Dosje javnega naročila 006450/2020
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.101.815,32 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006450/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.10.2020
JN006450/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN006450/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2020
JN006450/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN006450/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006450/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 203-492915
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot Sv. Antona 49
5280
SI
Idrija
Slovenija
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Tajništvo direktorja
psihiatrija@pb-idrija.si
+386 53734416
+386 53773651

Internetni naslovi
http://www.pb-idrija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21476
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
Referenčna številka dokumenta: 461-00004/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, razdeljena v skupine - izključno zaradi preglednosti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zdravil, ki so razdeljena v sedem skupin:
1. skupina:N05A - ANTIPSIHOTIKI
2. skupina: N06A - ANTIDEPRESIVI
3. skupina: N05B - ANKSIOLITIKI in N05C - HIPNOTIKI IN SEDATIVI
4. skupina: N06D - ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE in
N04 - ANTIPARKINSONIKI
5. skupina: N03 - ANTIEPILEPTIKI
6. skupina: J ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
7. skupina: OSTALA REGISTRIRANA ZDRAVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Najvišji komercialni popust100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel zdravilno učinkovino, farmacevtsko obliko, količinsko sestavo, enoto mere ter pakiranje.
Ponudniki morajo za vsa zdravila ponuditi enako raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Pridobitev blaga in promet z blagom mora biti v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot Sv. Antona 49
5280
Idrija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2020   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko oddamo ponudbo po posameznih zdravilih?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, ponudbo lahko oddate le za vse skupine skupaj, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na str. 2.
Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 11.11.2020   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji dopuščate možnost predložitve ali bančne garancije ali menične izjave in 2 bianco menic, v okvirnem sporazumu pa določate zgolj bančno garancijo.

Prosimo, da v okvirnem sporazumu dopolnite možnost podaje menične izjave kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.
lp

ODGOVOR
Vsekakor velja tudi v okvirnem sporazumu predložitev ene ali druge garancije. Namreč, v sporazumu ne piše katere vrste garancija, ampak, da je potrebno kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti predložiti naročniku GARANCIJO (ni določeno katero, to pomeni katerekoli od navedenih).
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da lahko namesto pooblastila za kazensko evidenco za fizično osebo, ki je trenutno odsotna, predložimo pooblastilo na lastnem obrazcu oziroma potrdilo o nekaznovanosti.

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Namesto pooblastila lahko priložite v ponudbi edino veljavno (aktualno) potrdilo o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji določa:
Naročnik je razdelil čas trajanja okvirnega sporazuma, v katerem bo pozval proizvajalce zdravil k predložitvi ponudb (popustov) na naslednja obdobja, v katerih se bodo lahko spremenili popusti na zdravila pri izbranem ponudniku zdravil:
- od 01.01.2021 do 31.12.2021 (prvo obdobje);
- od 01.01.2022 do 31.12.2022 (drugo obdobje);
- od 01.01.2023 do 31.12.2023 (tretje obdobje);
- od 01.01.2024 do 31.12.2024 (četrto obdobje).

Nadalje v osnutku okvirnega sporazuma določa:
Komercialni popust iz ponudbe stranke sporazuma je fiksen za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma. (4 leta).

Glede na to, da so si določbe v nasprotju prosimo za obrazložitev.


ODGOVOR

Če dobro pogledate je čisto jasno navedeno, da bo naročnik v teh štirih obdobjih pridobil SAMO ponudbe - popuste - PROIZVAJALCEV zdravil. Obdobja so navedena, da boste ponudniki zdravil upoštevali morebitne vsakoletne na novo pridobljene popuste za določena zdravila, katere vam bomo sporočili konec starega oz. ob začetku novega leta.
To določilo ne igra vloge za ponudnike in ponujen komercialni popust, ki pa bo fiksen za celotno obdobje trajanja OS.
Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Spoštovani,
Ponudnik zagotavlja, da bo dobavil naročena zdravila najkasneje naslednji dan do 10:00 ure in da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga. Pri naročilih, oddanih v petek, pa v ponedeljek do 10:00 ure.

