Dosje javnega naročila JN1845/2012
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN1845/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.02.2012
    JN1845/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 17. 2. 2012
Številka objave: JN1845/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Stanislav Dragar, SI-3320 VELENJE.
Tel. 038968280. Telefaks 038968240. E-pošta stanislav.dragar@guest.arnes.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.scv.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava PZI za projekt “Energetska sanacija ŠC Velenje“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo PZI za projekt “Energetska sanacija ŠC Velenje“
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71330000 (Razne inženirske storitve)
71200000 (Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Projekt za izvedbo (PZI), ki je predmet javnega naročila, bo izvajalec izdelal skladno z določili Zakona o graditv objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - UPB, 14/05-pop., - ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 - odl. US in 126/07) in določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08).
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 29. 2. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 29. 2. 2012
Čas: 11:00
Kraj: ŠC Velenje, Mala predavalnica Višje šole, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.scv.si/
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 2. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2012   21:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Projektna naloga je podana izjemno skromno in ne podaja potrebnih podatkov. Vsekakor je potrebno podati detajlnejši opis zahtev, saj v sedanjem obsegu lahko vodi do različnega tolmačenja obsega del.
2. Potrebno je definirati dela pod izrazom "energetsko upravljanje in monitoring", saj gre lahko za različen obseg (kaj se upravlja, kako in kaj se opazuje, npr. stopnja nadziranja pri razsvetljavi, ogrevanju...).
3. Kaj pomeni navedba "gradbeni nadzor" pri podani vsebini energetske sanacije?
4. Kaj pomeni "obnovljivi viri" pri podani vsebini energetske sanacije?
5. Ker iz razpisa ni znan obseg potrebnih del in obstoječe stanje, vas naprošamo za preverbo in potrditev, na osnovi česa so ovrednoteni kazalniki prihrankov in ocene investicije, predvsem pa, da so dosegljivi (saj pred izdelavo dokumentacije tega ni možno zagotoviti s strani ponudnikov).
6. Če je narejena preverba zahtevanih podatkov iz vprašanja št. 5, katera pravna ali fizična oseba je izdelala oceno. Prav tako v tem primeru naprošamo za objavo elaborata, študije, projekta.
7. Ali je preverbo kazalnikov in ocene investicije izdelalo podjetje, ki se lahko prijavi na predmetni razpis in je vnaprejznano, da ima potrebne reference? Zahteve so namreč v sedanjih gospodarskih razmerah (malo število razpisov in investicij) takšne, da omejujejo svobodno konkurenco.
Naprošamo za konkreten odgovor!
8. Dne 22.2.2012 je predviden obvezen ogled objektov. V razpisnem gradivu pa objavljate, da je možno najkasneje 7 dni pred iztekom roka oddaje ponudb podati vprašanja.
To pomeni, da potencialni ponudniki NIMAJO ČASA na osnovi ogleda podati vprašanje, s čimer je onemogočeno pridobivanje potrebnih pojasnil.
Zato je potrebno rok oddaje ponudbe podaljšati za vsaj 7 dni, da se ponudnikom omogoči korektna priprava ponudb.
9. Podana je ocena vrednosti min. 300.000 EUR. Predvidevamo, da je vrednost podana za investicijo in ne za vrednost projektne dokumentacije.
10. Pri referencah je podana zahteva, da je min. stopnja dokumentacije IDZ z oceno vrednosti prihrankov. Ali je zahteva za oceno vrednosti prihrankov podana tudi za PGD in PZI stopnjo dokumentacije? Naj poudarimo, da to ni običajen sestavni del projektne dokumentacije in da so podane zahteve takšne, da onemogočajo prijavo na razpis tudi ponudnikom z bogatimi izkušnjami in znanjem.
11. Priporočamo razširitev referenc tudi na objekte splošne rabe (upravni, pisarniški ipd), saj gre pri energetskih sanacijah za podoben obseg del. V nasprotnem primeru gre za izrazito omejevanje svobode konkurence.
12. Pri referencah ne razumemo, da so zahteve vezane samo na objekte energetske sanacije. Predlagamo, da seznam referenc razširite tudi na novogradnjo objektov, pri katerih so upoštevani pogoji energetsko varčnih objektov.
Pojasnilo: Referenca PZI projekta novogradnje ima zanesljivo vecjo težo kot referenca IDZ sanacije objekta.
13. Zaradi velikosti obsega razpisanih del je rok za pripravo ponudbe bistveno prekratek. Predlagamo podaljšanje za vsaj 7 dni, saj je pridobivanje potrditev referenc nekoliko daljši postopek od tega, ki ste ga namenili v sklopu razpisa.
14. Ali imate izdelano (znano, predvideno) oceno investicije?
15. Predvideni roki izdelave dokumentacije so smešno kratki glede na razpisan obseg del (posnetki, študije, nato dokumentacija).
16. Nenavadna je zahteva za gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi, da so imeli v zadnjih dveh poslovnih letih povprečni letni prihodek najmanj 50.000 EUR od prodaje blaga in storitev. Glede na število zahtevanih referenc in obseg potrebnih del je tako nizek prag smešen - in poraja dvom v resnost razpisa. Predlagamo bistveno povečanje praga kot zagotovilo, da bo izbran ponudnik strokovno in ekonomsko zmožen izdelati zahtevane projekte, saj bodo drugače ogrožena odobrena sredstva za energetsko sanacijo.


