Dosje javnega naročila 005631/2020
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
ZJN-3: Odprti postopek

JN005631/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN005631/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2020
JN005631/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN005631/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2020
JN005631/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2020
JN005631/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2020
JN005631/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005631/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
info@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367449/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20783
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Ig, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.10.2020
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobju 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.09.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.09.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2020   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih navajate, da mora biti zavarovanje za resnost ponudbe, bančna garancija v višini 7.000,00 . V nadaljevanju navodil, pa zahtevate na obrazcu, bančno garancijo za 15.000,00 .
Kaj je pravilno?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno stran dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Garancija za resnost ponudbe se zahteva v višini 7.000,00 EUR.
_______________Datum objave: 22.09.2020   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predhodnem razpisu ste potrdili sposobnost 2 izvajalcem, tretji izvajalec ni dobil potrjene sposobnosti. Od teh dveh izajalcev ste dobili ponudbe in obe zavrnili. Najprej se sprašujemo zakaj ste zavrnili obe ponudbi, potem pa na ponovljen razpis dali popolnoma identične popise del, hkrati pa pričakujete, da bodo ponudbe tokrat več kot pol nižje oz. da bodo znotraj zagotovljenih sredstev v višini 400.000 EUR brez DDV?
Ob identičnem popisu sedaj, kljub temu, da ste v prvem razpisu dobili samo 2 kvalificirana ponudnika, v drugem ponovljenem razpisu zaostrujete zahtevane reference.
- Prvič vezano na reference za podjetje: zmanjšali ste obdobje v katerem mora imeti potencialni izvajalec vse navedene reference in sicer iz predhodno 10 let na 5 let.Čemu takšno zaostrovanje referenčnih pogojev? Zahtevamo, da se obdobje iz katerega morajo izhajati reference podaljša na 10 let, kot je bilo to zahtevano s predhodnim razpisom.
- Drugič vezano na reference za podjetje: pogoj referenca "ena novogradnja ali rekonstrukcija bajerja/jezera minimalne tlorisne površine 2.000m2 in minimalne globine pod gladino vode 1,5m z vgradnjo glinenega nepropustnega nasipa minimalne deb. 20cm v zavarovanem naravovorstvenem ali arheološkem območju" je najverjetneje pisana na kožo samo enemu potencialnemu ponudniku zato zahtevamo, da se ta referenca zmanjša ali pa povrne na predhodno referenco in sicer "eno novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta, v zavarovanem naravovarstvenem in arhološkem območju v vrednosti del vsaj 300.000", saj je smisel tega referenčnega pogoja v tem, da se na razpis prijavi čim več ponudnikov, ki so potrjeno sposobni izvajati hidrološka dela na naravovarstvenih/argeoloških območjih in ne v tem ali znajo izdelati bajer/jezero na naravovarstvenem ali arheološkem območju. Najverjetneje pa je celo, tako, da izvajalca, ki bi imel takšne reference, ki jih v tej točki zahtevate sploh ne bo in bo razpisa zaradi tega referenčnega pogoja padel.
- Tretjič vezano na reference za podjetje: referenčna zahteva, da mora izvajalec dokazati, da je izvedel eno globoko temeljenje na lesenih pilotih globine najmanj 7m najmanj 50 pilotov. Kakšen je razlog zaostritve tega referenčnega pogoja, saj je v predhodnem razpisu, kjer ste sposobnost priznali le dvema izvajalcema bil ta referenčni pogoj "eno globoko temeljenje na lesenih pilotih globine najmanj 7m najmanj 10 pilotov"? S tem referenčnim pogojem zmanjšujete možnost, da boste dobili več konkurenčnih ponudb, saj lesenih pilotov v teh dolžinah in tem številu izvajalci prav pogosto ne izvajamo s tem pogojem pa najverjetneje preferirate samo enega izmed izvajalca, ki sta sodelovala na predhodnem razpisu, ki te pogoje ima izpolnjene zato zahtevamo, da se referenčni pogoj omili in oblikuje v smislu iz predhodnjega razpisa.
- Četrtič vezano na reference za vodjo gradnje: kombinacija referenc, ki jih mora izpolnjevati ponudnikov vodja gradnje je sestavljena tako, da najverjetneje preferira samo enega ponudnika ali pa je celo sestavljena tako, da takšnega referenčnega pogoja sploh noben ponudnik ne bo uspel izpolnit. Poleg tega pa se vam tekst, ki je naveden kot zahteve po referenčnih poslih za vodjo gradnje, ki je v 2 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE in pa tisti, ki je naveden v 1 Navodila za oddajo ponudbe sploh ne skladata, saj v obrazcih sploh ni navedenega vsega, kar je zahtevano v Navodilih. Zaradi zgoraj navedenega zahtevano, da se dokumentacija v tem delu temeljito pregleda in ponovno premisli ali želi investitor dobiti ponudbo od samo enega potencialnega ponudnika ali več konkurenčnih ponudb. V primeru, da bo investitor kljub našemu opozorilu vztrajal pri teh zahtevah in v postopku prejel samo eno ponudbo bomo sprožili revizijski postopek in zahtevali razveljavitev razpisa.
Hvala za odgovore

