Dosje javnega naročila 006056/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.732,00 EUR

JN006056/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN006056/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2020
JN006056/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2021
JN006056/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2021
JN006056/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2021
JN006056/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.10.2021
JN006056/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.03.2022
JN006056/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN006056/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.08.2022
JN006056/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006056/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 192-462762
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000953/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21153
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-105/20; Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
Referenčna številka dokumenta: 43001-255/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

V projektni nalogi je pod točko 7.3.11 podrobno navedeno, da morajo biti v projektu obdelane: "Strokovne podlage za podnebne spremembe".
V specifikaciji ponudbenih del tega ni.
Prosimo naročnika, da specifikacijo dopolni z zahtevanim.
Hvala v naprej in lep pozdrav

ODGOVOR
V specifikaciji ponudbe je tudi postavka št. 18 »Izdelava predhodnega postopka presoje vplivov na okolje - strokovne podlage za podnebne spremembe«.Datum objave: 12.10.2020   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V poglavju 7.3.3. se omenja, da je potrebno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izgradnjo ceste.
V podrobni specifikaciji naročila pod post. 4 je navedeno: Izdelava načrta prepustov (min. 2*2m).
Prosimo naročnika, da navede število prepustov, ki se pričakujejo, saj vsi ponudniki ne moremo zagotoviti ogleda terena.
Hvala vam v naprej.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Upošteva se izdelava načrta enega ploščatega prepusta s svetlo odprtino min. 2x2m.Datum objave: 16.10.2020   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V Projektni nalogi je v točki 7.3.9. Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite v poglavju Predlog oblikovanja aktivne protihrupne zaščite zapisano, da je projektant dolžan izdelati predlog oblikovanja protihrupnih ograj z oceno stroškov in pri predlogu oblikovanja upoštevati določila OPPN.

V 22. členu OPPN je v drugi točki zapisano: Za zaščito pred poplavnimi vodami se na območju OPPN teren dvigne za 1,5m nad obstoječi teren oz. za 0,5 m nad koto visokih vod, v tretji točki pa je zapisano : Na poplavnem območju ni dovoljena postavitev ograj ali drugih objektov s polnim prerezom, ki bi lahko ovirali pot poplavni vodi.

Topografsko trasa poteka na najnižjem delu terena ob vznožju brega s posameznimi stanovanjskimi objekti na severni strani, na južni stani pa je zelena bariera drevesnega pasu ob vodotoku.

Ker se ti dve zahtevi izključujeta, prosimo za razlago.

2. Glede na dejstvo, da večina predvidene trase poteka med kmetijskimi površinami prve kategorije izven ureditvenega območja naselja , (ki v osnutku OPN v pripravi ostaja nespremenjen), sprašujemo, ali je oprema ceste na nasipu zaradi poplav, s saditvijo dvojnega drevoreda poleg obojestranskega pločnika in kolesarske steze ter opremljenostjo z javno razsvetljavo smiselna (racionalna) in ali bi bila dopustna v tem delu sprememba oziroma odstopanje od projektne naloge.

Za odgovor se vam zahvaljujemo

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil specifikacije naročila. Teme, ki jih navajate, bodo lahko predmet koordinacijskih sestankov med projektantom, inženirjem in naročnikom v fazi izdelave projekta.Datum objave: 16.10.2020   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V Podrobni specifikaciji naročila Izdelava projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart G. Radgona in R2-433/1288 Lenart Trate je pod zaporedno številko 18 potrebno dati ponudbo:
Izdelava predhodnega postopka presoje vplivov na okolje strokovne podlage za podnebne spremembe.

