Dosje javnega naročila 005940/2020
Naročnik: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Odprti postopek

JN005940/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.09.2020
JN005940/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN005940/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN005940/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2020
JN005940/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2020
JN005940/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2021
JN005940/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005940/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI031
Murska Sobota
Slovenija
zlatka.lebar@guest.arnes.si
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450
+386 25371691

Internetni naslovi
http://www.szs-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/368896/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21057
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvidena novogradnja telovadnice kot prizidek k obstoječi Srednji zdravstveni šoli in bo namenjena uporabi dijakov Srednje zdravstvene šole in Biotehniške šole Rakičan. V okviru gradnje se bo dozidal in rekonstruiral tudi vhodni nadstrešek srednje šole z vhodno avlo, sanitarni sklopi s pomožnimi prostori na stiku obstoječega in novega objekta, na vzhodnem delu obstoječe šole pa se bosta dozidala še učilnica in jedilnica. Gradnja bo obsegala tudi zunanjo ureditev vhodnega trga pred šolo, parkirišča ter vhodnega trga v telovadnico ter ureditev zunanjih športnih površin šole.
Gradnja je načrtovana kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami javnega poziva Eko sklada JP 56SUB-LSRS17 za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Samo sklop 1.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - objekt (telovadnica) z zunanjo ureditvijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvidena novogradnja telovadnice kot prizidek k obstoječi Srednji zdravstveni šoli in bo namenjena uporabi dijakov Srednje zdravstvene šole in Biotehniške šole Rakičan. V okviru gradnje se bo dozidal in rekonstruiral tudi vhodni nadstrešek srednje šole z vhodno avlo, sanitarni sklopi s pomožnimi prostori na stiku obstoječega in novega objekta, na vzhodnem delu obstoječe šole pa se bosta dozidala še učilnica in jedilnica. Gradnja bo obsegala tudi zunanjo ureditev vhodnega trga pred šolo, parkirišča ter vhodnega trga v telovadnico.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.11.2020
Konec: 09.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 - zunanja športna igrišča.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvidena izvedba zunanjih športnih igrišč.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.11.2020
Konec: 09.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2020   13:02
VPRAŠANJE
Naročnikoma prosimo za objavo tehnične dokumentacije in popisov.

ODGOVOR
Popisi in tehnična dokumentacija bo objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 03.10.2020   16:30
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo natančne spletne strani za dostop do projektne dokumentacije in popisov.

ODGOVOR
Dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu http://www.szsms.si/javno-narocilo/Datum objave: 03.10.2020   16:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da roke v razpisni dokumentaciji, obvestilu o javnem naročilu in sistemu e-JN ustrezno uskladite v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Naročnik, kot to določa 74. člen ZJN-3, pri določanju rokov za prejem ponudb pri odprtem postopku ne sme posegati v minimalne roke iz 40. člena ZJN-3.
Izvedba javnega naročila mimo predpisanega načina predstavlja kršitev načela transparentnosti in je lahko razlog za uvedbo revizijskega postopka.


ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnikoma prosimo za objavo tehnične dokumentacije in popisov!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu http://www.szsms.si/javno-narocilo/

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V okviru tč.2.8. določate naslednje: » Ponudnik mora imenovati vodjo gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z veljavno zakonodajo in ki je v zadnjih osmih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel vsaj dve (2) referenčni deli, pri katerih je prevzel funkcijo vodje gradnje oziroma odgovornega vodje
del pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije stavbe splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126) v vrednosti 3.000.000,00 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo).« Iz navedenega sledi, da moramo za eno osebo (svojega vodjo del ) izkazati dve referenčni deli oziroma da ena oseba mora biti nosilec dveh referenc.

V slovenskem gradbenem prostoru je splošno znano, da se je v zadnjem obdobju gradilo relativno malo stavb splošnega družbenega pomena, še posebej pa je posledično težavno ali ima ena oseba po dve referenci za izgradnjo stavb splošnega družbenega pomena. V družbi razpolagamo z mladim in perspektivnim kadrom od katerih jih ima kar nekaj potrjene reference za novogradnje ali rekonstrukcije stavb splošnega družbenega pomena (klasifikacija CC-SI 126) v vrednosti 3.000.000,00 EUR brez DDV, vendar jih ima vsak posameznik po eno referenco in ne dve, kot v okviru razpisne dokumentacije zahtevate. Dejstvo je, da je dovolj, da vodja dela svojo usposobljenost izkaže z eno referenco. Ko pa ta z referenco razpolaga, se ga mora šteti kot ustrezno usposobljenega. Povečevanje zahtev v okviru razpisne dokumentacije v smeri, da ena in ista oseba mora izkazati dve, tri ali več referenc je brez potrebe in predstavlja nesorazmerno zahtevo naročnika, še posebej, ker tehnološka ali gradbena kompleksnost oz. težavnost izvedbe tega objekta ni takšna, da bi narekovala tako strogo zahtevo. Laično povedano, ko je posamezni vodja del imetnik referenc za posamezno delo, se šteje, da je usposobljen in zmožen voditi gradnjo istovrstnih objektov in je nesmiselno, da mora z novo referenco še enkrat izkazovati sicer že potrjeno dejstvo (usposobljenost za izvedbo zahtevanih del). Dvakratno ali večkratno dokazovanje enega in istega dejstva (t.j. usposobljenosti za izvedbo zahtevanih del) in tudi pravno nedosledno in nedopustno. Menimo celo, da navedena zahteva nasprotuje temeljnim načelom konkurenčnosti in omejuje zakonit konkurenčen nastop na javnem naročilu večjemu številu ponudnikov. Zahteva naročnika nasprotuje tudi bistvenim načelom javnega naročanja, ne samo načelu konkurenčnosti, ampak tudi načelu sorazmernosti in transparentnosti. Glede ne dejstvo poznanega lokalnega okolja se je potrebno nujno vprašati ali morda naročnik s to zahtevo ne perferira točno določenega lokalnega izvajalca, ki pa ima tesne povezave s politično strujo, ki prevladuje pri naročniku.

Pozivamo naročnika, da omogoči tudi drugim gradbenim podjetjem nastop na javnem naročilu na način, da navedeno zahtevo iz razpisne dokumentacije črta oziroma jo spremeni v smeri, da mora vodja del izkazati eno referenco (in ne dve) z zahtevanega področje.

V primeru, če naročnik razpisne dokumentacije ne bo spremenil napovedujemo vložitev revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo naročnika.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik referenčnih in kadrovskih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti več kot sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročanja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošam za objavo popisa del.

