Dosje javnega naročila 006076/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice ter rušitev objekta pri Osnovni šoli Šmarje pri Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006076/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2020
JN006076/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN006076/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006076/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006076/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006076/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
alan.ziberna@koper.si
+386 56646396

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21284
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice ter rušitev objekta pri Osnovni šoli Šmarje pri Kopru
Referenčna številka dokumenta: 351-415/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice ter rušitev objekta pri Osnovni šoli Šmarje pri Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2020   11:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. prosili bi za pojasnilo katere reference so ustrezne za vodjo projekta in koliko jih mora imeti?

2. pri točki 3.1.19. zahtevate, kot dokazilo fotokopijo zavarovalne pogodbe z zavarovalnimi pogoji in potrdilo o plačilu premije za tekoče leto. Potem pa na koncu točke pišete, da mora ponudnik predložiti original zavarovalne pogodbe na vpogled naročniku. Kaj to pomeni, na vpogled, kdaj?

3. V točki 3.1.14 ste v 3 ostavku napisali: "Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela." Ali prav razumemo, da v kolikor nam ne uspe pridobiti podpisane reference v roku, lahko oddamo samo izjavo? Oz če ni tako prosim pojasnite kaj pomeni "Kadar to ni mogoče".

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja:

1. Za vodjo del veljajo enaki pogoji referenc kot za ponudnika, v skladu s točko 3.1.14 razpisne dokumentacije.

2. Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe predložil original zavarovalne pogodbe na vpogled naročniku, fotokopijo pa predal naročniku.

3. Citirana določba se nanaša na t.i. naročnike, ki niso naročniki po ZJN-3, torej dopušča, da kadar ni mogoče (iz objektivnih razlogov) pridobiti potrdil od takšnih naročnikov, zadostuje ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela. Izjava mora vsebovati vse podatke, ki so navedeni na obrazcu 7-a. Naročnik bo vsako tovrstno izvajo preveril pri naročniku del.

Lep pozdrav,

Datum objave: 07.10.2020   16:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kolikor bomo sodelovali z podizvajalcem ali mora le-ta predložiti svoje reference in kakšni pogoji referenc veljajo?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenčnih pogojev sam, brez referenc podizvajalcev. Referenčni pogoji so določeni v točki 3.1.14 razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.10.2020   16:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za pojasnilo ali za referenčno potrdilo za vodjo projekta enakovredno velja za referenčno potrdilo naročnika v katerem projektant nastopa kot odgovorni projektant načrta arhitekture? Namreč ni nujno, da je to pri objektih ena in ista oseba medtem ko so strokovne izkušnje in reference iz projektiranja in gradnje tovrstnih javnih objektov enakovredne.

lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo, naročnik zahteva, da referenčne pogoje izpolnjuje vodja projekta.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.10.2020   16:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Po Uredbi o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št 43/2018, 59/19) v 17. točki 3. člena navaja, da je »objekt za športne ali druge javne prireditve« vir hrupa in je zanj potrebno izdelati Strokovno oceno za obratovanje vira hrupa.

V podani idejni rešitvi je navedeno, da telovadnica omogoča izvajanje uradnih tekem z žogo.

V kolikor bo načrtovana telovadnica s klasifikacijo 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, torej ne bo predstavljala objekta za šport oziroma druge javne prireditve (12650 Stavbe za šport), temveč bo prvenstveno namenjena izobraževalni dejavnosti, ne bo potrebno izdelati Strokovne ocene za obratovanje vira hrupa.

Pozivamo naročnika, da se nedvoumno opredeli do obeh podanih vprašanj:
1. Kaj bo namen telovadnice: prvenstveno izobraževalni dejavnosti in ne za javne prireditve?
2. Če bo telovadnica namenjena javnim prireditvam in izvajanju uradnih tekem, ali bo občina zagotovila Strokovno oceno za obratovanje vira hrupa ali pa je le-ta predmet razpisanih del?

Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik naroča izvedbo projektiranja šolske telovadnice.

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.10.2020   16:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri preverbi razpisne dokumentacije smo naleteli na več nejasnosti, zato naprošamo za pojasnila.

