Dosje javnega naročila 006177/2020
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.121.494,15 EUR

JN006177/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2020
JN006177/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006177/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006177/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2020
JN006177/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN006177/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006177/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21398
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap
Referenčna številka dokumenta: 371-10/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del v javno korist/dograditev na regionalni cesti R3-646 Škofljica Šmarje - Sap, odsek 1194, od km 1+566 do km 2+759, kar predstavlja odsek med obema priključkoma za JP št. 616511 v naselje Tlake.
Predmet dograditve na celotnem obravnavanem odseku vključuje:
- razširitev obstoječega vozišča iz obstoječe širine 5,5 m na 6 m, z razširitvijo v krivinah za srečanja merodajnih vozil (priklopnik in zglobni avtobus);
- premostitev pločnika čez potok Gorenjca s širitvijo obstoječega propusta in sanacijo robnega venca;
- ureditev vseh križišč/priključkov z občinskimi cestami na R3;
- ureditev podpornih in opornih zidov za zagotovitev stabilnosti ceste, katerih skupna dolžina predvidoma znaša ca. 830 m;
- odvodnjo cestne meteorne vode preko nove meteorne kanalizacije v obstoječi vodotok;
- dograditev enostranskega pločnika širine 1,5 m na desnem robu ceste v celotni dolžini posega, na območju avtobusnih postajališč pa tudi na levem robu obstoječ
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.226.639,71 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del v javno korist/dograditev na regionalni cesti R3-646 Škofljica Šmarje - Sap, odsek 1194, od km 1+566 do km 2+759, kar predstavlja odsek med obema priključkoma za JP št. 616511 v naselje Tlake.
Predmet dograditve na celotnem obravnavanem odseku vključuje:
- razširitev obstoječega vozišča iz obstoječe širine 5,5 m na 6 m, z razširitvijo v krivinah za srečanja merodajnih vozil (priklopnik in zglobni avtobus);
- premostitev pločnika čez potok Gorenjca s širitvijo obstoječega propusta in sanacijo robnega venca;
- ureditev vseh križišč/priključkov z občinskimi cestami na R3;
- ureditev podpornih in opornih zidov za zagotovitev stabilnosti ceste, katerih skupna dolžina predvidoma znaša ca. 830 m;
- odvodnjo cestne meteorne vode preko nove meteorne kanalizacije v obstoječi vodotok;
- dograditev enostranskega pločnika širine 1,5 m na desnem robu ceste v celotni dolžini posega, na območju avtobusnih postajališč pa tudi na levem robu obstoječa avtobusna postajališča, ki se jih uredi v niši merodajno vozilo: zglobni avtobus, se rekonstruira in opremi s tipskimi inox nadstrešnicami občine Grosuplje;
- ureditev prehodov za pešce in nove javne razsvetljave;
- delno prestavitev ali zaščito obstoječih infrastrukturnih vodov, morebitno novogradnjo (obnove niso predmet PZI in tega javnega naročila ter se uredijo skladno z ZCes-1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.11.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Na podlagi Sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije R3 646/1194 Škofljica Šmarje - Sap od km 1,566 do km 2,418 (pločnik Mali Vrh) z dne 4. 9. 2017 in dodatka št. 1 k navedemu sporazumu za podaljšanje do km 2,759 z dne 22. 3. 2018, sklenjenih med naročnikom in Ministrstvom za infrastrukturo slednje sofinancira investicijo v višini 90 % vrednosti investicije.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2020   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2020   10:31
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 12. 10. 2020 do 14. ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da uskladite rok oddaje ponudbe skladno z ZJN-3 ali pa utemeljite 16 dnevni rok, od tega odštejte še 2 dni (danes in 23. 10. 2020), torej imamo 14 dni, od tega še 4 dni (sobota, nedelja).

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da je rok za oddajo ponudb po novem 2. 11. 2020 do 9. ure, odpiranje ponudb pa je po novem dne 2. 11. 2020 ob 10. uri.

2. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zahtevate bonitetno oceno SB3. Ali imate podatek in seveda prosimo, če ga objavite, koliko gradbenih podjetij, ki imajo poleg vseh zahtevanih referenc tudi zahtevano boniteto? Malo smo preleteli vaše že objavljene projekte in zasledili, da tudi pri še zahtevnejših niste zahtevali tako visoke bonitetne ocene. Prosimo, da bonitetno oceno znižate vsaj na SB4.
Glede obveznega ogleda pa prosimo, da ga uskladite z ZJN-3.

Odgovora naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da je zahtevana bonitetna ocena po novem SB6. Kar se tiče obveznega ogleda je ta usklajen z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3), ki ga omenja v drugem odstavku 74. člena.

3. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Vozila imamo v najemu. Kakšna dokazila priložimo v ponudbi oz. naknadno, če imamo leasing pogodbe? Moramo leasingodajalce vključiti v ponudbo kot druge gospodarske subjekte, na katere se sklicujemo?

Odgovora naročnika:
Leasing pogodbe bodo zadostno dokazilo.
Leasingdajalcev ni potrebno vključiti v ponudbo.

4. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kar se tiče referenc, se lahko predloži reference kateregakoli ponudnika v skupini. Glavno je, da se reference predloži za dejanskega izvajalca, ki bo prevzel izvedbo določenih del. Kaj za vas pomeni zgoraj navedeno? Mora biti dejanski izvajalec v ponudbi hkrati tudi dejanski izvajalec na referenčnem objektu? Se ponudniku upošteva referenca, če je dela izvedel s podizvajalcem?

Odgovori naročnika:
V kolikor je za ponudnika ali partnerja ali podizvajalca predložena referenca za npr. izgradnjo kamnite zložbe, se pričakuje, da bo le-ta tudi v tem javnem naročilu zgradil kamnito zložbo.
Z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni predpisana omejitev glede tega, koliko del naj bi na objektu izvedel izbrani ponudnik.
Ponudniku se upošteva referenca za dela, izvedena s podizvajalcem.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za objavo detajla postavke N58 912 Nabava in dobava materiala ter izvedba kovinske lovilne pregrade (grabelj) iz rabljenih železniških tračnic, vključno z zemeljskimi deli in temeljenjem. Opomba: jarek J2 v območju pred železniško progo kos 1,00 oz. napišite porabo iz tračnic.

Odgovor naročnika:
Detajl se objavi na spletni strani naročnika.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da objavite detajl avtobusne nadstrešnice.

Odgovor naročnika:
Detajl se objavi na spletni strani naročnika.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 22.10.2020   10:47
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 20. 10. 2020:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v poglavju 2. Pogoji za sodelovanje, c. Tehnična in strokovna sposobnost, točka 1, prva alineja navedel naslednje zahteve:
»Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;«
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj oziroma omili referenčni pogoj. Dejstvo je, da v Sloveniji v zadnjih 5 letih ni bilo izvedenih veliko objektov s takimi zahtevami, zato s tako postavljenim pogojem naročnik močno zoži konkurenco. Naročnik bi s spremembo glede predložitve zahtevanih referenc v razpisni dokumentaciji sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da spremeni bonitetno oceno iz SB3 na vsaj SB6.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosim, da omili referenčni pogoj SB3 na SB6. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da naročnik sproti objavlja odgovore.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro. Potrebno je pridobiti tudi mnenja in predloge ostalih članov strokovne komisije.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da zaradi sprejemenja ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19 (delo od doma) in obsežnega popisa del podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj 7 dni.