Hvala in lp

ODGOVOR
Dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu http://www.szsms.si/javno-narocilo/

VPRAŠANJE
Glede na zelo kratek rok za oddajo ponudbe in da popisov še vedno niste objavili, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Dokumentacija je že od objave dostopna na spletnem naslovu http://www.szsms.si/javno-narocilo/
Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu objavljene razpisne dokumentacije ugotavljamo, da naročnik želi od zainteresiranih ponudnikov ponudbe "ključ v roke" (v 4. člen predlaganega besedila pogodbe).

Naročnik danes 28.09.2020 do 15:00 še ni objavil in posredoval ponudnikom vse dokumentacije, ki je potrebna in obvezna za izdelavo ponudbe "na ključ" zato prosimo, da nemudoma objavi kompletno razpisno dokumentacijo PZI dokumentacijo z armaturnimi načrti, shemami, vsemi potrebnimi elaborati, geotehničino poročilo , gradbeno dovoljenje, vsa soglasja soglasodajalcev itd...

Poleg tega zahtevamo, da naročnik omogoči ponudnikom primeren čas za preučitev te - še ne objavljene - razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij naročila in podaljša rok za oddajo ponudb najmanj za 30 delovnih dni od dneva objave dodatne dokumentacije, saj trenutni rok oddaje ni sorazmeren glede na obseg naročila.

Za upoštevanja se naročniku zahvaljujemo.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Dokumentacija je že od objave dostopna na spletnem naslovu http://www.szsms.si/javno-narocilo/Datum objave: 03.10.2020   16:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo za podlajšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 14 dni saj je ponudba zelo obsežna in je priprava konkurenčnih ponudb v tako kratkem času praktično nemogoča. Ne razumemo naročnika, zakaj je podal tako kratek rok za pripravo ponudb, če želi pridobiti kar se da veliko konkurenčnih ponudb. Edina možna razlaga je ta, da naročnik nekoga preferira pri oddaji ponudbe, kateri je že predčasno prejel razpisno dokumentacijo in tako v miru pripravil svojo ponudbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 03.10.2020   16:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot naročnika vas ponovno pozivamo, da predmetno javno naročilo izvedete v skladu drugim odstavkom 40. ter prvim odstavkom 74. člena Zakona o javnem naročanju in temu ustrezno prilagodite roke za sprejem ponudb.

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na velik obseg ponudbe, vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 1 teden.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi neobičajno kratkega roka za komunikacijo z javnim naročnikom, ki poteče danes 01.10.2020 ob 10:00 in neustrezno postavljenega roka za oddajo ponudb, kateri zaradi načina oddaje naročila "ključ v roke" ponudnikom ne omogoča seznanitve z tehničnimi specifikacijami predmeta naročila, v takšni meri, da bi lahko pravočasno pripravili pravilne in popolne ponudbe , zahtevamo od naročnika da nemudoma podaljšanja oba roka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Naročnik mora ponudnikom zagotoviti, da se lahko seznanijo in v dialogu z naročnikom razjasnijo tehnične specifikacije predmeta naročila. Naročnik je za predmetno naročilo objavil tehnične specifikacije šele 28.09.2010, tako da se ponudniki ne morejo seznaniti z vsemi podrobnostmi in/-ali nejasnostmi v zvezi z naročilom.

Zahtevamo podaljšanja obeh rokov sicer vlagamo revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi kratkega roka, vas pozivamo, da podaljšate rok oddaje ponudbe.

Lp

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da zaradi zahtevnosti projekta podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za tri tedne.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Menimo, da mora naročnik ponudnikom omogočiti pripravo kvalitetnih ponudb, kar pa je v tem primeru praktično nemogoče. Poleg tega je verjetno tudi naročnikov cilj, da pridobi čimveč kvalitetnih in konkurenčnih ponudb. Glede na zahteve po referenčnih pogojih gre za večjo telovadnico, česar pa seveda ne moremo vedeti, ker popisi in projekti še niso objavljeni. Zahtevamo, da naročnik upošteva roke trajanja razpisa, ki so zakonsko določeni ter podaljša rok za oddajo ponudbe in rok za zastavljanje vprašanj.

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 03.10.2020   16:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik ni spoštoval zakona in je v razpisni dokumentaciji ponudnikom -ne upoštevaje predmet in vrsto javnega naročila - določil nesorazmeren in prekratek rok za pripravo popolne in pravilne ponudb , po sistemu "ključ v roke" .

Zahtevamo, da naročnik spoštuje zakon in zainteresiranim ponudnikom določi nov rok za oddajo ponudb, ki ne bo krajši kot 30 dni od dneva objave tehničnih specifikacij, torej šteto od včeraj 29.09.2020.

V slučaju neupoštevanja , bomo vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 03.10.2020   16:35
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka do 26.10.2020.

Lp

ODGOVOR
Postavljen rok za odpiranje ponudb je v celoti skladen z veljavno zakonodajo, saj šesti odstavek 40. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik ne glede na drugi odstavek tega člena za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (kar je primer v konkretnem javnem naročilu), določi krajši rok za prejem ponudb. Naročnik bo sicer ob upoštevanju želje po zagotovitvi čim širšega kroga ponudnikov podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 03.10.2020   16:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo da podaljšate rok za postavljanje vprašanj, objava JN je bila 28.9.2020,
oddaja ponudbe pa je 12.10.2020.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da čimprej odgovorite na zastavljena vprašanja, še preden se portal zapre.

ODGOVOR
Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku.Datum objave: 07.10.2020   16:45
Naročnik pojasnjuje, da bo rok za oddajo ponudb podaljšan do 26.10.2020 ob 10:00.

Datum objave: 11.10.2020   09:33
Naročnik pojasnjuje, da je pravilni spletni naslov www.szsms.si.

Datum objave: 15.10.2020   11:32
Naročnik pojasnjuje, da je pravilna zahteva glede veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe 31.12.2020.

Datum objave: 15.10.2020   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na vzorcu menične izjave za resnost ponudbe piše: »Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno 31.12.2020.«, medtem pa je na str. 8 razpisen dokumentacije napisano, da mora biti menična izjava veljavna za čas veljavnosti ponudbe, tj. 120 dni.

Naročnika prosimo za pojasnilo, kateri datum veljavnosti navedemo v menični izjavi.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pravilna zahteva glede veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe 31.12.2020.Datum objave: 23.10.2020   10:18
VPRAŠANJE
POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN f28858588961260830118588090277822401
Datum oddaje vprasanja: 30.09.2020 16:31
Vprašanje se nanaša na objavo: JN005940/2020-B01 - Novogradnja-prizidava športnega
objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota - telovadnica Srednja zdravstvena šola
Murska Sobota, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. iz dne 28.09.2020

Spoštovani Naročnik,
Tudi mi, ponudniki smo preprosto samo ljudje, če ne odgovarjate, ker so vam nejasna zastavljena vprašanja, mi vam postavljamo vprašanja, ker je nam nejasna ali neskladna razpisna dokumentacija.
Med drugimi je ta zahteva; Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.

Zato nam prosimo, razložite, kako naj preverimo, če ste zaklenili vse popise s prednastavljenimi formulami (razen celic za vnos cen) brez poseganja v dokumente? Morebitne napake v zaklenjenih formulah lahko le vi preverite in pričakovano odpravite.
Hvala

ODGOVOR
Dejstvo je, da do napak lahko pride tako pri pripravi dokumentov, kot pri vnosu podatkov. Ustreznost izračunov je pripravljavec dokumentacije preveril. Kljub temu pa se ne izključuje možnosti napake in v kolikor jo ponudnik ugotovi je neskladnosti ponudnik dolžan javiti pred oddajo ponudbe. Vrednosti iz predane predloge zaklenjenih celic lahko ponudnik enostavno s kopiranjem stolpcev prenese v nov dokument in z nastavitvijo formul v novem dokumentu hitro preveri ustreznost izračunaDatum objave: 23.10.2020   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V datoteko predračuna 03 SKLOP B - RAKICAN_PZI_akka_SADILNA_IN_SETVENA_DELA_2019-07-12_Popis del_zaklenjeno.xlsx
ni možno vpisati cene v modro obarvane celice. Prosim da odklenete celice in objavite popravljen popis.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponovno smo preverili datoteko predračuna in ugotavljamo, da je vnos v obrazec mogoč. Morebitna težava ponudnika je lahko v Excelu vključen »Zaščiten pogled«, ki onemogoča vnos (v Excelu je potrebno klikniti »Omogoči urejanje«).

VPRAŠANJE
Spoštovani
Naročnika prosimo za pojasnilo ali so pri spodaj navedeni postavki pravilno določene merske enote (pri opečnih stenah deb.9 cm v m2, pri vseh ostalih m3)


1. FAZA_TELOVADNICA/II.Odstranitvena in rušitvena dela

3. Rušenje obstoječih predelnih zidanih sten skupaj z ometom in oblogami.
OP.: v ceni zajeti tudi rušitev AB vezi in preklad!

a. opečne stene deb. 9 cm m2 11,20
b. opečne stene deb. 15 cm m3 25,50
c. opečne stene deb. 33 cm m3 1,10
d. opečne stene deb. 45 cm m3 2,80

Hvala

ODGOVOR
Merske enote so določene pravilno - rušitve sten do debeline 9 cm v m2, večje debeline v m3

VPRAŠANJE
Vas lepo prosimo, da odgovorite na vprašanja preden se zapre portal, da bomo v primeru nejasnosti lahko še kaj vprašali. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku, oziroma bo ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe je 31.12.2020, kot ste navedli na menični izjavi?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravljen obrazec.

VPRAŠANJE

V popisu opreme je pri teleskopski tribuni zahtevi navedeno, da ponudnik mora dokazovati skladnost tribune z SIST EN 60204-1 s certifikatom pri ponudbi.
Naročnika sprašujemo oz. prosimo za spremembo te zahteve, saj proizvajalec teleskopske tribune lahko navedeno dokazilo o skladnosti lahko dobi šele po koncu montaže in priklopa motorja in tribune na objektu, ko izvede tudi vse zakonske meritve. Torej, kot proizvajalec ob zaključku izda izjavo o skladnosti, ki jo kot proizvajalec strojev in naprav mora tudi zakonsko priložiti, priloži še vse standarde za elektromotorje, ki so uporabljeni pri tribunah ter po koncu montaže in priklope motorja, izvede še potrebne meritve na objektu, ki so osnova za izdajo takega dokument. Tako se dobi za dotično tribuno povsem točne podatke o meritvah in ne neke splošne. Taka je tudi praksa v drugih državah Evropske unije. Konec koncev tribune niso naprave, ki imajo vgrajene krmilnike ali da bi imele vgrajene komplekse elektro naprave. Tribune imajo vgrajen elektromotor, ki odpira ali zapira tribune. Le ta pa je priklopljen na napajanja in se ga krmili preko krmilne konzole. Na koncu se izvede še pregled delovne opreme (v tem primeru tribune) iz strani zunanje, neodvisne institucije, odgovorne za varstvo pri delu in požarno varnost, ki pregleda in preizkusi delovno premo ter izdala Zapisnik o pregledu in preizkusu delovne opreme v katerem bi tudi upoštevala zahteve standarda SIST EN 60204-1:2018.
- Postopek pregleda in preizkusa delovne opreme neodvisne zunanje institucije bi bil izveden po postopku, ki je natančno opisan v organizacijskem predpisu izvajalca preiskave OP 4 Pregled in preizkus delovne opreme. In bi zajemal tudi Pregled delovne opreme opravljen po naslednjih korakih:
o ustreznost dokumentacije,
o ustreznost in brezhibnost električne opreme,
o izgled in trdnost konstrukcijskih delov,
o krmilni sistemi,
o delovanje varnostnih naprav,
o obrabljenost gibljivih delov,
o ustreznost uporabe in vzdrževanja,
o ustreznost označb in opozoril.
- Pri tem bi se neodvisna zunanja institucija naslanjala na:
o Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011),
o Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.list RS št. 101/04),
o Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10),
o Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št.75/08, 66/10, 17/11 ZTZPUS-1 in 74/11),
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS št. 89/99, 39/05),
o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99),
o Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št.41/09,2/12 in 61/17 GZ),
o Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05),
o SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev Električna oprema strojev Osnovne zahteve.
o SIST EN ISO 12100-1:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 1. Del: osnovna terminologija, metodologija.
o SIST EN ISO 12100-2:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 2. Del: tehnična načela.

V sled navedenega naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo o dokazilu oz. certifikatu skladnosti SIST EN 60204-1 pri ponudbi oz. dopusti, da zgoraj naveden postopek ponudnik izvede skladno z zakonskimi določbami po zaključku del in pridobi ustrezne dokumente za izdajo izjave o skladnosti z zahtevanimi in zakonskimi določbami.

