Dosje javnega naročila 005684/2020
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Gradnje: Energetska sanacija Vrtca Jesenice enota Angelce Ocepek
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.023.276,12 EUR

JN005684/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN005684/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2020
JN005684/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN005684/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2021
JN005684/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 31.08.2021
JN005684/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.09.2021
JN005684/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.09.2021
JN005684/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.09.2021
JN005684/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN005684/2020-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN005684/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2021
JN005684/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2021
JN005684/2020-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005684/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224
+386 45869270

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20831
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija Vrtca Jesenice enota Angelce Ocepek
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba energetske sanacije:
- energetska sanacija strehe
- energetska sanacija fasade vključno z zamenjavo stavbnega pohištva.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 868.157,09 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba energetske sanacije:
- energetska sanacija strehe
- energetska sanacija fasade vključno z zamenjavo stavbnega pohištva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2020   12:00

Dodatne informacije:
Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih", prednostne naložbe 4.1 "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju", specifičnega cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju".
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2020



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2020   11:51
Ponudnike obveščamo, da smo na spletni strani naročnika objavili tudi sheme stavbnega pohištva.

Datum objave: 22.09.2020   11:55
VPRAŠANJE
V 13. členu osnutka pogodbe naročnik nalaga izvajalcu v primeru nedokončanja del v pogodbenih rokih, pogodbeno kazen 5%o (promilov) od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan. Višina pogodbene kazni pa navzgor ni omejene.
Naročnika pozivamo, da v tem delu spremeni pogodbeno določilo glede zgornje višine pogodbene kazni in sicer da se glasi:
»Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10% (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.«,
kar je običajna praksa v gradbenih pogodba na javnih naročilih.


ODGOVOR
Spoštovani, naročnik pri omenjeni določbi vztraja. Hvala za razumevanje.



Datum objave: 22.09.2020   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri referencah omenjate termin "gradbena dela". Prosim za potrditev da s terminom mislite gradbena, obrtniška dela in instalacije? Saj so vsa ta dela zajeta v vapem razpisu. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani, potrjujemo, da so mišljena s tem gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Datum objave: 29.09.2020   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za dolžino pločevinastih kanalov:
RUŠITVENA DELA
40 Demontaža/rezanje odvodnih pločevinastih kanalov med kuhinjo in "dimnikom", skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo in plačilo deponije.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Kanali so preseka 80/80 cm, skupna dolžina vseh treh 5 m.


Datum objave: 29.09.2020   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu Načrt arhitekture je v točki/poglavju 1.5. Risbe samo seznam risb. (obstoječih in za energetsko sanacijo).
Žal so sheme stavbnega pohištva, ki so bile objavljene, premalo za izdelavo konkretne ponudbe.

Prosim da objavite vse sheme in detajle za ta projekt, drugače je nemogoče pripraviti točno in konkurenčno ponudbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Iz priložene sheme in popisov so razvidne pozicije stavbnega pohištva, izmere oz. dimenzije ter ostale zahtevane karakteristike.
Za lažje branje shem priporočamo, da uporabite različne spletne brskalnike (npr. v spletnem brskalniku Mozila Firefox so sheme nejasne in podatki morda niso razvidni, medtem ko so v npr. Microsoft Edge in Google Chrome sheme izostrene z jasno ravzvidnimi podatki).
Celotna projektna doumentacija je na vpogled pri naročniku (potrebna predhodna najava).

Datum objave: 30.09.2020   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za obrazložitev:
-V postavki "Rušitvena dela" p.32 se tlakovce ruši in deponira na stalno deponijo.

-Postavka "Zemeljska dela" p.9 "Dobava in vgradnja betonskih tlakovcev (enak videz kot obstoječi), Polaganje tlakovcev je potrebno izvesti v ustrezno pripravljeno betonsko podlago. Stike posameznih elementov izvesti s fugiranjem. Vključno z vsemi betonskimi robniki, pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom."

-V PZI je navedeno, da se uporabi obstoječe tlakovce!?

Če se dobavi nove tlakovce prosim za tip tlakovca. Navedite tudi dolžinske metre betonskih robnikov, ki so omenjeni v postavki "Zemeljska dela" p.9.
Hvala.


ODGOVOR

v zvezi z betonskimi tlakovci je v projektu mišljeno, da obe dostopni poti iz betonskih tlakovcev ostaneta.
Odstranita se dela tik ob vhodnih podestih (to gre na deponijo in se nadomesti z novimi, enakega videza kot obstoječi kot npr. Semmelrock S tlakovec deb. 6 cm, + betonski robniki 9 m1), na stiku le-teh pa se obstoječe tlakovce pazljivo odstrani, shrani in položi nazaj.


Datum objave: 30.09.2020   14:44
VPRAŠANJE
Prosimo sporočite koliko je stikov med obstoječim in novim asfaltom v dolžinskih metrih.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
kot je navedeno RUŠENJE ZUNANJE UREDITVE, 33 Rušenje tlakovanja ob objektu - odrez asfalta z rezalko 165 m1.



Datum objave: 30.09.2020   14:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, da pri naslednjih postavkah navedete dolžino sidrane površine:
A-5- ZIDARSKA DELA
12 Dobava in vgradnja betona - izvedba zunanjih podestov, stopnic in klančin pri vhodih 1 in 2, vključno z armaturo in s sidranjem (vrtanje in lepljenje) armaturnih palic v obstoječo konstrukcijo. (sidra fi 8 na 25 cm, uvrtano, lepljeno z npr. Sika Anchorfix. m3 10,00

13 Dobava in vgradnja betona - izvedba poprej rušenega dela terase pri bivalnicah, vključno z armaturo in s sidranjem (vrtanje in lepljenje) armaturnih palic v obstoječo konstrukcijo. (sidra fi 8 na 25 cm, uvrtano, lepljeno z npr. Sika Anchorfix) m3 8,00

14 Dobava in vgradnja betona - izvedba poprej rušenega podpornega zidca skupaj s temeljem na J vogalu objekta, vključno z armaturo in s sidranjem (vrtanje in lepljenje) armaturnih palic v obstoječo konstrukcijo. (sidra fi 8 na 25 cm, uvrtano, lepljeno z npr. Sika Anchorfix) m3 1,00


ODGOVOR

Pozdravljeni,
dolžine sidranih površin:
- podesta vhoda 1 in 2: 26,4 m1
- terasa bivalnic 16,0 m1
- podporni zidec s temeljem 1,0 m1