Odgovor naročnika:
Rok za oddajo ponudbe je bil s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 podaljšan do 2. 11. 2020 do 9. ure.
Tokrat se spremenijo vsi naslednji roki, in sicer:
- obvezen ogled lokacije je po novem do 27. 10. 2020 do 14. ure
- rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je po novem do vključno 27. 10. 2020
- rok za oddajo ponudb je po novem 11. 11. 2020 do 9. ure
- odpiranje ponudb je po novem dne 11. 11. 2020 ob 10. uri.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, ali je lahko referenc iz prve alineje več ali mora biti samo ena in zajeti vse zahteve? Ali se lahko reference po posameznih alinejah seštevajo?

Odgovor naročnika:
Referenčni pogoji se spremenijo, kot pojasnjeno v odgovoru na 1. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta. Referenca iz posamezne točke mora izhajati iz enega posla in mora zajeti vse zahteve iz posamezne točke. Reference po posameznih točkah se ne morejo seštevati.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pod 2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3), c. Tehnična in strokovna sposobnost imate navedeno zelo specifično opredeljeno referenco pri enem poslu:
»- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;«
Prosim vas, če lahko omenjeno referenco zadostimo z več objekti, ker je zahtevan posel v takšnem obsegu v zadnjih 5 letih zelo redek!

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V točki 2. Pogoji za sodelovanje, b) Ekonomski in finančni položaj zahtevate, da mora ponudnik imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB3. Ali to velja tudi za podizvajalce?

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.
Zahteva velja le za ponudnika.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V točki 2. Pogoji za sodelovanje, c.) Tehnična in in strokovna sposobnost, točka 1. zahtevate, da mora ponudnik imeti sledeče referenčno delo:
»- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plasti ceste s ponovo uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste).«
Ali lahko ponudnik izpolni referenčno delo z:
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 20 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v skupni kvadraturi več kot 2.500 m2.«

Odgovor naročnika:
Referenčni pogoji se spremenijo, kot pojasnjeno v odgovoru na 1. in 7. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V točki 2. Pogoji za sodelovanje, c.) Tehnična in in strokovna sposobnost, točka 3. zahtevate, da mora vodja gradnje imeti sledeče referenčno delo:
»- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.«
Ali lahko ponudnik izpolni referenčno delo z:
- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.«

Odgovor naročnika:
Referenčni pogoji se spremenijo, kot pojasnjeno v odgovoru na 1. in 7. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta.

11. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da omilite pogoj bonitetne ocene vsaj na SB6. Namreč, bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna oz. je verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja, kot je v povprečju za slovenske poslovne subjekte in s tem omogočite večje število ponudnikov.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

12. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo na kršitev pravil javnega naročanja (kršitve načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela sorazmernosti), saj je zahteva po izkazovanju bonitetne ocene SB3, glede na predmet, obseg del in predviden terminski plan izvedbe del, bistveno pretirana. Pomen bonitetnih ocen je, da se z verjetnostnim razponom od SB1 do SB10 določi možnost nastopa vsaj enega dogodka neplačila, pri čemer je verjetnost za nastop neplačila najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in najvišja pri bonitetni oceni SB10. Verjetnost neplačila pri bonitetni oceni SB3 je izrazito pod povprečjem, pod povprečjem pa so tudi še ocene SB4, SB5 in SB6. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB7. Naročnik torej zahteva izrazito nadpovprečno možnost poravnavanja obveznosti. Ob tem velja poudariti, da po deležu dobrih bonitetnih ocen (ocene od SB1 do vključno SB4) izstopajo gospodarske družbe, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno pravno in računovodsko dejavnost, dejavnost javne uprave in obrambe ter socialno varstvo z nastanitvijo, se pravi ne gradbeništvo. Kot ponudnik izvajamo večje infrastrukturne objekte, ki smojih pridobili v postopkih javnega naročanja, vendar pri nobenem izmed njih pogoj ni bil strožji kot SB6 oziroma izjemoma SB5. Ob tem naročnika opozarjamo, da smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je leta 2018 izdalo Ministrstvo za javno upravo določajo, da je, glede na priporočila AJPES, bonitetna ocena SB6 ocena, ki še izkazuje stabilnega ponudnika, zato naj se praviloma ne zahteva višji bonitetni razred (izjemoma je dopustna ocena SB5, kadar gre za kompleksno gradnjo, financiranje pa je zagotovljeno iz evropskih skladov in je treba gradnjo izvesti v določenem roku). Temu sledi tudi praksa DKOM, ki je zadevah št. 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014 že obravnavala podobno vprašanje dopustnosti bonitetnega pogoja, pri čemer so naročniki v vseh treh navedenih zadevah kot vrednostni prag določili oceno vsaj SB5 ali boljšo. V vseh zadevah je Državna revizijska komisija ugotovila, da so naročniki izkazali objektivno utemeljenost in sorazmernost takega pogoja, pri čemer je upoštevala, da je bilo javno naročilo razpisano za dalj časa trajajoče obdobje z visoko ocenjeno vrednostjo in poudarjenim javnim interesom za varstvo okolja in javnega zdravja (št. 018-228/2011) oz. da je šlo za gradnjo in zahtevano montažo specifične tehnološke in laboratorijske opreme, katere izvedba je bila odvisna od pogojev uporabe kohezijskih sredstev (št. 018-160/2013 in 018-46/2014). Skladno z navedenim se je Državna revizijska komisija postavila na stališče, da je pogoj SB5 dopusten le izjemoma, če gre za visoko ocenjeno vrednost naročila, če je poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, če gre za financrianje iz kohezijskih sredstev ali če gre za kompleksno javno naročilo. Zahtevana bonitetna ocena SB3 je tako v neskladu s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih, ob tem pa naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se predmet tega javnega naročila tako razlikuje od predmetov v že omenjenih zadevah DKOM, kjer je bila, kot je bilo že zapisano, zahtevana bonitetna ocena SB5 ali boljša. Naročnik mora imeti za določitev pogoja (zlasti tistih, ki odstopajo od povprečnih oz. so strožji od običajnih) objektivno utemeljene razloge, ki jih v predmetnem postopku ni, saj predmetno naročilo nima visoke ocenjene vrednosti in ne gra za naročilo, kjer bi bil poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, prav tako naročilo ni financirano iz kohezijskih sredstev, izvedba predmeta pa ni kompleksna. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve pravil Zakona o javnem naročanju in predlagamo, da spremeni pogoj, vezan na bonitetno oceno na SB6. Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je zahtevan referenčni pogoj pod prvo alinejo, ki glasi »novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi« in pogoj, določen za vodjo gradnje, ki glasi »- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov« nezakonit, saj se predmet javnega naročila in referenca nikoli v celoti ne prekrivajo. Državna revizijska komisija je že zavzela stališče, da razlage, da morajo biti referenčna dela popolnoma enaka prevzetim delom, ni mogoče sprejeti, saj bi to pomenilo zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov pa je praviloma nemogoča. Taka zahteva je v nasprotju z načelom sorazmernosti in predstavlja nemogoč pogoj. Ni jasno, zakaj naročnik meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifična zahtevana referenčna dela v točno določenih enotah, ni pa sposoben tisti, ki je vsa ta referenčna dela izvedel z več pogodbami (projekti). Prav tako je v nasprotju z načelom sorazmernosti tudi zahteva naročnika po zahtevani skupni vrednosti referenčnega posla (t.j. 800.000,00 EUR brez DDV), skupaj zahtevani vrednosti del za posamezni sklop del (npr. cestna razsvetljava, podporni zidovi) in nato natančno navedbo tehničnih specifikacij pri izvedbi cestne razsvetljave. Tako oblikovana referenčna zahteva naročnika pomeni zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, ki je skladno s prakso DKOM nedopustna. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava, podporni zidovi) v točno določenih tehničnih in vrednostnih gabaritih v samo enem poslu, nam neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila, kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve načela sorazmernosti, načela varstva konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave vseh ponudnikov na način, da določi izpolnjevanje nezakonitega referenčnega pogoja na način, da dopušča izkazovanje z več referenčnimi objekti in sicer na način:
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednjih poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV;
- novogradnjo ali rekonstrukcijo hodnika za pešce dolžine vsaj 400 m
- izvedbo cestne razsvetljave v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR;
- ureditev avtobusnega postajališča;
- ureditev prehoda za pešce s talno signalizacijo;
- izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plastni ceste s ponovno uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste).
Prav tako od naročnika zahtevamo, da odpravi kršitve načela sorazmernosti pri določitvi pogojev za vodjo gradnje, in sicer na način: vodja gradnje v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča: - pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.
V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.

