Dosje javnega naročila 005648/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
: Javni natečaj za ZDRAVSTVENO POSTAJO TEZNO V MARIBORU
ZJN-3: Odprti postopek

JN005648/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN005648/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN005648/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2020
JN005648/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2020
JN005648/2020-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 18.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005648/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2020/S 178-430567
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI041
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ZDRAVSTVENO POSTAJO TEZNO V MARIBORU
Referenčna številka dokumenta: 3503-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

ZDRAVSTVENO POSTAJO TEZNO V MARIBORU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17.Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):


1. KAKOVOST ARHITEKTURNE ZASNOVE
celovitost in doslednost zasnovane rešitve umestitve objekta v prostor, vizualna in funkcionalna navezava objekta na primarno okolico, upoštevanje programske sheme ter funkcionalnosti, racionalnost in prilagodljivost zasnove stavbe

2. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov

3. SKLADNOST ZASNOVE S
prostorskimi akti (OPPN MOM) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora


Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
29.10.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

1. nagrada 8.500,00 EUR
2. nagrada 6.800,00 EUR
3. nagrada 5.100,00 EUR
tri priznanja po 2.550,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1.000,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000,00 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM - predsednik komisije, prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec. naročnik ZDM član, Milena Frankič, viš.med.sest. naročnik ZDM član, mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM namestnik, Vid Razinger, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član, namestnik predsednika, Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član, Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica, dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh. poročevalec A, Irena Mihelič, univ.dipl.oec. izvedenka tehnologija, Marko Turčin, univ.dipl.oec. izvedenec tehnologija, Robert Pangeršič, grad.teh. izvedenec investicija, Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. skrbnica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2020   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 7. 10. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 14. 10. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 21. 10. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 23. 10. 2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 29. 10. 2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 30. 11. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma december 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2020   14:05
VPRAŠANJE
Rok oddaje: 29.10.2020

Mesec pa pa pol do oddaje, to je resno mišljeno?

hvala, lp.

ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok oddaje.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: 12. 11. 2020 do 16:00.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 21. 10. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 26. 10. 2020
Roka za postavljanje formalnih vprašanj: 3. 11. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja: 6. 11. 2020

Posledično se podaljša rok za obvestilo o izidu, ki je predvidoma 7. 12. 2020

lep pozdrav

Datum objave: 12.10.2020   09:19
VPRAŠANJE
Veza: Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine

Na str. 30 navajate:
2 pediatrični razvojni ambulanti, ki vsako sestavljajo:
- ordinacija (1x zdravnik)
- sprejem (1x DMS, 1x srednja medicinska sestra - SMS)
- prostor za psihologa (1x)
- 2x prostor za logopeda (v vsakem prostoru je 1x logoped)
- 3x prostor za nevrofizioterapijo (v vsakem prostoru je 1x nevrofizioterapevt)
- 2x prostor za delovnega terapevta (v vsakem prostoru je 1x delovni terapevt)
- prostor za specialnega pedagoga (1x specialni pedagog)
- administracija (1x administrator)
- čakalnica (do 10 oseb)
telovadnica
senzorna soba
timska soba (za 10 ljudi)
pripadajoče skupne prostore: WC moški/ženske - pacienti in zaposleni (lahko so skupni, če ima
tudi druga OE navedeno v istem nadstropju ločeno pacienti tudi primerni za invalide in
zaposleni), prostori za osebje, garderobe, arhiv

V tabeli na str. 31 in 32 navajate:
Razvojne pediatrične ambulante imajo posebne smernice glede kvadratur prostorov, zato se morajo
upoštevati te smernice in se ne smejo upoštevati siceršnje smernice za načrtovanje ambulantnih
prostorov.
Predlagane kvadrature prostorov - naj se upoštevajo sledeče:
prostor za nevrofizioterapijo -35 40 m2
6x telovadnica 35 - 40 m2
2x prostor za delovno terapijo 35 40 m2
2x senzorna soba 47-52 m2
2x ambulanta razvojne ambulante 18 22 m2
2x sprejem - prostor med. sestre 18-22 m2
3x psiholog 15-18 m2
2x logoped 35 40 m2
2x logoped 30 35 m2
2x specialni pedagog 18 - 20 m2
2x socialni delavec 15-17 m2
4x administracija 15-17 m2
2x timska soba (za 10 ljudi) 17-20m2
Čakalnica
Arhiv (vsaj 15m2)
skupni prostor za zaposlene (malica, skupni sestanki.) za 30 ljudi
garderoba za 30 ljudi

Zahteve so neusklajene, saj ni jasno zakaj v tabeli navajate:
- prostor za nevrofizioterapijo (na str. 31 zahtevate po 3 nevrofizioreapije na ambulanto - skupaj torej min. 6×35m2?)
- 6× telovadnica (na str. 31 zahtevate eno skupno telobadnico za obe ambulanti?)
- 2× senzorna soba (na str. 31 zahtevate eno skupno senzorno sobo za obe ambulanti?)
- 3× psiholog (na str. 31 zahtevate po enega na vsako ambulanto - skupaj torej min. 2×15m2? )
- 2× socialni delavec (na str. 31 tega ni zahtevanega)
- 4× administracija (na str. 31 zahtevate po eno admninistracijo na ambulanto - skupaj torej min. 2×15m2?)
- 2× timska soba (na str. 31 zahtevate skupno timsko sobo za obe ambulanti - skupaj torej min. 1×17m2?)

Prosimo za uskladitev opisnih zahtev in tabele s površinami in zahtevanim številom posameznih prostorov.

ODGOVOR

Zahteve so neusklajene, saj ni jasno zakaj v tabeli navajate:
- prostor za nevrofizioterapijo (na str. 31 zahtevate po 3 nevrofizioreapije na ambulanto - skupaj torej min. 6×35m2?)
ODGOVOR:
Vsaka pediatrična razvojna ambulanta ima tri prostore za nevrofizioterapijo (2 ambulanti x 3 prostori = 6 prostorov za nevrofizioterapijo). Kvadratura enega prostora je 35-40m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele, ki je objavljena na spletni strani www.zaps.si .
- 6× telovadnica (na str. 31 zahtevate eno skupno telovadnico za obe ambulanti?)
ODGOVOR:
Zahtevana je 1 skupna telovadnica za obe ambulanti. Kvadratura prostora je 35-40m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- 2× senzorna soba (na str. 31 zahtevate eno skupno senzorno sobo za obe ambulanti?)
ODGOVOR:
Zahtevana je 1 senzorna soba na ambulanto (2 ambulanti x 1 senzorna soba = 2 senzorni sobi). Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- 3× psiholog (na str. 31 zahtevate po enega na vsako ambulanto - skupaj torej min. 2×15m2? )
ODGOVOR:
Zahtevan je en psiholog na ambulanto (2 ambulanti x 1 psiholog = 2 prostora za psihologa). Kvadratura prostora je 15-18m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- 2× socialni delavec (na str. 31 tega ni zahtevanega)
ODGOVOR:
Zahtevan je en socialni delavec na ambulanto (2 ambulanti x 1 socialni delavec = 2 prostora za socialna delavca). Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- 4× administracija (na str. 31 zahtevate po eno administracijo na ambulanto - skupaj torej min. 2×15m2?)
ODGOVOR:
Zahtevana je ena administracija na ambulanto (2 ambulanti x 1 administracija = 2 prostora za administracijo-lahko dva manjša prostora z vsako ambulanto ali en večji prostor za obe ambulanti). Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- 2× timska soba (na str. 31 zahtevate skupno timsko sobo za obe ambulanti - skupaj torej min. 1×17m2?)
ODGOVOR:
Zahtevana je ena skupna timska soba za obe ambulanti za 10 ljudi. Kvadratura prostora je 17-20m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele.Datum objave: 12.10.2020   09:20
VPRAŠANJE
Veza: Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine

Na str. 31 navajate:
prostori Službe za otroško in mladostniško psihiatrijo, ki obsegajo:
- 14x terapevtski prostor (4x pedo-psihiater, 1x specialni pedagog, 3x klinični
psiholog)
- 4x sprejem (4x SMS)
- 1x timska soba
- prostor za kartoteke
- prostor za administracijo (2-3x administrator)
- 2x prostor za vodstvo službe (1x glavna sestra in 1x vodja službe)
- pripadajoče skupne prostore: WC moški/ženske - pacienti in zaposleni (lahko so
skupni, če ima tudi druga OE navedeno v istem nadstropju), prostori za osebje,
garderobe, arhiv

V tabeli na str. 32 navajate:
Za Službo za otroško in mladostniško psihiatrijo se naj upoštevajo sledeče kvadrature:
sprejem 17-22 m2
10x ambulanta (3x pedopsihiater, 4x psiholog, 3x logoped) 12-15 m2
timska soba (za 25 ljudi)
3x administracija 12-15 m2
7x prostor za kartoteke
skupni prostor za zaposlene (malica, skupni sestanki.) za 25 ljudi
garderoba za 25 ljudi
pisarna glavne sestre 12-15 m2
pisarna vodje službe 12-15 m2
Skupno: cca 490 m2

Zahteve niso jasne oz. so neusklajene:
- sprejem - ali zahtevate 1× ali 4× 17-22m2?
- ambulante - ali zahtevate 14× ali 10× 12-15m2?
- administracija - ali zahtevate 1× prostor za 3 osebe (1×12-15m2) ali 3× prostor za 1 osebo (3×12-15m2)?
- kartoteke - ali zadostuje 1 prostor ali mora biti 7 ločenih prostorov (smiselnost?!), kakšna je potrebna površina oz. navesti količino kartotek
- garderoba - ali se lahko predvidi v sklopu skupnih garderob za zaposlene (tč. h na str. 35)

Prosimo za uskladitev zahtev z navedbo števila posameznih prostorov in njihovih površin.

ODGOVOR

Zahteve niso jasne oz. so neusklajene:
- sprejem - ali zahtevate 1× ali 4× 17-22m2?
ODGOVOR:
Zahtevani so 4 prostori za sprejem (vsak pedopsihiater ima svoj sprejem). Kvadratura enega prostora je 17-22m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- ambulante - ali zahtevate 14× ali 10× 12-15m2?
ODGOVOR:
Zahtevanih je 12 ambulant. Kvadratura enega prostora je 12-15m2. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- administracija - ali zahtevate 1× prostor za 3 osebe (1×12-15m2) ali 3× prostor za 1 osebo (3×12-15m2)?
ODGOVOR:
Zahtevani so 3 prostori za administracijo, lahko pa je tudi en prostor, ki je dovolj velik za tri. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- kartoteke - ali zadostuje 1 prostor ali mora biti 7 ločenih prostorov (smiselnost?!), kakšna je potrebna površina oz. navesti količino kartotek.
ODGOVOR:
Lahko je skupni prostor ali 7 ločenih prostorov. Razvidno iz novelirane Excel tabele.
- garderoba - ali se lahko predvidi v sklopu skupnih garderob za zaposlene (tč. h na str. 35)
ODGOVOR:
DA. Razvidno iz novelirane Excel tabele.Datum objave: 12.10.2020   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za sledeče obrazložitve glede velikosti prostorov, saj menimo, da se
tabela končnih kvadratur se ne ujema s predpisanim programom po sklopih.

V excel tabelah je skupna kvadratura želenega programa 2986,5 m2, brez kleti ( predvidevamo, da bo velikosti cca. 2000 m2 bruto)
v tekstu na str.23 navajate neto kvadraturo 6000m2.

V kolikor seštevamo npr. kvadrature v Pediatrični razvojni ambulanti po predpisnih prostorih v alinejah in nato glede na priporočene kvadrature v tabelah v nadaljevanju teksta, je kvadratura oddelka po alinejah bistveno večja kot v priloženi excel tabeli.
V oddelku psihiatrije se v tekstu navaja nekje 10, nekje 14 ambulant...?
Zanima nas skupno število zaposlenih, npr. zdravnikov, medicinskih sester, osebja, administracije?
Zanima nas velikost telovadnic in senzornih sob v Razvojnem oddelku za otroke?
V alinejah npr. navajate prostor za nevrofizioterapijo, prostor za Denver, teh prostorov v tabelah excela ni razbrati?

Prosimo za pojasnitve v čim krajšem možnem času.


ODGOVOR


V excel tabelah je skupna kvadratura želenega programa 2986,5 m2, brez kleti ( predvidevamo, da bo velikosti cca. 2000 m2 bruto)
v tekstu na str.23 navajate neto kvadraturo 6000m2.

ODGOVOR:
Kvadrature v excelovi tabeli dosegajo skupno nekaj več kot 5.600 m2 (so okvirne, razen tistih fiksno predpisanih). Poenostavljeno, po 1.500 m2 na etažo (K+P+2);
Na spletni strani www.zaps.si je objavljen noveliran popis prostorov, ki je relevanten.

V kolikor seštevamo npr. kvadrature v Pediatrični razvojni ambulanti po predpisnih prostorih v alinejah in nato glede na priporočene kvadrature v tabelah v nadaljevanju teksta, je kvadratura oddelka po alinejah bistveno večja kot v priloženi excel tabeli.

ODGOVOR:
Kvadrature so okvirne in so namenjene oceni potrebnih kvadratur po sklopih.

V oddelku psihiatrije se v tekstu navaja nekje 10, nekje 14 ambulant...?

ODGOVOR:
Na spletni strani www.zaps.si je objavljen noveliran popis prostorov, ki je relevanten.

Zanima nas skupno število zaposlenih, npr. zdravnikov, medicinskih sester, osebja, administracije?

ODGOVOR:
Skupno število (vključno s čistilkami in zgoraj omenjenim osebjem) bo cca. 100, s tem, da ne bodo vsi delo opravljali enoizmensko (da bi bili vsi hkrati na delovišču). Torej to pomeni, če bi vsak zaposleni imel svojo omarico, bi jih potrebovali cca. 100, če pa gre za kapacitete v izmeni (npr. za potrebe po sanitarijah, ipd.), je ta številka nižja. V teh številkah pa niso zajeti kadri v lekarni, kjer se predvideva 10 zaposlenih.

Zanima nas velikost telovadnic in senzornih sob v Razvojnem oddelku za otroke?

ODGOVOR:
Ocena oziroma priporočena kvadratura je za telovadnico cca. 35 - 40 m2 ter za senzorno sobo cca. 50 m2.