Predlagamo, da zahtevo glede ure dostave spremenite, saj onemogočate prijavo na JN ponudnikom, ki so iz bolj oddaljenih krajev. Naročilo je potrebno sprejeti, obdelati, pripraviti in naložiti ter pripeljati na vašo lokacijo, kar pa je nemogoče v tako kratkem času kot ste ga določili. Prav tako je nemogoče predvideti stanje na cestah, zato predlagamo, da čas dostave določite do 13-e ure.

lp

ODGOVOR
Naša lekarna je odprta od 7.00 do 15 ure. Zaradi večinoma jutranje oziroma dopoldanske oskrbe bolniških oddelkov z zdravili in medicinskimi pripomočki (do 12.00 ure) je delo zelo oteženo, v kolikor je dostava kasnejša od 10.00 ure. Preden se celotne pošiljke vnesejo v sistem, pripravijo za oddelke ( v kolikor določenih zdravil ni na zalogi) in potem pospravijo, to vzame kar nekaj časa vsem. Če pa stvari potekajo izven urnika, se delo vsem podvaja in je potreno dosti medsebojnega prilagajanja.
Naj omenimo, da v veliki meri uspešno sodelujemo z dobavitelji, ki se poslužujejo javne dostavne službe in v večini nimamo problemov z dostavami (v naš "odročen" kraj pripelje vsaka dostavna služba).
Blago se naroča vsaj en dan pred dostavo do 10. ure. Z dobaviteljem, ki bo izbran za dobavo zdravil se bomo lahko dogovorili glede dneva dostave, glede ure dostave pa (razen nepredvidene situacije na cesti) ne odstopamo.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2020   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudnik mora o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom.

Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.

ODGOVOR
Prakso pomanjkanja zdravil v Sloveniji poznamo. V interesu sodelovanja med dobaviteljemi in naročnikom je kakovostno posredovanje ključnih podatkov o zdravilih.
Logično je, da informacije, ki je ne poznaš, ne moreš posredovati, zato korigiranje samega besedila nima smisla in ostaja tako kot je.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

V RD določate:
Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane vrste in količine blaga, ki ima rok uporabe najmanj še 12 mesecev od dneva dobave.

Menimo, da je rok uporabe določen previsoko, praksa v Sloveniji je, da ima blago ob dostavi v bolnišnico najmanj 6 mesecev roka uporabe. Poleg tega ponudnik ni proizvajalec in ne more imeti tako visokega roka uporabe za blago, ki ga npr. naroča iz tujine, po drugi strani pa imajo nekatera zdravila že v osnovi krajši rok. Predlagamo, da rok uporabe zdravil znižate na 6 mesecev.

lp

ODGOVOR
Zahteva je namenjena predvsem temu, da ponudnik pred dostavo zdravila naročnika opozori na slabši rok uporabe. Naročnik se nato sam odloča o tem ali bo zdravilo vzel ali ne, in o količini, ki jo želi naročiti. Npr: pri e-naročanju naročnik vidi slabše roke uporabe in se že na osnovi tega odloča o naročilu.
V primeru, da kriterij roka uporabe zdravil znižamo na 6 mesecev, se lahko zgodi, da bomo dobivali zdravila tik pred iztekom roka uporabe....
Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2020   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Iz razpisne dokumentacije izhaja: "Ponudnik mora imeti za vse ponujene artikle sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji.." Zahteva je za zdravila preveč drastična in neizvedljiva.
Ponudnik nima vpliva na zahteve in določitve proizvajalcev zdravil, kako bo dobavljal blago v RS.
Predlagamo, da to določbo v celoti črtate, saj s tem omejujete nastop dobaviteljev in posledično nabor zdravil na trgu, ki pa je že reguliran s strani države (cene zdravil).

ODGOVOR
Z vašim predlogom se ne strinjamo.
Naša navedba/zahteva je smiselna v kontekstu, da dobavitelj zdravil od določenih proizvajalcev ne zagotavlja/trži zdravil (naše pretekle izkušnje, ki pa jih v tem odgovoru namenoma ne bomo navajali). Da poenostavimo: izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vsa registrirana zdravila, dostopna v Sloveniji, iz česar posledično sledi, da mora imeti sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev oz. drugo veledrogerijo.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.11.2020   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.


naročnik zahteva zavarovanje za resnost ponudbe, pri čemer je potrebno pred oddajo ponudbe dostaviti fizično bianco menico in menično izjavo.

Glede na to, da ima ponudnik možnost oddati ponudbo in jo do roka za oddajo tudi umakniti, ni smiselno, da ponudnik pošilja tudi menično izjavo. Slednja je del ponudbe, ki bi morala biti oddana skupaj s ponudbo, pri čemer pa naročnik pred rokom za oddajo ponudbe, prejme bianko menico.