ODGOVOR
Popis del je spremenjen, spremeni se opis tlakarskih del točka b.1, gre za prostore, kjer ni potreben športni pod
Brušenje novega estriha, nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP ali enakovredno, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM ali enakovredno (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3.0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%).
Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Taraflex SURFACE ali enakovredno; enostavna za čiščenje in vzdrževanje, površinska obdelava na otip ne sme biti hrapava, zaščitni sloj, ki ne potrebuje dodatnega premazovanja, sistem površinskih slojev, ki zagotovitev max. elastičnosti in odpornosti površine, površina permanentno antibakteriološko in antifungicidno obdelana, skupna debelina EN 428 2.0mm, skupna teža EN 430 2.9kg/m2, dolžina rol poljubna, širina rol EN 426 min. 1.5m, koeficient drsnosti EN 13036-4 80 - 110, abrazija EN ISO 5470-1 350, odpornost na vtisovanje EN 1516 0.5, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl s1, protizdrsnost min R9.
Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic ali enakovredno, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti.
Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 10cm.
Barva in tekstura talne obloge se mora ujemati s tlakom vadbenega prostora PB - tlak T2


VPRAŠANJE

Spoštovani
Na menični izjavi piše: "Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne 31.12.2020." Ali to drži?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravljen obrazec.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali SKLOP C vključimo v ponudbo.
V obrazcu za ponudbo je v rekapitulaciji samo SKLOP A in SKLOP B.
K kateremu sklopu prištejemo SKLOP C?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A. Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika pozivamo, da iz vzorca pogodbe izbriše naslednje določilo oz. ga ustrezno korigira
(6. člen):
"Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal,
način temeljenja obstoječega objekta, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela
izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z
naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali
izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote."

Naročnik namreč ne sme prenesti bremena nepredvidenih pogojev za delo, predvsem pa
nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije na izvajalca!

ODGOVOR
Naročnik določil vzorca pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
v popisu tlakarskih del, pod točko 1; b2 - Tlak v vadbenem prostoru, so specificirane zahteve zelo natančno in porajajo sum, na favoriziranje samo enega ponudnika., to je Pulastic. Omenjene zahteve so predpisane v standardu EN 14904: 2006, iz 01-julij-2006 : Podloge za športne dejavnosti-Notranje podloge za večnamensko uporabo-Specifikacije.
Prosim, da popis omejite na zahteve skladne s tem standardom, ne pa še z dodanimi dodatnimi zahtevami, katere se ne sovpadajo s standardom za športne pode: EN14904.

Zahtevam, da popis spremenite skladno s standardom za športne podloge, na način:
0.9cm športni tlak, brezšivna delnoelastična talna obloga, certifikati: FIBA, IHF, BWF, večnamenska uporaba, standard 9001, ISO 14001 in ISO 26000, skladen z EN 14904.
* lahko podate še zahtevo po:
- blaženju udarcev 20% ali več EN 14808: 2005
- požarni razred Bfl-S1 ali bolje
- brez topil in težkih kovin

Vse ostale zahteve niso skladne z zahtevami standardov za športne pode.
Hvala


ODGOVOR
Popis del je spremenjen, spremeni se opis tlakarskih del točka b.1, gre za prostore, kjer ni potreben športni pod.

VPRAŠANJE
V poglavju IX. Vgrajena športna oprema in naprave dvorane je v splošnih zahtevah navedeno:
Certifikati oz. dokazila o skladnosti nudene opreme z veljavnimi standardi, ki so navedeni v popisu opreme.
Ponudnik bo zahtevana dokazila moral predložiti v pregled in potrditev naročniku pred izvedbo del.

V popisu opreme, pa so te zahteve navedene, da ponudnik mora predložiti dokazila že ob oddaji ponudbe.

V izogib različnemu tolmačenju oz. nejasnosti in kasnejših zapletih, naročnika prosimo, da še enkrat potrdi, da bo vsa zahtevana dokazila o skladnosti z zahtevanimi standardi opreme, izbrani ponudnik moral dokazovati pred podpisom pogodbe oz. pred izvedbo del, kot je napisano v splošnem delu poglavja.


ODGOVOR
Ponudnik bo zahtevana dokazila moral predložiti v pregled in potrditev naročniku pred izvedbo del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V tlakarskih delih, pod točko 1; b1, ter točka 2; a1, so zahtevani certifikati za športne pode, kar pa hodniki, stopnišča in podesti to niso. Prosim, da vse zahteve ki se nanašajo na športne pode umaknete - izbrišete iz popisa, se pravi izbris: FIVB, FIBA, IHF, BWF, blaženje udarcev, navpična deformacija, Sijaj, odpornost proti kotalni obremenitvi, abrazijska odpornost itd.
Hvala

ODGOVOR
Popis del je spremenjen, spremeni se opis tlakarskih del točka b.1, gre za prostore, kjer ni potreben športni pod.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kam vključimo premično opremo na obrazcu 3 - Ponudba

ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A. Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je v razpisni dokumentaciji / osnutek pogodbe / VII / GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV / 12.člen) določil:

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del po uspešno opravljeni primopredaji de:
a) konstrukcijsko trdnost in varnost, hidroizolacijo, streho, fasado, kanalizacijo minimalno 10 (deset) let),
b) za ostala dela, opremo in naprave minimalno 3 (tri) leta),po uspešno opravljeni primopredaji del..

Garancije za odpravo napak v garancijski dobi se glasijo na naročnika in znašajo skupaj 5 % skupne pogodbene cene (z DDV) za obdobje 10 let (minimalno 10 (deset) let) od primopredaje del.

---------------------------------
Ali razumemo pravilnmo, da se bančna garancija za odpravo napak v višini 5% skupne vrednosti z DDV za obdobje 10 let, po poteku garancijske dobe 3 let, zmanjša na 5% pogodbene vrednosti del iz pogodbene cene za konstrukcijsko trdnost in varnost, hidroizolacijo, streho, fasado, kanalizacijo z DDV za obdobje naslednjih 7 let.
---------------------------------

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ne, zahtevana vrednost garancije se tekom garancijske dobe ne znižuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Celice za vpis cene v popisu so zaklenjene , prosim da odklenete celice in objavite popravljen popis.
03 SKLOP B - RAKICAN_PZI_akka_SADILNA_IN_SETVENA_DELA_2019-07-12_Popis del_zaklenjeno.xlsx
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponovno smo preverili datoteko predračuna in ugotavljamo, da je vnos v obrazec mogoč. Morebitna težava ponudnika je lahko v Excelu vključen »Zaščiten pogled«, ki onemogoča vnos (v Excelu je potrebno klikniti »Omogoči urejanje«).

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo projektov, detajlov in shem!

ODGOVOR
Projekti, detajli in sheme so bili objavljeni na http://www.szsms.si/javno-narocilo. Popisi in odgovori na vprašanja so objavljeni na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368896 .

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je SKLOP C predmet razpisa, je potrebno ta sklop vključiti v ponudbo?
lp

ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A. Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.

