo za tuje ponudnike. Prosimo, da v izogib nejasnostim, podrobneje določite zahteve glede bonitetne ocene tujih ponudnikov.

- višina prihodkov: Napisani pogoj je popolnoma nesorazmeren glede na obseg posla. Gre za očitno dajanje prednosti večjim ponudnikom, čeprav je le-to v nasprotju z načeli ZJN-2 in usmeritvami EU na področju javnega naročanja. Na kakšni osnovi je naročnik določil to vrednost (1.000.000 EUR letnih prihodkov na leto) in kakšno zagotovilo glede kvalitetne in pravočasne izvedbe posla to daje naročniku ni jasno. Še posebej pa se nesorazmernost kaže v tem, da enaka zahteva velja za vse ponudnike in podizvajalce v skupni ponudbi, se pravi, da mora vsak izmed njih izpolnjevati navedeni pogoj. Zapisani pogoj je nesorazmeren in onemogoča pridobitev posla manjšim ponudnikom ali skupni ponudnikov. Predlagamo naročniku, da zahtevo umakne ali spremeni na primeren obseg poslovanja, ki vsekakor ni 3.000.000 EUR v zadnjih treh letih. Za ustrezen obseg bi po našem mnenju lahko šteli največ prihodke v skupni višini dvakratnika ocenjene vrednosti v zadnjih treh letih. Tak obseg lahko kumulativno izpolnjujejo vsi partnerji in podizvajalci v primeru skupne ponudbe.

- dospele neporavnane obveznosti: V delu, ki se nanaša na podizvajalce je ta pogoj nesorazmeren, ker podizvajalci odgovarjajo ponudniku (izvajalcu) in ne naročniku. Predlagamo, da umaknete navedeno zahtevo.

3. V 7. členu razpisne dokumentacije ste pod točko 4 navedli zahtevane reference, na podlagi katerih boste priznali usposobljenost ponudnika za izvedbo naročila.

Zahtevano je vsaj 5 referenc, pri čemer je posamezna višina reference najmanj 25.000 EUR, dodatno pa morajo biti reference v skupni višini vsaj ocenjene vrednosti naročila. Zopet postavljate nesorazmerno visok pogoj, ki neupravičeno preferira večje ponudnike. Razen tega je napačno navedeno, da gre pri tem javnem naročilu za storitve, saj je jasno, da gre za gradnje (odgovorni vodja del po ZGO-1, vodja gradbišča), kar skladno z zakonom pomeni, da se upoštevajo reference za zadnjih 5 let (2. odstavek 45. člena ZJN-2). Ker očitno smatrate, da je zadosten obseg posamezna referenca v višini 25.000 EUR predlagamo, da za izpolnjevanje referenčnega pogoja zahtevate vsaj 5 referenc v navedeni višini brez zahteve po skupni višini referenc. Iz navedenega namreč ni jasno zakaj je ponudnik, ki je izvedel 20 takih poslov bolj sposoben od ponudnika, ki jih je izvedel vsaj 5.

Nesorazmerna je tudi zahteva, da mora vsak posamezni ponudnik v skupini in podizvajalec izpolnjevati zahtevo po vsaj dveh referencah iz predmeta naročila. Smiselnost referenc je, da se upoštevajo kumulativno za celotno skupino ponudnikov, ki skupaj nastopajo v razmerju do naročnika. Predlagamo, da zahtevo umaknete in dovolite izpolnjevanje referenčnih pogojev kumulativno s partnerji in podizvajalci.

Glede na pojasnilo naročnika na portalu javnih naročil (odgovor na vprašanje) je lahko razumeti, da bo moral ponudnik angažirati podizvajalca za obrezovanje dreves (primernost vključitve teh del je zopet svoje vprašanje), pri tem pa bo glede na pogoj, moral imeti tak podizvajalec vsaj dve referenci v višini 25.000 EUR. To pomeni, da bi moral pri enem poslu "požagati" za 25.000 EUR dreves oziroma toliko bi morala stati samo njegova storitev. Napram naročniku za kvalitetno izvedbo posla odgovarja ponudnik oziroma skupina ponudnikov, ne pa podizvajalci, zato je (oziroma bi moralo biti) v prosti presoji ponudnika, katere izvajalce bo angažiral za predmetno naročilo.

4. V 7. členu razpisne dokumentacije ste pod točko 5 navedli zahtevane v zvezi s kadrovsko sposobnostjo.

Zahtevna je izjava o zaposlitvi odgovornega vodje del. Ta pogoj je zopet nesorazmeren, saj ne upošteva drugih mogočih oblik sodelovanja z ustreznim kadrom (npr. podjemna pogodba). Predlagamo, da navedeni pogoj glede zaposlitve umaknete oziroma izraz zaposlitev zamenjate z obveznostjo ponudnika, da zagotovi tak kader, pri čemer sama oblika sodelovanja ni pomembna (dokler je seveda v okviru zakonskih možnosti).