1. V obrazcu "Priloga 2 - ponudba" je v tabeli tudi PID dokumentacija, ki pa ni predmet razpisanih del in pogodbe. Pozivamo za popravek.

2. Glede na to, da je za idejni osnutek že izdelan geodetski posnetek, bi verjetno bilo negospodarno, da občina ponovno naroča tovrsten izdelek. Ali torej načrt geodezije (posnetek) priskrbi naročnik?

3. Ali načrt geotehnike (preiskave, elaborat) zagotovi naročnik?

4. Ali obstaja dokumentacija objekta, ki se ruši? Ali je potrebno izdelati posnetek objekta, ki se ruši?

5. Zakaj in na kakšni podlagi ste v razpisu navedli, da se po potrebi vključi:
" vloga in pridobitev Sklepa o ugotovitvi, ali je za nameravan poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje predhodni postopek PVO (v fazi DGD), če je le-ta potreben,"
Takšna zahteva je nezakonita po ZJN-3, saj ni dopustno, da se razpisuje nekaj "po potrebi".
Je to podano samo iz neke rezerve v razmišljanju?
Pozivamo za jasno in nedvoumno opredelitev oz. črtanje alineje, ki je dejansko nepotrebna.

6. Pozivamo za objavo projektne naloge!
Iz razpisa namreč ni razvidno nič iz vidika električnih in strojnih inštalacij, energetskih zahtev in pričakovanj, načina ogrevanja, obsega zunanje ureditve ipd.

7. Glede na vprašanje 6 opozarjamo, da tudi podana zahteva "po vključitvi vseh nenavedenih dokumentacij, ki bi jih podali mnenjedajalci", ni skladna z ZJN-3. V ponudbi so lahko vključene samo prepoznane zahteve iz vidika neposrednih zahtev vezanih na predmet razpisa, sicer je potrebno specificirati druge vsebine.
V kolikor gre za zahteve, ki lahko presegajo predmet razpisa, je to potrebno jasno in nedvoumno navesti in tudi opisati obseg tako razpisanih del (npr. urejanje prometa, infrastrukture ipd. izven območja novega objekta ..??? ), sicer tovrstne zahteve NE MOREJO biti predmet ponudbe. Torej, če gre za kaj več, kot so posegi na območju telovadnice, ni dopustno zgolj pavšalno navajanje, ampak je potrebno izdati projektno nalogo.

Hvala


ODGOVOR


Spoštovani.

V nadaljevanju podajamo odgovore na postavljena vprašanja:

1. Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem je popravil prilogo 2.

2. Geodetski posnetek obstoječega stanja bo priskrbel naročnik in ga izvajalec ne vključi v ceno na enoto.

3. Načrt s področja geotehnologije je sestavi del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in ga izdela projektant. V skladu s projektno nalogo in razpisno dokumentacijo mora geomehansko poročilo pridobiti projektant, za izdelavo geomehanskega poročila je osnova izdelava preiskav, ki jih tudi projektant vključi v ceno projektiranja.

4. Projektant mora izdelati posnetek objekta, ki se ruši.

5. Glede na vrsto posega projektantu ne bo potrebno vložiti in pridobiti Sklepa o ugotovitvi, ali je za nameravan poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje predhodni postopek PVO.

6. Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem je objavil tudi projektno nalogo.

7. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji mora ponudnik v ponudbi zajeti vse stroške pridobitve vseh mnenj in gradbenega dovoljenja (razen upravnih taks, plačila komunalnega prispevka in elaboratov, ki bi jih morebiti zahtevali mnenjedajalci in ne spadajo k osnovni projektni dokumentaciji). Če projektant izdela projekt, ki bi zahteval izdelavo posebne oz. dodatne dokumentacije, ki v razpisu ni opredeljena, mora v ponudbeni ceni predvideti tudi ta strošek.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.10.2020   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika, da objavi prijavne obrazce v word obliki, saj so elektonsko vneseni podatki lažje berljivi in hkrati zmanjšajo možnost napak (boljša čitljivost teksta).
Hvala vnaprej.
Lp,

