Dosje javnega naročila 006316/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
ZJN-3: Odprti postopek

JN006316/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006316/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Alan Žiberna
Alan.ziberna@koper.si
+386 56646330

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21477
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
Referenčna številka dokumenta: 411-47/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žusterna
II.2.4 Opis javnega naročila
Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2020   11:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2020   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Katera objava je prava? JN006302/2020 ali ta? Kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je objavo JN006302/2020 že zaključil z obvestilom o oddaji javnega naročila. Ponudnik lahko odda ponudbo na objavo JN006316/2020-B01. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (www.koper.si)

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.10.2020   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko ima naročnik zagotovljenih sredstev za izvedbo projekta.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo vnaprej razkril višine zagotovljenih sredstev. ZJN-3 nikjer ne določa, da mora naročnik objaviti višino zagotovljenih sredstev oziroma da mora z višino teh sredstev seznaniti ponudnike.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.10.2020   09:01
VPRAŠANJE
Ali je potrebno k ponudbi prioložiti tudi vse načrte, skice?

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudniku ni potrebno priložiti projektne dokumentacije, ki jo je naročnik objavil na spletni strani.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.10.2020   09:11
VPRAŠANJE
Zelo vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka za odddajo ponudbe , če ne zaradi trenutne situacije, pa vsaj za en dan kolikor je znašala zmešnjava na portalu jacnih naročil in zamuda (en dan) pri objavi razbisne dokumentavije.ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je vso dokumentacijo objavil dne 13.10.2020 (na portalu javnih naročil in spletni strani). Glede na navedeno naročnik ne načrtuje podaljšanja roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.10.2020   09:49
VPRAŠANJE
Naprošamo naročnika, da podaljša rok.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali prav razumemo, da v prilogo 7 vpišemo samo referenco/ce, za katere priložimo Prilogo 7-a?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik v prilogo 7 navede primerljive gradnje, ki jih je izvajal v zadnjih desetih letih. Ponudnik navede tudi gradnje, za katere ne bo priložil referenčnega potrdila.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.10.2020   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kateri obrazec izpolni soponudnik: Prilogo 5 ali prilogo 11-b? Če je odgovor 11-b, ali lahko na obrazcu prečrtamo besedo podizvajalec in vpišemo soponudnik?

ODGOVOR
Spoštovani.

V primeru skupne ponudbe partner izpolni Prilogo 5.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.10.2020   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali mora tudi soponudnik podpisati Prilogo 6 Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih?

ODGOVOR
Spoštovani,

Prilogo 6 izpolni le vodilni partner.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.10.2020   11:37
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik objavil zbirno karto komunalnih naprav? Ali so elektro montažna dela sestavni del ponudbe? Ali so vodovodne instalacije sestavni del ponudbe ? Potrebovali bi vsaj podatek, kje in kakšno je priključno mesto za namakalni sistem. ( lokacija, dimenzije vodovodne cevi, velikost obstoječega jaška, ... )
Rok za izdelavo kvalitetne ponudbe je absolutno prekratek, če upoštevamo, da ste ga postavili v čas počitnic, pa še toliko bolj. Glede na vso opremo , zasaditve, unikatne izvedbe v kamnu, je potrebno najprej pridobiti ponudbe specializiranih izvajalcev, ki morajo predhodno preučiti projekt in postaviti morebitna vprašanja za razjasnitev nejasnosti glede na unikatne rešitve, kar pa terja določen čas. Ocenjujemo, da je potreben čas za pripravo ponudbe 20-30 dni. Sicer bomo primorani delo opravljati tudi v soboto in nedeljo ter v času počitnic. Investitor se tega verjetno zaveda, zato prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR

Spoštovani,

Vodovodni sistem ni predmet ponudbe. V sklopu elektro montažnih del so predmet ponudbe zgolj cevni razvodi in jaški. Zbirna karta komunalnih naprav ni izdelana.

Naročnik nima namena podaljšati roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.10.2020   17:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika naj popravi popis v zavihku B.4, in sicer tako, da izrazi natančne dimenzije posameznih elementov. Saj iz popisa komplet 1 za celotno teraso, potrebujemo kar kakšen dan, da vsaj približno izračunamo količine. Kar moramo narediti vsi ponudniki, zakaj tega dela ne opravi projektant in imamo vsi ponudniki enako izhodišče?