V alinejah npr. navajate prostor za nevrofizioterapijo, prostor za Denver, teh prostorov v tabelah excela ni razbrati?

ODGOVOR:
Na spletni strani www.zaps.si je objavljen noveliran popis prostorov, ki je relevanten.Datum objave: 15.10.2020   09:04
VPRAŠANJE

Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine
A. V tabeli prostorov se je obseg prostorov glede na predhodno verzijo povečal za:
1x sprejem 1 (pedopsihiater)
1x sprejem 2 (pedopsihiater)
1x ambulanta 8 (klinični psiholog)

Nadalje Natečajna naloga in Kataloga površin noveliran niso usklajeni, saj v Natečajni nalogi
na str. 31 navajate 14x terapevtski prostor (4x pedo-psihiater, 1x specialni pedagog, 3x klinični psiholog),
na str. 32, navajate 10x ambulanta (3x pedopsihiater, 4x psiholog, 3x logoped) 12-15 m2
v katalogu površin noveliran pa lahko naštejemo 12 ambulant.

Katera od navedb je točna?

B. kot dopustno navajate združevanje prostorov administracije, pri čemer bi bilo potrebno opredelit št. uporabnikov (delovnih mest).
Prosimo za takojšnjo opredelitev.

C. kot dopustno navajate združevanje prostorov kartotek, pri čemer bi bilo potrebno opredelit kapaciteto kartotek npr. število kartotečnih predalov ali število kartotek.
Prosimo za takojšnjo opredelitev.

D. ali je v obsegu stavbe potrebno predvidet kantino skupni prostor za malice oz. morebitno čajno oz. delilno kuhinjo?
Prosimo za takojšnjo opredelitev.


Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine razvojne ambulante
V natečajni nalogi str. 32 navajate 4x administracija velikosti 15-17m2, med ko v dokumentu Katalog površin noveliran navajate zgolj 2, pri čemer je dopustna združitev v en večji prostor za obe ambulanti.
Prosimo za opredelitev števila uporabnikov / delovnih mest, ter velikosti posameznega prostora.

Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine pediatrične ambulante
Natečajna naloga opredeljuje število in strukturo prostorov za potrebe Pediatrične ambulante, pri čemer pa ne opredeljuje velikosti posameznih prostorov oz. njihovih geometričnih zahtev.

Kakšen naj bo laboratorij (hematološki, urinski, biokemični) velikost ter kateri so tisti prostori, ki so lahko skupni (npr. analizatorji, odvzem )?
DENVER II velikost, gabarit prostora?

Natečajna naloga, tč. 4.a: OE Splošno zdravstveno varstvo
Skupni prostor za osebje potrebno je definirat število uporabnikom in način uporabe, (malica, odmor, sejna soba)
Administracija za vse referenčne ambulante, kakšno je število delovnih mest zaposlenih?

Natečajna naloga, tč. 4.c: OE Medicina dela
Arhiv MDPŠ potrebno je opredelit velikost prostora in kapaciteto kartotek npr. število kartotečnih predalov ali število kartotek.

Natečajna naloga, tč. 4.h: OE Prostori skupne rabe vseh OE
Prosimo za pojasnilo v Natečajni nalogi str. 35 navajate da je garderoba za zaposlene cca 70 oseb, med tem ko v dokumentu Katalog površin noveliran navajate garderobe za zaposlene (cca 100 oseb):moški/ženske, ločeno čisto/nečisto
Vljudno prosimo za opredelitev katera od navedb je točna, saj gre za odstopanje 45 % navzgor.

Skupni prostori ni definirana velikost prostora oz. število uporabnikov
Vljudno prosimo da za vse zgoraj navedena vprašanja upoštevate tudi spremembo kvadratur, ki po naši oceni niso zajete v ocenah veliki posameznih sklopov (stolpcev C zavihek Seznam vseh prostorov, tabel Katalog površin noveliran, ter objavite ustrezno dopolnjeno vsebino dokumentacije.


ODGOVOR

Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine
A. V tabeli prostorov se je obseg prostorov glede na predhodno verzijo povečal za:
1x sprejem 1 (pedopsihiater)
1x sprejem 2 (pedopsihiater)
1x ambulanta 8 (klinični psiholog)
Nadalje Natečajna naloga in Kataloga površin noveliran niso usklajeni, saj v Natečajni nalogi
na str. 31 navajate 14x terapevtski prostor (4x pedo-psihiater, 1x specialni pedagog, 3x klinični psiholog),
na str. 32, navajate 10x ambulanta (3x pedopsihiater, 4x psiholog, 3x logoped) 12-15 m2
v katalogu površin noveliran pa lahko naštejemo 12 ambulant.

Katera od navedb je točna?
ODGOVOR:
Ustrezen je (ponovno) noveliran seznam v Excel tabeli Katalog površin novelirano 14.10.2020, objavljeni na www.zaps.si.

B. kot dopustno navajate združevanje prostorov administracije, pri čemer bi bilo potrebno opredelit št. uporabnikov (delovnih mest).
Prosimo za takojšnjo opredelitev.
ODGOVOR:
Kjer je zapisan posebej prostor (kot. npr. Administracija 1), to smatramo, da je v tem prostoru 1 oseba, kjer pa se lahko nato Administracija 1, 2, 3 združi na način, da je zadostne velikosti za 3 osebe.

C. kot dopustno navajate združevanje prostorov kartotek, pri čemer bi bilo potrebno opredelit kapaciteto kartotek npr. število kartotečnih predalov ali število kartotek.
Prosimo za takojšnjo opredelitev.
ODGOVOR:
Skupni prostor za kartoteke se predvideva 18-20 kv.m., ki naj bo smiselno lociran v bližini sprejema.

D. ali je v obsegu stavbe potrebno predvidet kantino skupni prostor za malice oz. morebitno čajno oz. delilno kuhinjo?
Prosimo za takojšnjo opredelitev.
ODGOVOR:
V ta namen so namenjeni skupni prostori, kjer pa kantina ali delilna kuhinja ni predvidena, morajo pa biti omogočeni priključki za mini kuhinjo.

Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine razvojne ambulante
V natečajni nalogi str. 32 navajate 4x administracija velikosti 15-17m2, med ko v dokumentu Katalog površin noveliran navajate zgolj 2, pri čemer je dopustna združitev v en večji prostor za obe ambulanti.
Prosimo za opredelitev števila uporabnikov / delovnih mest, ter velikosti posameznega prostora.

ODGOVOR:
V tem segmentu sta predvidena 2 zaposlena za potrebe administracije.

Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine pediatrične ambulante
Natečajna naloga opredeljuje število in strukturo prostorov za potrebe Pediatrične ambulante, pri čemer pa ne opredeljuje velikosti posameznih prostorov oz. njihovih geometričnih zahtev.

Kakšen naj bo laboratorij (hematološki, urinski, biokemični) velikost ter kateri so tisti prostori, ki so lahko skupni (npr. analizatorji, odvzem )?
ODGOVOR:
Če bo v isti etaži predvidena tudi druga OE, ki ima predviden laboratorij, bodo skupni vsi deli (laboratorij se ne deli glede na OE). Laboratorij bo obsegal vse laboratorijske preiskave. Laboratoriji se lahko združujejo, kar pomeni, je lahko le en dovolj velik laboratorij v celotni ZP Tezno (v primeru le enega laboratorija se naj predvidi tudi ustrezno velika čakalnica). Le v enoti za nalezljive bolezni mora biti ločen laboratorij za osnovne laboratorijske preiskave tukaj je potrebno predvideti en prostor skupno 19-21 kv.m.

DENVER II velikost, gabarit prostora?
ODGOVOR:
Predvideva se 14-16 kv.m., dolžina pa mora biti vsaj 5 metrov zaradi kontrole vida.

Natečajna naloga, tč. 4.a: OE Splošno zdravstveno varstvo
Skupni prostor za osebje potrebno je definirat število uporabnikom in način uporabe, (malica, odmor, sejna soba)
ODGOVOR:
Predvideva se do 30 oseb, uporabljala pa se bo za skupne sestanke, odmor in malico (tako da se naj predvidijo tudi priključki za mini kuhinjo).

Administracija za vse referenčne ambulante, kakšno je število delovnih mest zaposlenih?
ODGOVOR:
Predvidevata se 2 zaposlena v tem segmentu.

Natečajna naloga, tč. 4.c: OE Medicina dela
Arhiv MDPŠ potrebno je opredelit velikost prostora in kapaciteto kartotek npr. število kartotečnih predalov ali število kartotek.
ODGOVOR:
Predvideva se 11-13 kv.m.
Natečajna naloga, tč. 4.h: OE Prostori skupne rabe vseh OE
Prosimo za pojasnilo v Natečajni nalogi str. 35 navajate da je garderoba za zaposlene cca 70 oseb, med tem ko v dokumentu Katalog površin noveliran navajate garderobe za zaposlene (cca 100 oseb):moški/ženske, ločeno čisto/nečisto
Vljudno prosimo za opredelitev katera od navedb je točna, saj gre za odstopanje 45 % navzgor.

ODGOVOR:
Skupno število je lahko do 110 zaposlenih, kjer pa zaradi različne organizacije dela vsi ne bodo naenkrat v objektu.

Skupni prostori ni definirana velikost prostora oz. število uporabnikov
ODGOVOR:
Predvideva se do 30 oseb, uporabljala pa se bo za skupne sestanke, odmor in malico (tako da se naj predvidijo tudi priključki za mini kuhinjo).

Vljudno prosimo da za vse zgoraj navedena vprašanja upoštevate tudi spremembo kvadratur, ki po naši oceni niso zajete v ocenah veliki posameznih sklopov (stolpcev C zavihek Seznam vseh prostorov, tabel Katalog površin noveliran, ter objavite ustrezno dopolnjeno vsebino dokumentacije.
ODGOVOR:
Natečajniki naj upoštevajo zapisano in excel tabelo Katalog površin novelirano 14.10.2020, objavljeni na www.zaps.si.Datum objave: 15.10.2020   09:05
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za natančnejšo opredelitev zahtev za laboratorij v obsegu OE Splošno zdravstveno varstvo.
V natečajni nalogi na str. št. 30 navajate da je laboratorij velikosti 18-20m2, med tem ko v tabeli površin navajate slednje prostore: (laboratorij sprejem/odvzem preventiva, laboratorij sprejem/odvzem kurativa, laboratorij prostor za analizatorje in opremo, laboratorij-WC za oddajo urina, laboratorij-čakalnica preventiva, laboratorij-čakalnica kurativa) kar v skladu s TSG nikakor ni mogoče umestiti v opredeljeno površino 18-20m2.
Ocenjujemo da je nujno potrebna opredelitev kakšen tip laboratorija potrebujete, (hematološki, urinski, biokemični, ter funkcije in velikosti slednjih skladno s TSG).

Koliko je skupno število laboratorijev ter ali je dopustno da se določeni deli laboratorijev posameznih OE združujejo?
V kolikor da prosimo za natančnejšo opredelitev.


ODGOVOR


Vljudno prosimo za natančnejšo opredelitev zahtev za laboratorij v obsegu OE Splošno zdravstveno varstvo.
V natečajni nalogi na str. št. 30 navajate da je laboratorij velikosti 18-20m2, med tem ko v tabeli površin navajate slednje prostore: (laboratorij sprejem/odvzem preventiva, laboratorij sprejem/odvzem kurativa, laboratorij prostor za analizatorje in opremo, laboratorij-WC za oddajo urina, laboratorij-čakalnica preventiva, laboratorij-čakalnica kurativa) kar v skladu s TSG nikakor ni mogoče umestiti v opredeljeno površino 18-20m2.
Ocenjujemo da je nujno potrebna opredelitev kakšen tip laboratorija potrebujete, (hematološki, urinski, biokemični, ter funkcije in velikosti slednjih skladno s TSG).
ODGOVOR:
Laboratorij bo obsegal vse preiskave, zato je potrebno predvideti odvzem, prostor za analize ter prostor za medicinsko opremo, kjer vsak prostor zajema 16-18 kv.m.
Koliko je skupno število laboratorijev ter ali je dopustno da se določeni deli laboratorijev posameznih OE združujejo?
V kolikor da prosimo za natančnejšo opredelitev.

ODGOVOR:
Laboratoriji se lahko združujejo, kar pomeni, je lahko le en dovolj velik laboratorij v celotni ZP Tezno (v primeru le enega laboratorija se naj predvidi tudi ustrezno velika čakalnica). Le v enoti za nalezljive bolezni mora biti ločen laboratorij za osnovne laboratorijske preiskave tukaj je potrebno predvideti en prostor skupno 19-21 kv.m.


Datum objave: 15.10.2020   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo obsega predstavitve idejnega dela natečaja :

1. ali je v območju 2 programsko predvideno le urejanje parkirnih mest in zelenih površin ali tudi kakšne dodatne vsebine vezane na športni park

2. kakšen je obseg prikaza za objekt 2 - Četrtni center Tezno. V programski nalogi so navedeni programski sklopi s skupnimi kvadraturami in skupna pričakovana površina. Ali prav razumemo , da je četrtni center predviden le za prikaz na ureditveni situaciji kot volumen ustrezne velikosti in se navedenega programa ne prikazuje tlorisno?

3. ali je ureditvena situacija 1:500 mišljena kot tloris streh?

ODGOVOR


Spoštovani,

prosimo za pojasnilo obsega predstavitve idejnega dela natečaja :
1. ali je v območju 2 programsko predvideno le urejanje parkirnih mest in zelenih površin ali tudi kakšne dodatne vsebine vezane na športni park
ODGOVOR:
V območju 2 je predvideno zgolj urejanje parkirnih mest in krajinske ureditve, vezane na peš dostope / povezave do Stražunskega gozda in / oz, Ulico heroja Nandeta.
2. kakšen je obseg prikaza za objekt 2 - Četrtni center Tezno. V programski nalogi so navedeni programski sklopi s skupnimi kvadraturami in skupna pričakovana površina. Ali prav razumemo , da je četrtni center predviden le za prikaz na ureditveni situaciji kot volumen ustrezne velikosti in se navedenega programa ne prikazuje tlorisno?
ODGOVOR:
Mišljeno je tako, natečajniki pa seveda lahko, v smislu celovitosti prikaza urbanistične rešitve, ki temelji na tlorisni zasnovi objekta, prikažejo rešitev tudi bolj natančno.
3. ali je ureditvena situacija 1:500 mišljena kot tloris streh?
ODGOVOR:
Da, vendar je grafični prikaz in podajanja rešitev stvar natečajnika.