Predlagamo, da navodila v tem delu popravite.

lp

ODGOVOR
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti dostavljeno v originalu (na podlagi originala je edino možno vnovčenje), po pošti in na naslov naročnika do navedenega roka za odpiranje ponudb, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo ponudnik do roka za odpiranje ponudb umaknil ponudbo, mu bo naročnik njegovo prejeto zavarovanje še neodprto vrnil nazaj.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Določeno je, da v kolikor naročnik prejme enaki ponudbi bo izbral ponudbo, ki je po vrstnem redu na podlagi datuma in ure prejema prispela pred ostalimi.

ZJN-3 v 74.členu določa, da mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb in prijav ter ne sme posegati v minimalne roke. Poleg zahtev iz 84. člena ZJN-3, da morajo biti merila sorazmerna, pa ZJN-3 v 88. členu določa, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb. Če ni predložena v roku, se šteje za prepozno.
Zaradi določitve merila s časovno komponento, kdor prej odda ponudbo, se ponudnikom skrajšuje vnaprej določen rok za oddajo ponudbe, kar pa je v nasprotju z določbami in načeli, ki jih zasleduje ZJN-3.
Predlagamo, da ustrezno oblikujete merilo v primeru dveh enakih ponujenih vrednosti (npr.žreb).

ODGOVOR
Na portalu e JN naročanju naročnik objavi dan in uro odpiranja ponudb. Ponudbe se sprejemajo in odpirajo samo elektronsko (preko portala) točno na določen dan in točno ob določeni uri. Vsak zainteresiran ponudnik lahko do tega roka odda v sistem svojo ponudbo. Ob vsaki oddaji ponudbe sistem zabeleži točen dan in čas oddaje ponudbe, ki je naročniku razvidna. Iz tega sledi, da naročnik nima nikakršnega vpliva na to kateri ponudnik prej odda ponudbo in ne skrajšuje
roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2020   13:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V 6. členu Okvirnega sporazuma je nekajkrat omenjeno, da bo naročnik naknadno si izpogajal popuste sam. Menimo, da je slednje v nasprotju z zakonodajo na področju javnega naročanja in njenimi načeli, posledično pa pomeni, da se vrednot javnega naročila spreminja naknadno, po odločitvi.
Poleg tega je določba, da cene ne smejo biti višje od cen na trgu, v nasprotju z navedenim, saj ponudnik kot je določeno nima vpliva na pogajanje med naročnikom in proizvajalcem in posledično nima vpliva na višino cen.
Prosimo, da navedete pravno podlago za opredeljen način poslovanja oziroma spremenite določbe.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik upošteva načela javnega naročanja kot so transparentnost, zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov. Med načela javnega naročanja sodita med drugim tudi gospodarnost in učinkovitost, ki sta za nas kot naročnika mogoče najpomembnejša. Zato se naročnik že vsaj 15 let, z enako prakso in enakimi zahtevami pri javnem naročilu za zdravila, poslužuje takega načina.
Ob tem povdarjamo, da iz povpraševanja za popuste pri proizvajalcih zdravil , ne izločimo nobenega proizvajalca, zaprosimo vse enakovredno. Kdo in v kolikšni meri se na zaprosilo odzove in za katera zdravila, se pa dokončno odloči strokovna komisija za zdravila v naši bolnišnici. Na to, da smo mi na pravi poti dokazujejo tudi podobne prakse v drugih evropskih državah.

Naj omenimo še, da se vrednost javnega naročila po odločitvi ne spremeni samo s proizvajalčevimi popusti, ampak tudi osnovi naročnikovih podatkov o okvirni količinski porabi določenega zdravila, morebitnega prenehanja opravljanja prometa z določenim zdravilom, vključevanje novega zdravila, ipd...
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del določate 2 bianco menici ali bančno garancijo v višini 5% vrednosti celotnega okvirnega sporazuma za obdobje 4 let. Opredeljena določba je finančno lahko zalogaj za ponudnika, saj kot je trenutno določeno v razpisni dokumentaciji, bo vrednost okvirnega sporazuma določil naročnik glede na cene ob pravnomočnosti odločitve in kot je naročnik zastavil javno naročilo, bo to polna vrednost. Naročnik si je pridržal pravico sam dogovoriti za popuste s proizvajalci, torej je 5% na polno vrednost dosti višja vrednost od dejanske. Poleg tega bo naročnik vsako leto odpiral konkurenco. Glede na to, je potem smiselno, da ponudnik predloži zavarovanje za tisto leto, v katerem bo dobavljal blago.