ODGOVOR:
1.
Organiziran je bil ogled objektov, kjer si je bilo možno ogledati obstoječe stanje vseh objektov, opreme in stavbega pohištva, ki je predmet energetske sanacije. Ključno je doseganje kazalcev, predvidenih v projektni nalogi. Strokovne podlage pa predvidevajo posege na okvirno naslednjih površinah zunanjega ovoja:
- sanacijo fasade v površini: cca. 6000m2,
- okna v površini cca. 2.820 m2,
- vrata v površini cca. 50 m2,
- podstrešje v površini 930 m2,
poleg tega pa še:
- menjavo svetil v skupnem številu cca. 2200,
- optimizacijo ogrevalnih sistemov, energetski monitoring, vgradnjo sistemov za prezračevanje in pohlajevanje, vključno z obnovljivimi viri za pripravo tople sanitarne vode (solarni sistemi ).

2.
Ključno pri energetskem monitoringu je spremljanje porabe in proizvodnje) energije in parametrov pomembnih za porabo energije (npr. kot so npr. vremenski podatki....) , ki vplivajo na doseganje kazalcev. Izdelava projekta za monitoring ni predmet razpisa, saj bo naročnik za preverjanje kazalcev pridobil izvajalca, ki ne bo povezan s izdelovalcem projektne dokumentacije. Predmet izdelave PZI je zasnova upravljanja elektro in strojnih naprav, kjer je to smiselno (gospodarno in v finančnih okvirih) ter bo pomenilo ustrezen prispevek k doseganju predvidenih kazalcev.

3.
Postavka “gradben nadzor” pomeni upravičene stroške v okviru vsebine energetske sanacije. Gradbenega nadzora oziroma nadzora gradnje po zakonu o graditvi objektov ne ponuja izvajalec po tej pogodbi, temveč ga bo naročnik izbral v ločenem postopku.
Ponudba mora zajemati projektantski nadzor, ki ga bo v okviru cene moral izpolnjevati izvajalec po tej pogodbi. Predvideno je število obiskov oz., da bodo vsaj 1 x tedensko na gradbišču strokovnjaki posameznih strok (gradbeni, strojni in elektro projektant), v času velike intenzivnosti izvedbe del pa tudi 2 x na teden.

4.
Obnovljivi viri so predvideni za pripravo tople sanitarne vode, predvidoma iz sončnih kolektorjev.

5.
Izhodišča za izračun so podana v odgovoru 1. Naročnik ima med zaposlenimi tudi strokovnjake s področij, ki so predmet obravnave, po potrebi pa bo angažiral zunanje izvajalce za spremljanje investicije. Ponudniki bodo v naročniku morali v fazi projektiranja predstaviti predloge ukrepov s oceno stroškov in predvidenimi prihranki, ki bodo morali biti strokovno utemeljeni.