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Terasa je sestav posameznih prefabriciranih elementov, ki so v načrtu natančno opredeljeni z geometrijo, obdelavo in zahtevano kakovostjo materiala. Število kosov in sestava je razvidna iz dispozicijskega načrta.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.10.2020   17:44
VPRAŠANJE
Kaj naročnik ne namerava izvesti razsvetljave parka, kljub temu, da bo izvedel gradbena dela za elektro instalacije. V kolikor bo naročnik izvedel elektro instalacije s koncesionarjem, je to v nasprotju z zakonom o javnih naročilih. Delitev kompletne izvedbe na posamezna dela ni dopustna in bomo prisiljeni ponudnika prijaviti državni revizijski komisiji. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

predmet projekta so cevni razvodi za bodoče elektro instalacije v izogib kasnejšim nepotrebnim prekopom. Elektro instalacije niso predmet projekta.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.10.2020   17:50
VPRAŠANJE
V zadnjem stavku splošnih določil elektro instalacij pišete, da se dela izvajajo tudi izven urnika pošte, ob sobotah in nedeljah. Vprašujemo, katere pošte, ker imajo posamezne pošte različen urnik.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Navedba splošnem delu elektro instalacij "Vsa dela se izvajajo kadarkoli, tudi izven rednega delovnega časa pošte ob sobotah, nedeljah in dela
prostih dnevih." je napaka pri pripravi popisa del. Ponudnik naj navedbe ne upošteva pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.10.2020   17:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V popisu, zavihek B.5 post. 1, podpostavka 3 in 4 ni definirana dolžina oprijemala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Dolžini oprijemal v zavihku B.5 post. 1, podpostavka 3 in 4 znašata 9m.

lep pozdrav.Datum objave: 21.10.2020   17:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti priprave ponudbe vas vljudno prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudbe za en teden.

Najlepša hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne namerava podaljšati roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   10:29
VPRAŠANJE
V popisu del je pod vsakim poglavjem tekst :

V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: A1....A2...A3..

Kje so splošna določila za vsako poglavje posebej ? Jih lahko objavite ?
ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je na spletni strani objavil splošna določila.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2020   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na vaš odgovor "Dolžini oprijemal v zavihku B.5 post. 1, podpostavka 3 in 4 znašata 9m." ni jasno ali je to dolžina za vsako postavko posebej ali obe skupaj.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Dolžina vsakega oprijelama je 9m (za vsako postavko posebej).

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj zaradi specifičnosti naročila, ponudniki v tako kratkem roku ne moremo izdelati kvalitetne ponudbe. Prav tako je potrebno pri določenih postavkah, predvsem montažnih elementih, zelo podrobno proučiti projektno dokumentacijo ter izdelati preračune, kot je naročnik že večkrat poudaril v svojih odgovorih.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za objavo detajlov, shem,..., zavihek B.5 post. 2., 3.. RF držal.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik naj pri ponudbi sledi opisu iz popisne postavke, kjer je sestava ograje oziroma držala primerno opisana.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo investitorja za dodatno razlago postavke zavihek B.1 post. 9. Zakaj je potreben drobljenec 30/100mm , brez finih delcev, ker to ni frakcija, ki bi se jo pridobivalo v kamnolomih. Postrojenja so namreč sestavljena tako, da vsa nadmerna zrna od 31,5mm padajo v mlin in ne na sita.
Če res ni nekega razloga, zakaj se ne uporabi frakcija 0-100 oz. 0-125mm odvisno od proizvajalca.

Hvala
LP

ODGOVOR
Spoštovani.

