Dosje javnega naročila 005661/2020
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi 1. in 2. poglavja programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.678,00 EUR

JN005661/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.09.2020
JN005661/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN005661/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.12.2020
JN005661/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005661/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lucija Ogrinc
lucija.ogrinc@gov.si
+38 614003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/367617/RD_objavljena.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20830
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi 1. in 2. poglavja programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027
Referenčna številka dokumenta: JN 17/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi 1. in 2. poglavja programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strokovna pomoč pri pripravi in izdelavi 1. in 2. poglavja programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Madžarska v obdobju 2021-2027
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost se bo financirala in izvajala iz sredstev Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020, iz Tehnične pomoči 1, iz proračunske postavke 153156 - Teritorialno sodelovanje 14-20-EU (50 %) in proračunske postavke 153157 - Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba (50 %). Projekt v NRP: Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020: 1541-15-0036.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2020   10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2020   15:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo, najpozneje do 30. 9. 2020 do 15:00, preko Portala javnih naročil odgovarjal samo na vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo in ne bo odgovarjal na komentarje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2020   13:05
Vprašanje prejeto 22. 9. 2020 ob 21:21

"Pozdravljeni,
zanima me, ali se lahko življenjepis za madžarskega ključnega strokovnjaka odda v madžarskem oz. angleškem jeziku?
Lep pozdrav!"

Odgovor v slovenskem jeziku:
Spoštovani,
"V skladu s točko 11.3.5 (Jezik ponudbe) razpisne dokumentacije morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, razen dokazila uradnih institucij (potrdila), ki so lahko predložena v tujem jeziku, iz česar je razvidno, da mora biti življenjepis za (npr. madžarskega) ključnega strokovnjaka predložen v slovenskem jeziku."

Question received on 22 September 2020 at 21:21

»Dear Sir/Madame
I am interested in whether a CV for a Hungarian key expert can be submitted in Hungarian or in English language?
Kind regards,«

Answer in English language:
»In accordance with point 11.3.5 (Language of the tender) of the tender documentation, all documents related to the tender have to be in Slovene language, except for documentary evidence of official institutions (certificates) which may be submitted in a foreign language, from which it is evident that the CV for a (e.g. Hungarian) key expert must be submitted in Slovene language.«


Vprašanje prejeto 22. 9. 2020 ob 21:28

"Pozdravljeni,
ali so lahko potrdila za reference predložena tudi v madžarskem oz. angleškem jeziku?
Lep pozdrav."

Odgovor v slovenskem jeziku:
"V skladu s točko 11.3.5 (Jezik ponudbe) razpisne dokumentacije morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, razen dokazila uradnih institucij (potrdila), ki so lahko predložena v tujem jeziku, iz česar je razvidno, da so potrdila za reference lahko predložena tudi v madžarskem ali angleškem jeziku. Opozarjamo vas, da je v drugem odstavku 11.3.5 točke razpisne dokumentacije tudi zapisano pojasnilo, da si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok."

Question received on 22 September 2020 at 21:28

»Dear Sir/Madame,
Can the certificates of references also be submitted in Hungarian or in English language?
Kind regards,«

Answer in English language:
»In accordance with point 11.3.5 (Language of the tender) of the tender documentation, all documents related to the tender have to be in Slovene language, except for documentary evidence of official institutions (certificates) which may be submitted in a foreign language, from which it is evident that certificates of references can also be submitted in Hungarian or English language. We would like to remind you that the second paragraph of point 11.3.5 of the tender documentation also contains an explanation, that the Contracting Authority reserves the right to require the tenderer to provide an official translation of the part of the tender that is not provided in Slovene language, who at its own expense shall officially translate it into Slovene language, if, when reviewing and evaluating the tenders, this deems necessary and sets an appropriate deadline for it.«


Datum objave: 24.09.2020   14:49
Vprašanja prejeta 23. 9. 2020 ob 13:10

" V točki 9.1.2 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti je zapisano:
Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje s pripravo strategij in/ali programov, financiranih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zadnjih petnajstih letih pred predložitvijo ponudbe z navedbo vsaj ene reference s pogodbeno vrednostjo vsaj 10.000,00 EUR brez DDV, pri čemer je bila pogodba sklenjena v zadevnem obdobju. Navedeni pogoj lahko ponudniki, ki sodelujejo v skupni ponudbi, izpolnjujejo kumulativno.

V točki 9.1.3 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost je kot pogoj za projektnega vodja zapisano: vodenje vsaj ene uspešno izvedene in zaključene storitve v zvezi s pripravo strategij in/ali programov, financiranih v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov s pogodbeno vrednostjo vsaj 5.000,00 EUR brez DDV v zadnjih petnajstih letih pred oddajo ponudbe.

Ali bo naročnik kot ustrezne reference za upravičenost do sodelovanja v smislu tehnične in poklicne zmogljivosti priznal tiste reference, s katerimi gospodarski subjekt ali projektni vodja izkaže ustrezne izkušnje pri pripravi strategij in/ali programov, ki se financirajo tudi v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)?