Datum objave: 15.10.2020   09:07
VPRAŠANJE
Z dne 12.10.2020 ste objavili noveliran dokument »Katalog površin novelirano«, ki v veliki meri vsebinsko in terminološko odstopa od predhodno objavljenega gradiv (Katalog površin, natečajna naloge,, )
Zato Vas pozivamo k izjavi da slednji predstavlja edini zavezujoč dokument za opredelitev programskih zahtev, ki so merodajne in zavezujoče za pripravo projektne rešitve.


ODGOVOR

Z dne 12.10.2020 ste objavili noveliran dokument »Katalog površin novelirano«, ki v veliki meri vsebinsko in terminološko odstopa od predhodno objavljenega gradiv (Katalog površin, natečajna naloge)
Zato Vas pozivamo k izjavi da slednji predstavlja edini zavezujoč dokument za opredelitev programskih zahtev, ki so merodajne in zavezujoče za pripravo projektne rešitve.
ODGOVOR:
Glede na drugi odstavek 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa "Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji."
Iz tega izhaja, da je s pripravo (in novelacijo) gradiv in objavo le-teh, kot pojasnilo pod rubriko »vprašanja in odgovori«, podajanje sproti ažuriranih podatkov, za natečajnike relevantno.


Datum objave: 15.10.2020   09:10
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE za naročnika / uporabnika

Iz priloženih dokumentov izhaja da v obsegu »Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni« potrebno skupni prostor zagotovit zgolj za zobozdravstveno ambulanto.
Povzeto po tabeli prostor 0.1.13 »zobozdravstvena ambulanta-skupni prostor za osebje«
Prosimo za potrditev pravilnega razumevanja da ostale ambulante »Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni« ne potrebujejo skupni prostor za osebje.
V nasprotnem primeru prosimo za urgentno ustrezno dopolnitev natečajnih prilog / izhodišč.


ODGOVOR


Iz priloženih dokumentov izhaja da v obsegu »Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni« potrebno skupni prostor zagotovit zgolj za zobozdravstveno ambulanto.
Povzeto po tabeli prostor 0.1.13 »zobozdravstvena ambulanta-skupni prostor za osebje«
Prosimo za potrditev pravilnega razumevanja da ostale ambulante »Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni« ne potrebujejo skupni prostor za osebje.

ODGOVOR:
Tukaj je potrebno spremeniti besedilo, da to gre za en skupni prostor za celotno enoto nalezljivih bolezni.


Datum objave: 15.10.2020   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tabelah dokumenta »ZP Tezno z lekarno« navajate prostore:
PRITLIČJE
0.1.12 zobozdravstvena ambulanta-čakalnica
0.1.13 zobozdravstvena ambulanta-skupni prostor za osebje
KLET
3.8 skladišče za ostale OE
Iz razpisne dokumentacije ni moč določit velikost omenjenih prostorov.
Prosimo za sorazmerno povečanje ocenjenih kvadratur za posamezne zahteve v nasprotnem kandidati ne moremo zadostit zahtevi naročnika v poglavju 3.2.10 Predvidene kapacitete, zmogljivosti objekta in ureditev:
»Vsako večje odstopanje (nad 5 %) navzgor ali navzdol je potrebno argumentirati in v
primeru povečanja površin potrebno utemeljiti razloge in opredeliti v kakšni meri povečanje povečuje izhodiščno investicijo oz. zagotoviti umestitev v parcelo.«


ODGOVOR

Spoštovani,
V tabelah dokumenta »ZP Tezno z lekarno« navajate prostore:
PRITLIČJE
0.1.12 zobozdravstvena ambulanta-čakalnica
ODGOVOR:
Za cca. 4 paciente.
0.1.13 zobozdravstvena ambulanta-skupni prostor za osebje
ODGOVOR:
Za cca. 5 zaposlenih.
KLET
3.8 skladišče za ostale OE
ODGOVOR:
Predvidi se naj 20-25 kv.m.
Iz razpisne dokumentacije ni moč določit velikost omenjenih prostorov.
Prosimo za sorazmerno povečanje ocenjenih kvadratur za posamezne zahteve v nasprotnem kandidati ne moremo zadostit zahtevi naročnika v poglavju 3.2.10 Predvidene kapacitete, zmogljivosti objekta in ureditev:
»Vsako večje odstopanje (nad 5 %) navzgor ali navzdol je potrebno argumentirati in v primeru povečanja površin potrebno utemeljiti razloge in opredeliti v kakšni meri povečanje povečuje izhodiščno investicijo oz. zagotoviti umestitev v parcelo.«
ODGOVOR:
Predlagane kvadrature prostorov, ki se naj upoštevajo so pojasnjene in označene, tudi Skupne kvadrature objekta, ki se naj ne presegajo (in za katere velja pojasnilo odstopanja). To je edino napotilo natečajnikom, kot tudi zadnja verzija objavljene Excel tabele Katalog površin novelirano 14.10.2020, ki pojasnjuje tudi vse potrebno upoštevajoče prostore.
Datum objave: 15.10.2020   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Iz vseh priloženih dokumentov v obsegu razpisne dokumentacije praktično ni mogoče določiti obsega programskih zahtev ter velikosti posameznih prostorov.
Naročnika pozivamo, da pripravi tabelo / seznam VSEH predvidenih prostorov z OPREDELJENIMI POVRŠINAMI POSAMEZNIH PROSTOROV v skladu s TSG smernico oz. specifičnimi zahtevami glede na navedeno (Razvojne pediatrične ambulante imajo posebne smernice glede kvadratur prostorov, zato se morajo upoštevati te smernice in se ne smejo upoštevati siceršnje smernice za načrtovanje ambulantnih prostorov.) ter dovoljenimi odstopanji npr. 10%.ODGOVOR


Spoštovani,
Iz vseh priloženih dokumentov v obsegu razpisne dokumentacije praktično ni mogoče določiti obsega programskih zahtev ter velikosti posameznih prostorov.
Naročnika pozivamo, da pripravi tabelo / seznam VSEH predvidenih prostorov z OPREDELJENIMI POVRŠINAMI POSAMEZNIH PROSTOROV v skladu s TSG smernico oz. specifičnimi zahtevami glede na navedeno (Razvojne pediatrične ambulante imajo posebne smernice glede kvadratur prostorov, zato se morajo upoštevati te smernice in se ne smejo upoštevati siceršnje smernice za načrtovanje ambulantnih prostorov.) ter dovoljenimi odstopanji npr. 10%.
ODGOVOR:
Predlagane kvadrature prostorov, ki se naj upoštevajo so pojasnjene in označene, tudi Skupne kvadrature objekta, ki se naj ne presegajo (in za katere velja pojasnilo odstopanja). To je edino napotilo natečajnikom, kot tudi zadnja verzija objavljene Excel tabele Katalog površin novelirano 14.10.2020, ki pojasnjuje tudi vse potrebno upoštevajoče prostore. Zadostitev zapisanemu in natečajni nalogi je stvar natečajnika in bo sigurno variirala med udeleženci.


Datum objave: 15.10.2020   09:11
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k pojasnilu oz k odpravi računskih napak v priloženem dokumentu »Katalog površin novelirano« namreč v zavihku »ZP Tezno z lekarno« saj polje E62 NE se sešteva vrednosti vseh prostorov "Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni" posledično tudi končna površina ne ustreza predvideni 470m2.

Vljudno prosimo za pojasnilo in takojšnjo uskladitev


ODGOVOR


Naročnika pozivamo k pojasnilu oz k odpravi računskih napak v priloženem dokumentu »Katalog površin novelirano« namreč v zavihku »ZP Tezno z lekarno« saj polje E62 NE se sešteva vrednosti vseh prostorov "Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni" posledično tudi končna površina ne ustreza predvideni 470m2.
ODGOVOR:
Ustrezen je (ponovno) noveliran seznam v Excel tabeli Katalog površin novelirano 14.10.2020, objavljeni na www.zaps.si.


Datum objave: 15.10.2020   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri podrobnejšem pregledu k razpisu priloženega dokumenta Idejna zasnova, Junij 2020 (dokument: Programska naloga.pdf) ugotavljamo da si zahtevane površine v omenjenem dokumentu odstopajo od zahtevanih površin v dokumentu Natečajna naloga Zdravstvena postaja Tezno.

Vljudno prosimo za takojšnjo uskladitev obeh dokumentov, oz. za navodila naročnika kateri od dokumentov je relevanten.

ODGOVOR


Spoštovani,

Pri podrobnejšem pregledu k razpisu priloženega dokumenta Idejna zasnova, Junij 2020 (dokument: Programska naloga.pdf) ugotavljamo da si zahtevane površine v omenjenem dokumentu odstopajo od zahtevanih površin v dokumentu Natečajna naloga Zdravstvena postaja Tezno.
Vljudno prosimo za takojšnjo uskladitev obeh dokumentov, oz. za navodila naročnika kateri od dokumentov je relevanten.

ODGOVOR:
Kvadrature navedene v dokumentu Natečajna naloga Zdravstvena postaja Tezno (Razpisno gradivo, B_Natečajna naloga, 3.2 Projektni del natečaja - ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO) ne odstopajo od kvadratur navedenih v dokumentu natečajnih prilog (Razpisno gradivo, D_natečajne priloge, D2_normativne priloge, programska naloga_Zdravstvena postaja Tezno);
Natančneje prebiranje tistega dela Natečajne naloge (kvadrature, tabele) pa govori o Predlaganih kvadraturah prostorov, ki se naj upoštevajo in pa o Skupni kvadraturi, ki se naj ne presega. To je edino napotilo natečajnikom, kot tudi zadnja verzija objavljene Excel tabele, ki pojasnjuje tudi vse potrebno upoštevajoče prostore.


Datum objave: 15.10.2020   09:12
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi, str. 23, navajate:
''Dovoz za gospodarska vozila in uporabnike se vrši izključno iz smeri Prekmurske ulice.''

V nadaljevanju navajate:
''Zunanja parkirna mesta se predvidijo, za paciente in ostale obiskovalce območja (četrtni center, lekarna, ZP), v območju 2.''

Območje 2 se priključuje na Ul. heroja Nandeta. Torej se dovoz za uporabnike (paciente) vrši iz Ul. heroja Nandeta. Prosimo za pojasnilo.

Ali je dopustno uvoz/izvoz podzemne garaže ZD navezati na območje 2, torej s prometnim priključnom na Ul. Heroja Nandeta?

ODGOVOR

V natečajni nalogi, str. 23, navajate:
''Dovoz za gospodarska vozila in uporabnike se vrši izključno iz smeri Prekmurske ulice.''
V nadaljevanju navajate:
''Zunanja parkirna mesta se predvidijo, za paciente in ostale obiskovalce območja (četrtni center, lekarna, ZP), v območju 2.''
Območje 2 se priključuje na Ul. heroja Nandeta. Torej se dovoz za uporabnike (paciente) vrši iz Ul. heroja Nandeta. Prosimo za pojasnilo.
Ali je dopustno uvoz/izvoz podzemne garaže ZD navezati na območje 2, torej s prometnim priključkom na Ul. Heroja Nandeta?

ODGOVOR:
Območje 2 se NE napaja iz Ulice heroja Nandeta, pač pa iz Prekmurske, kjer je edini uvoz v obe območji.Datum objave: 15.10.2020   09:12
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k podaji pojasnila kakšna je zahtevna minimalna višina prostorov telovadnic in prostorov za delovno terapijo predvidenih v enoti »Pediatrične razvojne ambulante«, zavihek Seznam vseh prostorov v dokumentu »Tabela površin«


ODGOVOR


Naročnika pozivamo k podaji pojasnila kakšna je zahtevna minimalna višina prostorov telovadnic in prostorov za delovno terapijo predvidenih v enoti »Pediatrične razvojne ambulante«, zavihek Seznam vseh prostorov v dokumentu »Tabela površin«

ODGOVOR:
Predvidi naj se standardna višina, kot se sicer predvideva v ostalih prostorih ZP Tezno.


Datum objave: 15.10.2020   09:13
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za pojasnilo vsebine razpisne dokumentacije!
Natečajna naloga poglavje b) OE Varstvo otrok in mladine: stran 30 in 31 med ostalim navaja tudi prostore:
1x pediatrična ambulanta v obsegu (ordinacija, sprejem (1x DMS 1x SMS), prostor za posege, prostor za DENVER II, prostor za dojenje, čakalnica, laboratorij, Laboratorij za otroke...), ki pa niso predeljeni v priloženi tabeli »Tabela površin«
Projektanti namreč praktično ne moremo nadaljevati dela na tako navzkrižnih in pomanjkljivih informacijah.
Naročnika pozivamo k takojšnji uskladitvi programskih zahtev.


ODGOVOR


Vljudno prosimo za pojasnilo vsebine razpisne dokumentacije!
Natečajna naloga poglavje b) OE Varstvo otrok in mladine: stran 30 in 31 med ostalim navaja tudi prostore:
1x pediatrična ambulanta v obsegu (ordinacija, sprejem (1x DMS 1x SMS), prostor za posege, prostor za DENVER II, prostor za dojenje, čakalnica, laboratorij, Laboratorij za otroke...), ki pa niso predeljeni v priloženi tabeli »Tabela površin«
Projektanti namreč praktično ne moremo nadaljevati dela na tako navzkrižnih in pomanjkljivih informacijah.

Naročnika pozivamo k takojšnji uskladitvi programskih zahtev.
ODGOVOR:
V novelirani Excel tabeli, objavljeni na www.zaps.si, je pediatrična ambulanta z vsemi pripadajočimi prostori navedena v zavihku »Seznam vseh prostorov«.