ODGOVOR

Spoštovani,

Zaradi lažjega pregledovanja prejetih ponudb, naročnik ne bo objavil dokumentacije v word obliki.

lep pozdrav,


Datum objave: 13.10.2020   13:30
VPRAŠANJE
spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnji vprašanji:

1. V Pn je navedena oddaja 6 tiskanih izvodov, v Razpisni dokumentaciji 4. Kaj je točno?
2. Kakšna je predvidena površina obdelave zunanje ureditve?

hvala in lp,


ODGOVOR
Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo odgovore na posatvljeni vprašanji, in sicer
1. Izdelovalec projektne dokumentacije bo moral dostaviti 4 tiskane izvode projektov.
2. Predvidena površina obdelave zunanje ureditve znaša cca 2000 m2. V tej površini je vključena streha nove dozidave in cca 700 m2 igrišča, ki ga bo potrebno prilagoditi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.10.2020   16:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v obrazcu Priloga 9 imate v tabeli za navedbo kadra rubriko, da moramo navesti Št. izkaznice. Obveščamo vas, da nominiran kader ne razpolaga z nobenimi izkaznicami (mogoče za fitnes). Ustrezno popravite z veljavno zakonodajo ali podajte obrazložitev katero izkaznico ste imeli v mislih.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

V predmetni rubliki priloge št. 9 navedite identifikacijsko številko (IZS ali ZAPS) kadra, ki bo delal na projektu.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.10.2020   16:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

vaše zahteve po predložitvi referenčnih potrdil za dokazovanje pogojev za prijavo na razpis so v nasprotju z ZJN-3 in dosedanjo prakso DKOM.

Prav tako prosimo, da umaknete vašo zahtevo, da potrjen obrazec referenc ne sme biti starejši od 6 mesecev od datuma objave javnega naročila. Priznavate namreč referenčno obdobje 10 let in če smo mi naredili projektno dokumentacijo za objekt pred 9 leti (ali pa 2 leti) in pred 7 (ali 1 letom) leti dobili potrjeno referenčno potrdilo, ki ima zahtevane podatke, ki jih želite, zakaj takšno potrdilo, ki sicer odraža zadnje stanje, ne bi moglo biti ustrezno? Z vedno novim in ponovnim potrjevanjem istih referenčnih poslov se vedno znova obremenjujejo investitorju, kar je nepotrebno.

Poleg referenčnih potrdil zahtevate naslednja dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
- obrazec BON2 (povzročate dodatne stroške ponudnikom, ko imate te podatke brezplačno na voljo v aplikaciji e-dosje)
- kopijo zavarovalne police z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto (s čimer posegate v poslovne skrivnosti ponudnika in Zavarovalnice, predvsem glede načina plačila ipd.)

Prosimo, da v izogib uveljavljanju pravnega varstva ponudnikov, ustrezno spremenite dokumentacijo za oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik zahteva, da v skladu s točko 3.1.18 ponudnik izkaže, da v zadnjih 6. mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo upošteval tudi potrdilo poslovne banke iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja.

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja reference upoštevati točko 3.1.14 razpisne dokumentacije.

Skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) mora imeti izvajalec zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. Naročnik je dolžen preveriti ali ponudnik razpolaga z ustreznim zavarovanjem.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.10.2020   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V projektni nalogi je navedeno, da je streha pohodna in da je potrebno predvideti možnost nadzidave za 1 etažo.
Ali je predvidena pohodna površina po celotni površini strehe in prav tako nadzidava? Ali je pohodna površina in nadzidava predvidena v delu izven igralne površine?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Predvidena je pohodna površina po celotni površini strehe. Tudi nadzidava je predvidena po celotni površini strehe v istih tlorisnih gabaritih.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.10.2020   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za točno specifikacijo kaj se pričakuje pri geološko geomehanskem elaboratu, koliko vrtin, razkopov ipd. saj lahko na ta račun ponudbene cene precej nihajo kar postavlja ponudnike v neenak položaj. Še najboljše pa bi bilo, da geomehanika ne bi bila sestavni del te ponudbe in bi jo vi naročili posebej, v ločeni ponudbi.