Uporaba izbrane frakcije je določena zaradi zagotovitve ustrezne stabilnosti načrtovane plasti, saj se lahko predrobni delci izpirajo v morje. V postavki B.1.9 je mišljena utrjena podlaga velikih poševnih dostopov v morje na katero se razgrne finalna plast prodca.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2020   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo za obrazložitev postavk pri zavihku C.3 Namakalni sistem post. 1 in 2
- število črpalk
- moč črpalk
- tip črpalk

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Izvedbeno tehnična dokumentacija in tehnologija namakalnega sistema je zaradi različnih sistemov prepuščena ponudniku. Obveznost ponudnika je izdelati dokumentacijo za namakalni sistem, kot je opredeljeno v popisu. Ponudnik naj sledi popisni postavki, kjer je opredeljena velikost zelenice oziroma grede in vsi potrebni vhodni podatki za namakalni sistem.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2020   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da predno se znajde v težavah na gradbišču preveri izvedljivost detajla -201009_2019-18_Ureditev plaže Žusterna_1 faza_TERASE.
Kjer je narisano (papir seveda prenese), da se prefabricirani elementi teras zlagajo na skale dim cca 0,8m3.
Kako zagotoviti, da so ti elementi vzdolžno spojeni, ker te plošče seveda niso medsebojno povezane (armaturo bi morje v kratkem času korodiralo) oz. ali so predvideni nedefinirani višinski zamiki med ploščami ?
Kako zagotoviti, da se elementi ne bodo zvračali - gugali in še kako drugače premikali?
Poleg tega je pametno upoštevati še vpliv valov (neurja), ki bo rušilo stabilnost prve vrste - nato pa domine!
Predlagam, da investitor naredi preizkus. Kratek predlog izvedbe; potrebujete manjše kamenje brez drobnih delcev, oblikujete stopnice na katere postavite več manjših desk, ki jih oblikovno zložite kot predlagate v navedem detajlu. Sedaj potrebujete še snemalca, ki posname sprehod preko teh stopnic in imate zagotovljen milijon ogledov na YOU tube.

Mogoče bi vseeno spremenili detajl?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Elementi se ne postavijo na skale ampak na predhodno pripravljene in utrjene platoje, ki se izvedejo iz grede in finalno izravnavo s peskom. Elementi so masivni in težki, naleganje elementov je predvideno na širini ca 30cm in ne pričakujemo, da bi bilo te elemente potrebno še dodatno povezovati med seboj.

Naročnik detajla ne bo spremenil.

Lep pozdrav,
Datum objave: 22.10.2020   11:02
VPRAŠANJE
Niste nam odgovorili, kje in kakšno je priključno mesto za namakalni sistem.

ODGOVOR

Spoštovani,

Začetni jašek za namakalni sistem bo lociran na skrajni vzhodni strani območja ureditve v zelenici med profilom P1 in P2.

lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosili bi za obrazložitev postavk v zavihku B.4 Masivni urbani elelemnti:

2. linijski elementi klopi kje naj najdem koliko metrov je za posamezni sestav ?
4. Iz katerih elementov je sestavljen DOSTOP 1 in iz katerih dostop 2

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

2. V risbi 'robni elementi' so za vsako pozicijo prikazane sestave celotnega elementa iz posameznih delov, ki so kotirani. Upoštevati je potrebno torej ustrezno število sestavnih delov in njihovo geometrijo.

4. Naročnik je na spletni strani objavil shemo za Dostop 1 in Dostop 2.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   11:41
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da dopolni dokumentacijo:
- projekt namakanja
- načrt ROB-EL-5
- dostop 2
- načrti ograj terasa 1 in terasa 2

Naročnika prosimo, da se opredeli kako v končni ceni upoštevamo opcijske postavke v poglavju masivni urbani elementi ( se te seštevajo v končno rekapitulacijo ali pa se samo navede cena in se ne upošteva v skupni rekapitulaciji).


ODGOVOR

Spoštovani,

- projekt namakanja: Obveznost ponudnika je izdelati dokumentacijo za namakalni sistem, kot je opredeljeno v popisu. Ponudnik naj sledi popisni postavki, kjer je opredeljena velikost zelenice oziroma grede in vsi potrebni vhodni podatki za namakalni sistem. Izvedbeno tehnična dokumentacija je zaradi različnih sistemov prepuščena ponudniku.

- načrt ROB-EL-5: Naročnik je na spletni strani objavil dokumentacijo.

- dostop 2: Naročnik je na spletni strani objavil dokumentacijo.