Datum objave: 15.10.2020   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri podrobnejšem pregledu k razpisu priložene tabele površin in prostorov z oznako »Tabela površin« ugotavljamo da med zavihkom »ZP Tezno z lekarno« in zavihkom »Seznam vseh prostorov« zahteve niso skladne in medsebojno odstopajo, kot npr. večje število prostorov v seznamu zavika »ZP Tezno z lekarno« ni zajet v seznamu »Seznam vseh prostorov« (beri: triaža na vhodu, zobozdravstvena ambulanta, prostor za kompresor, ambulanta za odrasle 1 in ambulanta za odrasle 2 ) Zaradi evidentnega odstopanja se projektanti ne moremo opredelit do vsebinskih in programskih zahtev uporabnika ter posledično ne moremo izpolnit zahtevanih pogojev saj so si v istem dokumentu programske zahteve nasprotujoče in medsebojno neusklajene.
Naročnika sprašujemo do kdaj lahko projektanti pričakujemo usklajen seznam zahtevanih prostorov, ki je merodajen za izdelavo natečajnega projekta.


ODGOVOR


Spoštovani,

Pri podrobnejšem pregledu k razpisu priložene tabele površin in prostorov z oznako »Tabela površin« ugotavljamo da med zavihkom »ZP Tezno z lekarno« in zavihkom »Seznam vseh prostorov« zahteve niso skladne in medsebojno odstopajo, kot npr. večje število prostorov v seznamu zavika »ZP Tezno z lekarno« ni zajet v seznamu »Seznam vseh prostorov« (beri: triaža na vhodu, zobozdravstvena ambulanta, prostor za kompresor, ambulanta za odrasle 1 in ambulanta za odrasle 2) Zaradi evidentnega odstopanja se projektanti ne moremo opredelit do vsebinskih in programskih zahtev uporabnika ter posledično ne moremo izpolnit zahtevanih pogojev saj so si v istem dokumentu programske zahteve nasprotujoče in medsebojno neusklajene.
Naročnika sprašujemo do kdaj lahko projektanti pričakujemo usklajen seznam zahtevanih prostorov, ki je merodajen za izdelavo natečajnega projekta.

ODGOVOR:
Upošteva se (ponovno) novelirana Excel tabela Katalog površin novelirano 14.10.2020, objavljeni na www.zaps.si.


Datum objave: 15.10.2020   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo sledeča vprašanja:

- ali ste namerno izpostili lekarno, zobozdravstvo, splošne otroške... ambulante pri bruto navedbi kvadratur po etažah ( programska priloga Tezno, D2 informativne podlage), saj so kvadrature v natečajnih podlogah drugačne, program drugačen ?

- ali so nevrofiziatrični prostori mišljeni v istem prostoru- npr. telovadnica ?
- ali je lekarna zajeta v bruto kvadraturi 6900 m2?

- kako velik je prostor za reševalce?


Prosimo za popravek skupne table v smislu, da bo programska naloga po kvadraturah usklajena z vsemi navedbami v tekstih.

lep pozdrav.!

ODGOVOR

Spoštovani,

imamo sledeča vprašanja:
- ali ste namerno izpostili lekarno, zobozdravstvo, splošne otroške... ambulante pri bruto navedbi kvadratur po etažah ( programska priloga Tezno, D2 informativne podlage), saj so kvadrature v natečajnih podlogah drugačne, program drugačen ?
ODGOVOR:
Upošteva se (ponovno) novelirana Excel tabela Katalog površin novelirano 14.10.2020, objavljeni na www.zaps.si.
- ali so nevrofiziatrični prostori mišljeni v istem prostoru- npr. telovadnica ?
ODGOVOR:
Nevrofiziatrični prostori niso mišljeni hkrati kot telovadnica, temveč so to ločeni prostori.
- ali je lekarna zajeta v bruto kvadraturi 6900 m2?
ODGOVOR:
DA, Lekarna je zajeta v vseh navedenih skupnih kvadraturah objekta.
- kako velik je prostor za reševalce?
ODGOVOR:
Prostor za reševalce ni predviden.Datum objave: 15.10.2020   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na kateri koti je načrtovana ureditev športnega igrišča (zunanji rob tekaške steze)?
Med katerima kotama je načrtovana tribuna na JZ strani športnega igrišča?

Hvala in lp.

ODGOVOR


Pozdravljeni.
Na kateri koti je načrtovana ureditev športnega igrišča (zunanji rob tekaške steze)?
ODGOVOR:
Iz priloženih gradiv (C_natečajne podloge, C1_geodestki načrt /ZDRAVSTVENA_P_TEZNO_TM.dwg in C3_načrt ureditve igrišč / ureditev_igrišča.dwg) je jasno razbrati odgovor na vaše vprašanje.
Med katerima kotama je načrtovana tribuna na JZ strani športnega igrišča?
ODGOVOR:
Iz priloženih gradiv (C_natečajne podloge, C1_geodestki načrt /ZDRAVSTVENA_P_TEZNO_TM.dwg in C3_načrt ureditve igrišč / ureditev_igrišča.dwg) je jasno razbrati odgovor na vaše vprašanje.


Datum objave: 26.10.2020   15:05
VPRAŠANJE
Natečajna naloga, tč. 4.b: OE Varstvo otrok in mladine
Spoštovani,
Vljudno prosimo da pojasnite odstopanja pri navedbah v tabeli na str. 31.
Kakšna naj bo površina posameznega prostora za logopeda znotraj Razvojno pediatrične ambulante.
enkrat navajate 2x 35-40m2 drugič 2x 30-35 m2.

med tem ko pa

TSG - Prostorska tehnična smernica, TSG 12640 001: 2008; ZDRAVSTVENI OBJEKTI, Zvezek 3, na strani 15. definira sledeče velikosti prostorov.

Razvojne ambulante
čakalnica 12 m²
prostor za medicinsko sestro 12 m²
razvojna ordinacija 14 16 m²
prostor za pedopsihiatra in logopeda 12 14 m²

Ali je mišljeno da 2 ambulanti skupaj merita 35-40 m2 oz. 30-35 m2?
ODGOVOR:
Timi v razvojnih ambulantah so se zelo razširili, na primer zdaj delata v 1 razvojni ambulanti 2 medicinski sestri in tudi delo oz. obravnave otrok v Razvojni ambulanti so strokovno napredovale, kar pomeni več pripomočkov, delo z otrokom tudi na tleh (posebne blazine)itd. Zato je za logopeda v Razvojni ambulanti zaželjen prostor v velikosti 30-35 m2, nujno potreben pa je vsaj v velikosti v velikosti 20 25 m2.Datum objave: 26.10.2020   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo čemu v natečajni nalogi in podanih odgovorih na portalu javnih naročil naročnik vztraja vzgolj na prometnem dostopu iz Prekmurske ulice, glede na dejstvo da je v sklopu priprave veljavnega OPPN s številko projekta 2017/OPPN-046 izdano pozitivno mnenje prometnega urada za priključek na Tezensko ulico.

ODGOVOR

V natečajni nalogi je zapisano:
1.1 Namen in cilji natečaja MOM se je, zaradi neprimernosti nekaterih rešitev, programskih dopolnitev ter prometnih ureditev in dostopov, odločila, da bo ponovno, in z upoštevanjem pripomb, preverila predvidene umestitve ter posledično pristopila k sprejetju novega odloka.

Iz objavljene Natečajne naloge sledi, da namerava Mestna občina Maribor sprejeti novi odlok ureditve območja, katere vsebini mora natečajnik slediti. Rubrika Vprašanja / Odgovori pa ni namenjena izmenjavi mnenj med razpisovalcem in natečajniki.Datum objave: 26.10.2020   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za odgovor vezano na priključek na javno cesto. Na str 13. je navedeno "Območje je prometno dobro dostopno preko obstoječih ulic, Prekmurske in Ulice heroja Nandeta. Dovozi so mogoči preko obeh omenjenih ulic." Odgovor z dne 15.10. navaja drugače.
Zanima nas:
- ali je možen cestni priključek za potrebe parkiranja v Območje 2 preko Ul. heroja Nandeta?
- ali se Območje 1 lahko napaja preko Območja 2 (posredno preko Ul. heroja Nandeta)
- ali je nujen dostop za gospodarska vozila iz Prekmurske ul (str 23)?
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR


Zanima nas:
- ali je možen cestni priključek za potrebe parkiranja v Območje 2 preko Ul. heroja Nandeta?

ODGOVOR: NE
- ali se Območje 1 lahko napaja preko Območja 2 (posredno preko Ul. heroja Nandeta)

ODGOVOR: NE
- ali je nujen dostop za gospodarska vozila iz Prekmurske ul (str 23)?

ODGOVOR: DA


Datum objave: 26.10.2020   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

- parcela številka 237 je izvzeta iz natečajnega območja; je morda znana njena namembnost? Je predvidena za gradnjo - stanovanjski / javni program?
- uvoz z Ulice heroja Nandeta je izrecno prepovedan; ali je možno organizirati le izvoz na Ulico heroja Nandeta?
- ali je predvidena zagraditev športnega parka ali pa se bo lahko prosto prehajalo med območji?
- območje zunanjih površin šole bo fizično ločeno od natečajnega območja?
- kako funkcionira sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni - ali deluje zgolj v času epidemije in je preostali čas nedelujoč ali pa se prostori koristijo ves čas? V času epidemije se preostali del objekta zapre? Sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ima toplo povezavo s preostalim delom zdravstvene postaje?
- v natečajni nalogi ni izpostavljeno, da moramo ločevati prostore na preventivo in kurativo - to ni potrebno? Predvidi se le en glavni vhod in en dodatni vhod v sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


- parcela številka 237 je izvzeta iz natečajnega območja; je morda znana njena namembnost? Je predvidena za gradnjo - stanovanjski / javni program?

ODGOVOR:
Parcela je v zasebni lasti;
Osnovna namenska raba - stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja (UON)
Podrobna namenska raba (PUP mesto) - površine za stanovanja (S)

- uvoz z Ulice heroja Nandeta je izrecno prepovedan; ali je možno organizirati le izvoz na Ulico heroja Nandeta?

ODGOVOR: NE

- ali je predvidena zagraditev športnega parka ali pa se bo lahko prosto prehajalo med območji?

ODGOVOR:
Območje športnega parka ima veljavno gradbeno dovoljenje; zagraditev oz. prosto prehajanje je stvar smiselnega predloga natečajnikov in kasnejše organizacije uporabe (osnovna šola, mestna četrt, mesto);

- območje zunanjih površin šole bo fizično ločeno od natečajnega območja?

ODGOVOR:
Fizična ločitev je stvar smiselnega predloga natečajnikov in kasnejše organizacije uporabe (osnovna šola, mestna četrt, mesto);

- kako funkcionira sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni - ali deluje zgolj v času epidemije in je preostali čas nedelujoč ali pa se prostori koristijo ves čas? V času epidemije se preostali del objekta zapre? Sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ima toplo povezavo s preostalim delom zdravstvene postaje?

ODGOVOR:
V sklopu nalezljivih bolezni vedno obratuje zobozdravstvena ambulanta, ostale ambulante se koristijo po potrebi oziroma v primeru izbruha ali določitve konstantnega izvajanja vstopne točke preidejo v vsakodnevno obratovanje. V času epidemije mora biti omogočeno, da se ostali objekt bodisi zapre bodisi deluje popolnoma ločeno od enote nalezljivih bolezni (v odvisnosti od sprejetih sklepov na nacionalni ravni in dopustnosti izvajanja zdravstvene obravnave). Enota za nalezljive bolezni ima toplo povezavo s preostalim delom zdravstvene postaje.

- v natečajni nalogi ni izpostavljeno, da moramo ločevati prostore na preventivo in kurativo - to ni potrebno? Predvidi se le en glavni vhod in en dodatni vhod v sklop prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni?

ODGOVOR:
Ločeno mora biti v primeru laboratorijske obravnave. Vhodi pa morajo zagotavljati ločene vhode v objekt (glavni vhod) in v enoto nalezljivih bolezni (ločen vhod).


Datum objave: 26.10.2020   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

mislimo, da je naročnik dolžan določiti točen nivo obdelave četrtnega centra ( volumni, tlorisi etaž v merilu?....)
da bodo naloge med seboj primerljive. Prosimo za pojasnitev in opredelitev.

Lep pozdrav,


ODGOVOR


Natečajne rešitve umestitve četrtnega centra ostajajo na nivoju idejne urbanistične zasnove, kar pomeni, da bo natečajnik predlagal smiselno umestitev le-tega v območje obdelave s poudarkom na projektnemu delu natečaja. Zato je razpisovalec navedel zgolj obseg pričakovanih kvadratur in željeni program. Ocenjevalna komisija bo prav gotovo znala odgovorno in strokovno utemeljeno prepoznati in primerljivo ovrednotiti prejete natečajne naloge.

Datum objave: 26.10.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na današnjo razglasitev epidemije, vljudno prosimo naročnika, da na portalu EJN objavi ustrezno potrdilo ponudniku v obliki dokumenta, s katerim natečajnikom lahko omogoči izvajanje natečajnega projekta ne glede na predpisano omejitev gibanja.

Prav tako že sedaj pozivamo naročnika, da ustrezno ukrepa pri predpisanih zazhtevah in načinu predajanja dokumentacije natečajnega gradiva, v zahtevani obliki in predajo na naslovu ZAPS-a, v kolikor bo prehajanje med občinami in delovanje ZAPS-a na dan oddaje onemogočen s predpisanimi ukrepi COVID-19.

V naprej hvala za pravičasno posredovan odgovor.

ODGOVOR


Glede na današnjo razglasitev epidemije, vljudno prosimo naročnika, da na portalu EJN objavi ustrezno potrdilo ponudniku v obliki dokumenta, s katerim natečajnikom lahko omogoči izvajanje natečajnega projekta ne glede na predpisano omejitev gibanja.

ODGOVOR:
Mestna občina Maribor, kot tudi ZAPS, ne moreta izdati tovrstnega potrdila, ki bi zadovoljeval predvidene izjeme v skladu z Odredbo vlade oz. smernicami NIJZS. Prav tako takšno potrdilo »ad personam« krši anonimnost natečaja. Natečajnikom predlagamo, da koristijo dopustnost prehajanja med-regijskih meja na osnovi poslovnih aktivnosti. Te izda v obliki potnega naloga delodajalec oz. sami, v primeru samozaposlitve.
Prav tako že sedaj pozivamo naročnika, da ustrezno ukrepa pri predpisanih zazhtevah in načinu predajanja dokumentacije natečajnega gradiva, v zahtevani obliki in predajo na naslovu ZAPS-a, v kolikor bo prehajanje med občinami in delovanje ZAPS-a na dan oddaje onemogočen s predpisanimi ukrepi COVID-19.