14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ponovno pozivamo naročnika, da sproti odgovarja na vprašanja.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino. Potrebno je pridobiti tudi mnenja in predloge ostalih članov strokovne komisije.

15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 1 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima ponudnik referenco za »novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi« in referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima vodja gradnje referenco »pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov« nezakonit. Naročnik je namreč postavil zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, čeprav je po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov nemogoča, kar je že večkrat odločila Državna revizijska komisija. Iz razlogov, ki so v neposrednem nasprotju z načeli in pravili javnega naročanja, naročnik torej meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifično zahtevana referenčna dela v točno določenih enotah. Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v referenčni zahtevi iz 1. alineje v točki 1 in 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost združil dela, ki se po posamezni pogodbi običajno hkrati ne izvajajo. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava, podporni zidovi) v točno določenih tehničnih in vrednostnih gabaritih v samo enem poslu, nam torej neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila in to kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Tudi Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da tehnično sposobnost v enaki meri izkazuje subjekt, ki referenčne zahteve izpolnjuje kumulativno po več pogodbah (projektih), saj s tem izkazuje več uspešno izvedenih poslov (in ne samo enega). Glede na navedeno, naročnika pozivamo, naj enako, kot je to storil že za kamnito zložbo (referenco, katero pravilno zahteva posebej), potrdi, da se lahko izvedba podpornega zidu, ki jo naročnik zahteva v 1. alineji v točki 1 in točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, izkaže tudi s posebej ločeno pogodbo. Posebej vas tudi opozarjamo, da iz projektne dokumentacije (dokument 0.9.1_SKOF-MV_VM_ZbirTehPor_PZI.doc, str. 14/16) izhaja, da bon a objektu zgrajenih 8 podpornih zidov, pri čemer bo povprečna dolžina posameznega zidu 24,75 m, povprečna višina pa (vzeta je najvišja mera v razponu) 3,01 m. Glede na navedeno, vas opozarjamo, da z referenco ne smete zahtevati izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 24,75 m in višine več kot 3,01 m, saj bi bilo navedeno sicer v nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga (da se lahko izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 24,75 m in višine vsaj 3,01 m izkaže tudi posebej z ločeno pogodbo, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.

16. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo na kršitev pravil javnega naročanja ter kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela sorazmernosti, saj je zahteva po izkazovanju bonitetne ocene SB3, glede na prakso Državne revizijske komisije, kot tudi glede na predmet, obseg del in predviden terminski plan izvedbe del, bistveno pretirana. Pomen bonitetnih ocen je, da se z verjetnostnim razponom od SB1 do SB10 določi možnost nastopa vsaj enega dogodka neplačila, pri čemer je verjetnost za nastop neplačila najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in najvišja pri bonitetni oceni SB10. Verjetnost neplačila pri bonitetni oceni SB3 je izrazito pod povprečjem, pod povprečjem pa so tudi še ocene SB4, SB5 in SB6. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB7. Naročnik torej zahteva izrazito nadpovprečno možnost poravnavanja obveznosti. Ob tem velja poudariti, da po deležu dobrih bonitetnih ocen (ocene od SB1 do vključno SB4) izstopajo gospodarske družbe, ki imajo kot glavno dejavnost poslovanja opredeljeno pravno in računovodsko dejavnost, dejavnost javne uprave in obrambe ter socialno varstvo z nastanitvijo, se pravi ne gradbeništvo. Kot ponudnik izvajamo večje infrastrukturne objekte, ki smo jih pridobili v postopkih javnega naročanja, vendar pri nobenem izmed njih pogoj ni bil strožji kot SB6 oziroma izjemoma SB5. Ob tem naročnika opozarjamo, da smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je leta 2018 izdalo Ministrstvo za javno upravo določajo, da je, glede na priporočila AJPES, bonitetna ocena SB6 ocena, ki še izkazuje stabilnega ponudnika, zato naj se praviloma ne zahteva višji bonitetni razred (izjemoma je dopustna ocena SB5, kadar gre za kompleksno gradnjo, financiranje pa je zagotovljeno iz evropskih skladov in je treba gradnjo izvesti v določenem roku). Temu sledi tudi praksa DKOM, ki je zadevah št. 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014 že obravnavala podobno vprašanje dopustnosti bonitetnega pogoja, pri čemer so naročniki v vseh treh navedenih zadevah kot vrednostni prag določili oceno vsaj SB5 ali boljšo. V vseh zadevah je Državna revizijska komisija ugotovila, da so naročniki izkazali objektivno utemeljenost in sorazmernost takega pogoja, pri čemer je upoštevala, da je bilo javno naročilo razpisano za dalj časa trajajoče obdobje z visoko ocenjeno vrednostjo in poudarjenim javnim interesom za varstvo okolja in javnega zdravja (št. 018-228/2011) oz. da je šlo za gradnjo in zahtevano montažo specifične tehnološke in laboratorijske opreme, katere izvedba je bila odvisna od pogojev uporabe kohezijskih sredstev (št. 018-160/2013 in 018-46/2014). Skladno z navedenim se je Državna revizijska komisija postavila na stališče, da je pogoj SB5 dopusten le izjemoma, če gre za visoko ocenjeno vrednost naročila, če je poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, če gre za financrianje iz kohezijskih sredstev ali če gre za kompleksno javno naročilo. Zahtevana bonitetna ocena SB3 je tako v neskladu s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih, ob tem pa naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se predmet tega javnega naročila tako razlikuje od predmetov v že omenjenih zadevah DKOM, kjer je bila, kot je bilo že zapisano, zahtevana bonitetna ocena SB5 ali boljša. Naročnik mora imeti za določitev pogoja (zlasti tistih, ki odstopajo od povprečnih oz. so strožji od običajnih) objektivno utemeljene razloge, ki jih v predmetnem postopku ni, saj predmetno naročilo nima visoke ocenjene vrednosti in ne gra za naročilo, kjer bi bil poudarjen javni interes zaradi varstva okolja in javnega zdravja, prav tako naročilo ni financirano iz kohezijskih sredstev, izvedba predmeta pa ni kompleksna. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve pravil Zakona o javnem naročanju in predlagamo, da spremeni pogoj, vezan na bonitetno oceno na SB5. Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da skladno z ukrepi Vlade RS, ki odsvetujejo, če ne že kar prepovedujejo medsebojno druženje v nenujnih zadevah, zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19, opusti pogoj po obveznem ogledu. Izvedba del tehnično ni zahtevna, lokacijo pa si lahko ponudniki ogledajo sami, brez prisotnosti predstavnika naročnika. Naročnika prav tako pozivamo, da skladno s sprejetimi priporočili za izvajanje gospodarske dejavnosti, ki priporoča delo od doma, podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj 7 dni. Kot ponudniki namreč zelo težko dobimo ponudbe za material, ki jih potrebujemo za izvedbo razpisanih del.

Odgovor naročnika:
Kljub temu, da zainteresirani gospodarski subjekt trdi, da izvedba del tehnično ni zahtevna, to ni tako. Gre za tehnično zahtevno izvedbo del, zato obvezen ogled lokacije ostaja. Prav tako si je že precej zainteresiranih gospodarskih subjektov lokacijo ogledalo, zato ne bi bilo pravično, da si jo drugi ne bi, naročnik pa bo seveda poskrbel za varnost z namenom preprečitve širjenja virusa COVID-19.
Rok za oddajo ponudbe je bil s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 podaljšan do 2. 11. 2020 do 9. ure.
Tokrat se spremenijo vsi naslednji roki, in sicer:
- obvezen ogled lokacije je po novem do 27. 10. 2020 do 14. ure
- rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je po novem do vključno 27. 10. 2020
- rok za oddajo ponudb je po novem 11. 11. 2020 do 9. ure
- odpiranje ponudb je po novem dne 11. 11. 2020 ob 10. uri.

18. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na postavko S79 311 Projektantski nadzor ni v excelu navedena vrednost postavke, ne smemo pa je spreminjati. Prosim vas za popravek.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako v tekstu popisa del za postavko S79 311 Projektantski nadzor. V naprej je določena predvidena količina ur za to storitev, medtem ko ponudniki ceno na uro postavijo sami. Obračun projektantskega nadzora se bo v času izvajanja gradnje obračunaval po dejanskih stroških, na podlagi izstavljenih računov.

19. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosim, če lahko preverite, ali gre tem primeru za 2x enake svetilke, saj so koda svetilke, moč in svetlobni tok enaka. Št. LED diod in navedena moč zraven LED diod sta različni.
Nabava, dobava in montaža zunanja LED cestna svetilka za ceste z ravnim steklom, kot npr. Disano 3291 Sella 1 16 LED 38 W 3000 K. Z življenjsko dobo 80/B10@ 100.000 h. McAdam < 3.
- efektivni svetlobni tok 5.196 lm ± 10 %. Temperatura barve svetlobe 3.000 K
Barvni indeks CRI 70
Ostalo:
- priključna moč 40,6 W
- stopnja zaščite IP66
- mehanska trdnost IK09
- razred izolacije: II. Prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika.
Nabava, dobava in montaža zunanja LED cestna svetilka za ceste z ravnim steklom, kot npr. Disano 3291 Sella 1 8 LED 19 W. Z življenjsko dobo 80/B10@ 100.000 h. McAdam < 3.
- efektivni svetlobni tok 5.196 lm ± 10 %. Temperatura barve svetlobe 3.000 K
Barvni indeks CRI 70
Ostalo:
- priključna moč 40,6 W
- stopnja zaščite IP66
- mehanska trdnost IK09
- razred izolacije: II. Prenapetostna zaščita po standardu EN 5147 razred 2 omogoča zaščito LED modula in napajalnika.

Odgovor naročnika:
Obe svetilki sta v načrtih in popisih, 19W in 38W. V kolikor je v popisu del prišlo do napake, se naročnik za to opravičuje. Na spletni strani naročnika se dodatno objavi načrt javne razsvetljave čez celotno traso.

20. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po bonitetni oceni SB3.

Odgovor naročnika:
Bonitetna ocena je bila s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 spremenjena na SB6.

21. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ponovno vas pozivamo, da sproti odgovarjate na zastavljena vprašanja, v nasprotnem primeru podaljšajte rok za vprašanja in oddajo ponudb.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino. Potrebno je pridobiti tudi mnenja in predloge ostalih članov strokovne komisije.
Rok za oddajo ponudbe je bil s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 podaljšan do 2. 11. 2020 do 9. ure.
Tokrat se spremenijo vsi naslednji roki, in sicer:
- obvezen ogled lokacije je po novem do 27. 10. 2020 do 14. ure
- rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je po novem do vključno 27. 10. 2020
- rok za oddajo ponudb je po novem 11. 11. 2020 do 9. ure
- odpiranje ponudb je po novem dne 11. 11. 2020 ob 10. uri.

22. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je zahteva po razpolaganju za zahtevano mehanizacijo vsaj 8 kamionov prekucnikov nosilnosti nad 10 ton, vsaj 4 bagri teže nad 14 ton, vsaj 6 bagrov teže nad 8 ton, vsaj 3 hidravlična kladiva za pikiranje nad 14 ton, vsaj 2 valjarja teže nad 2 toni nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Ponudnik namreč ne vidi razloga, zakaj naročnik zahteva kar 10 bagrov in 8 kamionov, čeprav se bodo dela zaradi zapore izvajala fazno in je fizično nemogoče, da na gradbišču v istem času dela 10 bagrov. Prav tako je zahteva nepovezana s predmetom izvajanja, saj naročnik, kljub temu, da objekt zajema izvedbo asfaltacije ceste in pločnikov v dolžini preko 800 m in kvadraturi 6.400 m2, ki predstavljajo precejšen odstotek vseh del na objektu in za izvedbo katerih zahtevate tudi izkazovanje referenčnega pogoja, ne zahteva razpolaganje z mehanizacijo za polaganje asfalta (finišer in valjarji težji od 2 t, kot jih imate zahtevane). Od naročnika zahtevamo, da oblikuje zahteve, ki bodo skladne s predmetom javnega naročila in zniža zahtevano število bagrov na max 6.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva po razpolaganju z vozili, kot so našteta v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, črta iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

23. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na vaše ažurne odgovore, prosimo, da omogočite ogled ponudnikom še v enem kasnejšem terminu.

Odgovor naročnika:
Obvezen ogled lokacije je po novem do 27. 10. 2020 do 14. ure.

24. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe in podajo vprašanj vsaj za 7 dni, saj je projekt in priprava konkurenčne ponudbe kar obsežna.
Odgovor naročnika:
Rok za oddajo ponudbe je bil s popravkom objave z dne 16. 10. 2020 podaljšan do 2. 11. 2020 do 9. ure.
Tokrat se spremenijo vsi naslednji roki, in sicer:
- obvezen ogled lokacije je po novem do 27. 10. 2020 do 14. ure
- rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je po novem do vključno 27. 10. 2020
- rok za oddajo ponudb je po novem 11. 11. 2020 do 9. ure
- odpiranje ponudb je po novem dne 11. 11. 2020 ob 10. uri.

25. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kaj pomeni celovito referenco naročnikov? Ali to pomeni, da je lahko vsaka, druga alineja druga referenca in da se znotraj alineje ne smejo seštevati reference? Ali je lahko referenc v prvi alineji več, da se doseže vse zahteve?

Odgovor naročnika:
Referenčni pogoji se spremenijo, kot pojasnjeno v odgovoru na 1., 7., 13. in 15. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta.

26. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki c) Tehnična in strokovna sposobnost / podtočka 1. določil pogoj glede referenčnega posla ponudnika, in sicer da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednjih poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plasti ceste s ponovo uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste)
ter v podtočki 3. določil pogoj glede referenčnega posla za vodjo gradnje, in sicer da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča:
- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.
Naročnika prijazno opozarjamo, da z referenčnimi pogoji tako za ponudnika kot vodjo gradnje v zahtevi v prvi alineji podtočke 1 in podtočke 2 pretirava čez vse meje. Smisel javnega naročanja je namreč v tem, da naročnik pripravi tako razpisno dokumentacijo, ki zagotavlja ustrezno konkurenco med gospodarskimi subjekti, ki so sposobni ponuditi predmet javnega naročila. Samo na tak način lahko naročnik dokaže, da bo/je gopodarno porabil javni denar!
Če naročnik želi, da mu ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti izkažemo sposobnost uspešne izvedbe referenčnih del, naj prizna ločene reference (iz več projektov) po delih, ki izhajajo iz posla, kjer so se izvedla dela:
Za podtočko 1 - ponudnika:
1. novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste v vrednosti 800.000,00 EUR brez DDV
2. izgradnja hodnika za pešce v dolžini vsaj 400 m
3. izvedba ureditev avtobusnega postajališča
4. izvedba prehoda za pešce s talno signalizacijo
5. izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m
6. izvedbo elektroinstalacijskih del pri izvedbi cestne razsvetljave v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV (samo elektromontažna dela) . Reference lahko dokazujemo tudi s podizvajalcem ali partnerjem, ki bo prevzeta dela tudi izvedel.
Za podtočko 2 vodja gradnje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste v vrednosti 800.000,00 EUR brez DDV
2. izgradnja hodnika za pešce v dolžini vsaj 400 m
3. izvedba ureditev avtobusnega postajališča
4. izvedba prehoda za pešce s talno signalizacijo
5. izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m
6. izvedba cestne razsvetljave.
b.) Prav tako je nerazumljiva vaša zahteva iz podtočke 4/ točke c. Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ponudniki razpolagamo z:
- vsaj 8 kamionov prekucnikov nosilnosti nad 10 ton
- vsaj 4 bagri teže nad 14 ton
- vsaj 6 bagrov teže nad 8 ton
- vsaj 3 hidravlična kladiva za pikiranje za bagre nad 14 ton
- vsaj 2 valjarja teže nad 2 toni.
Naročnik naj za zagotavljanje tehnične usposobljenosti od ponudnikov zahteva izjavo, da bo imel zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo razpisanih del (brez navedenih pogojev po številu mehanizacije). Smatramo, da je naročnik po številu mehanizacije pretiraval, saj gre za dograditev ceste v dolžini 1193 m. V nasprotnem primeru je razumeti, da so razpisni pogoji napisani na kožo določenemu ponudniku, kajti takih poslov, ki bi zajemali tako strogo specificirana referenčna dela, je težko izvesti samo v enem referenčnem poslu, prav tako pa tudi zahteva po številu zagotovljene gradbene mehanizacije. Torej gre za nelojalno omejevanje konkurence, za kar je naročnik odogovoren. Naročniku se zahvaljujemo za razumevanje glede navedenega. Vljudno naprošamo za malo hitrejši odgovor na zastavljeno vprašanje.«

Odgovori naročnika:
a.)
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.)
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva po razpolaganju z vozili, kot so našteta v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, črta iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino. Potrebno je pridobiti tudi mnenja in predloge ostalih članov strokovne komisije.

27. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali je lahko vodja gradnje zaposlen tudi pri podizvajalcu, ali mora biti pri ponudniku oz. partnerju?

Odgovor naročnika:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naj bi bil vodja gradnje zaposlen pri ponudniku, ob upoštevanju 14 in 120. člena Gradbenega zakona (61/17 (72/17-popr.) in 65/20, GZ).

28. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V popisu del ni odvoza izkopanega materiala na deponijo?

Odgovor naročnika:
Odgovor bo podan v kratkem.

29. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Prosimo naročnika, da referenčne pogoje za gospodarski subjekt in vodjo del omili oziroma zahteva referenčna dela v smislu, da lahko posamezne zahteve iz prve alineje točke 1. in točke 3. dokazujemo z deli, ki smo jih izvedli na več projektih.
b.) Naročnika prosimo tudi, da umakne zahtevo po točno določenem številu razpolaganja z vozili. S tako zahtevo favorizirate točno določene izvajalce/ponudnike. Žal vsi vemo koga.
Projekti, ki jih razpisuje DRSI so po izvedbi in vrednosti obsežnejši, pa nikoli ne pogojujejo referenčnih del in tehničnih zmogljivosti na tak način.
c.) Prosimo tudi, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj do 6. 11. 2020.
d.) Na postavljena vprašanja odgovarjate neažurno, mi pa smo vezani na vaš odgovor, ali pristopimo k pripravi ponudbe.

Odgovori naročnika:
a.)
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.)
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva po razpolaganju z vozili, kot so našteta v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, črta iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
c.)
Rok za oddajo ponudb je po novem 11. 11. 2020 do 9. ure
d.)
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino. Potrebno je pridobiti tudi mnenja in predloge ostalih članov strokovne komisije.

30. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Za projektantske nadzore imate v opisu predvideno fiksno določeno ceno v PIS-u, ki je ponudnik ne sme spreminjati. Kakšna naj bi bila ta cena, saj je ni mogoče razbrati?

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako v tekstu popisa del za postavko S79 311 Projektantski nadzor. V naprej je določena predvidena količina ur za to storitev, medtem ko ponudniki ceno na uro postavijo sami. Obračun projektantskega nadzora se bo v času izvajanja gradnje obračunaval po dejanskih stroških, na podlagi izstavljenih računov.

31. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosim, da popravite reference iz prve točke tako, da lahko vse navedeno dokazujemo iz več opravljenih poslov in ne vse na enem projektu, tako za referenčni posel za ponudnika kot vodjo del ter znižate vrednost referenčnega posla iz 800.000,00.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da so zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji po novem naslednje:
a.) III. poglavje, 2., c.), 1. točka:
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
a.) novogradnjo ali rekonstrukcijo katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbo hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbo podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV;
e.) izvedbo cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) e.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Referenčni posel iz točke a.) je moral izvesti ponudnik sam ali s sodelovanjem podizvajalcev referenčni posel mora izkazati ponudnik sam ali v primeru skupne ponudbe katerikoli partner v skupini.
Referenčni posel iz točk b.) e.) je moral izvesti gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu neposredno prevzema določena dela referenčni posel mora izkazati ponudnik ali partner ali podizvajalec, ki bo dejansko izvajal referenčna dela tudi pri izvedbi predmeta tega javnega naročila.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
b.) III. poglavje, 2., c.), 3. točka:
Vodja gradnje mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je vodja gradnje v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča pri:
a.) novogradnji ali rekonstrukciji katerekoli državne ali lokalne ceste po klasifikaciji vsaj LC v dolžini vsaj 400 m in vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV;
b.) strojni izvedbi voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 6 m in neprekinjene dolžine vsaj 400 m;
c.) izvedbi hodnika za pešce v dolžini vsaj 250 m;
d.) izvedbi podpornega zidu v dolžini vsaj 25 m in višine vsaj 4 m, merjeno od kote terena, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
Zahtevane reference, ločene po točkah a.) d.), lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov, medtem ko mora referenca iz posamezne točke v celoti izhajati iz enega posla.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdil reference vsako potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.
c.) III. poglavje, 2., c.) 4. točka (prejšnja 4. točka se briše):
Pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere ponudnik dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.
Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnika, za katerega je pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike v zadnjih 10 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot pooblaščeni inženir ali vodja del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja elektrotehnike pri izvedbi cestne razsvetljave s kandelabri višine vsaj 8m in cestnimi LED svetilkami ter dogradnjo prižigališč na državni ali lokalni cesti, v vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdila reference potrdilo mora izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisano s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdilo predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz njega razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da vse predložene reference preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.

32. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Vaša RD je malo neberljiva.
a.) Kam vpišemo kadre?
b.) Torej, reference samo navedemo v ESPD. Za vpis vseh podatkovno ja, malo je prostora.

Odgovora naročnika:
a.) Za kadre ponudnik pripravi lasten obrazec oz. seznam.
b.) ESPD obrazec ni pripravljen s strani naročnika, tako da vam naročnik pri tem težko pomaga. Vpišite podatke, kolikor je možno, ker bo moral najugodnejši ponudnik tako ali tako v nadaljevanju postopka posredovati vsa zahtevana referenčna potrdila.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 22.10.2020   12:10
Naročnik se opravičuje za napako pri odgovorih:

Zahteve v zvezi z referenčnimi posli ostajajo nespremenjene, ostale spremembe ostajajo.

Datum objave: 22.10.2020   12:57
Popravek odgovor v dodatnih pojasnilih z dne 22. 10. 2020:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v poglavju 2. Pogoji za sodelovanje, c. Tehnična in strokovna sposobnost, točka 1, prva alineja navedel naslednje zahteve:
»Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednji poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;«
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj oziroma omili referenčni pogoj. Dejstvo je, da v Sloveniji v zadnjih 5 letih ni bilo izvedenih veliko objektov s takimi zahtevami, zato s tako postavljenim pogojem naročnik močno zoži konkurenco. Naročnik bi s spremembo glede predložitve zahtevanih referenc v razpisni dokumentaciji sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, ali je lahko referenc iz prve alineje več ali mora biti samo ena in zajeti vse zahteve? Ali se lahko reference po posameznih alinejah seštevajo?

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pod 2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3), c. Tehnična in strokovna sposobnost imate navedeno zelo specifično opredeljeno referenco pri enem poslu:
»- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;«
Prosim vas, če lahko omenjeno referenco zadostimo z več objekti, ker je zahtevan posel v takšnem obsegu v zadnjih 5 letih zelo redek!

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V točki 2. Pogoji za sodelovanje, c.) Tehnična in in strokovna sposobnost, točka 1. zahtevate, da mora ponudnik imeti sledeče referenčno delo:
»- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plasti ceste s ponovo uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste).«
Ali lahko ponudnik izpolni referenčno delo z:
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 20 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v skupni kvadraturi več kot 2.500 m2.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V točki 2. Pogoji za sodelovanje, c.) Tehnična in in strokovna sposobnost, točka 3. zahtevate, da mora vodja gradnje imeti sledeče referenčno delo:
»- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.«
Ali lahko ponudnik izpolni referenčno delo z:
- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je zahtevan referenčni pogoj pod prvo alinejo, ki glasi »novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi« in pogoj, določen za vodjo gradnje, ki glasi »- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov« nezakonit, saj se predmet javnega naročila in referenca nikoli v celoti ne prekrivajo. Državna revizijska komisija je že zavzela stališče, da razlage, da morajo biti referenčna dela popolnoma enaka prevzetim delom, ni mogoče sprejeti, saj bi to pomenilo zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov pa je praviloma nemogoča. Taka zahteva je v nasprotju z načelom sorazmernosti in predstavlja nemogoč pogoj. Ni jasno, zakaj naročnik meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifična zahtevana referenčna dela v točno določenih enotah, ni pa sposoben tisti, ki je vsa ta referenčna dela izvedel z več pogodbami (projekti). Prav tako je v nasprotju z načelom sorazmernosti tudi zahteva naročnika po zahtevani skupni vrednosti referenčnega posla (t.j. 800.000,00 EUR brez DDV), skupaj zahtevani vrednosti del za posamezni sklop del (npr. cestna razsvetljava, podporni zidovi) in nato natančno navedbo tehničnih specifikacij pri izvedbi cestne razsvetljave. Tako oblikovana referenčna zahteva naročnika pomeni zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, ki je skladno s prakso DKOM nedopustna. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava, podporni zidovi) v točno določenih tehničnih in vrednostnih gabaritih v samo enem poslu, nam neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila, kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve načela sorazmernosti, načela varstva konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave vseh ponudnikov na način, da določi izpolnjevanje nezakonitega referenčnega pogoja na način, da dopušča izkazovanje z več referenčnimi objekti in sicer na način:
Ponudnik izkušnje izkazuje s celovito referenco naročnikov, katerim je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednjih poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV;
- novogradnjo ali rekonstrukcijo hodnika za pešce dolžine vsaj 400 m
- izvedbo cestne razsvetljave v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR;
- ureditev avtobusnega postajališča;
- ureditev prehoda za pešce s talno signalizacijo;
- izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m;
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plastni ceste s ponovno uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste).
Prav tako od naročnika zahtevamo, da odpravi kršitve načela sorazmernosti pri določitvi pogojev za vodjo gradnje, in sicer na način: vodja gradnje v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča: - pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.
V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 1 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima ponudnik referenco za »novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi« in referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima vodja gradnje referenco »pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov« nezakonit. Naročnik je namreč postavil zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, čeprav je po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov nemogoča, kar je že večkrat odločila Državna revizijska komisija. Iz razlogov, ki so v neposrednem nasprotju z načeli in pravili javnega naročanja, naročnik torej meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifično zahtevana referenčna dela v točno določenih enotah. Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v referenčni zahtevi iz 1. alineje v točki 1 in 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost združil dela, ki se po posamezni pogodbi običajno hkrati ne izvajajo. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava, podporni zidovi) v točno določenih tehničnih in vrednostnih gabaritih v samo enem poslu, nam torej neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila in to kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Tudi Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da tehnično sposobnost v enaki meri izkazuje subjekt, ki referenčne zahteve izpolnjuje kumulativno po več pogodbah (projektih), saj s tem izkazuje več uspešno izvedenih poslov (in ne samo enega). Glede na navedeno, naročnika pozivamo, naj enako, kot je to storil že za kamnito zložbo (referenco, katero pravilno zahteva posebej), potrdi, da se lahko izvedba podpornega zidu, ki jo naročnik zahteva v 1. alineji v točki 1 in točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, izkaže tudi s posebej ločeno pogodbo. Posebej vas tudi opozarjamo, da iz projektne dokumentacije (dokument 0.9.1_SKOF-MV_VM_ZbirTehPor_PZI.doc, str. 14/16) izhaja, da bon a objektu zgrajenih 8 podpornih zidov, pri čemer bo povprečna dolžina posameznega zidu 24,75 m, povprečna višina pa (vzeta je najvišja mera v razponu) 3,01 m. Glede na navedeno, vas opozarjamo, da z referenco ne smete zahtevati izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 24,75 m in višine več kot 3,01 m, saj bi bilo navedeno sicer v nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga (da se lahko izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 24,75 m in višine vsaj 3,01 m izkaže tudi posebej z ločeno pogodbo, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

25. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kaj pomeni celovito referenco naročnikov? Ali to pomeni, da je lahko vsaka druga alineja druga referenca in da se znotraj alineje ne smejo seštevati reference? Ali je lahko referenc v prvi alineji več, da se doseže vse zahteve?

Odgovor naročnika:
Za vsako alinejo bo potrebno predložiti referenčno potrdilo, ki mora izkazovati vsa izvedena dela iz posamezne alineje, torej iz enega izvedenega referenčnega posla. V kolikor en referenčni posel pokriva dela iz več alinej, se lahko predloži eno referenčno potrdilo za več alinej.

26. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki c) Tehnična in strokovna sposobnost / podtočka 1. določil pogoj glede referenčnega posla ponudnika, in sicer da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel (zahteva se izvedba vseh naslednjih poslov):
- novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo dveh podpornih/opornih zidov skupne dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,0 m, v skupni pogodbeni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi
- izgradnjo kamnite zložbe v skupni dolžini vsaj 50 m in višine vsaj 4 m;
- rekonstrukcijo ali obnovo vozišča, pri kateri je izvedel asfaltiranje v širini vozišča vsaj 5 m (brez razširitev) in dolžini vsaj 500 m vezane in nosilne asfaltne plasti ceste s ponovo uporabo vsaj 15 % obstoječega asfaltnega granulata (rezkanca obstoječe ceste)
ter v podtočki 3. določil pogoj glede referenčnega posla za vodjo gradnje, in sicer da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) nastopal kot vodja gradnje oz. odgovorni vodja gradbišča:
- pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov.
Naročnika prijazno opozarjamo, da z referenčnimi pogoji tako za ponudnika kot vodjo gradnje v zahtevi v prvi alineji podtočke 1 in podtočke 2 pretirava čez vse meje. Smisel javnega naročanja je namreč v tem, da naročnik pripravi tako razpisno dokumentacijo, ki zagotavlja ustrezno konkurenco med gospodarskimi subjekti, ki so sposobni ponuditi predmet javnega naročila. Samo na tak način lahko naročnik dokaže, da bo/je gopodarno porabil javni denar!
Če naročnik želi, da mu ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti izkažemo sposobnost uspešne izvedbe referenčnih del, naj prizna ločene reference (iz več projektov) po delih, ki izhajajo iz posla, kjer so se izvedla dela:
Za podtočko 1 - ponudnika:
1. novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste v vrednosti 800.000,00 EUR brez DDV
2. izgradnja hodnika za pešce v dolžini vsaj 400 m
3. izvedba ureditev avtobusnega postajališča
4. izvedba prehoda za pešce s talno signalizacijo
5. izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m
6. izvedbo elektroinstalacijskih del pri izvedbi cestne razsvetljave v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV (samo elektromontažna dela) . Reference lahko dokazujemo tudi s podizvajalcem ali partnerjem, ki bo prevzeta dela tudi izvedel.
Za podtočko 2 vodja gradnje:
1. novogradnja ali rekonstrukcija državne ceste v vrednosti 800.000,00 EUR brez DDV
2. izgradnja hodnika za pešce v dolžini vsaj 400 m
3. izvedba ureditev avtobusnega postajališča
4. izvedba prehoda za pešce s talno signalizacijo
5. izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m
6. izvedba cestne razsvetljave."

Odgovor naročnika:
a.) Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

29. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Prosimo naročnika, da referenčne pogoje za gospodarski subjekt in vodjo del omili oziroma zahteva referenčna dela v smislu, da lahko posamezne zahteve iz prve alineje točke 1. in točke 3. dokazujemo z deli, ki smo jih izvedli na več projektih."

Odgovor naročnika:
a.) Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

31. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosim, da popravite reference iz prve točke tako, da lahko vse navedeno dokazujemo iz več opravljenih poslov in ne vse na enem projektu, tako za referenčni posel za ponudnika kot vodjo del ter znižate vrednost referenčnega posla iz 800.000,00.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

Datum objave: 04.11.2020   10:53
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 27. 10. 2020:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V popisu del ni odvoza izkopanega materiala na deponijo.

Odgovor naročnika:
Stroški odvoza viškov izkopanega materiala, vključno s stroški deponije, v projektantskem popisu niso obravnavani ločeno, saj se jih vkalkulira v ustrezne posamezne postavke izkopa.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Takole, pa povejte, kdo je poklical na občino, da ne smete spreminjati referenčnih pogojev. Pozivamo vas, da popravite referenčne pogoje tako, da ne bo očitno, da favorizirate točno določenega izvajalca. Imate

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da ponovno, predvsem pa jasno in razumljivo opredeli vse referenčne zahteve za ponudnika in kader.

Odgovor naročnika:
Vse referenčne zahteve so jasno in razumljivo opredeljene v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ponovno pozivamo naročnika k razmisleku glede pogojev, vezano na referenčna dela. Prosimo, da pogoje spremenite/razširite vsaj v taki obliki, kot ste jih že objavili-popravek, saj je v nasprotnem primeru razumeti, da so razpisni pogoji napisani na kožo določenemu ponudniku, kajti takih poslov, ki bi zajemala tako strogo specificirana referenčna dela, je težko izvesti samo v enem referenčnem poslu. Kot že navedeno gre za nelojalno omejevanje konkurence, za kar je naročnik odgovoren.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo. Naročnik je po ponovni poizvedbi v zvezi z referenčnimi pogoji seznanjen s tem, da so bili tovrstni posli že izvedeni. Poleg tega je razpisani predmet javnega naročila obravnavan kot en posel (ni razdeljen na sklope), zato se zanj zahteva celovita referenca.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zahtevamo, da pogoj reference oblikujete tako, da bo skladna z zakonom, v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo (kot je že napisal potencialni ponudnik pred nami). Pa malo hitreje odgovarjajte.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo. Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino in razmere zaradi COVID-19.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zaradi enakovredne obravnave ponudnikov definirajte ceno na enoto za postavko S13 311 zapora ceste z oceno, ki bo za vse ponudnike enaka.