- načrti ograj terasa 1 in terasa 2 Ponudnik naj sledi opisni postavki. Dolžina oprijemala na elementu TERAS1 znaša 9m in na elementu TERAS2 prav tako 9m.

Naročnik umika opcije iz popisa del. Ponudnik naj pri opcijah navede znesek opcije 0,00.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   11:46
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov inox ograj in držal ter tloris namakalnega sistema.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

- načrti inox ograj: Ponudnik naj sledi popisni postavki, ki je navedena v popisu del;

- projekt namakanja: Ponudnik naj sledi popisni postavki, kjer je opredeljena velikost zelenice oziroma grede in vsi potrebni vhodni podatki za namakalni sistem. Izvedbeno tehnična dokumentacija je zaradi različnih sistemov prepuščena ponudniku. Obveznost ponudnika je izdelati dokumentacijo za namakalni sistem, kot je opredeljeno v popisu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Referenčni pogoj pod. št. 3.1.15 zagotavljamo sami. Prijavili pa bomo podizvajalca, ki bo za nas opravil velik del posla. Ali mora v tem primeru tudi podizvajalec priložiti reference?

ODGOVOR

Spoštovani,

V kolikor glavni izvajalec izpolnjuje referenčni pogoj v celoti, ni potrebno priložiti referenc podizvajalca.

lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2020   14:43
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali s spodnjima dvema referencema zadostimo pogoj 3.1.15 iz razpisne dokumentacije:

- referenca v zadnjih desetih letih izgradnje parkovnih površin v višini 650.000eur z izvedbo travne ruše v velikosti 1.600m2

in

- referenca v zadnjih desetih letih izgradnje parkovnih površin v višini 650.000eur z izvedbo travne ruše v velikosti 3.500m2

Namreč v Sloveniji je bilo v zadnjih 10letih izvedenih minimalno število takih objektov in zaradi tega takih referenc ni.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik mora izpolnjevati referenčni pogoj, skladno s točko 3.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik mora priložiti referenčno potrdilo za en referenčni objekt v vrednosti 1.200.000 EUR in površini najmanj 5.000 m2 ali dva referenčna objekta vsak v vrednosti 600.000 EUR in skupni površini najmanj 5.000 m2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2020   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Skladno z enim od predhodnih odgovorov, da naročnik ne razpolaga niti z zbirno karto komunalnih vodov za to območje, je vaša razpisna dokumentacija zrela za revizijo, ki nas bo stala 4.000. Saj namreč od ponudnikov zahtevate kaj vse naj upoštevamo v kalkulaciji cen, ne podate pa niti potrebnih podatkov za oceno le teh (citat). Poleg tega takšno ocenjevanje skritih del v enotne cene vzame veliko časa, raziskovanje na internetu in še vsaj nekaj telefonskih pogovorov, ker upravljalci omrežji niso zavezani podajati podatkov o njihovih komunalnih vodih izvajalcem v času priprave ponudb, ampak ima to nalogo in pooblastila projektant. Poleg tega vsem ponudnikom večate stroške priprave ponudb, ki jih ne povrnete, niti ne podaljšate roka za oddajo ponudb -> to izpade kot, da prikrivate nekaj, kar bo ponudnika stalo kar nekaj denarja, investitor pa ostane "čistih rok".