VPRAŠANJE
V kakšnem času od podpisa pogodbe bo naročnik izvajalca uvedel v delo? Zaradi obsežne dokumentacije naročnika predlagamo podaljšanje roka za vprašanja ponudnikov.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljša do 9. 11.2020. Rok za postavitev vprašanj se podaljša do 29. 10. 2020.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V ponudbenem obrazcu ni zajet SKLOP 3 (C). Ali lahko potrdite, da popis del SKLOP C premična oprema ni predmet razpisa?
Merilo za izbor je cena za oba sklopa skupaj. Ali se JN oddaja oba sklopa enemu izvajalcu za ponujeno skupno najnižjo ceno, ne pa tudi vsak sklop posebej drugemu izvajalcu za najnižjo ceno posameznega sklopa?
Menimo, da je absolutno premalo časa za pripravo ponudbe in za postavitev vprašanj, zgolj 2 dni od objave popisov in projektne dokumentacije. Glede na obseg del, kompleksnost izvedbenih detajlov, faznost del, razdelanost popisov (več kot 500 strani ), zahtevo oddaje ponudbe na ključ in pogodbenih dikcij kot iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške je najmanj nekorektno do ponudnikov. Prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj 14 dni in prav tako rok za vprašanja, hvala.


ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A.
Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.
Rok za oddajo in vprašanja je podaljšan.
Merila in način oddaje so jasno opredeljena v razpisni dokumentaciji.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je razvidno da je javno naročilo razdeljeno na dva sklopa:
SKLOP 1 - objekt (telovadnica) z zunanjo ureditvijo in
SKLOP 2 - zunanja športna igrišča

V popisu del pa imate tri datoteke poimenovane
SKLOP A objekt z zunanjo ureditvijo
SKLOP B zunanja igrisca in
SKLOP C premicna oprema

V obrazcih v Ponudbi pod točko 3.1. sta zavedena sklop A in Sklop B

Vljudno naprošam za pojasnitev kam potem spada sklop C in kam v ponudbo pod točko 3.1. se vnese vrednost sklopa C?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A.
Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji - obrazec ponudbe je rekapitulacija za Sklop 1 in Sklop 2. popisi so za Sklop A , B in C.
Sklop C je premična oprema. Ali sklop A in C seštejemo in znesek navedemo pod Sklop 1?
Prosimo za navodila.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Sklop C je priključen k sklopu A.
Ponudniki morajo upoštevati zadnje objavljene popise del.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zahteve naročnika glede referenc so precej visoke. Prosimo naročnika, da referenčne pogoje nekoliko zniža in razširi (npr. na stavbe po klasifikaciji CC-SI 121, 122, 123 ipd.) saj po našem mnenju izvedba ni nič manj zahtevna od objektov po klasifikaciji CC-SI 126.

ODGOVOR
Naročnik vsebine referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 03.11.2020   08:38
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 12.11.2020 do 10:00.

Datum objave: 11.11.2020   08:41
POMEMBNO OBVESTILO:
Naročnik ponudnike obvešča, da je pravilni naslov za portal eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22287

Datum objave: 11.11.2020   08:44
Naročnik ponudnike obvešča, da bo rok za oddajo ponudb podaljšan do 18.11.2020 do 10:00.

Datum objave: 12.11.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani
Na menični izjavi piše: "Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne 31.12.2020." Ali to drži?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravljen obrazec.

To vprašanje je bilo postavljeno že pred 19.10.2020. Danes smo 28.10.2020 in še ni objavljenega popravljenega obrazca?

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen obrazec.Datum objave: 12.11.2020   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani http://www.szsms.si/javno-narocilo/ ni objavljene nove razpisne dokumentacije oziroma link - RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO - ne dela. Prosimo za točen link razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Dopolnitve in popravki popisov so na voljo na http://www.szsms.si/javno-narocilo/ Načrti niso bili predmet dopolnitev. Dopolnjeni so bili popisi del in dodatno so bile objavljeni elaborati vezani na geomehanske raziskave. Naročnik je objavil popravke dokumentacije.Datum objave: 12.11.2020   14:15
VPRAŠANJE
Kje so objavljeni popravki razpisne dokumentacije in popisov?

ODGOVOR
Dopolnitve in popravki popisov so na voljo na http://www.szsms.si/javno-narocilo/Datum objave: 12.11.2020   14:18
VPRAŠANJE
Naročnik je na portalu objavil in podan odgovor na spodaj postavljeno vprašanje kot sledi.

VPRAŠANJE

V popisu opreme je pri teleskopski tribuni zahtevi navedeno, da ponudnik mora dokazovati skladnost tribune z SIST EN 60204-1 s certifikatom pri ponudbi.
Naročnika sprašujemo oz. prosimo za spremembo te zahteve, saj proizvajalec teleskopske tribune lahko navedeno dokazilo o skladnosti lahko dobi šele po koncu montaže in priklopa motorja in tribune na objektu, ko izvede tudi vse zakonske meritve. Torej, kot proizvajalec ob zaključku izda izjavo o skladnosti, ki jo kot proizvajalec strojev in naprav mora tudi zakonsko priložiti, priloži še vse standarde za elektromotorje, ki so uporabljeni pri tribunah ter po koncu montaže in priklope motorja, izvede še potrebne meritve na objektu, ki so osnova za izdajo takega dokument. Tako se dobi za dotično tribuno povsem točne podatke o meritvah in ne neke splošne. Taka je tudi praksa v drugih državah Evropske unije. Konec koncev tribune niso naprave, ki imajo vgrajene krmilnike ali da bi imele vgrajene komplekse elektro naprave. Tribune imajo vgrajen elektromotor, ki odpira ali zapira tribune. Le ta pa je priklopljen na napajanja in se ga krmili preko krmilne konzole. Na koncu se izvede še pregled delovne opreme (v tem primeru tribune) iz strani zunanje, neodvisne institucije, odgovorne za varstvo pri delu in požarno varnost, ki pregleda in preizkusi delovno premo ter izdala Zapisnik o pregledu in preizkusu delovne opreme v katerem bi tudi upoštevala zahteve standarda SIST EN 60204-1:2018.
- Postopek pregleda in preizkusa delovne opreme neodvisne zunanje institucije bi bil izveden po postopku, ki je natančno opisan v organizacijskem predpisu izvajalca preiskave OP 4 Pregled in preizkus delovne opreme. In bi zajemal tudi Pregled delovne opreme opravljen po naslednjih korakih:
o ustreznost dokumentacije,
o ustreznost in brezhibnost električne opreme,
o izgled in trdnost konstrukcijskih delov,
o krmilni sistemi,
o delovanje varnostnih naprav,
o obrabljenost gibljivih delov,
o ustreznost uporabe in vzdrževanja,
o ustreznost označb in opozoril.
- Pri tem bi se neodvisna zunanja institucija naslanjala na:
o Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011),
o Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.list RS št. 101/04),
o Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10),
o Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št.75/08, 66/10, 17/11 ZTZPUS-1 in 74/11),
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS št. 89/99, 39/05),
o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99),
o Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št.41/09,2/12 in 61/17 GZ),
o Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05),
o SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev Električna oprema strojev Osnovne zahteve.
o SIST EN ISO 12100-1:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 1. Del: osnovna terminologija, metodologija.
o SIST EN ISO 12100-2:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 2. Del: tehnična načela.