V naprej hvala za pravičasno posredovan odgovor.

ODGOVOR:
Natečajnikom predlagamo, da koristijo dopustnost prehajanja med-regijskih meja na osnovi poslovnih aktivnosti. Te izda v obliki potnega naloga delodajalec oz. sami, v primeru samozaposlitve. Predajo natečajnih elaboratov lahko uvrstimo med to kategorijo. Lahko tudi koristijo dostavne službe.


Datum objave: 26.10.2020   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na novelirano objavo tabele kvadratur za Zdravstveni dom) po prostorih z novelacijo programa objavljenim dne 12.10. 2020 ugotavljamo da skupna neto površina ( posledično tudi bruto) sedaj presega predpisane vrednosti skupnih neto kvadratur skoraj 400 m2 iz projektne in natečajne naloge. Vljudno prosimo naročnika da predpisane vrednosti korigira tudi v obej dokumentih natečajne in projektne naloge na način da bodo projektanti lahko izpolnjevali pogoj zagotavljanja ustreznih skupnih površin stavbe ( Namesto skupno neto 6000 m2 površin po natečajni nalogi je noveliran program cca. 6400 m2 neto).

Lahko pričakujemo, da naročnik potrdi pravilnost razumevanja ugotovitve ?

ODGOVOR


V tabeli so navedeni naslednji prostori s kvadraturami:

Enota nalezljivih bolezni 470
Lekarna 201
OE Varstvo otrok in mladine (Služba za psihiatrijo) 490
OE Varstvo otrok in mladine (Pediatrične razvojne ambulante) 800
OE Varstvo otrok in mladine (Pediatrična ambulanta) 150
OE Splošno zdravstveno varstvo 950
Varstvo žensk 125
OE Medicina dela, prometa in športa 200
Patronažno varstvo 100
Administracija z arhivom 100
Sistemski prostor 80
Klet 1500
SKUPAJ (brez Skupni prostori rabe vseh OE in komunikacije) 5157,50

V novelirani tabeli kvadraturo Skupnih prostorov za rabo vseh OE in komunikacij nismo navajali, saj je prostore možno umestiti po različnih etažah. To ne pomeni, da morajo biti vsi ti prostori v vsaki etaži. Logično je, da bodo v vsaki etaži komunikacije in prostor za odpadke (kar je v tabeli tudi navedeno), medtem ko ni predvideno, da bodo v vsaki etaži garderobe za zaposlene s tuši. Iz navedenega sledi, da preostanek kvadrature znaša 842,50m2.


Datum objave: 26.10.2020   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani vljudno prosimo pojasnila in uskladitev navedb:
na strani 25 natečajne naloge:

»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, kot tudi parkirna mesta za kolesarje in obiskovalce (20 PM, pod nadstreškom).
Ali pravilno razumemo da število 20 PM opredeljuje število stojal / parkirišč za kolesa in NE število parkirnih mest za motorna vozila ?

Neskladje navedb na straneh 23 in 25

Na strani 23 navajate:
» Na tem mestu (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) se predvidi tudi 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer tudi v garaži, 5%), kot tudi 3 PM (posebna parkirna mesta) za mamice z vozički (to je dodatno število PM k zgornjemu odstavku) «

Med tem ko na strani 25 navajate:
»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in
seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, «


ODGOVOR


»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, kot tudi parkirna mesta za kolesarje in obiskovalce (20 PM, pod nadstreškom).
Ali pravilno razumemo da število 20 PM opredeljuje število stojal / parkirišč za kolesa in NE število parkirnih mest za motorna vozila ?

ODGOVOR:
DA, pravilno razumete.

Neskladje navedb na straneh 23 in 25

Na strani 23 navajate:
» Na tem mestu (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) se predvidi tudi 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer tudi v garaži, 5%), kot tudi 3 PM (posebna parkirna mesta) za mamice z vozički (to je dodatno število PM k zgornjemu odstavku) «

Med tem ko na strani 25 navajate:
»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in
seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, «

ODGOVOR:
Postavljeno vprašanja izkazuje slabo prebrano Natečajno nalogo, saj natečajnik očitno meša podatke iz točke 3.1.2 Urbanistično oblikovanje, morfologija zazidave, gabariti, višine Zdravstvena postaja Tezno (3.1.2.2 Zunanje površine, cestne povezave, mirujoči promet; str.22, 23) in tiste iz 3.1.3 Urbanistično oblikovanje, morfologija zazidave, gabariti, višine Četrtni center Tezno (3.1.3.2 Zunanje površine, cestne povezave, mirujoči promet; str.25), to pa sta dva različna objekta;Datum objave: 26.10.2020   15:16
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za pojasnilo dela navedb v natečajni nalogi na straneh 24 in 25 iz katerih izhaja, da je za potrebe umestitve knjižnice potrebno zagotoviti 1100m2 neto površin + cca 450m2 za potrebe skladiščenja gradiva za potrebe biblio-busa.

Slednje je namreč nesorazmerno z določili 15. člen Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12), ki navaja:
»Knjižnica ima ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na 10.000 prebivalcev v celotni mreži. Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica najmanj 2 čitalniška sedeža na 1000 prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev.
Za načrtovanje oziroma gradnjo novih prostorov veljajo določila razvojnih normativov iz 37. člena zakona ter standardov in strokovnih priporočil iz 11. člena zakona«
Glede na uradno evidenco števila prebivalcev na območju Mestne četrti Tezno (cca 11000-12000 os) izhaja da je knjižnica predimenzionirana za cca 300 %.
Ali je dopustno da natečajniki zmanjšamo velikost knjižnice na velikost 150% ali več minimalno predpisane velikosti?


ODGOVOR


ODGOVOR:
Kot pravilno navajate, pravilnik govori o ustreznosti prostorov v »najmanjših« predvidenih kvadraturah. Povzete kvadrature pa izhajajo iz predhodne prostorske prevere, ki je bila pripravljena s strani Mestne četrti Tezno in usklajena z uporabniki. Natečajniki lahko s primerno utemeljitvijo (urbanističnega koncepta) odstopajo od predpisanih kvadratur za Četrtni center (knjižnični prosotri), vendar ne več kot 20%. Ocenjevalna komisija bo znala odgovorno in strokovno utemeljeno prepoznati in primerljivo ovrednotiti prejete natečajne naloge.Datum objave: 26.10.2020   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1.
Glede na podane kvadrature v natečajni nalogi:
- Enota nalezljivih bolezni = 470 m2
- Lekarna = 201 m2
- OE Varstvo otrok in mladine = 1.440 m2 (Služba za otr. In mlad. Psihiatrijo = 490 m2, Ped. razvojne ambulante = 800 m2 in Ped. Ambulanta 150 m2)
- OE Splošno zdr. varstvo = 950 m2
- Varstvo žensk = 125 m2
- OE Medicina dela, prometa in športa = 200 m2,
- Patronažno varstvo = 100 m2
- Admin. z arhivom = 100 m2,
- Sistemski prostori = 80 m2
- Skupni prostori rabe vseh OE + komunikacije = 330m2/etažo
- Klet = 1.500 m2
Po seštevku kvadratur programskih sklopov pride do odstopanja za cca. kvadraturo lekarne (200 m2). Po ponovnem natančnejšem pregledu natečajne naloge smo ugotovili, da lekarna ni všteta v predvideno kvadraturo ZDP Tezno. Glede na posodobljeno tabelo prostorov pride do dodatnih odstopanj (vprašanje 2,3,4) od predvidene celotne kvadrature ZDP Tezno. Prosimo za uskladitev oziroma povečanje predvidene kvadrature.

2.
V zadnje novelirani tabeli je predvidena kvadratura za OE Varstvo otrok in mladine razvojne ped. ambulante 800 m2. Po seštevku predlaganih kvadratur prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) pride do odstopanja seštetih kvadratur. Po scenariju najmanjših predlaganih kvadratur je seštevek prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) cca 820 m2 oz. po scenariju maksimalnih predlaganih kvadratur je seštevek istih prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) cca 940 m2. Torej je odstopanje med predvideno in predlagano kvadraturp progr. sklopov (od prištevku sanitarij, skupnih prostorov za zaposlene, arhivov, čalanic, timske sobe) med 100 in 300 m2 . Odstopanje je enako ali večje tudi pri skupni kvadraturi vseh etaž.
Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.

3.
V celotni OE Varstvo otrok in mladine se nahaja 6 prostorov za logopede, katerih dimenzija je predlagana med 30 in 40 m2. Tehnična smernica za Zdravstvene domove pa predvideva min. 1 logopeda na 18.000 otrok in mladine med 0 in 18 letom ter prostore zanj v velikosti med 12 in 14 m2. Odstopanje seštevkov kvadratur je med 100 in 250 m2. Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.

4.
V zadnjem tednu ste posodobili tabele površine. Največja sprememba je bila pri OE Varstvo otrok in mladine Otroška in mladinska psihiatrija. Spremenili dodali ste 5 prostorov (2 ambulanti in 3 prostori sprejema) več ampak kvadratura programskega sklopa ostaja ista.
Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.


Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR

1.
Glede na podane kvadrature v natečajni nalogi:
- Enota nalezljivih bolezni = 470 m2
- Lekarna = 201 m2
- OE Varstvo otrok in mladine = 1.440 m2 (Služba za otr. In mlad. Psihiatrijo = 490 m2, Ped. razvojne ambulante = 800 m2 in Ped. Ambulanta 150 m2)
- OE Splošno zdr. varstvo = 950 m2
- Varstvo žensk = 125 m2
- OE Medicina dela, prometa in športa = 200 m2,
- Patronažno varstvo = 100 m2
- Admin. z arhivom = 100 m2,
- Sistemski prostori = 80 m2
- Skupni prostori rabe vseh OE + komunikacije = 330m2/etažo
- Klet = 1.500 m2
Po seštevku kvadratur programskih sklopov pride do odstopanja za cca. kvadraturo lekarne (200 m2). Po ponovnem natančnejšem pregledu natečajne naloge smo ugotovili, da lekarna ni všteta v predvideno kvadraturo ZDP Tezno. Glede na posodobljeno tabelo prostorov pride do dodatnih odstopanj (vprašanje 2,3,4) od predvidene celotne kvadrature ZDP Tezno. Prosimo za uskladitev oziroma povečanje predvidene kvadrature.

ODGOVOR:
Glej predhodni odgovor.

2.
V zadnje novelirani tabeli je predvidena kvadratura za OE Varstvo otrok in mladine razvojne ped. ambulante 800 m2. Po seštevku predlaganih kvadratur prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) pride do odstopanja seštetih kvadratur. Po scenariju najmanjših predlaganih kvadratur je seštevek prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) cca 820 m2 oz. po scenariju maksimalnih predlaganih kvadratur je seštevek istih prostorov (!brez kvadrature sanitarij za paciente in zaposlene, arhiva, čakalnic, timske sobe ter skupnih prostorov!) cca 940 m2. Torej je odstopanje med predvideno in predlagano kvadraturp progr. sklopov (od prištevku sanitarij, skupnih prostorov za zaposlene, arhivov, čalanic, timske sobe) med 100 in 300 m2. Odstopanje je enako ali večje tudi pri skupni kvadraturi vseh etaž.
Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.

ODGOVOR:
ZDM: skupna okvirna kvadratura za ta del te OE je bila ocenjena na 800 m2, da se je lahko okvirno ocenila skupna potrebna kvadratura celotnega objekta. Arhitekturna rešitev pa mora obsegati vse zahtevane prostore, v skladu s tehničnimi smernicami za posamezen prostor.

3.
V celotni OE Varstvo otrok in mladine se nahaja 6 prostorov za logopede, katerih dimenzija je predlagana med 30 in 40 m2. Tehnična smernica za Zdravstvene domove pa predvideva min. 1 logopeda na 18.000 otrok in mladine med 0 in 18 letom ter prostore zanj v velikosti med 12 in 14 m2. Odstopanje seštevkov kvadratur je med 100 in 250 m2. Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.

ODGOVOR:
ZDM: Timi v razvojnih ambulantah so se zelo razširili, na primer zdaj delata v 1 razvojni ambulanti 2 medicinski sestri in tudi delo oz. obravnave otrok v Razvojni ambulanti so strokovno napredovale, kar pomeni več pripomočkov, delo z otrokom tudi na tleh (posebne blazine)itd. Zato je za logopeda v Razvojni ambulanti zaželjen prostor v velikosti 30-35 m2, nujno potreben pa je vsaj v velikosti v velikosti 20 25 m2.

Logoped v Službi za otroško in mladostniško psihiatrijo pa obravnava otroke na drugačen način, zato je tu velikost prostora za logopeda zaželjeno16 18 m2.


4.
V zadnjem tednu ste posodobili tabele površine. Največja sprememba je bila pri OE Varstvo otrok in mladine Otroška in mladinska psihiatrija. Spremenili dodali ste 5 prostorov (2 ambulanti in 3 prostori sprejema) več ampak kvadratura programskega sklopa ostaja ista.
Prosimo za pojasnitev razlik oziroma tabelo prostorov s podanimi točnimi kvadraturami prostorov.


Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Upoštevati je potrebno noveliran katalog prostorov.Datum objave: 26.10.2020   15:17
VPRAŠANJE
Iz dokumenta »Tabela površin« izhaja, da je skupna neto površina predvidenega Zdravstvenega doma z Lekarno 6000m2, pri čemer je naročnik v času »vprašanj in odgovor« na javnem portalu - enaročanje.si dopolnil vsebino dokumentacije z dokumenti
- Katalog povrsin novelirano 9.10.2020 (90.17 KB)
- Katalog povrsin novelirano 14.10.2020 (89.67 KB).
Iz dokumenta Katalog povrsin novelirano 14.10.2020 (89.67 KB) kjer je razvidno, da je naročnik razširil obseg zahtev in sicer za slednje prostore:

A. OE VARSTVO OTROK IN MLADINE

sprejem 1 (pedopsihiater)
sprejem 2 (pedopsihiater)
ambulanta 3 (pedopsihiater)
sprejem 3 (pedopsihiater)
ambulanta 4 (pedopsihiater)
sprejem 4 (pedopsihiater)
ambulanta 5 (klinični psiholog)
ambulanta 6 (klinični psiholog)
ambulanta 7 (klinični psiholog)
ambulanta 8 (klinični psiholog)
ambulanta 9 (psiholog)

B. PEDIATRIČNE AMBULANTE
ordinacija
sprejem
prostor za posege
prostor za DENVER II
prostor za dojenje
čakalnica
laboratorij (lahko skupen s kakšno drugo OE v isti etaži)
prostor za osebje
ločene sanitarije moški/ženske za paciente in ločene sanitarije moški/ženske za zaposlene; gibalno ovirane osebe; (lahko so skupne, če so v istem nadstropju v okviru druge Službe ali OE)


C. OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO (DRUŽINSKA MEDICINA)
izolacija 2

D. PROSTORI SKUPNE RABE VSEH OE
garderobe za zaposlene (cca 110 oseb):moški/ženske, ločeno čisto/nečisto
tuši v garderobah
skupni prostor
horizontalne in vertikalne komunikacije (2x dvigalo primerno za posredovanje v urgentnih situacijah)
prostor za odpadke (v vsaki etaži)

E. PROSTORI ZA POSREDOVANJE V PRIMERU NALEZLJIVIH BOLEZNI
zobozdravstvena ambulanta-čakalnica
skupni prostor za osebje.

V skladu z veljavnimi normativi in pričakovanji naročnika slednje pomeni povečanje programa za 400-450m2 zato naročnika pozivamo, da dokumentacijo ustrezno korigira in dopusti, da se izhodiščna velikost objekta sorazmerno poveča oz. naj spremeni zahteve.


ODGOVOR

Iz posredovanih in objavljenih odgovorov je moč razbrati odgovor na vaše vprašanje. Dodajamo pa vseeno še sledeče, kar je tudi bilo odgovorjeno v enem od vprašanj / odgovorov. V spodnji tabeli so navedeni naslednji prostori s kvadraturami:

Enota nalezljivih bolezni 470
Lekarna 201
OE Varstvo otrok in mladine (Služba za psihiatrijo) 490
OE Varstvo otrok in mladine (Pediatrične razvojne ambulante) 800
OE Varstvo otrok in mladine (Pediatrična ambulanta) 150
OE Splošno zdravstveno varstvo 950
Varstvo žensk 125
OE Medicina dela, prometa in športa 200
Patronažno varstvo 100
Administracija z arhivom 100
Sistemski prostor 80
Klet 1500
SKUPAJ (brez Skupni prostori rabe vseh OE in komunikacije) 5157,50

V novelirani tabeli (excel), ki je merodajna za primerljivost natečajnih nalog, kvadraturo Skupnih prostorov za rabo vseh OE in komunikacij nismo navajali, saj je prostore možno umestiti po različnih etažah. To ne pomeni, da morajo biti vsi ti prostori v vsaki etaži. Logično je, da bodo v vsaki etaži komunikacije in prostor za odpadke (kar je v tabeli tudi navedeno), medtem ko ni predvideno, da bodo v vsaki etaži garderobe za zaposlene s tuši. Iz navedenega sledi, da preostanek kvadrature znaša 842,50m2.Datum objave: 26.10.2020   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo sledeča vprašanja:

1. GARDEROBE ali je možna zasnova skupnih centralnih garderob npr. v kleti ali je potrebno zasnovati manjše, vezane na posamezne oddelke?

2. OE Varstvo Žensk prostor Priprava - kabina
V Natečajni nalogi je za OE Varstvo žensk navedena potreba po dveh prostorih za pripravo na pregled, v tabeli (Natečajna naloga, str. 33) pa za Pripravo predpisanih 12-14m2. Iz skupnega seštevka kvadratur prostorov za OE Varstvo žensk iz novelirane excel tabele iz dne 14.10.2020 je mogoče sklepati, da naj bi vsak izmed teh dveh prostorov meril 14m2. V TSG Zvezek 3 (str.15) Zdravstveni domovi, je za enoto Varstvo žensk opredeljena ordinacija z boksom za preoblačenje, v skupni kvadraturi 18m2. Predpisane dimenzije 14m2 se nam zdijo prevelike, saj gre običajno za manjšo kabino oz. kotiček za preoblačenje znotraj ordinacije, v velikost recimo cca. 4m2.
Prosimo za potrditev možne zasnove kabine v izmeri 4m2 znotraj ordinacije oz. v kolikor je to nesprejemljivo, za obrazložitev kaj tovrstni prostor v izmeri 14m2 je, zakaj potrebuje tolikšno kvadraturo, zakaj sta potrebna dva takšna prostora in kako je funkcionalno povezan z ostalimi prostori OE Varstvo žensk (je to mišljen kot prostor, ki ima vstop/izstop neposredno iz ordinacije?)

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


1. GARDEROBE ali je možna zasnova skupnih centralnih garderob npr. v kleti ali je potrebno zasnovati manjše, vezane na posamezne oddelke?

ODGOVOR:
Lahko je zasnova skupnih garderob.


2. OE Varstvo Žensk prostor Priprava - kabina
V Natečajni nalogi je za OE Varstvo žensk navedena potreba po dveh prostorih za pripravo na pregled, v tabeli (Natečajna naloga, str. 33) pa za Pripravo predpisanih 12-14m2. Iz skupnega seštevka kvadratur prostorov za OE Varstvo žensk iz novelirane excel tabele iz dne 14.10.2020 je mogoče sklepati, da naj bi vsak izmed teh dveh prostorov meril 14m2. V TSG Zvezek 3 (str.15) Zdravstveni domovi, je za enoto Varstvo žensk opredeljena ordinacija z boksom za preoblačenje, v skupni kvadraturi 18m2. Predpisane dimenzije 14m2 se nam zdijo prevelike, saj gre običajno za manjšo kabino oz. kotiček za preoblačenje znotraj ordinacije, v velikost recimo cca. 4m2.
Prosimo za potrditev možne zasnove kabine v izmeri 4m2 znotraj ordinacije oz. v kolikor je to nesprejemljivo, za obrazložitev kaj tovrstni prostor v izmeri 14m2 je, zakaj potrebuje tolikšno kvadraturo, zakaj sta potrebna dva takšna prostora in kako je funkcionalno povezan z ostalimi prostori OE Varstvo žensk (je to mišljen kot prostor, ki ima vstop/izstop neposredno iz ordinacije?)

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Predvidena sta dva prostora za pripravo na pregled, kjer skupaj merita 12-14 m2 in morata biti locirana eden ob drugem


Datum objave: 26.10.2020   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo da odgovori na vprašanja zastavljena pred 7 dnevi

ODGOVOR


ODGOVOR:
Odgovori so objavljeni v predpisanem roku.Datum objave: 26.10.2020   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na trenutne epidemijske razmere ter posledično oteženo skupinsko delo, ki je ključno za dober natečajni elaborat naročnika pozivamo za podaljšanje roka za oddajo natečaja.

lepo pozdravljeni


ODGOVOR

ODGOVOR:
Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.Datum objave: 26.10.2020   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosili bi za naslednje informacije:
1. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji G) Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni
2. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji (Katalog površin, excel, noveliran iz dne 14.10.2020) Prostori skupne rabe vseh OE hkrati nas za ta prostor zanima pod kateri oddelek spada oz. kam ga je potrebno umestiti in čemu točno prostor je namenjen (namreč Oddelek za primer nalezljivih bolezni ter OE SZV že imata predvidene svoje izolacijske prostore)
3. kvadrature prostora Prostor za logopeda (kategorija Pediatrične razvojne ambulante) namreč v Natečajni nalogi na strani 31 sta navadeni dve različni kvadraturi katera je prava, 30-35 m2 ali 35-40m2?

Najlepša hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,
prosili bi za naslednje informacije:
1. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji G) Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni
ODGOVOR:
Za prostor za izolacijo se naj predvidi 10.12 m2, kjer pa je pogoj okno (za svež zrak) in ustrezno prezračevanje.

2. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji (Katalog površin, excel, noveliran iz dne 14.10.2020) Prostori skupne rabe vseh OE hkrati nas za ta prostor zanima pod kateri oddelek spada oz. kam ga je potrebno umestiti in čemu točno prostor je namenjen (namreč Oddelek za primer nalezljivih bolezni ter OE SZV že imata predvidene svoje izolacijske prostore)
ODGOVOR:
Za prostor za izolacijo se naj predvidi 10.12 m2, kjer pa je pogoj okno (za svež zrak) in ustrezno prezračevanje. Izolacija v prostorih skupne rabe je namenjen, če bi ga katera enota izven nalezljivih bolezni potrebovala (ob obstoječih izolacijskih prostorih v SZV bi lahko v določenem primeru SZV potreboval dodaten izolacijski prostor, lahko da bi VOM, VŽ ali tudi MDPŠ potrebovali v določenem časovnem intervalu takšen prostor torej je eden izolacijski prostor namenjen souporabi vseh OE v ZP Tezno).

3. kvadrature prostora Prostor za logopeda (kategorija Pediatrične razvojne ambulante) namreč v Natečajni nalogi na strani 31 sta navadeni dve različni kvadraturi katera je prava, 30-35 m2 ali 35-40m2?

Najlepša hvala in lp
ODGOVOR:
Timi v razvojnih ambulantah so se zelo razširili, na primer zdaj delata v 1 razvojni ambulanti 2 medicinski sestri in tudi delo oz. obravnave otrok v Razvojni ambulanti so strokovno napredovale, kar pomeni več pripomočkov, delo z otrokom tudi na tleh (posebne blazine) itd. Zato je za logopeda v Razvojni ambulanti zaželjen prostor v velikosti 30-35 m2, nujno potreben pa je vsaj v velikosti v velikosti 20 25 m2.
Datum objave: 26.10.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je pri zasnovi komunikacij potrebno upoštevati ločene poti (npr. za program kurative in preventive)? Ali se program sploh deli na ta dva dela?
Ali je potrebno zagotoviti ločene vhode za program, ki poteka 24h/dan (npr. urgentne ambulante)?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Načeloma se ne predvidijo ločene poti za preventivo in kurativo. Ločena vhoda morata biti le za enoto nalezljivih bolezni in ostali del ZP Tezno (vsaj dva vhoda), prav tako pa mora imeti lekarna svoj vhod.

Datum objave: 26.10.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v novelirani Excel tabeli »Katalog površin novelirano 14.10.2020«, objavljeni na www.zaps.si, navajate v OE Varstvo otrok in mladine v Pediatrični ambulanti, prostor za osebje, ki ga v natečajni nalogi navajate v sklopu skupnih prostorov. Prosimo, da opredelite s katerim oddelkom se lahko prostor združuje (če se) ter navedete velikost prostora oz. število uporabnikov in način uporabe.

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Prostor za osebje naj bo zadostno velik za 4 zaposlene, ki se bo uporabljal za prostor za timski sestanek, predvideva pa naj tudi priključke za mini kuhinjo.


Datum objave: 26.10.2020   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za pojasnilo glede uvoza s Prekmurske ulice na natečajno območje 1:
Ob Prekmurski ulici je v prilogi C1_GEODETSKI NAČRT_NATEČAJNO OBMOČJE narisana obstoječa avtobusna postaja, medtem ko se v prilogi D3_UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA ta ista obstoječa avtobusna postaja ukine in se uvede nova avtobusna postaja.
Ali se obstoječa avtobusna postaja ohranja ali jo lahko prestavimo oz. katero rešitev naj upoštevamo pri zasnovi projekta?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Avtobusno postajališče se ohranja in ga lahko prestavite v primerni oddaljenosti in v smislu celovite urbanistične ureditve območja.Datum objave: 26.10.2020   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v novelirani Excel tabeli »Katalog površin novelirano 14.10.2020«, objavljeni na www.zaps.si, navajate v OE Varstvo otrok in mladine v Pediatričnih razvojnih ambulantah, prostor arhiva. Prosimo, da opredelite velikost prostora (npr. število kartotečnih predalov ali št. kartotek).

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:
Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.Datum objave: 26.10.2020   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v objekt Četrtnega centra Tezno je potrebno umestiti dvorano z odrom;
ali je predvidena amfiteatralna dvorana s povišanim volumnom nad odrom (prostorske zahteve kot jih imajo npr. gledališča)?

Hvala za odgovor.ODGOVOR:
Načrtovanje Četrtnega centra Tezno je predvideno na nivoju prostorske umestitve v okviru urbanistične zasnove območja obdelave. Programska pričakovanja pa zapisana kot izhodišča za konceptualen predlog. Zato tudi pričakovani predlogi rešitve ostajajo na tem nivoju obdelave. Dvorana je predvidena za različne in običajne prireditve v okviru izvajanja aktivnosti Mestne četrti, torej ne zgolj in izrecno kot prostor za izvajanje gledaliških predstav. Različna razmišljanja in predlogi natečajnikov o vključenih in predvidenih programih, pa so seveda dobrodošli, stvar posameznega avtorja pa je, kje in kako jih predvidi in umesti. Ocenjevalna komisija bo znala odgovorno in strokovno utemeljeno prepoznati in primerljivo ovrednotiti prejete natečajne naloge.


Datum objave: 26.10.2020   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi izrednih razmer pričakujemo, da bo naročnik podaljšal rok za oddajo elaboratov.
hvala in lep pozdrav,ODGOVOR


Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.

Datum objave: 26.10.2020   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi uvedbe izrednih razmer bi prosili za podaljšanje roka za oddajo elaborata.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.


Datum objave: 26.10.2020   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je potrebno upoštevati cesto na južni strani tribun širine 4m?

še že vnaprej zahvaljujemo za odgovor,

lp

ODGOVOR

V kolikor vaša urbanistična zasnova to predvidi in so dostopi s tem utemeljeni, je ni potrebno upoštevati


Datum objave: 26.10.2020   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno bi vas prosili še za nekaj pojasnil, za odgovor pa se v naprej zahvaljujemo:

1. Odgovorili ste že, da se laboratoriji lahko združujejo, vendar vas vseeno prosimo za potrditev ali prav razumemo vaš odgovo:
a) razen oddelka za nalezljive bolezni, ki ima lasten laboratorij v skupni površini 19-21m2 se lahko naredi en laboratorij (neglede na to, da sta pediatrija in splošna medicina na različnih nadstropjih in da je v projektni nalogi napisano, da sta ločena laboratorij za otroke in laboratorij za odrasle)?
b) Ali si vaš odgovor: » odvzem, prostor za analize ter prostor za medicinsko opremo, kjer vsak prostor zajema 16-18m2 « lahko razlagamo tako, da je sestavljen laboratorij iz:
- Odvzem preventiva 16-18m2
- Odvzem kurativa 16-18m2
- Čakalnica kurativa (koliko sedežev?)
- Čakalnica preventiva (koliko sedežev?)
- 1x WC za oddajo urina
- Prostor za analizatorje in opremo 16-18m2
- V odgovoru ste ločili še prostor za medicinko opremo, ki pa ga ni v seznamu?