V razpisni dokumentaciji ste zapisali, da potrebujete tudi načrt gradbene jame zato vas prosimo za podatek kakšna jama bo to? Če prav razumemo bo objekt le deloma ukopan in mislimo, da zato načrt gradbene jame ni potreben.

Hvala!

Lep pozdravODGOVOR
Spoštovani,

Projektant mora izdelati načrt gradbene jame. Globina gradbene jame bo na strani proti šoli po celotni višini objekta. Globina je razvidna iz prpjektne naloge in je cca 9,00 m globoka. Geomehansko poročilo mora biti kvalitetno in skladno z navodili projektanta. Le/to mora imeti vse podatke za izvedbo gradbene jame,
varovanja le/te in izvedbo temeljev objekta.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.10.2020   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v razpisu imate pod merilo za izbor ponudnika navedeno, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižja ponudbena cena, kar pa je v nasprotju s Smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo.

Pričakujemo, da boste merilo ustrezno spremenili, v nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,


Datum objave: 20.10.2020   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje v zvezi s priključki na komunalno infrastrukturo. In sicer ali bodo ti priključeni na interno infrastrukturo z obstoječim priključkom na komunalno infrastrukturo? Ali bodo vsi priključki a telovadnico novi? Npr. NN priključek, TK priključek

Se priporočamo za vaš odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne predvideva novih priključkov za telovadnico razen, če projektni pogoji in način projektiranja to zahtevajo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.10.2020   10:50
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi investicijsko vrednost predvidene gradnje.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Investicijsko vrednost predvidene gradnje pripravi projektant, glede na izdelan projekt.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.10.2020   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da spremeni merilo za izbor vezano na dodelitev točk za dodatne reference. Predlagamo, da naj se namesto referenc odgovornega vodje projekta upoštevajo reference ponudnika, čeprav gre za projekte z različnimi vodji projektov za posamezno referenco.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudnik mora izpolnjevati merilo za izbor skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in vsemi popravki.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.10.2020   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na nova merila vas prosimo za pojasnilo in sicer; potrebujemo 6 dodatnih referenc v vrednosti najmanj 50.000 z DDV ali 12 referenc v vrednosti 30.000 z DDV, da dosežemo 30 točk, ki jih zahtevate kot reference za vodjo projekta?
V kollkor smo prav razumeli, smatramo, da ste zelo povečali zahtevo po referencah, glede na prvotne zahteve in zahtevamo zakonsko podlago.
To je diskriminatorno ali pisano nekomu na kožo.
Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

DA. Dodatne reference niso pogoj ampak merilo za izračun ekonomsko najugodnejše ponudbe v skladu s 4. odstavkom 84. člena ZJN- 3. Dodatne reference k skupnim točkam doprinesejo 30%. Še vedno je največja teža, 70%, na ceni, ki jo določi ponudnik. Ponudnik, ki dostavi manj dodatnih referenc, posledično zbere manj točk. Na podlagi vnaprej določnih meril ponudnik sam vpliva na prejete točke.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.10.2020   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zadnjem popravku RD navajate spremenjeno merilo za izbor ponudnika, kjer se točkujejo (30 točk) dodatne reference vodje projekta. To pomeni, da mora imenovani vodja projekta za pridobitev vseh možnih točk izkazati reference za 6 izdelanih projektnih dokumentacij nad 50.000 oziroma 12 zdelanih projektnih dokumentacij nad 30.000, vse za primerljive gradnje.

Vaša kriterij je diskriminatoren, saj nagrajuje zgolj velike projektantske družbe z zelo izrazito hirearhično organiziranostjo, je pod vsemi projekti družbe podpisana vedno ena in ista oseba. Ta oseba pa največkrat - razen formalnega podpisa odgovornega vodje - sploh ni udeležena v postopku projektiranja, temveč projekte vodijo sicer pooblaščeni arhitekti zaposleni na nižjem rangu, ki jim ta pravica ni dodeljena.