V sled navedenega naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo o dokazilu oz. certifikatu skladnosti SIST EN 60204-1 pri ponudbi oz. dopusti, da zgoraj naveden postopek ponudnik izvede skladno z zakonskimi določbami po zaključku del in pridobi ustrezne dokumente za izdajo izjave o skladnosti z zahtevanimi in zakonskimi določbami.

ODGOVOR
Popis del je spremenjen, spremeni se opis tlakarskih del točka b.1, gre za prostore, kjer ni potreben športni pod
Brušenje novega estriha, nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP ali enakovredno, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM ali enakovredno (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3.0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%).
Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Taraflex SURFACE ali enakovredno; enostavna za čiščenje in vzdrževanje, površinska obdelava na otip ne sme biti hrapava, zaščitni sloj, ki ne potrebuje dodatnega premazovanja, sistem površinskih slojev, ki zagotovitev max. elastičnosti in odpornosti površine, površina permanentno antibakteriološko in antifungicidno obdelana, skupna debelina EN 428 2.0mm, skupna teža EN 430 2.9kg/m2, dolžina rol poljubna, širina rol EN 426 min. 1.5m, koeficient drsnosti EN 13036-4 80 - 110, abrazija EN ISO 5470-1 350, odpornost na vtisovanje EN 1516 0.5, ognjevarnost EN 13501-1 Bfl s1, protizdrsnost min R9.
Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic ali enakovredno, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti.
Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 10cm.
Barva in tekstura talne obloge se mora ujemati s tlakom vadbenega prostora PB - tlak T2


Kot je razvidno, se odgovor niti slučajno ne nanaša na postavljeno predhodno vprašanje.
Naročnika zato pozvamo, naj resno pristopi k proučitvi vprašanj in odgovori na postavljeno vprašanje, ter s tem omogoči enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in transparentno pripravo ponudb.
Prosimo naročnika naj odgovori na zgoraj zahtavljeno vprašanje.


ODGOVOR
Skladnost tribune s z SIST EN 60204-1 se lahko pridobi tudi po koncu montaže in priklopa. Skladnost mora potrditi ustrezna inštutucija.Datum objave: 12.11.2020   14:18
VPRAŠANJE
Kje je objavljen nov popis?

ODGOVOR
Dopolnitve in popravki popisov so na voljo na http://www.szsms.si/javno-narocilo/

VPRAŠANJE
Kje so objavljeni popravki razpisne dokumentacije? Prosim za direktno povezavo!

ODGOVOR
Dopolnitve in popravki popisov so na voljo na http://www.szsms.si/javno-narocilo/Datum objave: 12.11.2020   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu objavljenem 23.10.2020 niso označene spremembe. Ali so razen postavke tlakarskih del, pod točko 1; b2 - Tlak v vadbenem prostoru, še kakšne druge spremembe v popisu?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora upoštevati zadnji popis. Spremembe je bilo več in so vključena kot čistopis odgovorov na vprašanje (poleg tlakarskih del so spremembe tudi dvigalu, odpravljene je nezmožnost vnosa v celice...)Datum objave: 12.11.2020   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim, da že na podano vprašanje odgovorite pravilno. Očitno je v odgovoru prišlo do napake, saj se ne nanaša na isto točko:
Še enkrat opozarjam, da je popis napisan samo za en proizvod, kjer so mejne vrednosti točno določene in tako ne omogočajo ponudbe drugih proizvodov, ki bi bili lahko po karakteristikah enakovredni ali boljši. Hkrati tudi ni nikjer napisano '' ALI ENAKOVREDNO'', kar ni v skladu z določili JN.
vprašanje se je glasilo:

v popisu tlakarskih del, pod točko 1; b2 - Tlak v vadbenem prostoru, so specificirane zahteve zelo natančno in porajajo sum, na favoriziranje samo enega ponudnika., to je Pulastic. Omenjene zahteve so predpisane v standardu EN 14904: 2006, iz 01-julij-2006 : Podloge za športne dejavnosti-Notranje podloge za večnamensko uporabo-Specifikacije.
Prosim, da popis omejite na zahteve skladne s tem standardom, ne pa še z dodanimi dodatnimi zahtevami, katere se ne sovpadajo s standardom za športne pode: EN14904.

Zahtevam, da popis spremenite skladno s standardom za športne podloge, na način:
0.9cm športni tlak, brezšivna delnoelastična talna obloga, certifikati: FIBA, IHF, BWF, večnamenska uporaba, standard 9001, ISO 14001 in ISO 26000, skladen z EN 14904.
* lahko podate še zahtevo po:
- blaženju udarcev 20% ali več EN 14808: 2005
- požarni razred Bfl-S1 ali bolje
- brez topil in težkih kovin

Vse ostale zahteve niso skladne z zahtevami standardov za športne pode.
Hvala

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je naveden proizvod s pripisom "ali enakovredno", torej je v skladu z določili JN
Spodaj podajamo obnovljen opis športnega poda pod točko b.2 - Tlak v vadbenem prostoru. (Postavka je popravljena v popisu del.)
0.9 cm športni tlak, brezšivna delnoelastična talna obloga, večnamenska uporaba, standard 9001, ISO 14001 in ISO 26000, skladen z EN 14904.
Zahteve:
- blaženju udarcev 20% ali več EN 14808: 2005
- požarni razred Bfl-S1 ali bolje
- brez topil in težkih kovin
Datum objave: 12.11.2020   14:19
VPRAŠANJE
Naročnika ponovno pozivamo, naj odgovori na spodaj postavljeno vprašanje, ki smo ga že pred rokom prve oddaje pošiljali, pa naročnik ni odgovor, zato ga postavljamo še enkrat.