Zahteve za razpoložljiv kader se očitno podvajajo, saj ocenjujemo, da je predmetno javno naročilo mogoče izvesti tudi z manj kadra. Pri tem ne oporekamo naročnikovim zahtevam glede tega, da mora ponudnik zagotoviti določen tip kadra (npr. vsaj en elektrotehnik, vsaj en merilec za Edison, ipd.), vendar koliko in v kolikšen obsegu pa je v domeni ponudnika, ki bo naročilo izvedel. Enako velja tudi za strojno opremo. Predlagamo, da umaknete zahteve po številu delavcev in strojev, ki jih mora zagotoviti ponudnik in navedete zgolj katere tipe kadrov in katere vrste strojev mora ponudnik zagotoviti.

6. V 8. členu ste določili merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Gre očitno za merilo “ekonomsko najugodnejše ponudbe”, saj je to edino merilo, ki ga poleg najnižje cene predpisuje zakon. Najmanj dva od elementov ocenjevanja ne spadata v sklop ocenjevanja skladno z merili, ki jih zakon predvideva kot merila za izbiro na podlagi kriterija “ekonomsko najugodnejše ponudbe”:
- V primeru merila “dodatna tehnična usposobljenost” gre za elemente, ki so sestavni del pogojev in v ničemer ne doprinesejo k ekonomsko učinkovitejši izvedbi naročila oziroma iz navedenega merila ne izhaja nikakršna dodana vrednost za naročnika. Kakšna je korist za naročnika, če ima ponudnik še 2, 3 ali več dodatno zaposlenih delavcev ni jasno. Prav tako pa je za ekonomičnost izvedbe naročila praktično irelevantno ali ima ponudnik strojno opremo v lasti ali najemu. Če naročnik smatra, da ponudnik ni sposoben izvesti naročila, če nima dodatno zaposlenega kadra ali nima v lasti strojne opreme, lahko to zapiše kot ustrezen pogoj. Menimo, da bi bila taka zahteva nesorazmerna, še manj pa je primerno, da se uporablja v sklopu meril. Predlagamo, da naročnik umakne navedeno merilo.
- V primeru merila “reference” zopet iz same vrednosti referenc ne izhaja nikakršna ekonomska korist ali dodana vrednost za naročnika, če ima ponudnik izvedenih za 500.000, 600.000 ali 2.000.000 EUR poslov. Naročnik je že v pogojih določil (sicer tudi tam v nasprotju z načelom sorazmernosti), kdaj bo štel, da določen ponudnik razpolaga z ustreznimi referencami za izvedbo naročila. Predlagamo, da naročnik umakne navedeno merilo.

Iz same razpisne dokumentacije je jasno, da je pisana “na kožo” določenemu ponudniku. Glede na določene nekonsistentnosti v sami razpisni dokumentacije se poraja sum, da je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval prav ta ponudnik. Naročnik zato pozivamo, da spremeni vsebino razpisne dokumentacije iz zgoraj navedenih razlogov. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek, saj so v več delih kršena temeljna načela in določila ZJN-2.


ODGOVOR:
1. Ponudnik mora biti vsaj seznanjen z količino obsega del in področji na katerih se bodo dela izvajala. Ogled predvideva seznanitev s področjem kjer se bo menjavalo 10 ali več svetilk in to na celotnem področju MOK. Naročnik ne predvideva, da bo med izvajanjem naročila dnevno na razpolago izvajalcem zaradi nepoznavanja krajev ali stanja na terenu, zato tudi zahteva pred ogleda potrebnih posegov. Naročnik bo ob tem spoštoval načelo enakopravnosti.

2. Boniteta: Za tuje ponudnike se zahteva, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna. Prihodki: Višina zahtevanih prihodkov znaša 1.000.000 EUR letno v zadnjih treh letih, ker je večina ocenjenih stroškov vezana na ceno svetilk, ki jih bo potrebno dobavitelju le teh plačati v kratkem roku. Izogniti se želimo možnosti, da izvajalec ne more izvršiti zahtevanih menjav do roka, ki ga zahteva ministrstvo. Spreminjamo pa razpisno dokumentacijo glede kumulativnosti tega pogoja, in sicer: Pri skupni ponudbi, kjer vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja kumulativno, za vse partnerje – ponudnike skupaj. Pri ponudbi s podizvajalci, kjer samo ponudnik odgovarja v celoti naročniku, mora ta pogoj v celoti izpolnjevati samo ponudnik. V skladu s 4. in 7. odstavkom 42. člena ZJN-2 morajo imeti tako ponudniki kot podizvajalci poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov. Naročnik zahteva, da imajo ponudniki in podizvajalci poravnane vse svoje obveznosti.

3. Pri tem poslu gre za kombinacijo blaga in storitev – menjava svetilk in nikakor ne za gradnjo. Višina vrednosti referenc je primerna, saj posel v tem obsegu in pri tako kratkih zahtevanih rokih izvedbe zahteva usposobljenega in izkušenega izvajalca. Spreminjamo pa razpisno dokumentacijo glede izpolnjevanja tega pogoja za podizvajalce, in sicer: Pri skupni ponudbi, kjer vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, se izpolnjevanje tega pogoja ugotavlja kumulativno, za vse partnerje – ponudnike skupaj. Pri ponudbi s podizvajalci, kjer samo ponudnik odgovarja v celoti naročniku, mora ta pogoj v celoti izpolnjevati samo ponudnik.

4. Zaposlitev odgovornega vodje del se smatra kot ustrezno usposobljeno osebo, ki je lahko tudi v smislu podizvajalca. Zahteve po dodatnem kadru so razumljive. Ob upoštevanju količine potrebnih del, menjava cca 25 svetilk dnevno in ocenjenem potrebnem času za ta dela pri manjšemu številu kadra ni realne možnosti za izvedbo operacije kar velja tudi za strojno opremo.

5. Pri merilu ekonomsko najugodnejša ponudba naročnik v skladu s 1. odstavkom 48. člena lahko uporabi različna merila, ki jih mora v skladu s 4. odstavkom istega člena opisati in ovrednotiti, kar je naročnik storil. Merila so pravilna, saj je iz samega razpisa razvidna ocenjena vrednost, število predvidenih svetilk za zamenjavo zato poleg cene svetilk, ki prinaša 60% točk, ocenjujemo tudi sposobnost ponudnika, da v zahtevanem roku nedvomno izvede operacijo. Cena v tem primeru ne sme biti edino merilo. Neizpolnjen rok izvedbe bi pomenil izgubo predvidenih sredstev s strani države zato so kriteriji v merilih razumljivi in potrebni saj potrjujejo usposobljenost ponudnika za izvedbo celotne operacije. Večje število ustrezno usposobljenih zaposlenih in razpolaganjem z ustrezno strojno opremo zagotavlja pravočasno izvedbo zahtevanih del. Višina referenc in število le teh naročniku zagotavlja, da je ponudnik finančno sposoben za izvedbo zahtevanih del. Trditev o nikakršnih ekonomskih koristih ali dodani vrednosti ne drži. V primeru prepozne izvedbe del ne bomo upravičeni do sredstev s strani države, prekiniti bomo morali dela saj za finančno pokritje ne bo zadostnih sredstev kar bo pomenilo, da bodo tudi prihranki od tokovine manjši in bo menjava neustreznih svetilk v bodoče dodatno bremenila proračun in prihranki pri energiji bodo manjši. Pogoji so minimalne zahteve, dodatna usposobljenost (tehnična in kadrovska) kaže na možnost boljše in zanesljivejše izvedbe. Naročnik je namreč za koriščenje evropskih sredstev vezan na datum dokončanja naročila.

6. Razpisna dokumentacija ni pisana na kožo določenemu ponudniku saj obstaja kar nekaj podjetji, ki izpolnjujejo zahteve v razpisni dokumentaciji, ki naročniku zagotavljajo kvalitetno obnovo javne razsvetljave v zahtevanem roku. Manjši ponudniki lahko oddajo tudi skupno ponudbo.


Datum objave: 10.04.2012   09:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zahtevamo razveljavitev razpisa Obnova javne razsvetljave – javni razpis 2012 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave UJR 1 v Mestni občini Kranj objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN2420/2012 z dne 5.3.2012, ker je le ta prirejen točno določenemu ponudniku in diskriminatoren do ostalih ponudnikov, predvsem v točkah:
- Prihodki v višini najmanj 1.000.000 EUR letno
- Višina referenc
- Obvezna zaposlitev odgovornega vodje del z opravljenim strokovnim izpitom in članstvom v IZS
- Število zaposlenih
- Usposobljenost za delo z motorno žago
- Strojna oprema
V kolikor omenjenega razpisa ne boste razveljavili, bomo primorani naše ugotovitve, vključno z imenom potencialnega ponudnika, poslati pristojnim institucijam, tj. Komisija za preprečevanje korupcije, Nacionalni preiskovalni urad, Ministrstvo za finance.


ODGOVOR:
Razpis je pripravljen v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Na vsa vaša vprašanja je naročnik že odgovoril in odgovore obrazložil. Razpisa naročnik ne bo razveljavil.