Dosje javnega naročila JN609/2012
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA 
Storitve: Razne tiskovine
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN609/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.01.2012
JN914/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2012
    JN609/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 014-022356
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Razne tiskovine

Datum objave: 17. 1. 2012
Številka objave: JN609/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 4404.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 4404.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Kontakt: tajništvo, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Rekreacija, kultura in religija
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2012 - 2013
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Število: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Pogostost in vrednost javnih naročil, ki bodo oddana (če je znana): okvirno 8-krat letno
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Ponavljajoče storitve tiska promocijskih gradiv
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 22900000 (Razne tiskovine)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).

2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

3. Ponudnik ni v stečajnem postopku (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

6. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

7. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

8. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

10. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

12. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
15. Reference
Ponudnik mora za priznanje sposobnosti priložiti vsaj 3 reference za obdobje zadnjih treh let, s katerimi izkazuje, da je v zadnjih treh letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstne storitve za vsaj enega naročnika v vrednosti najmanj 50.000 EUR pogodbene vrednosti brez DDV-ja za obdobje treh let pred oddajo ponudbe. Kot istovrstna storitev se bodo upoštevale storitve tiska.
Reference predstavljajo pogoj in merilo, zato ne smejo biti označene kot zaupno. DOKAZILO:
- Izpolnjena tabela (priloga 7)
- Priložene reference (priloga 7/1)

16. Tehnična in kadrovska sposobnost
Prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Omejeni.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju Predvideno število gospodarskih subjektov: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega števila kandidatov: MERILO za priznanje sposobnosti
Kriterij za izbiro kandidatov je višina referenc v zadnjih treh letih, pri čemer bo naročnik upošteval samo reference v višini nad 20.000,00 EUR brez DDV (letna pogodbena vrednost).
V primeru, da ima več prijaviteljev enako vrednost referenc, se upošteva kot naslednji kriterij višina predloženih referenc v zadnjem letu.

Naročnik bo priznal sposobnost največ petim prijaviteljem za obdobje dveh let, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-1309/2011-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 15. 2. 2012
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 16. 2. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 16. 2. 2012
Čas: 10:00
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/1/2104-151937734954848/Razpisna_doku
mentacija_16_1.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 1. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN914/2012, Storitve: Razne tiskovine; datum objave: 24. 1. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.01.2012   11:43
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 11/610002

V zvezi z javnim naročilom za tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2012 – 2013, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanje.

1. Vprašanje:
Pozdravljeni, pri prebiranju razpisne dokumentacije sem zasledil nekaj nejasnosti, katere bi rad pred oddajo razčistil in sicer:
V prilogi št. 5 navajate v odebeljenem tisku vrednosti predloženih referenc in sicer posebej za zadnja 3 leta in zadnje leto.
Enako navajate tudi v navodilih za izdelavo ponudbe na strani 4 v prvem odstavku.
V prilogi št. 7 -referenčna tabela pa navajate samo obdobje zadnjih treh let, kakor tudi v obrazcu 7/1, katerega posredujemo naročnikom v izpolnitev / 2009-2011 !/
Priloge oz. obrazca za opravljene storitve za zadnje leto pa v vaši dokumentaciji nisem zasledil.
Prosim za nasvet, kaj storiti, da zadostim vašim zahtevam?

Odgovor:
V popravku razpisne dokumentacije bomo na Portalu javnih naročil objavili dopolnjeni prilogi in sicer št. 7- Referenčna tabela in prilogo št. 7/1 – Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov, v katerih boste lahko opredelili vrednost referenc za zadnja tri leta in za zadnje leto.


2. Vprašanje:
Spoštovani!
Ker imate razpisno dokumentacijo v pdf obliki, v katero so ne da vpisovati, Vas vljudno prosimo, če lahko razpisno dokumentacijo objavite v word obliki.
Hvala.

Odgovor:
Dokumentacija v word obliki preko Portala javnih naročil ne bo objavljena. Vsi ponudniki, ki pa želite prejeti dokumentacijo za prijavo v word obliki, pa nas kontaktirajte na elektronski naslov, naveden v objavi (I.1) ime, naslov in kontaktna točka).

Lep pozdrav,
Pripravila: Alenka Mihelčič

Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 31.01.2012   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
kje se da prevzeti vzorce željenih tiskovin za lažji izračun cen?
Hvala lepa!

ODGOVOR:
Prevzem vzorcev tiskovin je možen na naslovu:
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
Za prevzem se predhodno dogovorite z go. Janjo Romih, tel. št.: 01/306 45 78.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Alenka Mihelčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 14.02.2012   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
včeraj sem vam poslala vprašanje v zvezi z bolj podrobnimi podatki, pa še ni odgovora.
Kdaj lahko pričakujem odgovor.

lp

ODGOVOR:
Spoštovani!
Rok za vprašanja je potekel 9. 2. 2012.
Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 15.02.2012   14:00
Številka: 430-1309/2011-
Oznaka JN: 11/610002
Datum:15. 2. 2012

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN- 11/610002

V zvezi z javnim naročilom za tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2012 – 2013, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanje.

1. vprašanje:
Pozdravljeni,
prosim za natančen opis željenih tiskovin
• Zemljevid trganka (200.000), zloženka (70.000): 270.000 izvodov/letno
• Vodič po Ljubljani (A5, 6 jezikovnih različic): 96.000 izvodov/letno
• Ljubljana na prvi pogled (amerikanka, 9 jezikovnih različic) 88.000 izvodov/letno
• Tematske brošure (amerikanka, 4 različice) 15.000 izvodov/letno
• Image katalog (A5 2 jezikovni različici) 4.000 izvodov/letno
• Tips for incentives 2.000 izvodov/letno
• Mesečnik prireditev Kam (amerikanka) in Events (A5) 65.000 izvodov/letno
• PR! 8.000 izvodov/letno
• In drugo.
( obseg strani, vrsta papirja, dodelava ) in za točno obrazložitev postavke IN DRUGO

2. vprašanje:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 15.2.2012
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
Oprostite, ampak, a ni tukaj zgoraj navedeno, da do specifikacij lahko dostopam do 15.02.2012?

Odgovor:
Spoštovani!
Kot sem vam že navedla, je rok za vprašanja že potekel. V razpisni dokumentaciji na str. 3 v točki 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije je naveden rok, do katerega lahko zastavite vprašanje.
V opisu predmeta javnega naročila je navedeno, da bo naročnik pri vsakem konkretnem naročili natančneje opredelil zahteve za konkreten primer tiska promocijskih gradiv.
Dne 31. 1. 2012 smo na Portalu javnih naročil objavili odgovor, da vzorce tiskov lahko prevzamete na naslovu Turizma Ljubljana.

Lep pozdrav,
Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer