Dosje javnega naročila 006430/2020
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 197.732,11 EUR

JN006430/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2020
JN006430/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2020
JN006430/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2020
JN006430/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006430/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane
Tabor 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zlata Marin,
zlata.marin@duc.si
+386 12347306
+386 12347345

Internetni naslovi
http://www.duc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://duc.si/tabor
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21689
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava električne energije z najmanj 50 % dobavljene električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma iz soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana; Enota Poljane, ulica Janeza Pavla II/4, Ljubljana; - enota Roza kocka (Dom za bivanje na Regentovi, Ljubljana), Regentova cesta 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava električne energije z najmanj 50 % dobavljene električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma iz soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2021
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT JE NAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.11.2020   10:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2020   08:48
VPRAŠANJE
Zanima nas, če lahko namesto obr.6 POTRDILO O REFERENCI DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE operaterja SODO priložimo že obstoječe potrdilo Soda, katerega vsako leto prejmemo za preteklo leto.

ODGOVOR

lahko,


Datum objave: 20.10.2020   08:51
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede porabe električne energije v enoti Roza kocka , ki začne z obratovanjem 1 .11.2020 . Predvidevate obseg porabo podoben kot v ostalih enotah ali gre za drugačen način oskrbe .

ODGOVOR
V enoti Roza kocka (manjša enota - 1,5 x manjša od enote Poljane) imamo tudi oskrbovana stanovanja, ki so v najemu - individualna poraba (zadnjih 13 MM), ostala poraba je enaka tako kot v ostalih enotah.

lp,


Datum objave: 29.10.2020   07:01
VPRAŠANJE
- V dokumentaciji ni navedena vrsta izdaje računa, enotni ali skupni račun?

- V 13 členu pogodbe je navedeno: Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s trimesečnim (3) odpovednim rokom. Rok začne teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno priporočeno odpoved pogodbenega razmerja.
Predlagamo, da odpoved začne učinkovati s potekom koledarskega meseca, v katerem je potekel odpovedni rok (zaradi odčitkov in stanj)

- V 19 členu pogodbe je navedeno: Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe, če dobavitelj v roku, določenem v tej pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Prosimo za popravek, ker si Ta dva odstavka nasprotujeta. Če ni predloženo finančno zavarovanje, pogodba sploh ne začne veljati (prvi odstavek), zato naročnik ne more od nje odstopiti (drugi odstavek).


- Za obračun dobavljene električne energije in moči se uporabijo podatki, ki jih za obračun električne energije pripravijo izvajalci nalog SODO. Če ti podatki dobaviteljem niso zagotovljeni pravočasno za obračun dobavljene električne energije za posamezen mesec, se naročnik in dobavitelj v vsakem posameznem primeru dogovorita glede načina obračuna dobavljene električne energije.
Naročnik in dobavitelje se ne moreta dogovoriti o obračunu brez distributerja in SODO
Predloge in zahtevke za posamezni primer lahko posredujemo distributerju v obravnavo. Njihovo odločitev dobimo s Prilogo A.


ODGOVOR
Za javni sektor velja izdaja računa v e-obliki, torej e-račun.
Odpovedni rok ostane nespremenjen.

lp,


Datum objave: 29.10.2020   07:01
VPRAŠANJE
- V dokumentaciji ni navedena vrsta izdaje računa, enotni ali skupni račun?

- V 13 členu pogodbe je navedeno: Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s trimesečnim (3) odpovednim rokom. Rok začne teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno priporočeno odpoved pogodbenega razmerja.
Predlagamo, da odpoved začne učinkovati s potekom koledarskega meseca, v katerem je potekel odpovedni rok (zaradi odčitkov in stanj)

- V 19 členu pogodbe je navedeno: Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe, če dobavitelj v roku, določenem v tej pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Prosimo za popravek, ker si Ta dva odstavka nasprotujeta. Če ni predloženo finančno zavarovanje, pogodba sploh ne začne veljati (prvi odstavek), zato naročnik ne more od nje odstopiti (drugi odstavek).


- Za obračun dobavljene električne energije in moči se uporabijo podatki, ki jih za obračun električne energije pripravijo izvajalci nalog SODO. Če ti podatki dobaviteljem niso zagotovljeni pravočasno za obračun dobavljene električne energije za posamezen mesec, se naročnik in dobavitelj v vsakem posameznem primeru dogovorita glede načina obračuna dobavljene električne energije.
Naročnik in dobavitelje se ne moreta dogovoriti o obračunu brez distributerja in SODO. Predloge in zahtevke za posamezni primer lahko posredujemo distributerju v obravnavo. Njihovo odločitev dobimo s Prilogo A.


ODGOVOR

na ro vprašanje smo že odgovorili.
lp,


Datum objave: 29.10.2020   07:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je velja glede roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe kot je navedeno v vzorcu menične izjave za resnost ponudbe - Veljavnost menične izjave začne z dnem roka oddaje ponudbe in velja naslednjih 60 dni torej do 1.1.2021? Predvidevamo, da je to pravilni datum, glede na to, da je naveden na menični izjavi za resnost ponudbe.
Ali bi naj bila veljavnost po OBR- E, kot je navedeno na str. 5 razpisne dokumentacije, točka 6.2. prvi odstavek? Kateri obrazec bi naj bil to? In kateri bi naj bil ta datum veljavnosti menične izjave za resnost ponudbe?
Prosimo za razjasnitev pravilnega datuma.

Kje imate objavljen ESPD?

Predlagamo, da objavite ponudbeni predračun, kje rje možen vnos cen po posameznih obdobjih, torej ločeno za leto 2021 in ločeno za 2022. Prosimo za korekcijo predračuna.

PREDRAČUN - Obr. 9 damo sami v excel obliko? Ali boste predračun v excelu objavili vi?

Glede na to, da je trenutno aktivnih samo 7 MM od predvidenih 20, nas zanima, ali predvidena dvoletna poraba vsebuje tudi porabo za teh še neaktivnih 13 MM? V kolikor ne, kolikšna bi naj bila dodatna poraba za teh 13 MM?

8. in 10. člen pogodbe:
Navedeno imate, da izvajalec izstavi naročniku do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu. Prosimo za korekcijo na do 10. v mesecu, saj je od posredovanih podatkov s strani SODO odvisno, kdaj vam lahko izstavimo račune.

9. člen pogodbe, 5. alineja:
Želite, da bo dobavitelj sodeloval v aktivnostih naročnika za povečanje energetske učinkovitosti s posredovanjem razpoložljivih podatkov za vključena odjemna mesta ter oblikovanjem stališč do predlaganih ukrepov in usmeritev za učinkovitejšo rabo električne energije.
Kaj ste misili z oblikovanjem stališč do predlaganih ukrepov in usmeritev za učinkovitejšo rabo električne energije? To spada pod področje SODO. Prosimo za črtanje navedbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
veljavnost menične izjave velja naslednjih 60 dni torej do vključno 1.1.2021.
ESPD ni potreben. Potrebno je priložiti podpisano izjavo (OBR-3).
Excel oblika predračuna ni potrebna.
Dobavitelj lahko izstavi račun do 10. v mesecu.
potrebno je upoštevati vsa MM 8tudi tistih 13 MM)

lp,