Citiram vaše zahteve:
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker
gredo le ta v njegovo breme:
- ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno
postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentaciji oziroma tehničnem
poročilu k popisu del,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe
stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in
dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta, ki jih bo uporabljal v času gradnje in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo dostaviti
naročniku,
- monitoring obstoječih objektov pred pričetkom gradnje, med gradnjo in po zaključku vseh
del. Monitoring se izvede v prisotnosti lastnikov objektov in zemljišč,
- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti
vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih
poteh (cestišču, kolesarski stezi in parkiriščih),
- ponudnik je dolžan v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v
zvezi s prevozi, zaporo cest (občinskih in državnih) in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov,
stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
- stroške projektantskega nadzora,
- postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za delno zaporo prometa v času izvajanja del
v skladu z elaboratom, ki ga pripravi izvajalec in dovoljenjem pristojnega organa,
- stroške obveščanja krajanov o delnih zaporah ceste,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca
teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav,
- stroške ureditve gradbišča po projektu (tudi napisna tabla), naročilo in postavitev napisne
table v skladu z navodili morebitnih sofinancerjev projekta, postavitev gradbiščne table
predpisanih dimenzij in vsebine, postavitev opozorilnih tabel, postavitev zaščitne ograje,
označbe transportnih in dostopnih poti do objekta, urejanje prometa pri dostavi skladno s
predpisi, ureditev začasnih deponij materialov, ki se odstranijo, ureditev začasnih deponij za
nove materiale, ustrezno zaščitene pred vremenskimi vplivi, ureditev ustreznih prostorov za
deponijo ločenih gradbenih odpadkov,
- stroške zakoličbe in zapisnika o zakoličenju,
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh
potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih
objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce,
sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa
interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira,
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča po Gradbenem zakonu in ureditvijo gradbišča,
zavarovanje gradbišča za čas od začetka izvajanja del do primopredaje objekta s sklenitvijo
ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost...),
- strošek vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih
naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom
nastavljenih vrednosti), prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek prisotnosti statika in geomehanika,
- sprotno dokumentiranje in posredovanje nadzorniku in projektantu vseh sprememb za
izdelavo projekta izvedenih del,
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih
delih,
- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve
potrebnih dokumentov za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta in uspešne izvedbe
tehničnega pregleda,
- izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe
naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oz. ogrevan).
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih
popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter
vse notranje transporte vseh materialov,
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo
gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in
količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu
naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne
dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena,
- razpiranje jarka po potrebi,
- sprotne geodetske meritve gradbenih del (višinske kote posameznih objektov kot so
komunalna infrastruktura in podobno), sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije
(višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev
izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,
- izvedba preizkusa tesnosti meteorne kanalizacije, izpiranje in izvedba pregleda kanalizacije
po končanih delih,
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,
- strošek tlačnih preizkusov, dezinfekcije, bakterioloških in kemijskih izvodov vode,
- strošek izklopov, prevezav, preusmeritev, meritev in poskusnega delovanja vseh instalacij v
objektu ali instalacij, ki se vežejo na objekt,
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij,
- morebitne potrebne meritve hrupa v okolju ter meritve vplivov na okolje, ki jih izvede
pooblaščeni zavod,
vzpostavitev priklopov sosednjih objektov na komunalne vode, če se zaradi odklopa objekta
prekine povezava,
- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav
(KKN) naročniku v 4 (štirih) izvodih ter elaborata za zbirni kataster GJI,
- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) za vsa pogodbena dela v štirih izvodih.
Dokumentacija mora biti skladna z navodili upravljavcev,
- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s
potrebnim črpanjem vode, tudi iz gradbene jame), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano
odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
- stroške potrebnega prečrpavanja odpadne vode med gradnjo (stroški začasnih obtokov
obstoječega kanalizacijskega sistema),
- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavnega predpisa kakor
tudi ostale stroške, ki so navedeni v predhodnih alinejah,
- posegi na obstoječem vodovodnem sistemu; zapiranje vode v času prevezav, dezinfekcije,
izpiranja, meritev itd., obveščanje uporabnikov ter vzpostavitev prvotnega delovnega režima
na sistemu po izvedenih posegih (terminsko se izvajajo v dogovoru z Rižanskim vodovodom
Koper),
- tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode, z uporabo registriranega manometra ter izdajo
potrdila za vse cevovode,
- izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranjem vode ter izstavitvijo
ustreznega potrdila s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za
zdravstvo,
- analiza bakteriološkega in kemičnega izvida vzorca vode,
- strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del,
- izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naročnikove zahteve ter dokazilo o zanesljivosti objekta za izvedbo tehničnega pregleda in
pridobitev uporabnega dovoljenja.