Ali je referenca za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko enaka referenci za kadrovske pogoje, ali sta potrebni dve različni referenci?

Ali bo naročnik kot ustrezne reference za upravičenost do sodelovanja gospodarskega subjekta in projektnega vodje priznal pripravo dela programa (implementacijska shema za prioriteto 1) sodelovanja V-A Madžarska Hrvaška?

Ali bo naročnik kot ustrezne reference za upravičenost do sodelovanja glede gospodarskega subjekta in projektnega vodje kot referenco priznal pripravo vsebinske strategije (na primer strategije turističnega razvoja nekega območja) financirane iz projekta v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov?

Ali bo sodelovanje izbranega ponudnika pri programiranju kakorkoli omejilo izvajalca pri prijavi na razpise tega programa?

V točki 11.3.5 Jezik ponudbe je zapisano: Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, razen dokazila uradnih institucij (potrdila), ki so lahko predložena v tujem jeziku.

Ali bo naročnik sprejel naslednje dokumente v angleškem jeziku:
- življenjepis ključnih strokovnjakov ali vodje projekta madžarskega ponudnika,
- dogovor ali pogodbo o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila med madžarskim in slovenskim soponudnikom,
- idejni načrt/opis metodologije dela."

Odgovori v slovenskem jeziku:

"1. Izkušnje pri pripravi strategij in/ali programov, ki se financirajo iz Instrumenta predpristopne pomoči bo naročnik upošteval kot ustrezne saj so ti programi del evropskih strukturnih skladov (IPA programi so del Interreg programov).

2. Referenca za dokazovanje izpolnjevanja pogoja za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti (iz točke 9.1.2 razpisne dokumentacije) tj. za gospodarski subjekt ne more biti enaka referenci za dokazovanje izpolnjevanja kadrovskega pogoja oziroma sposobnosti (iz točke 9.1.3 razpisne dokumentacije) tj. za kader npr. vodjo projekta. Predložiti je potrebno ločeni referenci, to pomeni da se predloži eno referenco za dokazovanje izpolnjevanja pogoja za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti in drugo referenco za dokazovanje izpolnjevanja kadrovskega pogoja oziroma sposobnosti (npr. za vodjo projekta).

3. Reference pri pripravi implementacijskih shem ali delov posameznih programov bo naročnik smatral kot ustrezne v primeru, da so bile izdelane v okviru priprave posameznega programa in ne v času izvajanja le-tega.

4. Reference s področja vsebinskih strategij financiranih iz projektov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, bo naročnik smatral kot ustrezne le v primeru kadar jih je ponudnik pripravil za naročnika, torej projektnega ali vodilnega partnerja, ki ni ista institucija kot ponudnik. Ponudniku mora torej referenco potrdi zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena odgovorna oseba referenčnega naročnika, za katerega je bila referenca (storitev) opravljena (kot navedeno na obrazcu št. 13 "Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka" razpisne dokumentacije) - torej naročnik storitve in ne projektni partner.

5. Izbrani ponudnik tega javnega naročila bo lahko konkuriral na kasnejša javna naročila (npr. vrednotenje programa) in javne razpise za pridobitev EU sredstev v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027, vendar bo moral zagotoviti, da oseba, ki bo nudila strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta, ne bo kasneje sodelovala pri izvedbi predmeta del v okviru novega javnega naročila (npr. ne bo vrednotila programa) oziroma ne bo neposredno sodelovala pri prijavi in/ali izvajanju projektov v okviru posameznega razpisa tega programa. Naročnik bo v zvezi z morebitnim novim/kasnejšim javnim naročilom oziroma prijavo na razpise zahteval, da ponudnik zagotovi nepristransko izvedbo vseh del.

6. V skladu s točko 11.3.5 (Jezik ponudbe) razpisne dokumentacije morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku, razen dokazila uradnih institucij (potrdila), ki so lahko predložena v tujem jeziku, iz česar je razvidno, da življenjepis ključnih strokovnjakov ali vodje projekta npr. madžarskega ponudnika, dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila med madžarskim in slovenskim soponudnikom, idejni načrt/opis metodologije ne morejo biti predloženi v angleškem jeziku in jih je potrebno predložiti v slovenskem jeziku."

Questions received on 23 September 2020 at 1:10 PM

»In point 9.1.2 Conditions concerning technical and professional capacity it is written:

Economic operator shall demonstrate experience with the preparation of strategies and/or programmes financed by the European Structural and Investment Funds within the last fifteen (15) years prior to the submission of the tender with at least one (1) reference with a contract value of at least EUR 10,000 (net of VAT) obtained in the specified period. A group of tenderers under a joint tender may fulfil the abovementioned condition cumulatively.

In point 9.1.3 Professional capacity is written as a condition for the project leader: leadership of at least one (1) successfully delivered service concerning the preparation of strategies and/or programmes funded by the European and Structural Investment Funds with a contract value of at least EUR 5,000/each (excluding VAT) in the last fifteen (15) years prior to the submission of the tender.

Will the contracting authority recognize as appropriate references for eligibility in terms of technical and professional capacity those references, by which the economic operator or project leader demonstrates relevant experience in preparation of strategies and/or programs also financed under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)?