V projektni nalogi v poglavju 7 je navedeno naslednje dve ločeni nalogi, in sicer:
7.3.10 Predhodni postopek presoje vplivov na okolje, za katerega menimo, da glede na zadnjo spremembo Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ni potreben.
7.3.11: Strokovne podlage za podnebne spremembe

Ker sta to dva popolnoma različna dokumenta (za predhodni postopek se pripravi vloga, ki se jo odda na ARSO, ki nato s Sklepom odloči ali je za poseg potrebna presoja vplivov na okolje ali ne, Strokovne podlage za podnebne spremembe pa se običajno delajo za projekte, ki so sofinancirani s strani EU ali podobnih institucij in jih je treba izdelati skladno z dokumentom Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient. European Comission, dostopno na: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf), nas zanima, ali je treba oddati ponudbo za oba dokumenta.

V Uradnem listu RS 105/2020 je bila objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki določa, da je treba predhodni postopek izvesti za posege z oznako F.7.1.: nove glavne in regionalne ceste, njihovo podaljšanje ali rekonstrukcija obstoječe ceste zunaj varovalnega pasu, tako da skupna neprekinjena dolžina ceste po novogradnji, podaljšanju ali rekonstrukciji znaša vsaj 5 km.

Ali damo torej ponudbo samo za tč. 7.3.11?

V kolikor naročnik pričakuje ponudbo in izdelavo obeh dokumentov, ga prosimo, da popravi Specifikacijo naročila tako, da ločeno navede nalogi:
1. za predhodni postopek PVO
2. strokovne podlage za podnebne spremembe

Zahvaljujemo se za odgovor v naprej in vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR
Glede na sprejetje »Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje« predhodni postopek glede na predvideno dolžino obvoznice ni potreben.
V točki 18 specifikacije naročila naj se upošteva le izdelava strokovnih podlag za podnebne spremembe (tč. 7.3.11 projektne naloge).
Datum objave: 16.10.2020   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da območje ni gosto poseljeno in da so prvi objekti oddaljeni od predvidene obvoznice cca. 300 m najverjetneje aktivnih protihrupnih ukrepov ne bo potrebno izvajati Prosimo naročnika, da opredeli dolžine morebitnih protihrupnih objektov.

V naprej se zahvaljuejmo za odgovor.

ODGOVOR
V ponudbi upoštevajte izdelavo DGD in PZI aktivne zaščite pred hrupom v dolžini 50m.Datum objave: 28.10.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, če nam lahko posredujete predvideno število objektov, ki bodo predvideni za pasivno zaščito. V sklopu projektne naloge tega podatka ni zaslediti.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Po ponovni preučitvi razpoložljive izdelane dokumentacije se spremeni Podrobna specifikacija naročila iz katere se izloči postavko št. 17 Izdelava elaborata pasivne zaščite pred hrupom. Na Naročnikovi spletni strani je priložena spremenjena podrobna specifikacija naročila.Datum objave: 28.10.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kot izhaja iz projektne naloge je prometna študija in v zvezi s tem kapacitetna analiza in analiza prometne varnosti izdelana samo za novi priključek na R2-433/1288 v km 1+380, predvideno je krožno križišče. Za izdelavo študije hrupa njen izdelovalec potrebuje napoved in distribucijo prometa za celotno obvoznico. V razpisni dokumentaciji pogrešamo potrebo po izdelavi dopolnitve prometne študije za celotno obvoznico v omenjenem smislu.
Prosimo za pojasnilo in natančno definiranje obsega del, za dopolnitev prometne študije pa dodatno postavko v podrobni specifikaciji naročila.

lep pozdrav

ODGOVOR
Ocenjujemo, da obremenitev s hrupom za predmetno povezovalno cesto ne bo problematična z ozirom na to, da bo cesta potekala po industrijski coni. Glede na navedeno izdelava prometne študije celotnega območja za potrebe izdelave študije hrupa za povezovalno cesto ni smiselna.
Za križišče priključek na regionalno cesto R2-433/1288, je bila v letu 2018 izdelana kapacitetna analiza in analiza prometne varnosti, zato menimo, da izdelava prometne študije tudi iz tega vidika ni potrebna.
Naročnik zato ne naroča izdelave prometne študije.