Zato vas pozivamo, da kriterij spremenite in upoštevate reference ponudnika in ne le odgovornega vodje. Vsaj v naši družbi imamo prakso, da je odgovorni vodja tisti, ki dejansko vodi in skrbi za posamezne projekt, zato je to praviloma različna (pooblaščena) oseba.

Bolj pravično bi bilo, če bi dopustili reference ponudnika in ne vodje projekta.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal meril. Ponudnik lahko dostavi dodatne reference za vodjo del in tako pridobi do 30 točk.

Lep pozdrav.
Datum objave: 23.10.2020   10:46
VPRAŠANJE
Želimo, da nas seznanite z nameravano investicijo, ki ste jo verjetno v smislu potrjevanja investicij morali obravnavati.
Nenazadnje višina investicije odloča o tem, ali je za nameravano gradnjo potrebno izvesti javni natečaj.

ODGOVOR

Spoštovani.

Ocenjena vrednost GOI in opreme, ki je opredeljena v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta, oktober 2019 znaša 1.044.824,53 EUR brez vključenega DDVja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.10.2020   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
niste odgovorili na vprašanje; zakaj se za dodatne točke (30) ne morejo šteti reference ponudnika ampak le reference vodje projekta.

Vztrajanje pri tem kriteriju pomeni, da nagrajujete tiste večje projektivne družbe, kjer se navaja samo enega odgovornega vodjo projekta na vseh izdelanih dokumentacijah, čeprav pri projektiranju ni sodeloval. V vašem primeru da bi moral odgovorni vodja projekta, če naj zbere vse točke, izdelati najmanj 2 projekta na 30.000EUR in 1 + 6 projektov nad 50.000, oziroma najmanj 1 projekt nad 50.000 in 2+10 projektov nad 30.000 (in vmesne kombinacije). Upoštevajoč gospodarsko krizo med 2009 in 2014 je bilo primerljivih projektov relativno malo.

Verjemite, da je teh primerov kar nekaj in da je to zelo sporna praksa, o čemer bomo obvestilu tudi ZAPS in IZS.

Vaše navajanje, da gre 'le' za dodatno merilo pa je žaljivo, saj v tem primeru ščitite te iste projektne organizacije na način, da imajo že v štartu veliko več toč in lahko dosežejo višjo ceno.

Naš predlog je, da dopustite reference ponudnika ali pa da ponder dodatnih zmanjšate na največ 10%.

Kot rečeno; reference zgolj vezane na vodjo projekta so anomalija in voda na mlin specifičnim birojem in ne odražajo kumuliranega projektantskega znanja in izkušenj birojev, kjer so vodje projektov dejansko tisti, ki na projektu delajo.ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference vodje projekta, kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik želi pridobiti strokoven kader, ki bo dejansko izvajal dela na projektu. Reference vodje projekta so vezane na osebo, medtem ko reference ponudnika ostanejo pri ponudniku, tudi v primeru, če oseba tam ni več zaposlena.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.10.2020   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v RD navajate spremenjeno merilo za izbor ponudnika, kjer se točkujejo dodatne reference vodje projekta (30 točk), to pomeni, da mora vodja projekta imeti 6 referenc za projektno dokumentacijo nad 50.000,00 EUR in 12 referenc za projektno dokumentacijo nad 30.000,00, kar pa je nesorazmerno z Smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, iz katerih izhaja, da maksimalno število referenc sicer določi naročnik, kar običajno predstavlja 2-5kratnik števila referenc, zahtevanih v pogojih javnega naročila.

Na podlagi zgoraj navedenega vas pozivamo, da se držite Smernic in tako posledično zmanjšate število referenc, ki jih moramo priložiti za vodjo projekta.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal meril za izbor. Dodatne reference niso pogoj ampak merilo za izračun ekonomsko najugodnejše ponudbe v skladu s 4. odstavkom 84. člena ZJN- 3. Dodatne reference k skupnim točkam doprinesejo 30%. Še vedno je največja teža, 70%, na ceni, ki jo določi ponudnik. Ponudnik, ki dostavi manj dodatnih referenc, posledično zbere manj točk. Na podlagi vnaprej določnih meril ponudnik sam vpliva na prejete točke.

Lep pozdrav.