Can the reference for cooperation in terms of technical and professional capacity be the same as the reference for profession capacity, or are two different references required?

Will the contracting authority recognize as appropriate the reference for the preparation of part of the programme (implementation scheme for priority 1) of the V-A Hungary-Croatia cooperation programme for the eligibility of the economic operator and the project leader under this tender?

Will the contracting authority recognize the preparation of a content/thematic strategy (for example, a tourism development strategy for an area) financed from a project under the European Structural and Investment Funds as an appropriate reference for eligibility for the economic operator and the project leader?

Will the participation of the selected bidder in programming in any way limit the bidder when applying for tenders under future programme?

In point 11.3.5 (Language of the tender) it is written: The tender procedure shall be conducted in Slovene language. All documents related to the tender have to be in Slovene language, except for documentary evidence of official institutions (certificates) which may be submitted in a foreign language.

Will the contracting authority accept in English language the following documents:
- curriculum vitae of key experts or project leader of the Hungarian bidder,
- agreement or contract on joint cooperation in the implementation of the public procurement between the Hungarian and Slovenian co-bidder,
- conceptual plan / description of the work methodology.«

Answers in English language:

»1. Experience in the preparation of strategies and/or programmes financed by the Instrument for Pre-Accession Assistance will be considered by the contracting authority as relevant, as these programmes are part of the European Structural Investment Funds (IPA programmes are part of the Interreg programmes).

2. Reference for proving the fulfillment of the condition for participation in terms of technical and professional capacity (from point 9.1.2 of the tender documentation), ie. for an economic operator, cannot be the same as the reference for proving the fulfillment of condition of the professional capacity (from point 9.1.3 of the tender documentation), ie. for staff e.g. leader. Separate references must be submitted, ie. one reference for proving the fulfillment of the condition for cooperation in terms of technical and professional capacity and another reference for proving the fulfillment of condition of the professional capacity (eg. for the project leader).

3. References in the preparation of implementation schemes or parts of individual programmes will be considered as appropriate by the contracting authority, if those were prepared within the timeframe of preparation of an individual programme and not at the time of its implementation.

4. References in the field of content/thematic strategies financed from projects under the European Structural and Investment Funds will be considered appropriate by the contracting authority only, if they have been prepared by the tenderer for the contracting authority, ie. a project or lead partner other than the tenderer. The reference must therefore be confirmed by the legal representative or the responsible person authorized by the legal representative of the reference contracting authority for which the reference (service) was performed (as stated on form No. 13 " Reference certificate of the key expert " of the tender documentation) ie. the Contracting Authority of the service and not the project partner.

5. The selected tenderer of this public procurement will be able to compete for subsequent public procurements (eg. programme evaluation) and public tenders for obtaining EU funds within the Interreg programme Slovenia-Hungary 2021-2027, but will have to ensure that the person who will provide professional assistance in the preparation of the programme document, will not later participate in the implementation of the works under the new public procurement (eg. will not evaluate the programme) or will not directly participate in the application and/or implementation of projects under each call for proposals under this programme. In connection with any new/subsequent public procurement or application for tenders, the Contracting Authority will request that the tenderer ensures the impartial execution of all works.

6. In accordance with point 11.3.5 (Language of the tender) of the tender documentation, all documents related to the tender have to be in Slovene language, except for documentary evidence of official institutions (certificates) which may be submitted in a foreign language, from which it is evident that the curriculum vitae of key experts or project leader e.g. Hungarian bidder, agreement or contract on joint cooperation in the implementation of the public procurement between the Hungarian and Slovene co-bidder, conceptual plan/description of the methodology cannot be submitted in English and must be submitted in Slovene language.«


Vprašanje prejeto 23. 9. 2020 ob 14:45

" Spoštovani,
zanima me, kdo v primeru, da je ključni strokovnjak opravljal storitev, ki jo uveljavljamo kot referenco, pri drugem delodajalcu, ki se ne prijavlja na razpis kot ponudnik, potrdi izvedbo referenčnega dela - naročnik storitve ali njegov takratni delodajalec?
Najlepša hvala in lep pozdrav,
Tatjana"

Odgovor v slovenskem jeziku:

" Referenco potrdi zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena odgovorna oseba referenčnega naročnika, za katerega je bila referenca (storitev) opravljena (kot navedeno na obrazcu št. 13 "Referenčno potrdilo ključnega strokovnjaka" razpisne dokumentacije) - torej naročnik storitve."

Question received on 23 September 2020 at 2:45 PM

»Dear Sir/Madame,

I would like to know who confirms the performance of the referenced work in the case that key expert that has performed the service, that we submit as a reference, was employed at that time by another employer, who does not apply for the tender as a bidder, the Contracting Auhority for which the service was performed or his employer at that time?

Thank you very much and best regards,

Tatjana «

Answer in English language:

» The reference has to be certified by the statutory representative or responsible person authorised by the legal representative of Contracting Authority, for which the reference (service) was performed (as indicated on Form No. 13" Reference certificate of the key expert "of the tender documentation).«