2. Ali je laboratorij v enoti nalezljivih bolezni namenjen le odvzemu, in se vzorci obdelajo v centralnem laboratoriju?

3. Ali je izolacija navedena pod »Prostori skupne rabe vseh OE, v Seznamu vseh prostorov« dodatna izolacija poleg ene v infekcijskem delu in dveh pri splošnih ambulantah, torej moramo imeti 4 izolacije? Če da, komu naj bi služila ta izolacija?

4. Prostor za čistilke: ali morajo bili čistilke v delu z nalezljivimi boleznimi povsem ločene, kar bi pomenilo, da morata biti v pritličju dva prostora za čistilke in čistila?

5. Ali mora biti skupni prostor enote nalezljivih bolezni ločen od ostalih skupnih prostorov?

6. Ali morajo biti garderobe enote za nalezljive bolezni ločene od ostalih garderob?

7. Ali je sterilizacija skupna za cel ZD ali le za enoto nalezljivih boleznih?


ODGOVOR


Pozdravljeni,

vljudno bi vas prosili še za nekaj pojasnil, za odgovor pa se v naprej zahvaljujemo:

1. Odgovorili ste že, da se laboratoriji lahko združujejo, vendar vas vseeno prosimo za potrditev ali prav razumemo vaš odgovo:
a) razen oddelka za nalezljive bolezni, ki ima lasten laboratorij v skupni površini 19-21m2 se lahko naredi en laboratorij (neglede na to, da sta pediatrija in splošna medicina na različnih nadstropjih in da je v projektni nalogi napisano, da sta ločena laboratorij za otroke in laboratorij za odrasle)?
ODGOVOR:
DA, lahko je eden laboratorij (ob laboratoriju v oddelku nalezljivih bolezni);

b) Ali si vaš odgovor: » odvzem, prostor za analize ter prostor za medicinsko opremo, kjer vsak prostor zajema 16-18m2 « lahko razlagamo tako, da je sestavljen laboratorij iz:
- Odvzem preventiva 16-18m2
- Odvzem kurativa 16-18m2
- Čakalnica kurativa (koliko sedežev?)
- Čakalnica preventiva (koliko sedežev?)
- 1x WC za oddajo urina
- Prostor za analizatorje in opremo 16-18m2
- V odgovoru ste ločili še prostor za medicinko opremo, ki pa ga ni v seznamu?
ODGOVOR:
- Odvzem preventiva 16-18m2: DA
- Odvzem kurativa 16-18m2: DA
- Čakalnica kurativa (koliko sedežev?): 20 sedežev (če bo predvidena čakalnica za preventivo in čakalnica za otroke skupaj, bi bilo potrebno zagotoviti v čakalnici 30 stolov.)
- Čakalnica preventiva (koliko sedežev?): 6 sedežev
- 1x WC za oddajo urina: Za preventivo WC za oddajo urina in še za kurativo torej 2 WC za oddajo urina, ob tem pa še za invalide; skupaj torej 3 WC še za kurativo
- Prostor za analizatorje in opremo 16-18m2: vsaj 50 m2 (ali več) za laboratorijski analitski prostor (to zajema prostor za hematološki analizator, urinski analizator, del za urinski sediment, del za sedimentacijo krvi, del za ugotavljanje CRP, del za hitri test, oprema za tiskanje in potrjevanje izvidov, arhivski del, )
- V odgovoru ste ločili še prostor za medicinsko opremo, ki pa ga ni v seznamu?: Poseben prostor ni potreben, saj je zajet v 50 m2

2. Ali je laboratorij v enoti nalezljivih bolezni namenjen le odvzemu, in se vzorci obdelajo v centralnem laboratoriju?
ODGOVOR:
V laboratoriju v enoti nalezljivih bolezni se opravi hitra diagnostika (manjši nabor laboratorijskih storitev).

3. Ali je izolacija navedena pod »Prostori skupne rabe vseh OE, v Seznamu vseh prostorov« dodatna izolacija poleg ene v infekcijskem delu in dveh pri splošnih ambulantah, torej moramo imeti 4 izolacije? Če da, komu naj bi služila ta izolacija?
ODGOVOR:
DA, skupno so predvidene 4 izolacije, ki so namenjene pacientom, ki jih moramo začasno izolirati.

4. Prostor za čistilke: ali morajo bili čistilke v delu z nalezljivimi boleznimi povsem ločene, kar bi pomenilo, da morata biti v pritličju dva prostora za čistilke in čistila?
ODGOVOR:
DA

5. Ali mora biti skupni prostor enote nalezljivih bolezni ločen od ostalih skupnih prostorov?
ODGOVOR:
DA

6. Ali morajo biti garderobe enote za nalezljive bolezni ločene od ostalih garderob?
ODGOVOR:
DA

7. Ali je sterilizacija skupna za cel ZD ali le za enoto nalezljivih boleznih?

ODGOVOR:
Prostor za sterilizacijo je namenjen le za zobozdravstveno ordinacijo.Datum objave: 26.10.2020   15:23
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi na strani 42 navajate:
»Osrednji del materialke predstavlja robotizirano, avtomatizirano skladišče. Za namestitev skladišča je potrebna max. dolžina 6m, širina 4m in višina 3,6m. «

Prosimo za pojasnilo pravilnega razumevanja, da je lahko prostor predviden za postavitev avtomatiziranega skladišča tudi drugačne velikosti, pri čemer ne sme presegati dimenzij 4,0m x 6,0m x 3,6m višine.
Vljudno prosimo tudi za opredelitev tekočih metrov omar oz. skladiščnih površin glede na predvideno kapaciteto skladiščenega blaga v prostoru materialke.


ODGOVOR

Dimenzije 6 m x 4 m x 3,6 omogočajo umestitev avtomatiziranega skladišča obeh trenutnih ponudnikov avtomatiziranih skladišč na slovenskem trgu. Prostor za avtomatizirano skladišče ne moremo projektirati na kožo določenemu ponudniku, saj bo le ta izbran na podlagi javnega naročila in takrat bodo znane točne dimenzije, ostali prostor pa se takrat prilagodi za ostale skladiščne površine.
V prostoru materialke je predvideno minimalno 100 tekočih metrov polic za skladiščenje blaga, tako odprtih kot v omarah.Datum objave: 26.10.2020   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo k podrobnejši razlagi programskih izhodiščč pri oblikovanju večnamenske dvorane MČ v smislu opisa scenske tehnike, vrst kulturnih prireditev, ki jih bo dvorana gostila, velikost odra glede na vrste prestav in višine prostora.

ODGOVOR


Načrtovanje Četrtnega centra Tezno je predvideno na nivoju prostorske umestitve v okviru urbanistične zasnove območja obdelave. Programska pričakovanja pa zapisana kot izhodišča za konceptualen predlog. Zato tudi pričakovani predlogi rešitve ostajajo na tem nivoju obdelave. Dvorana je predvidena za različne in običajne prireditve v okviru izvajanja aktivnosti Mestne četrti, torej ne zgolj in izrecno kot prostor za izvajanje gledaliških predstav. Različna razmišljanja in predlogi natečajnikov o vključenih in predvidenih programih, pa so seveda dobrodošli, stvar posameznega avtorja pa je, kje in kako jih predvidi in umesti. Ocenjevalna komisija bo znala odgovorno in strokovno utemeljeno prepoznati in primerljivo ovrednotiti prejete natečajne elaborate.

Datum objave: 26.10.2020   15:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker je razglašena epidemija pričakujemo, da boste rok za oddajo elaboratov podaljšali.
hvala in lp

ODGOVOR


Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.

Datum objave: 26.10.2020   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani vljudno prosimo pojasnila in uskladitev navedb:

na strani 25 natečajne naloge:

»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, kot tudi parkirna mesta za kolesarje in obiskovalce (20 PM, pod nadstreškom).
Ali pravilno razumemo da število 20 PM opredeljuje število stojal / parkirišč za kolesa in NE število parkirnih mest za motorna vozila ?

Neskladje navedb na straneh 23 in 25:

Na strani 23 navajate:
» Na tem mestu (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) se predvidi tudi 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer tudi v garaži, 5%), kot tudi 3 PM (posebna parkirna mesta) za mamice z vozički (to je dodatno število PM k zgornjemu odstavku) «

Med tem ko na strani 25 navajate:
»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in
seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, «


ODGOVOR


Spoštovani vljudno prosimo pojasnila in uskladitev navedb:
na strani 25 natečajne naloge:

»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, kot tudi parkirna mesta za kolesarje in obiskovalce (20 PM, pod nadstreškom).
Ali pravilno razumemo da število 20 PM opredeljuje število stojal / parkirišč za kolesa in NE število parkirnih mest za motorna vozila ?

ODGOVOR:
DA, pravilno razumete.

Neskladje navedb na straneh 23 in 25

Na strani 23 navajate:
» Na tem mestu (in seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) se predvidi tudi 3 PM za telesno ovirane osebe (sicer tudi v garaži, 5%), kot tudi 3 PM (posebna parkirna mesta) za mamice z vozički (to je dodatno število PM k zgornjemu odstavku) «

Med tem ko na strani 25 navajate:
»Na funkcionalnem zemljišču objekta pa so predvidena (in
seveda v skladu s funkcionalno in arhitekturno rešitvijo) tudi 2 PM za telesno ovirane osebe, «

ODGOVOR:
Postavljeno vprašanja izkazuje slabo prebrano Natečajno nalogo, saj natečajnik očitno meša podatke iz točke 3.1.2 Urbanistično oblikovanje, morfologija zazidave, gabariti, višine Zdravstvena postaja Tezno (3.1.2.2 Zunanje površine, cestne povezave, mirujoči promet; str.22, 23) in tiste iz 3.1.3 Urbanistično oblikovanje, morfologija zazidave, gabariti, višine Četrtni center Tezno (3.1.3.2 Zunanje površine, cestne povezave, mirujoči promet; str.25), to pa sta dva različna objekta;Datum objave: 26.10.2020   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na trenutno precej oteženo delo v podjetjih glede na COVID ukrepe prosimo za podaljšanje roka za oddajo za en teden . Prosili bi za čimprejšnji odgovor na vprašanje, hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Razpisovalec je rok oddaje že enkrat podaljšal. Sedanjega roka oddaje ne more podaljšati.


Datum objave: 26.10.2020   16:47
VPRAŠANJE
prosili bi za naslednje informacije:
1. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji G) Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni

ODGOVOR:

Za prostor za izolacijo se naj predvidi 10-12 m2, kjer pa je pogoj okno (za svež zrak) in ustrezno prezračevanje

Datum objave: 26.10.2020   17:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosili bi za naslednje informacije:
1. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji G) Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni
2. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji (Katalog površin, excel, noveliran iz dne 14.10.2020) Prostori skupne rabe vseh OE hkrati nas za ta prostor zanima pod kateri oddelek spada oz. kam ga je potrebno umestiti in čemu točno prostor je namenjen (namreč Oddelek za primer nalezljivih bolezni ter OE SZV že imata predvidene svoje izolacijske prostore)
3. kvadrature prostora Prostor za logopeda (kategorija Pediatrične razvojne ambulante) namreč v Natečajni nalogi na strani 31 sta navadeni dve različni kvadraturi katera je prava, 30-35 m2 ali 35-40m2?

Najlepša hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,
prosili bi za naslednje informacije:
1. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji G) Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni
ODGOVOR:
Za prostor za izolacijo se naj predvidi 10 - 12 m2, kjer pa je pogoj okno (za svež zrak) in ustrezno prezračevanje.

2. potrebne kvadrature za prostor Izolacija v kategoriji (Katalog površin, excel, noveliran iz dne 14.10.2020) Prostori skupne rabe vseh OE hkrati nas za ta prostor zanima pod kateri oddelek spada oz. kam ga je potrebno umestiti in čemu točno prostor je namenjen (namreč Oddelek za primer nalezljivih bolezni ter OE SZV že imata predvidene svoje izolacijske prostore)
ODGOVOR:
Za prostor za izolacijo se naj predvidi 10 - 12 m2, kjer pa je pogoj okno (za svež zrak) in ustrezno prezračevanje. Izolacija v prostorih skupne rabe je namenjen, če bi ga katera enota izven nalezljivih bolezni potrebovala (ob obstoječih izolacijskih prostorih v SZV bi lahko v določenem primeru SZV potreboval dodaten izolacijski prostor, lahko da bi VOM, VŽ ali tudi MDPŠ potrebovali v določenem časovnem intervalu takšen prostor torej je eden izolacijski prostor namenjen souporabi vseh OE v ZP Tezno).

3. kvadrature prostora Prostor za logopeda (kategorija Pediatrične razvojne ambulante) namreč v Natečajni nalogi na strani 31 sta navadeni dve različni kvadraturi katera je prava, 30-35 m2 ali 35-40m2?

Najlepša hvala in lp
ODGOVOR:
Timi v razvojnih ambulantah so se zelo razširili, na primer zdaj delata v 1 razvojni ambulanti 2 medicinski sestri in tudi delo oz. obravnave otrok v Razvojni ambulanti so strokovno napredovale, kar pomeni več pripomočkov, delo z otrokom tudi na tleh (posebne blazine) itd. Zato je za logopeda v Razvojni ambulanti zaželjen prostor v velikosti 30-35 m2, nujno potreben pa je vsaj v velikosti v velikosti 20 25 m2.


Datum objave: 28.10.2020   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka zaradi velikosti območja obdelave in problematiko samoizolacije.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Rok za oddajo ostaja nespremenjen.

Datum objave: 29.10.2020   09:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na problematiko COVID 19 prosimo narocnika za podalsanje roka.

Delo, ko so zaprti vrtci in sole ter ko so bolni nasi najblizji za katere moramo skrbet bistveno otezuje nase delo.

Zato prosimo narocnika naj v skladu s trenutno situacijo v nasi drzavi podaljsa rok za izvedbo natecaja.