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjen pogoje za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.
_________________Datum objave: 24.09.2020   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu popisa del ugotavljamo sledeče:
1. Popisa del iz predhodnega in tega razpisa sta identična, kar pomeni, da je način izvedbe del ter količina del enaka. Kako si predstavljate, da boste v ponovljenem razpisu z zaostrenimi referenčnimi pogoji za potencialnega izvajalca del prejeli ponudbe, ki bodo v višini vaših zagotovljenih sredstev? Ena od ponudb v prvem razpisu je bila v višini preko 800.000 EUR, druga pa v višini preko 1.000.000 EUR, v popisu in načrtih, ter vaših zahtevah se ni spremenilo popolnoma nič, pričakuje pa se, da bodo ponudbe na tem razpisu v višini zagotovljenih sredstev. Prosimo razložite v čem je sploh smisel ponovnega razpisa s popolnoma enakimi popisi del in popolnoma enakimi tehničnimi zahtevami in načrti za izvedbo.

2. Glede na popis dle in na cene, ki smo jih uspeli do sedaj pridobiti samo povezovalne poti predstavljajo 75% vaših zagotovljenih sredstev, če k temu prištejemo še stroške za izvedbo pilotiranja pa smo že krepko preko vaših zagotovljenih sredstev. Velik razlog da sta ti dve postavki tako velik deležnik v celotnem predračunu leži v zahtevi naročnika/projektanta, da je les, ki se uporabi za izdelavo lesenih poti ter ostalih lesenih konstrukcij, ki jih ni malo v tem popisu ali kostan ali akacija (za konstrukcijske elemente) ter hrast, ko govorimo o pohodnih površinah. Ta material ima svojo ceno in edina opcija, da se potencialne ponudbe zniža videmo samo v tem, da se spremeni vrsta lesa, ki ga zahtevate za izdelavo lesenih konstrukcij.

3. V predračunu smo opazili tudi, da je predvidenih 50 statičnih testov nosilnosti, kar je po izjavah potencialnih izvajalcev teh testov izredno visoko število. Zaradi po nepotrebnem tako visokega števila teh testov, ki se merijo v 10 tisočih evrov predlagamo, da se ta količina po predhodni uskladitvi s statikom zmanjša na razumno raven.

4. Prosimo projektanta, da obrazloži detajlno kako si je zamislil izvedbo povoznih/pohodnih plasti iz lubja. Ali je tukaj mišljena dejansko iz lubja ali se lahko uporabijo sekanci ali kakšen podoben lesen material?


Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
1.
2. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo hrast z gostoto najmanj 710 kg/m3 v zračno suhem stanju (vlažnost 12-14%). Alternativa je lahko robinja ali kostanj, pri čemer je potrebno v tem primeru les termično obdelati. Za pilote ostaja zahteva naročnika nespremenjena, tj. kostanj ali robinja.
3. Naročnik je že objavil popravljen ponudbeni predračun s spremenjeno količino.
4. Po zaključku bo naročnik kot ustrezno izvedbo upošteval sekance oziroma drug primerljiv lesen material.
________________________