Lep pozdrav
ODGOVOR

Spoštovani,

Na omenjenem območju je le meteorna kanalizacija, kot je razvidno iz objavljenih načrtov. Naročnik je dodatno objavil načrt meteorne kanalizacije. Predmet projekta so le cevni razvodi za prihodnjo infrastrukturo v izogib kasnejšim nepotrebnim posegom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.10.2020   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dopolnitev popisa:

B.4. MASIVNI URBANI ELEMENTI:

B.4 1 sestav TERAS - definirajte kateri elementi sestavljajo posamezen sestav - v popisu je enota KPL
B.4 2 klopi ob robu parkovne poti - definirajte kateri elementi sestavljajo posamezen sestav - v popisu je enota kpl
B.4 4 sestav DOSTOP - definirajte kateri elementi sestavljajo posamezen dostop - v popisu je enota kpl - pri opciji količina ni enaka ?

V popisu ni montažnih elementov rampe za invalide ?
V popisu ni AB PREFABRIKATOV - ELEMENTOV LOČNICE PLAŽE - LČN ?

Lep pozdrav !

ODGOVOR

Spoštovani.

Terasa je sestav posameznih prefabriciranih elementov, ki so v načrtu natančno opredeljeni z geometrijo, obdelavo in zahtevano kakovostjo materiala. Število kosov in sestava je razvidna iz dispozicijskega načrta.

V risbi 'robni elementi' so za vsako pozicijo prikazane sestave celotnega elementa iz posameznih delov, ki so kotirani. Upoštevati je potrebno torej ustrezno število sestavnih delov in njihovo geometrijo.

Naročnik je na spletni strani objavil shemo za Dostop 1 in Dostop 2.

Rampa je v monolitni izvedbi, količine so ustrezno zajete v popisu betonskih del.

Ločnice so narejen iz kamnitih blokov peščenjaka, zajeto v zemeljskih delih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.10.2020   09:24
VPRAŠANJE
Ali bo izravnava skalometa s kamnito gredo pred postavitvijo prefabrikatov , dostopov do vode, ploščadi za sončenje dovolj ? Pričakovali bi tudi izravnavo s tamponom in podložni beton. V predračunu je postavka geodetski posnetek izvedenega stanja, v razpisni dokumentaciji pa navajate, da mora biti ta strošek zajet v enotnih cenah. ali ponudimo ceno po popisu del, ali po razpisnih pogojih ? Oboje ni mogoče. V popisu del navajate PVC cevi DN 200 SN6. Take cevi ne obstajajo, prosimo za popravek popisa del. Prosimo za opažne in armaturne načrte AB jaškov namakalnega sistema. Po razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan v ceno vključiti tudi stroške prečkanja in zaščite komunalnih vodov. Prosimo za karto obstoječih komunalnih vodov, karto novo predvidenih komunalnih vodov in soglasja komunalnih organizacij, da lahko predvidimo ustrezne rešitve. Brez teh podatkov ocena teh stroškov ni mogoča in investitor prelaga obveznosti na izvajalca, katere bi moral naročiti projektantu. Po razpisnih pogojih, mora ponudnik vključiti v enotne cene tudi strokovni nadzor bodočega upravljalca. Ni nam poznano, kdo bo bodoči upravljalec, pa tudi Gradbeni zakon tega ne dovoljuje. Strokovni nadzor je lahko samo pooblaščeni inženir ali arhitekt, ki izpolnjuje določila po Gradbenem zakonu.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudik naj upošteva postavko s popisa del, kjer je predviden odmik obstoječih skal, izravnava platojev z gredo 30/100 in utrditev. Izravnava s peskom pred namestivijo prefabrikata. Namesto grede lahko ponudnik upošteva izvedbo s tamponom.

Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja se upošteva le 1x (v za to namenjeni postavki).

Naročnik bo kot ustrezne upošteval tudi PVC cevi nosilnosti SN4.

Ponudnik naj v ponudbi zajame izdelavo 1kpl jaška. Dimenzije jaška bodo prilagojene tehnologiji posameznega ponudnika.

Na omenjenem območju je le meteorna kanalizacija, kot je razvidno iz objavljenih načrtov. Naročnik je dodatno objavil načrt meteorne kanalizacije. Predmet projekta so le cevni razvodi za prihodnjo infrastrukturo v izogib kasnejšim nepotrebnim posegom.

Kot smo že odgovorili v predhodnih odgovorih, se na navedenem območju nahaja le meteorna kanalizacija. Glede na navedeno je ta točka za ponudnika brezpredmetna.

Lep pozdrav.