6.
Obstoječe stanje si lahko ponudniki ogledajo na terenu. Eksaktna dokumentacija naročnikom na katero bi se lahko ponudniki sklicevali pri izračunih in nadaljnjem projektiranju, ponudnikom ni na voljo, saj je odgovornost izvajalca, da v okviru PZI izračuna verodostojne informacije, ne pa se da se sklicuje na preliminarne dokumente. Predmet oddaje naročila so tudi detaljni posnetek obstoječega stanja in ostale študije oz. elaborati

7.
Kazalci in ocene investicije, ki so opredeljene v odgovoru prvi točki so dane s strani naročnika, predmet razpisa pa je izdelava PZI in pripadajoče dokumentacije, ki bodo navedene vrednosti dosegale. Naročnik ne razpolaga s podatkom o številu referenc ponudnikov na trgu. Dejstvo pa je, da je po podatkih Ministrstva za šolstvo bilo v letu 2011 izdelanih preko 40 projektnih dokumentacij za energetsko sanacijo izobraževalnih (srednješolskih) objektov. Če temu prištejemo še prijave za energetsko sanacijo za nizkoenergijske in pasivne javne objekte (med drugim tudi za izobraževalne) na EKO sklad, ki zahteva izračune po metodologiji PHPP’07, naročnik pa temu enakovredno skladno z razpisno dokumentacijo upošteva tudi projekte z izračuni po pravilniku “PURES”, je ta številka še bistveno višja.

8.
Rok za oddajo ponudb se ne spremeni. Pripomba se delno upošteva. Ponudnik bo upošteval vsa vprašanja, ki so bila podana na ogledu:
Podana vprašanja na ogledu:
a. Ali je zahtevana študija požarne varnosti skladno z določili ZGO-ja in Pravilnika o projektni dokumentaciji?
ODGOVOR: Ponudniki morajo zahteve požarne varnosti obravnavati celovito glede na veljavno zakonodajo.
b. Ali je predvideno mehansko prezračevanje skupnih prostorov (avl) glede na veljavne predpise?
ODGOVOR: Prostori, ki bodo predmet obravnave morajo biti prezračevani mehansko z ustrezno rekuperacijo. Na osnovi projektantske ocene iz projektne dokumentacije in glede na razpoložljiva sredstva je možno, da bo naročnik izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del opravljal v več fazah.

9.
Da, minimalna vrednost je zahtevana za celotno investicijo izvedbe energetske sanacije in ne zgolj za vrednost projektne dokumentacije.

10.
Izračun prihrankov, ki izhajajo iz izdelane projektne dokumentacije je eden bistvenih elementov oz. zahtev, ki jih je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati. Iz tega razloga smo zahtevali, da bo iz referenc izhajalo, da ima projektant izkušnje pri izdelavi projektne dokumentacije in izračuna prihrankov, ki so na podlagi izvedenih ukrepov, kot so bili izdelani v dokumentaciji, in so tudi številčno ovrednoteni.

11.
Šolski objekti (kot ustrezne se po Enotni klasifikaciji objektov štejejo javne stavbe, ki so Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo in Stavbe za šport namenjene vzgoji in izobraževanju), imajo določeno specifiko, ki jo morajo projektanti pri načrtovanju poznati. To so predvsem: nezasedenost objekta v določenih obdobjih leta, ki so potrebe po energiji manjše; hkrati pa je določena dela možno opravljati samo v tistem časovnem obdobju, robustnost izvedbe izpostavljene opreme in materialov, ki morajo biti prilagojeni šolski uporabi; spremenljivo število oseb v prostoru in urna migracija oseb med prostori in temu prilagojene instalacije.

12.
Energetska sanacija obstoječih objektov zahteva poznavanje problematike pristopa k projektiranju obstoječih stavb, še posebej v primerih, ko ni na voljo ustrezne dokuementacije.

13.
Rok oddaje ponudb izhaja iz terminskega plana naročnika je vezan na nadaljnje aktivnosti, pri čemer je upoštevan finančno terminski plan sofinancerja za porabo sredstev v letošnjem letu.

14.
Skupna ocenjena vrednost investicije ne sme presegati je 2.374.796 EUR

15.
Rok oddaje ponudb izhaja iz terminskega plana naročnika je vezan na nadaljnje aktivnosti, pri čemer je upoštevan finančno terminski plan sofinancerja za porabo sredstev v letošnjem letu. Za naročnika je pomembno, da je izvajalec sposoben storitev izvesti v predpisanem roku.

