Dosje javnega naročila 006155/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 519.916,95 EUR

JN006155/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN006155/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2020
JN006155/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN006155/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006155/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 195-471213
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: 4300-53/2020, ODEVault-15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
kot v razpisni dokumentaciji v navodilih za pripravo ponudbe
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.10.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.10.2020   13:00
Kraj: Aplikacija e-dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2020   12:41
1. VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na linku, v objavi javnega naročila, še ni objavljena.
Prosim preverite.

ODGOVOR: dokumentacija je objavljena.
Datum objave: 09.10.2020   11:10
2. VPRAŠANJE
Ker naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV, prosimo naročnika da sporoči okvirno ocenjeno vrednost.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost naročnika za predmetno naročilo je podatek, ki je pomemben za izbiro vrste postopka in mesta objave posameznega naročila ter jo naročnik ni dolžan objaviti.Datum objave: 12.10.2020   13:03
3. VPRAŠANJE
1. Prosili bi za informacijo, kdaj poteče vzdrževanje obstoječih licenc za 1000 uporabnikov.

2. Zanima nas, ali bo naročnik zahteval uskladitev trajanja vzdrževanja novih in obstoječih licenc na isti datum?

3. Če bo naročnik zahteval uskladitev datuma in v kolikor je datum aktivnega vzdrževanja za obstoječih 1000 licenc že potekel, ponudbe za obstoječe in nove licence z iztekom vzdrževanja na isti datum ni možno pripraviti, saj je v razpisni dokumentaciji navedeno, da gre pri obeh za 3 letno vzdrževanje in je v takšnem primeru potrebno ustrezno popraviti obrazec Trenutne_cene_ODEVault-15_2020 (razmejiti med nove in obstoječe licence).

Ker je podatek o poteku vzdrževanja obstoječih licenc ključen za pripravo ustrezne ponudbe, prosimo naročnika, da ponudnikom omogoči podaljšanja roka za postavitev dodatnih vprašanj in posledično tudi oddajo ponudbe.


ODGOVOR
1. Vzdrževanje obstoječih licenc je poteklo 24.8.2020.

2. Da, kot je to že določeno v razpisni dokumentaciji, se vzdrževanje obstoječih in novih licenc začne z istim datumom, in sicer ob prevzemu novih licenc.

3. Vzdrževanje se začne za obstoječe in nove licence na isti datum in izteče na isti datum. Kot je razvidno iz tehničnih specifikacij, je obseg vzdrževanja enak za obstoječe in za nove licence. Obrazec v elektronski dražbi se ne spremeni.

Podatek o poteku vzdrževanja ni potreben za pripravo ponudbe, ker iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da se storitve vzdrževanja za obstoječe licence začne izvajati sočasno z vzdrževanjem novih licenc, kot je naročnik odgovoril tudi zgoraj. Roki se ne podaljšajo.Datum objave: 12.10.2020   13:04
4. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v dokumentu Tehnične specifikacije v točki Nakup dodatnih licenc Enterprise Vault email mgmt navajate, da gre za nakup dodatnih 12.000 licenc Enterprise Vault, v točki Vzdrževanje pa da gre za vzdrževanje 12.000 novih licenc in podaljšanje vzdrževanja za 1.000 obstoječih licenc a temu obrazec Trenutne cene, ki je namenjen oddaji ponudbe ne ustreza.

Pravilno razumemo, da pod točko Vzdrževanje razumete vzdrževanje programske opreme, ki ga nudi ponudnik naročniku in ne proizvajalec programske opreme, saj je »Support & Subscription« obvezen vključujoči del z nakupom novih licenc, prav tako pa je tudi vključen v podaljšanja vzdrževanja obstoječih licenc. Če je temu tako prosimo naročnika, da v ponudbenem predračunu razdeli/loči posamezne postavke, na način, da bo jasno razviden strošek nakupa novih licenc in njihov 3 leten Support & Subscription, ki je ločen od tistega za podaljšanje obstoječih licenc.

Menimo, da bi moral naročnik v ponudbenem predračunu specificirati:
1. 12.000 novih licenc + S&S za obdobje 3 let
2. S&S za 1.000 obstoječih licenc za obdobje 3 let
3. Vzdrževanje po specifikacijah, ki ga nudi ponudnik naročniku
4. Dodatne storitve: inženirska ura
5. Nadgradnja sistema na lokaciji Cankarjeva 18, Ljubljana, na podprte sisteme


ODGOVOR:
Obrazec v elektronski dražbi je glede na naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji ustrezno oblikovan. V postavki številka 2 obrazca v elektronski dražbi je zajeto vzdrževanje za 12.000 novih licenc in vse obstoječe licence (1.000 uporabnikov email, 1.000 uporabnikov portal in 3 TB datotečni sistem).

Ne razumete pravilno. Pod točko »Vzdrževanje« je zajeto vzdrževanje pri proizvajalcu, kot je razvidno iz prve alineje in tabele, ter vzdrževanje pri ponudniku, kot je razvidno iz »Vzdrževanje opreme obsega«.

Predračuna ni potrebno spreminjati. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije ponudnik ceno nakupa novih licenc vpiše v postavko 1. V postavko 2 pa ponudnik vpiše ceno vzdrževanja za vso opremo (vzdrževanje za 12.000 novih licenc in vse obstoječe licence (1.000 uporabnikov email, 1.000 uporabnikov portal in 3 TB datotečni sistem)) v obsegu vzdrževanja, kot je določen v tehničnih specifikacijah.

Predračun ostane tak, kot je.