29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, določa, da je ponudba dopustna, če je predložena pravočasno, če za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), če ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, če ponudba ni neobičajno nizka in če ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Kot ponudnik smo zainteresirani, da bi oddali ponudbo na predmetnem razpisu, vendar dokumentacija naročnika ni dovolj jasna, v določenih delih pa je neopravičeno diskriminatorna. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo, enako pa velja za način dokazovanja. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Pri pregledu ponudb oz. pri presoji, ali je ponudba skladna z naročnikovimi pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je relevantno, katere pogoje, zahteve in izključitvene razloge je naročnik vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in kakšna dokazila je zahteval, predvsem pa tudi določilo, kdaj mora ponudnik kakšen dokument oz dokazilo o izpolnjevanju zahteve, predložiti.

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da le ta ni pripravljena v skladu s temeljnim načelom gospodarnosti, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, zato vas pozivamo, da jo ustrezno spremenite z odgovori na zastavljena vprašanja.


1. Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri postavki opreme tribunah zahteva kot obvezno prilogo potrdilo FIBA O ustreznosti navedene opreme
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni, tudi zahtevani v popisu kot obvezno dokazilo o izpolnjevanju pri navedeni opremi in s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN, DIN
Prav tako bi za izvajanje tekem najvišjega ranga tekmovanj telovadnica morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, sama velikost dvorana, število sedež, sami sedeži na tribuni, športni semafor, razsvetljava, velikost garderob in ne nazadnje oprema za samo igro koši
Hkrati opozarjamo na diskriminatornost do potencialnih ponudnikov, saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/. Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, saj v tem trenutku predstavlja nemogoč pogoj, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni telovadnici ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.
Hkrati pa ti potencialni ponudniki izpolnjujejo zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in ponudniku v polni meri lahko zagotovijo cenejšo in enako kvalitetno opremo, saj razpolagajo z ustreznimi standardi.
Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri tribunah umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj veljavne standarde EN, DINS tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.
Primer iz prakse; sklep DRMK št. 018-111/2020-9)


ODGOVOR
V točki 13.a se briše "2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun."Datum objave: 12.11.2020   14:24
Naročnik podaja tudi odgovore na sledeče komentarje/vprašanja:

1. Opise- lokacije, predhodnih vrtin ali sondažnih izkopov. Verjetno so podatki o preiskavah izkopov v GG poročilu št.: 1942/2018, maj 2018.
ODGOVOR:
Del razpisne dokumentacije so tudi;
- Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja "Šole za zdravstvene delavce" v Rakičanu pri Murski Soboti, Geološki zavod Ljubljana, št. projekta II/7-13/72-1
- Geološko geomehansko poročilo, GPROKOM, D. Muhič, št. 1942/2018, maj 2018
- Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja za neposredno rabo pridobivanja toplote in vrtin ZŠR-1/18 in ZŠR-2/18, Geo-vrtina d.o.o., Junij 2018
V teh dokumentih in tehnični dokumentaciji projekta se nahajajo vsi razpoložljivi podatki, ki jih je pri projektiranju uporabil projektant.

2. V projektu gradbene jame je precej nejasnosti glede karakteristik temeljnih tal in ni razvidno katere vrednosti so pravilne (na različnih mestih dokumentacije so navedene zelo različne vrednosti npr. prostorninskih tež, vodoprepustnosti ipd., kar lahko vpliva tako na črpanje vode iz jame kot stabilnost);
ODGOVOR:
Relevantne so vrednosti razvidne iz priloženih gemehanskih in hidroloških poročil.

3. Preveriti ali lahko pride pri izdelavi JG do poškodb sosednjih objektov. Med izvedbo JG pilotov lahko pride do dviga temeljnih tal in kasneje posedkov. Kako so bili določeni parametri injektiranja? Pred nadaljevanjem del priporočamo izvedbo testnih JG (v skladu s SIST EN 12716);
ODGOVOR:
Izvedba varovanja je bila izdelana tako, da do poškodovanja sosednjega objekta ne sme priti, parametri injektiranja pa so bili izdelani skladno s znanimi podatki o zemljini in stanju obstejočega objekta. V okviru načrta notranje kontrole, ki ga mora izdelati na lastne stroške izvakalec, mora izvajalec izvesti tudi testne jet grounding (JG) pilote.


4. Ali je temeljna plošča dimenzionirana na vzgon?;
ODGOVOR: Da


5. Ali je potrebno izvesti torkret beton v debelini 15 20cm, z mrežo in sidri na brežine v naklonu 450; (zdi se, da je ukrep pretiran);
ODGOVOR: Da. V kolikor se tekom gradnje ob izkopu gradbene jame ugotovi, da je možen bolj mil ukrep, ga bo ob potrditvi geomehanika, zunanje kontrole naročnika, pooblaščenega nadzora in predstavnikov projektanta tudi možno izvesti.

6. Pred pričetkom del priporočamo tehnični popis objektov v neposredni bližini novogradnje (da se izogne kasnejšim zahtevkom iz naslova poškodb zaradi gradnje);
ODGOVOR: Izvajalec mora v na lastne stroške izvesti posnetek stanja obstoječega objekta, pred posegi in tedenski monitoring tekom gradnje kletne etaže.

7. Pri lesu in lepljenem lesu bi moral biti povsod jasno opredeljen trdnostni razred (nujno za pripravo ponudbe).
ODGOVOR: Z konstrukcijski les velja trdnostni razred Gl24, za nekonstrukcijski les C24.
V popisi GOI del je ločini postavki št. 4140 navedena izdelava delavniške in montažne dokumentacije, ki jo mora izdelati in v ponudbi ovrednostiti izvajalec.

8. V kolikor je zaradi arhitekturnih zahtev treba podkonstrukcijo izdelati iz barvane smreke (in ne iz macesna), potem se priporoča, da se les pred barvanjem zaščiti z biocidnim sredstvom s potapljanjem (npr. Silvanolin). Treba je opredeliti kvaliteto podkonstrukcije.
ODGOVOR: Alternativno se podkonstrukcijo lahko izvede tudi iz macesna, torej ne gre za arhitekturno zahtevo. V primeru izvedbe s smreko je potrebno predvideti dodatno zaščito lesa z biocidnim sredstvom. Izvedbo biocidne zaščite je potrebno vključiti v ceno lesa oziroma lesenih konstrukcij.

9. Treba je izpostaviti ščitenje lesene konstrukcije v fazi gradnje (preprečitev namočenja).
ODGOVOR: V popisi GOI del je ločini postavki št. 4140 navedena izdelava delavniške in montažne dokumentacije, ki jo mora izdelati in v ponudbi ovrednostiti izvajalec. V okviru montažnega načrta mora izvajalec predvideti načine vgradnje lesa. V sklopu tega je potrebno predvideti tudi ščitenje lesene konstrukcije v fazi gradnje.
Vsi ti stroški morajo biti vključeni v ceno lesa oziroma lesenih konstrukcij.