16.
Naročnik ocenjuje navedeno vrednost za primerno.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2012   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. V razpisni dokumentaciji v poglavju 2.2. navajate, da mora ponudnik izpolnjevat pogoje z predložitvijo referenc, ki so izdelane na osnovi programa PHPP'07 - PHPP (Pasive house Planning Project), ki je program, ki omogoca vnaprej izracunati toplotne potrebe in izgube, energetsko bilanco in nacrtovanje prezracevanja.
Veljavna zakonodaje v Republiki Sloveniji ter pravlinika PURES-2, na podlagi tehnične smernice za graditev TSG-1-004 določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev iz pravilnika, ki določa metodologijo izračuna energijskih lastnosti stavbe je edini pogoj, ki ga naročnik sme navajati pri pogojih projektiranja. PHPP07 je programska oprema je ciljno usmerjeno orodje za projektiranje pasivnih hiš.

http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm

Kot ponudnik zahtevamo, da spremenite kriterij, ki navaja uporabo ciljno določene programske opreme za zahtevane reference. Naročnik mora spoštovati načelo zagotavljanja konkurenčnosti. Naročnik na podlagi 7.člena ZJN-2 ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače. ker pogoji kar pa kaže na to da dajete prednost tujim ponudnikom.

V kolikor kriterija, ki navaja izdelavo referenčnih projektov na osnovi programa PHPP'07 - PHPP ne boste preklicalii, bomo primorani vložiti pritožbo na razpisne pogoje !
ODGOVOR:
Naročnik v poglavju XII. EKONOMSKO-FINANCNA, TEHNICNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST, podpoglavju 2.2 Reference strokovnega kadra navaja, da se kot ustrezna referenca šteje tako referenca, ki je izdelana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 9/2008, s spremembami), kakor tudi referenca, ki je izdelana na osnovi programa PHPP'07 - PHPP (Pasive house Planning Project). V kolikor imajo ponudniki zadostno število referenc, ki so izdelane v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah je to ustrezno. Uporaba PHPP'07 ne pomeni omejevanja, temveč daje dodatno možnost tistim, ki so opravljali natančnejše izračune za energetsko še bolj učinkovitih pasivnih stavb.

Datum objave: 23.02.2012   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Naročnik navaja, da ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev priložiti reference, da je v obdobju 3 let pred objavo tega narocila na Portalu javnih narocil izdelal najmanj 8 projektov projektne dokumentacije, in sicer najmanj Idejne zasnove (v nadaljevanju IDZ), za energetske sanacije javnih izobraževalnih objektov, kot so
fakultete, inštituti, šole, vrtci, šolske telovadnice

Glede na navedeno, da se pogoj za reference sklicoje na "energetske sanacije javnih izobraževalnih objektov" nas zanima ali se štejejo kot ustrezne reference tudi "rekonstrukcije javnih izobraževalnih objektov" v sklopu katere je prav tako izdelana energetska obnova po veljavnih predpisih ZGO-1 in PURES-a z izdelavo vseh potrebnih elaboratov o toplotnih karakteristikah in prezračevanju stavbe, kar je obsežnejši, zahtevnejši in kompleksnejši projekt kot zgolj energetska sanacija?

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Navedena referenca je ustrezna.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2012   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji naročnik zahteva kot reference "javno izobraževalno objekte".
Ugotavljamo, da definicija namembnosti objekta ni v skladu z 6. členom Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03). Objekt bi bilo možno v skladu z metodologijo uvrstiti v kategorijo: 1263 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Sme ponudnik priglasiti tudi druge javne objekte objekte ko naprimer:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane ?ODGOVOR:
Kot ustrezne se po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena štejejo javne stavbe, ki so Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo in Stavbe za šport namenjene vzgoji in izobraževanju.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2012   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na podlagi Navodil Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami z dne 20/07/2011 objavljenimi dne 22/07/2011, vas prosimo, da podate ocenjeno vrednost naročila, izračunane po metodi za izračun ocenjene vrednosti, ki jo določa zakon, ki ureja javno naročanje.

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je bil že objavljen.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2012   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v točki 2.1 Reference ponudnika ste napisali, da vrednost posamezne reference ne sme znašati manj kot 300.000 EUR brez DDV. Če prav razumemo je tukaj mišljena investicijska vrednost objekta?

Hvala!

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je bil že objavljen.

Lep pozdrav!