Dosje javnega naročila 005788/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 558.150,00 EUR

JN005788/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.09.2020
JN005788/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2020
JN005788/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.11.2020
JN005788/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005788/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 183-442216
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367095/RD_JN_OpenAPI_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20711
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Ministrstvo za infrastrukturo izvaja projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, sofinanciran s pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope 2016-SI-TM-0229-W po odločbi INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 z dne 25.10.2017 za upravičeno obdobje 7.2.2017 31.12.2020. Predmetna aktivnost je A3 Multimodalne storitve, v okviru katere se izvede »Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti« na osnovi tehničnih specifikacij regionalnega projekta LinkingDanube (Povezovanje transnacionalnih, multimodalnih informacij o potovanjih in načrtovanju poti za okolju prijazno mobilnost v Podonavski regiji) ter se tako nacionalna rešitev priključi regijski pilotni rešitvi.

Za potrebe implementacije vmesnika OpenAPI v okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z Delegirano uredbo Komisije EU2017/
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72210000
72212000
72212200
72212210
72212211
72243000
72245000
72260000
72262000
72263000
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dragomelj/Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2« se bo implementiral odprti vmesnik »OpenAPI«, ki bo del nacionalne multimodalne platforme v NCUP. Odprti vmesnik bo omogočal čezmejno sodelovanje v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij v skladu z Delegirano uredbo Komisije EU2017/1926 z dne 31.5.2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja multimodalnih potovalnih informacij po vsej EU. S predmetnim javnim naročilom bo prav tako izdelan "Lokalni načrtovalec potovanja" z javnim potniškim prometom, ki se ga bo povezalo z mednarodnim (centralnim) distribuiranim načrtovalcem poti "Danube Region Journey Planner" (DRJP). Osnovni cilj projekta je zagotovitev potrebnih virov (infrastruktura, podatki in vmesniki) za operativno povezavo s centralnim (mednarodnim) DRJP sistemom. Glavni rezultat projekta bo javno dostopen pilotni koncept storitev načrtovanja transnacionalnih, multimodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji.

Po uspešni implementaciji multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti, izvajalec še 36 mesecev skrbi za redno vzdrževanje in podporo sistemu ter nadgrajevanje rešitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1195
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru uradnega podaljšanja upravičenega obdobja s strani INEA je možno na predlog naročnika podaljšati rok za vzpostavitev rešitve, brez povečanja obsega aktivnosti in obsega finančnih sredstev, vendar največ za 30 dni.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinancirano s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije (INEA/CEF/TRAN/M2016/1361995 - 25.10.2017)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2020   11:59
VPRAŠANJE
Vprašanja:

Ali se v "Multimodalnem načrtovalcu poti" pričakuje prikaz optimalne poti tudi za primere ko bo optimalna pot potekala izven Slovenije torej ko bo optimalna pot pridobljena na osnovi OpenAPI s strani "DRJP Central node"?

Kje je nameščen "DRJP Central node" in kdo ga upravlja?ODGOVOR št. 1

VPRAŠANJE 1A: Ali se v "Multimodalnem načrtovalcu poti" pričakuje prikaz optimalne poti tudi za primere ko bo optimalna pot potekala izven Slovenije torej ko bo optimalna pot pridobljena na osnovi OpenAPI s strani "DRJP Central node"?

Odgovor 1A: Da. Izvajalec integrira ali izdela vse potrebno za operativno implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti na nacionalnem nivoju (točke A-0, A-1, A-2) ter nacionalne podatke poveže s transnacionalnimi podatki pridobljenimi iz centralnega vozlišča (točka B) glede na specificirane funkcionalne zahteve. Implementirati je potrebno Odprt vmesnik API skladno s standardom in LinkingDanube specifikacijo (»Local OJP«, »Central DJP system arhitecture central-distributed«), kot je navedeno prvem odstavku točke B.

VPRAŠANJE 1B: Kje je nameščen "DRJP Central node" in kdo ga upravlja?

Odgovor 1B: »DRJP central node« je bil razvit v okviru projekta LinkingDanube s strani ELECTRONIC SOLUTIONS SRL (ELSOL), v imenu partnerstva LinkingDanube pa ga upravlja Madžarski inštitut za računalniško znanost (Institute for Computer Science, Hungarian Academy of Sciences).
Testni vmesnik in API vozlišče se nahaja na spletnem naslovu: https://linkingdanube.hbit.sztaki.hu/
XML sheme pa se nahajajo na naslovu: http://linkingdanube.hbit.sztaki.hu/xsd
Centralni LinkingDanube spletni načrtovalec poti (portal DJRP) se nahaja na https://linkingdanube.eu/pilot/

Lep pozdrav, MZI