Predlagamo, da dokumentacijo spremenite na način, da ponudnik sam poda cene s popusti (tudi proizvajalčevimi) in predloži zavarovanje v višini 5% letne vrednosti pogodbe, za tisto leto, v katerem bo izbran in bo dobavljal blago.
lp


ODGOVOR
Naročnik je javno naročilo oblikoval za obdobje štirih let BREZ odpiranja konkurence med ponudniki zdravil. Dobavitelj zdravil za celotno obdobje bo po okvirnem sporazumu eden, ki bo izbran na podlagi merila.
Naročnik je pri določanju višine zavarovanja upošteval tudi obdobje trajanja naročila, zato je garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz sporazuma določil v višini 5% vrednosti celotnega okvirnega (z DDV). Največrat je praksa (tudi pri večletnih pogodbah), da se določa garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV (kar je tudi v skladu s Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju)
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije izhaja: 2.9.3.8 V obdobju trajanja okvirnega sporazuma bo naročnik vsako leto s pozivom pozval proizvajalce zdravil k odobritvi popustov direktno naročniku in te informacije podajal izbranemu ponudniku zdravil, ki jih bo ponudnik dolžan upoštevati.
Menimo, da je določilo v nasprotju z zakonodajo na področju določanja cen, javnih naročil, predvsem pa konkurenčnega prava.
Predlagamo, da oblikujete pogoje in merila na način, da ponudnik lahko samostojno oblikuje ponudbeno ceno oziroma ponudbene popuste.

lp

ODGOVOR
Naročnik upošteva načela javnega naročanja kot so transparentnost, zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov. Med načela javnega naročanja sodita med drugim tudi gospodarnost in učinkovitost, ki sta za nas kot naročnika mogoče najpomembnejša. Zato se naročnik že vsaj 15 let, z enako prakso in enakimi zahtevami pri javnem naročilu za zdravila, poslužuje takega načina.
Ob tem povdarjamo, da iz povpraševanja za popuste pri proizvajalcih zdravil , ne izločimo nobenega proizvajalca, zaprosimo vse enakovredno. Kdo in v kolikšni meri se na zaprosilo odzove in za katera zdravila, se pa dokončno odloči strokovna komisija za zdravila v naši bolnišnici. Na to, da smo mi na pravi poti dokazujejo tudi podobne prakse v drugih evropskih državah.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.11.2020   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na vaše dosedanje odgovore prosimo za dodatna pojasnila:

- predmet JN so zdravila, na katerega se prijavljajo ponudniki, ki izpolnjujejo v razpisni dokumentaciji določene pogoje. Kakšna vlogo ima povezava naročnik - proizvajalec v tem javnem naročilu in po čem sklepate, da to ni v nasprotju z določbami javnega naročanja? V kolikor pri javnem naročilu sodeluje proizvajalec (podaja ponudbo z popuste), potem bi moralo javno naročilo dopuščati možnost, da ponudbo podajo tudi proizvajalci.

- Menimo, da je način izvedbe javnega naročila (popusti ponudnikov in ločeni popusti proizvajalcev) v nasprotju z zakonodajo na področju javnim naročil, določanja cen in konkurenčnega prava. Kljub vaši obrazložitvi o načelih JN, menimo, da se na ta način načela JN izkrivljajo. V vašem odgovoru pa ne podajate odgovora glede zakonodaje na področju določanja cen in konkurenčnega prava.

- Kot izhaja, sklepate z izbranim ponudnikom okvirni sporazum za 4 leta, pri čemer boste pa sami odpirali konkurenco s proizvajalci. Ponovno izpostavljamo, da proizvajalci (kot razumemo) niso gospodarski subjekti v tem javnem naročilu. kako lahko potem odpirate konkurenco vsako leto, če ponudnika niti ne povabite k podaji ponudbe oziroma, kar je sporno, pozivate proizvajalce (ki niso subjekti javnega naročila), da podajo ponudbo.

Prosim za podajo odgovorov na zgornja vprašanja.
lp

ODGOVOR
Naročnik je na ta vprašanja že odgovoril in podal obrazložitev. Dodajamo še pojasnilo, da proizvajalci zdravil niso in ne morejo nastopati kot gospodarski subjekti v tem javnem naročilu, ker naročnik zahteva, da morajo ponudniki (za DOBAVO zdravil) zagotavljati vse razpisane vrste in količine blaga.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Vezano na vaš odgovor:

V RD določate:
Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane vrste in količine blaga, ki ima rok uporabe najmanj še 12 mesecev od dneva dobave.
Menimo, da je rok uporabe določen previsoko, praksa v Sloveniji je, da ima blago ob dostavi v bolnišnico najmanj 6 mesecev roka uporabe. Poleg tega ponudnik ni proizvajalec in ne more imeti tako visokega roka uporabe za blago, ki ga npr. naroča iz tujine, po drugi strani pa imajo nekatera zdravila že v osnovi krajši rok. Predlagamo, da rok uporabe zdravil znižate na 6 mesecev.
lp