10. Podrobnejša opredelitev detajlov stikov beton les, tako s stališča statike kot gradbene fizike
ODGOVOR: Podrobnejša opredelitev stikov je del delavniške dokumentacije, ki je zajeta v popisu. V popisi GOI del je ločini postavki št. 4140 navedena izdelava delavniške in montažne dokumentacije, ki jo mora izdelati in v ponudbi ovrednoti izvajalec, na gradbišču pa potrdi projektant in nadzornik ter po potrebi zunanja kontrola.


11. Športni pod - Če se zahteva ISO 14001 certifikat, potem je smiselno, da se zahteva zadnja izdaja 2015, Podobno velja za ISO 9001. Za slednjega je sploh nerodno navedeno, saj je TUV samo eden izmed certifikacijskih organov.
ODGOVOR: Za certifikate ISO 14001 in ISO 9001, kakor tudi za vse ostale navedene certifikate in standarde, veljajo njihove zadnje različice.


12. Priporočamo izvedbo črpalnih jaškov z zmogljivimi črpalkami, za vzdrževanje nivoja podtalnice v času priprave temeljnih tal, v času betoniranja in minimalno pet (5) ur po zaključku betonerskih del?
ODGOVOR: Predviden je način varovanja pred talno vodo z izvedbo JG slopov v delih, kjer temeljna plošča sega pod srednji nivo talne vode. Izvajalec gradnje mora v okviru ponudbene cene zagotoviti črpanje vode v času betoniranje oz. minimalno 5 ur po zaključku betonskih del.

13. Izvedla se bo ravna streha. Na podlagi spodnjega teksta sklepamo, da bo 'Tehnolog' pripravil tehnološko-montažni načrt z detajli in potem bo tehnolog potrdil primernost izvedbe. Kdo bo nosil odgovornost? Projektant ali tehnolog?
ODGOVOR: Zahteve za material in način montaže strešne folije so opisane v sestavah konstrukcij in detajlno zrisane v načrtih arhitekture ter podane tudi v popisu del. Na osnovi PZI bo glede na osnovi konkretnih materialov in sestav, kjer morajo biti zagotovljene »enakovredne ali boljše rešitve« podal tehnolog izvajalca za hidroizolacije predlog rešitve, ki ga potrdi projektant v okviru projektantskega nadzora in po potrebi tudi zunanja kontrola poda mnenje. Odgovornost projektanta in izvajalca ter njegovega tehnologa bo v teh primerih določena skladno z veljavno zakonodajo.

14. Kar se tiče asfaltov je ustrezno navedena asfaltna zmes (2 zmesi). Če je v razpisni dokumentaciji navedeno, da veljajo TSC-ji, je OK. Če pa ni, je treba navesti, da mora veljati TSC06.300/06.410:2009, kjer so navedene zahteve za vgradnjo asfalta. Drugače ne moremo vrednotiti ustreznosti vgrajenih plasti.
ODGOVOR: Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati vse slovenske veljavne tehnične smernice s področja gradnje, vključno z TSC06.300/06.410:2009, kjer so navedene zahteve za vgradnjo asfalta.

15. Strešni nosilci: za linijske elemente je bolj smiselna je uporaba lepljenih lameliranih nosilcev (LLN) ne pa CLT-ja. Podložni nosilci niso najprimernejša rešitev (primernejša je izdelava LLN ustrezne višine ).
V popisi GOI del je ločeni postavki št. 4140 navedena izdelava delavniške in montažne dokumentacije, ki jo mora izdelati in v ponudbi ovrednostiti izvajalec. V sklopu celovite rešitve delavniške dokumentacije bodo vsi deli nosilne in nenosilne lesene konstrukcije podrobno preučeni in predvideli najbolj optimalne in smiselne možnosti izvedbe vseh lesenih konstrukcij, kar potrdi projektant, po potrebi pa poda mnenje tudi zunanja konstrola.

16. Za opaž manjka referenca na harmonizirani standard za lesne obloge EN 14915.
ODGOVOR: Ponudniki morajo upoštevati harmonizirani standard za lesne obloge EN 14915.

17. Na listu »04 SKLOP A_Popisi elektro Rakičan - telovadnica FAZA 1_Popis del_zaklenjeno.xlsx«, zavihek »Monitoring DOM« ni vidno celotno besedilo. Prosimo, da objavite vsebino celotne celice vrstice (postavka 1.7)
ODGOVOR: V popisu je korigirana postavka, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi popisa.


Datum objave: 12.11.2020   14:26
VPRAŠANJE
29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, določa, da je ponudba dopustna, če je predložena pravočasno, če za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), če ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, če ponudba ni neobičajno nizka in če ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Kot ponudnik smo zainteresirani, da bi oddali ponudbo na predmetnem razpisu, vendar dokumentacija naročnika ni dovolj jasna, v določenih delih pa je neopravičeno diskriminatorna. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo, enako pa velja za način dokazovanja. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Pri pregledu ponudb oz. pri presoji, ali je ponudba skladna z naročnikovimi pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je relevantno, katere pogoje, zahteve in izključitvene razloge je naročnik vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in kakšna dokazila je zahteval, predvsem pa tudi določilo, kdaj mora ponudnik kakšen dokument oz dokazilo o izpolnjevanju zahteve, predložiti.

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da le ta ni pripravljena v skladu s temeljnim načelom gospodarnosti, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, zato vas pozivamo, da jo ustrezno spremenite z odgovori na zastavljena vprašanja.

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri postavki opreme teleskopska tribunah zahteva kot obvezno prilogo potrdilo FIBA O ustreznosti navedene opreme
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni, tudi zahtevani v popisu kot obvezno dokazilo o izpolnjevanju pri navedeni opremi in s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN, DIN
Prav tako bi za izvajanje tekem najvišjega ranga tekmovanj telovadnica morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, sama velikost dvorana, število sedež, sami sedeži na tribuni, športni semafor, razsvetljava, velikost garderob in ne nazadnje oprema za samo igro koši
Hkrati opozarjamo na diskriminatornost do potencialnih ponudnikov, saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/. Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, saj v tem trenutku predstavlja nemogoč pogoj, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni telovadnici ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.
Hkrati pa ti potencialni ponudniki izpolnjujejo zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in ponudniku v polni meri lahko zagotovijo cenejšo in enako kvalitetno opremo, saj razpolagajo z ustreznimi standardi.
Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri tribunah umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj veljavne standarde EN, DINS tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.
Primer iz prakse; sklep DRMK št. 018-111/2020-9)


ODGOVOR
V točki 13.a se briše "2. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti tribun."