Hvala!

ODGOVOR

Rok za oddajo ostaja nespremenjen.Datum objave: 29.10.2020   09:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
9.10.2020 je bila šele objavljena končna/pravilna? razpredelnica s programom in kvadraturami, ki jih zahtevate. Poleg zdravstvene postaje natečaj zahteva tudi obsežno urbanistično ureditev in okvirno rešitev Četrtnega centra. En mesec je bistveno premalo za pridobitev ustrezne in kvalitetne rešitve, še posebej v epidemolško prilagojenem izvajanju dela.
Prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Rok za oddajo ostaja nespremenjen.

Datum objave: 02.11.2020   10:21
VPRAŠANJE
Spostovani!

Ponovno vas prosimo za smiselno podaljšanje roka oddaje, vezano na ukrepe vlade RS.

Glede na to, da je za to boleznijo prav tako zbolel g. župan Arsenovič, ki je sicer uspel zagotoviti nadomeščanje s strani g. podžupana Medveda ( kar nam v majhnih arhitekturnih birojih, ki se v teh težkih časih borimo za preživetje NI MOŽNO ali pa ni dano), ter še vedno poziva k socilani distanci, bi pričakovali razumevanje s strani naročnika.

Zapreti vrtce in jasli ter le te imeti odprte le za določene skupine je najmanj kar je, diskriminacija.

Potem pa prosim, če tudi arhitekte in naše sodelavce v birojih uvrstite na spisek ogroženih in odprete vrtce in jasli tudi za naše otroke, pa ne čez 14 dni ampak v ponedeljek!!!

ZATO VAS ŠE ENKRAT VLJUDNO PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ODDAJE.

V primeru, da rok ne bo podaljšan bomo obvestili medije in javnost ter predstavili dvoličen odnos naročnikaODGOVOR

Zaradi predvidene porabe sredstev iz proračunske postavke natečajev, mora Mestna občina Maribor upoštevati predvidene roke in izvesti izplačila do konca leta 2020. Vsako daljše podaljševanje rokov končanja natečaja, bi namreč ustvaril možnost odmaknjenja plačil, tudi vse do aprila 2021. Zato smo zagovarjali ohranjanje predvidenih rokov. Zavedajoč pa se zapletov povzročenih s korona ukrepi in po uskladitvi časovnice natečajnih postopkov po oddaji ter strnjanju le-teh (poročevalci žiriranje), smo se dogovorili za 10-dnevno podaljšanje roka oddaje. Ta bo po novem v torek, 22.11.2020; ostali podatki (ura, kraj oddaje) ostajajo enaki.

Datum objave: 02.11.2020   11:28
VPRAŠANJE

Spostovani!

Ponovno vas prosimo za smiselno podaljšanje roka oddaje, vezano na ukrepe vlade RS.

Glede na to, da je za to boleznijo prav tako zbolel g. župan Arsenovič, ki je sicer uspel zagotoviti nadomeščanje s strani g. podžupana Medveda ( kar nam v majhnih arhitekturnih birojih, ki se v teh težkih časih borimo za preživetje NI MOŽNO ali pa ni dano), ter še vedno poziva k socilani distanci, bi pričakovali razumevanje s strani naročnika.

Zapreti vrtce in jasli ter le te imeti odprte le za določene skupine je najmanj kar je, diskriminacija.

Potem pa prosim, če tudi arhitekte in naše sodelavce v birojih uvrstite na spisek ogroženih in odprete vrtce in jasli tudi za naše otroke, pa ne čez 14 dni ampak v ponedeljek!!!

ZATO VAS ŠE ENKRAT VLJUDNO PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ODDAJE.

V primeru, da rok ne bo podaljšan bomo obvestili medije in javnost ter predstavili dvoličen odnos naročnikaODGOVOR

Zaradi predvidene porabe sredstev iz proračunske postavke natečajev, mora Mestna občina Maribor upoštevati predvidene roke in izvesti izplačila do konca leta 2020. Vsako daljše podaljševanje rokov končanja natečaja, bi namreč ustvaril možnost odmaknjenja plačil, tudi vse do aprila 2021. Zato smo zagovarjali ohranjanje predvidenih rokov. Zavedajoč pa se zapletov povzročenih s korona ukrepi in po uskladitvi časovnice natečajnih postopkov po oddaji ter strnjanju le-teh (poročevalci žiriranje), smo se dogovorili za 10-dnevno podaljšanje roka oddaje. Ta bo po novem v torek, 24.11.2020; ostali podatki (ura, kraj oddaje) ostajajo enaki.

Datum objave: 03.11.2020   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Pediatrična ambulanta z eno ordinacijo je mišljena preventiva ali kurativa?
2. Če pediatrična ambulanta ni v isti etaži kot laboratorij, se predvidi dodaten odvzem vzorcev za otroke ob pediatriji?
3. Pri OE Varstvo žensk ni jasno kakšna je razlika med ordinacijo in ambulanto? Poleg navedenih kvadratur: ordinacija 32-36m2, priprava 12-14m2 ter ambulanta 14-16m2; je potrebno predvideti še sprejem - kakšna je kvadratura tega prostora?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!ODGOVOR

Vprašanja so bila postavljena po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, zato naročnik na njih ne more odgovarjati.


Datum objave: 09.11.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na odgovor naročnika s pojasnilom, da je grafični prikaz Četrtnega centra Tezno in podajanje rešitve stvar natečajnika, naročnika sprašujemo ali dopušča oddajo dodatnega petega plakata s prikazi urbanistične in arhitektonske rešitve Četrtnega centra Tezno. Pripravljavec natečajnega gradiva namreč ni upošteval, da vse zahtevane vsebine v predpisanih merilih preprosto ni možno umestiti na štiri plakate skupaj s stavbo ČCT. Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Zaradi celovitosti urbanistične zasnove območja, ki vključuje predlog umestitve Četrtnega centra ter prostorske prevere umestitve vsega željenega programa vanj, razpisovalec dopušča posredovanje dodatnega plakata, ki je namenjen rešitvi Četrtnega centra. Ocenjevalna komisija bo prejete elaborate ocenjevala v skladu z razpisnimi pogoji in kriteriji, dodatno poslani plakat tistih, ki ga bodo posredovali, pa ne bo kriterijalna prednost pri ocenjevanju nalog.

Datum objave: 11.11.2020   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na natečajno gradivo ocenjujemo, da je segment kvadratur pripravljeno nekorektno in zavajajoče do natečajnikov.
Tako je npr. v segmetu kleti navedena kvadratura 1500m2 za vse potrebne prostore. V tem sklopu je tudi 56PM, kar zanaša če upoštevamo v najbolj racionalno zasnovo cca 27m2/1PM, skupno 1500m2. V tej kvadraturi ni upoštevana dovozna rampa ki meri 190m2. Torej je samo v tem segmetu vsa potrebna kvadratura zavajajoča za vsaj 600 m2.
Prav tako je kvadratura komunikacij (v tabeli skupaj še z drugimi prostori) močno podcenjena. Po tehničnih smernicah za zdravstvene objekte so predpisane velikosti namenjene komunikacijam vsaj 20-30% neto površin prostorov. V vašem primeru ste predvideli za komunikacije in še ostale prostore (v tabeli Prostori skupne rabe vseh OE) 14%. Če odštejemo ostale prostore, ste komunikacijam namenili manj kot 10%, kar je nerealno in zavajajoče. V odnosu bruto/ neto so tudi zidovi in fasada, ki v "normalnih" primerih zanaša cca 15% povečanja na neto kvadrature.
S ciljem koretnega ravnanja do realizacije projekta ocenjujemo, da je realna kvadratura vsaj za 1800m2 večja kot predpisano.
Posledično je zavajajoča tudi ocena investicije. Pri upoštevanju priporočene vrednosti na m2 in m2 po natečaju (6900) je ocene GOI 9.400.000 EUR, kar je 1.400.000 več kot se navedli, po realnih m2 pa še bistveno višja.
Dejstvo, da je natečajno gradivo pripravljeno neprofesionalno in lahko samo upamo na zrelost natečajne komisije ob upoštevanju navedenih dejstev.
S spoštovanjem.ODGOVOR


Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je potekel, zato naročnik na vprašanje ne bo odgovarjal.

Datum objave: 11.11.2020   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pod točko 4.23 je na strani 12 navedeno Naročnik si pridržuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroča delno in/ali fazno.
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni zgornja navedba.
Hvala
LP

ODGOVOR

Navedeno pomeni, da lahko naročnik sklene z izvajalcem pogodbo po posamičnih fazah priprave projektne dokumentacije, ali vseh hkrati.
Datum objave: 16.11.2020   16:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V Natečajnih pogojih na str. 14 podajate ''Zahtevana finančna zavarovanja'', v drugi alineji navajate:
''bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja''

Vprašanja:
- Ali je zgoraj navedeno bančno garancijo potrebno predložiti že ob podpisu pogodbe?
- Kako naj določimo trajanje zgoraj navedene bančne garancije, glede na to, da rok trajanja gradnje ni odvisen od projektanta, niti ni opisan v natečajni dokumentaciji?
- Prosimo, da določite rok trajanja zgoraj navedene bančne garancije v mesecih od podpisa pogodbe, tako da lahko v ponudbo vkalkulirano bančne stroške.

ODGOVOR

V Natečajnih pogojih na str. 14 podajate ''Zahtevana finančna zavarovanja'', v drugi alineji navajate:
''bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja''

Vprašanja:
- Ali je zgoraj navedeno bančno garancijo potrebno predložiti že ob podpisu pogodbe?
ODGOVOR:
V točki 4.23 na 12. strani natečajnih pogojev piše:
Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem in bo učinkovala od trenutka sklenitve pod pogojem, da gospodarski subjekt naročniku najkasneje v 20 dneh po podpisu pogodbe dostavi zahtevane dokumentacije in dokazil.

- Kako naj določimo trajanje zgoraj navedene bančne garancije, glede na to, da rok trajanja gradnje ni odvisen od projektanta, niti ni opisan v natečajni dokumentaciji?
ODGOVOR:
Veljavnost bančne garancije je opredeljena v točki 4.24 na str. 14 natečajnih pogojev.

- Prosimo, da določite rok trajanja zgoraj navedene bančne garancije v mesecih od podpisa pogodbe, tako da lahko v ponudbo vkalkulirano bančne stroške.
ODGOVOR:
Veljavnost bančne garancije je 12 mesecev. Po 12 mesecih bo potrebno predložiti novo bančno garancijo za dela, ki ne bodo dokončana v tem roku (PID in projektantski nadzor) z veljavnostjo 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja. Za slednjo lahko ponudniki upoštevajo rok 2 leti.
Datum objave: 16.11.2020   16:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na razmere zadnji teden in vse splošni lockdown nenujnih dejavnosti se pojavlja vprašanje možnosti natisniti elaborate. Namreč printalnice ne spadajo pod nujne dejavnosti in so zaprte. Kako si torej predstavljate oddajo elaboratov, če nimamo možnosti printa?

Hvala

LP

ODGOVOR

ODGOVOR:
Preverili smo pri dveh ponudnikih tovrstnih storitev (Megacop in Printam.si) in pridobili informacije, da opravljajo svoje storitve. Naročila sprejemajo le po e-pošti.
Lahko pa izberete tudi drugega ponudnikaDatum objave: 16.11.2020   16:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V prilogi PONUDBA (Natečajni pogoji, str. 25) v stolpcu ''Vrsta del'' navajate:

NAVEDBA 5. VRSTICE:
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
(opcije določiti dodatne roke odvisno od konkretnega primera:
-ločena PZI projektna dokumentacija za odstranitev
objekta
-ločena PZI dokumentacija za pripravljalna dela
-ločena PZI dokumentacija za prijavo gradnje)

VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnilo za kateri objekt se podajajo opcijske ponudbe za:
- odstranitev,
- pripravljalna dela,
- prijavo gradnje.

NAVEDBA 7. VRSTICE:
sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava
dokumentacije za razpis

VPRAŠANJE:
Kaj je mišljeno glede priprave dokumentacije za razpis? Ponovno tiskanje PZI s popisom brez cen ali kaj drugega?

NAVEDBA 11. VRSTICE:
Projektantski nadzor
(spremljanje gradnje)

VPRAŠANJE:
Koliko obiskov projektanta na gradbišču naj bo zajeto v ponudbi?
Koliko čas bo trajala gradnja (ocena investitorja)?ODGOVOR


V prilogi PONUDBA (Natečajni pogoji, str. 25) v stolpcu ''Vrsta del'' navajate:

NAVEDBA 5. VRSTICE:
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
(opcije določiti dodatne roke odvisno od konkretnega primera:
-ločena PZI projektna dokumentacija za odstranitev
objekta
-ločena PZI dokumentacija za pripravljalna dela
-ločena PZI dokumentacija za prijavo gradnje)

VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnilo za kateri objekt se podajajo opcijske ponudbe za:
- odstranitev,
- pripravljalna dela,
- prijavo gradnje.

ODGOVOR:
Naročnik bo naročilo projektne dokumentacije izvedel v celoti, opcijske ponudbe niso potrebne.

NAVEDBA 7. VRSTICE:
sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava
dokumentacije za razpis

VPRAŠANJE:
Kaj je mišljeno glede priprave dokumentacije za razpis? Ponovno tiskanje PZI s popisom brez cen ali kaj drugega?

ODGOVOR:
Priprava gradiva za razpis v digitalni obliki.

NAVEDBA 11. VRSTICE:
Projektantski nadzor
(spremljanje gradnje)

VPRAŠANJE:
Koliko obiskov projektanta na gradbišču naj bo zajeto v ponudbi?

ODGOVOR:
50 obiskov po 2 uri pooblaščenega arhitekta in pooblaščenih inženirjev.

Koliko čas bo trajala gradnja (ocena investitorja)?

ODGOVOR:
2 leti do uporabnega dovoljenja
Datum objave: 16.11.2020   16:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vprašanji postavljamo zato, ker menimo, da bi s določenih premikom vsebin na plakatih dosegli jasnejšo razlago arhitekture:
1.) Ali je dopustno umestiti prereze na PLAKAT 2 namesto na PLAKAT 3?
2.) Ali je dopustno umestiti prikaze, sheme in razlage na PLAKAT 3 namesto na PLAKAT 2?


ODGOVOR


Je dopustno.