Odgovor naročnika:
Glede na razmere na trgu, imajo različni ponudniki različne cene za zaporo ceste, zato postavka ostaja nespremenjena. Interes naročnika je, da pridobi podatek, ki bo odražal dejanske stroške tudi pri sami izvedbi.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na to, da je milijon vprašanj in odgovorov glede referenc, tako za ponudnika kot za vodjo del, vas v izogib nejasnosti in zmedi prosimo, da objavite prečiščeno besedilo glede referenc za ponudnika in za vodjo del.

Odgovor naročnika:
Vse referenčne zahteve so jasno in razumljivo opredeljene v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika ponovno opozarjamo, da je:
- referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 1 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima ponudnik referenco za »novogradnjo ali rekonstrukcijo vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave z nosilnimi kovinskimi stebri (kandelabri) višine najmanj 8 m ter cestnimi LED svetilkami in dogradnjo prižigališč, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo elektroinstalacijskih del pri cestni razsvetljavi«
in
- referenčni pogoj pod prvo alinejo v točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da ima vodja gradnje referenco »pri novogradnji ali rekonstrukciji vozišča državne ceste v dolžini vsaj 500 m s hodnikom za pešce dolžine vsaj 400 m, vključno z izvedbo cestne razsvetljave, ureditvijo avtobusnega postajališča in prehoda za pešce s talno signalizacijo ter izvedbo podpornega zidu dolžine vsaj 120 m in višine vsaj 4,5 m, v skupni vrednosti 800.000,00 EUR brez DDV, od tega v vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV samo za izvedbo opornih oz. podpornih zidov«
nezakonit. Naročnik je sicer dne 22.10.2020 že soglašal, da je tako postavljen referenčni pogoj nezakonit, saj je v odgovoru na Portalu javnih naročil določil nove referenčne pogoje, s katerimi je zgoraj navedene pogoje odpravil. Kasneje pa je od tega nerazumljivo in neobrazloženo odstopil in s tem povzročil dodatno nejasnost razpisa. Ob tem naročnik v nobenem od svojih odgovorov ni pojasnil razlogov za določitev tako strogih in po našem mnenju pretiranih referenčnih pogojev, saj so, kot bo razloženo v nadaljevanju, pogoji nezakoniti. Vse navedeno kaže najmanj na naročnikovo nepoznavanje pravil javnega naročanja in prakse DKOM, naročnikovo nestrokovnost in neskrbnost pri pripravi razpisne dokumentacije in vodenju postopka oddaje javnega naročila, če ne že na zlorabo pravice do priprave razpisne dokumentacije, saj so pogoji določeni v razpisni dokumentaciji pretirano omejujoči. Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, čeprav je po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov nemogoča, kar je že večkrat odločila tudi Državna revizijska komisija. Iz razlogov, ki so v neposrednem nasprotju z načeli in pravili javnega naročanja, naročnik torej meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifično zahtevana referenčna dela v točno določenih enotah. Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v referenčni zahtevi iz 1. alineje v točki 1 in 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost združil dela, ki se po posamezni pogodbi običajno hkrati ne izvajajo. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava, podporni zidovi) v točno določenih tehničnih in vrednostnih gabaritih v samo enem poslu, nam torej neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila, in to kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Tudi Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da tehnično sposobnost v enaki meri izkazuje subjekt, ki referenčne zahteve izpolnjuje kumulativno po več pogodbah (projektih), saj s tem izkazuje več uspešno izvedenih poslov (in ne samo enega). Naročnika zato pozivamo, da referenčne pogoje še enkrat spremeni, tako kot jih je že spremenil dne 22.10.2020 (pa od spremembe, kot je navedeno zgoraj, nerazumljivo še isti dan neobrazloženo odstopil) ali pa vsaj enako, kot je to storil že za kamnito zložbo (referenco za katero pravilno zahteva posebej), potrdi, da se lahko izvedba podpornega zidu, ki jo naročnik zahteva v 1. alineji v točki 1 in točki 3 pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, izkaže tudi posebej z ločeno pogodbo. Posebej vas tudi ponovno opozarjamo, da iz projektne dokumentacije (dokument: 0.9.1_SKOF-MV_VM_ZbirTehPor_PZI.doc, str. 14/16) izhaja, da bo na objektu izgrajenih 8 podpornih zidov, pri čemer bo povprečna dolžina posameznega zidu: 24,75 m, povprečna višina pa (vzeta je najvišja mera v razponu): 3,01 m. Glede na navedeno vas opozarjamo, da z referenco ne smete zahtevati izvedbo podpornega zidu dolžine več kot 24,75m in višine več kot 3,01 m, saj bi bilo navedeno sicer v nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti. Vsak subjekt, ki je izvedel en podporni zid dolžine več kot 24,75m in višine več kot 3,01 m, je nesporno sposoben izvesti tudi 8 takšnih zidov, zato je v skladu s prakso Državne revizijske komisije strožja zahteva nesorazmerna s predmetom javnega naročanja. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga (ali sprememba referenčnega pogoja, kot je že bil določen dne 22.10.2020 ali da se lahko »izvedba podpornega zidu dolžine vsaj 24,75 m in višine vsaj 3,01 m« izkaže tudi posebej z ločeno pogodbo), sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo. Naročnik se opravičuje, v kolikor je zaradi prehitre objave napačnih dodatnih pojasnil prišlo do zmede, vendar je zadevo pravočasno in jasno popravil. Prav tako naročnik pojasnjuje, da v kolikor popravek ni objavljen na portalu javnih naročil kot popravek objave, se le-tega ne more upoštevati. Popravek objave ni bil objavljen, zato objavi napačnih dodatnih pojasnil ni potrebno pripisovati prevelike teže.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da dosledno odgovarja na vprašanja.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino in razmere zaradi COVID-19.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da z odgovori ne čaka na konec možnosti postavljanja vprašanj in dosledno odgovarja na zastavljena vprašanja. Prav tako naročnika pozivamo, da na razmljiv način (po vsej zmešnjavi z odgovori glede referenc) poda zahteve glede referenc podjetja in kadra.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovore objavlja, kolikor se da hitro, glede na njihovo količino in razmere zaradi COVID-19. Vse referenčne zahteve so jasno in razumljivo opredeljene v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

11. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ponovno pozivamo naročnika k razmisleku glede pogojev, vezano na referenčna dela. Prosimo, da pogoje razširite v taki obliki, kot ste jih že objavili-popravek, saj je v nasprotnem primeru razumeti, da so razpisni pogoji napisani na kožo določenemu ponudniku, kajti take posle, ki bi zajemali tako strogo specificirana referenčna dela, je težko izvesti samo v enem referenčnem poslu. Kot že navedeno, gre za nelojalno omejevanje konkurnece, za kar je naročnik odgovoren. Upamo, da se bo komisija čimprej sestala in do objavite vaše odgovore.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve v zvezi z referenčnimi pogoji ne spreminjajo. Naročnik je po ponovni poizvedbi v zvezi z referenčnimi pogoji seznanjen s tem, da so bili tovrstni posli že izvedeni. Poleg tega je razpisani predmet javnega naročila obravnavan kot en posel (ni razdeljen na sklope), zato se zanj zahteva celovita referenca.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.