ODGOVOR
Zahteva je namenjena predvsem temu, da ponudnik pred dostavo zdravila naročnika opozori na slabši rok uporabe. Naročnik se nato sam odloča o tem ali bo zdravilo vzel ali ne, in o količini, ki jo želi naročiti. Npr: pri e-naročanju naročnik vidi slabše roke uporabe in se že na osnovi tega odloča o naročilu.
V primeru, da kriterij roka uporabe zdravil znižamo na 6 mesecev, se lahko zgodi, da bomo dobivali zdravila tik pred iztekom roka uporabe....
Lep pozdrav.


Spoštovani, vašega odgovora ne razumemo. Če določite rok uporabe 6 mesecev (tako kot ostali javni zavodi po Sloveniji), boste dobili zdravilo z rokom uporabe 6 mesecev ali več. Ne razumemo, na kakšen način bi potem dobivali zdravila tik pred iztekom roka uporabe.
Je pa rok uporabe 6 mesecev bolj realen in izvedljiv, saj kot rečeno imajo nekatera zdravila že v osnovi krajši rok. Poleg tega pa od ponudnika zahtevate dostavo naslednji dan do 10-ih, kar pomeni, da mora ponudnik imeti nekajmesečno zalogo zdravil na svojem skladišču.
lp

ODGOVOR
Tudi na to vprašanje smo že podali odgovor in naše zahteve ostajajo enake.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na vaš odgovor:
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Določeno je, da v kolikor naročnik prejme enaki ponudbi bo izbral ponudbo, ki je po vrstnem redu na podlagi datuma in ure prejema prispela pred ostalimi.
ZJN-3 v 74.členu določa, da mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb in prijav ter ne sme posegati v minimalne roke. Poleg zahtev iz 84. člena ZJN-3, da morajo biti merila sorazmerna, pa ZJN-3 v 88. členu določa, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb. Če ni predložena v roku, se šteje za prepozno.
Zaradi določitve merila s časovno komponento, kdor prej odda ponudbo, se ponudnikom skrajšuje vnaprej določen rok za oddajo ponudbe, kar pa je v nasprotju z določbami in načeli, ki jih zasleduje ZJN-3.
Predlagamo, da ustrezno oblikujete merilo v primeru dveh enakih ponujenih vrednosti (npr.žreb).

ODGOVOR
Na portalu e JN naročanju naročnik objavi dan in uro odpiranja ponudb. Ponudbe se sprejemajo in odpirajo samo elektronsko (preko portala) točno na določen dan in točno ob določeni uri. Vsak zainteresiran ponudnik lahko do tega roka odda v sistem svojo ponudbo. Ob vsaki oddaji ponudbe sistem zabeleži točen dan in čas oddaje ponudbe, ki je naročniku razvidna. Iz tega sledi, da naročnik nima nikakršnega vpliva na to kateri ponudnik prej odda ponudbo in ne skrajšuje
roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.

Z vašim odgovorom se ne strinjamo. Rok za oddajo ponudbe je določen vnaprej in za vse ponudnik enak, da bi se zagotovila načela javnega naročanja. Še vedno izpostavljamo, daje določba v nasprotju z določbami ZJN-3, saj na ta način "silite" ponudnike, da čimprej oddajo ponudbo, kar pomeni, da nimajo na voljo roka, ki jim ga zagotavlja ZJN-3.
Poleg tega 40.člen ZJN-3 določa, da je minimalni rok za prejem ponudb 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročanju. Glede na to, da je bila objava 16.10.2020, predvidevamo, da je bilo javno naročilo poslano v objavo 15.10.2020, kar pomeni, da se 35 dnevni rok izteče točno na dan oddaje ponudbe 19.11.2020. Torej, glede na postavljeno merilo je ponudnik "prisiljen" ponudbo oddati prej kot pa mu do dovoljuje zakonsko določen rok.

lp

ODGOVOR
Na to vprašanje smo že podali odgovor, vseeno še dodajamo, da odkar je vzpostavljen sistem e Jn za sprejemanje ponudb je vprašanje "kdor prej odda ponudbo" rešeno. Ponudnik je mogoče res "prisiljen" oddati prej kot njegov konkurent, ampak velja to že minuta/ pol minute....pred konkurentom in ni treba oddati ponudbe en dan pred minimalnim rokom za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.

Še informacija:
Naročnik je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.