Dosje javnega naročila 006531/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.009.295,00 EUR

JN006531/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006531/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2020
JN006531/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2021
JN006531/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN006531/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
JN006531/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.01.2022
JN006531/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006531/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001176/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21788
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-109/20; Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
Referenčna številka dokumenta: 43001-334/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2020   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik zahteva:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del za gradbena dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
  v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) vsaj enkrat vodil na državni ali lokalni cesti:
  izvedbo novogradnje ali rekonstrukcije armiranobetonskega premostitvenega objekta z razponom vsaj 10,0 m med krajnima opornikoma


Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo in sicer, da je vodja gradnje ali vodja del vodil izvedbo novogradnje ali rekonstrukcije armiranobetonskega premostitvenega objekta z razponom vsaj 9,00 m med krajnima opornikoma .

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik omenjene zahteve za vodjo del ne bo spreminjal.Datum objave: 05.11.2020   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Elektronsko podpisano zavarovanje za resnost (bančna garancija) je skladna s pravili EPGP 758 je kot original izdana v pdf obliki. Kako naj vam tako izdano bančno garancijo vročimo po pošti na naslov naročnika? Ali jo lahko pripnemo v sistemu e-jn. Poudarjamo, da je takšna bančna garancija povsem enakovredna "papirnemu originalu" in je skladna z vsemi standardi in kot taka v uporabi pri skoraj vseh javnih naročnikih v RS.
Prosimo za potrditev, da boste sprejeli tudi takšno bančno garancijo, podpisano elektronsko s strani banke izdajateljice, pripeto v sistem e-jn.

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garantaDatum objave: 09.11.2020   13:48
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Ali lahko v partnerski ponudbi zagotavljajo posamezni vodje del za gradbena dela referenčne pogoje za vodjo del za dela , ki ga prevzamejo?

ODGOVOR
DA. Skladno s točko 3.2.3.3. Navodil za pripravo ponudbe lahko posamezne vodje del zagotavljajo partnerji oz. imenovani podizvajalci za dela , ki jih prevzemajo in v kolikor izpolnjujejo zahtevane pogoje.Datum objave: 09.11.2020   13:48
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

Ali lahko v partnerski ponudbi zagotavljajo posamezni vodje del za gradbena dela referenčne pogoje za vodjo del za dela, ki ga prevzamejo?

ODGOVOR
DA. Skladno s točko 3.2.3.3. Navodil za pripravo ponudbe lahko posamezne vodje del zagotavljajo partnerji oz. imenovani podizvajalci za dela , ki jih prevzemajo in v kolikor izpolnjujejo zahtevane pogoje.Datum objave: 11.11.2020   09:43
VPRAŠANJE
Če prav razumemo vaš odgovor glede vodij del za gradbena dela, lahko neslednjo zahtevo izpolnimo z več kot enim vodjem del, ki jih zagotovijo podizvajalci v ponudbi:
"v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) vsaj enkrat vodil na državni ali lokalni cesti:
novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste skozi naselje v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)
izvedbo voziščne konstrukcije (nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 5.0 m
izvedbo novogradnje ali rekonstrukcije armiranobetonskega premostitvenega objekta z razponom vsaj 10,0 m med krajnima opornikoma"
Ali lahko tako en vodja del zagotovi referenco za cesto, drugi vodja del pa za premostitveni objekt?

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil Navodila za pripravo ponudbe.Datum objave: 16.11.2020   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo naj dovoli, da pogoj za vodjo del za izvedbo novogradnje ali rekonstrukcije armiranobetonskega premostitvenega objekta z razponom vsaj 10,0 m med krajnima opornikoma zadostimo z vodjo del za posamezna dela za premostitvene objekte. Zaposleni vodje del pri MSP nimajo tako širokega nabora referenc, da bi lahko eden zadostil vsem pogojem kot jih lahko vodje del pri velikih podjetjih, manjša podjetja so v tem primeru v slabšem položaju. Prosimo naročnika, naj dovoli, da pogoje iz točke 3.2.3.3 zadostita posebej vodja del za referenco ceste in vodja posameznih del za premostitveni objekt.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjena Navodila za izdelavo ponudbe_S1.Datum objave: 16.11.2020   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali zadostimo pogojem za vodjo del za gradbena dela iz točke 3.2.3.3 z novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)?

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjena Navodila za pripravo ponudbe_S1.
Zahtevani vodja del za gradbena dela mora izpolnjevati vse zahteve zahtevane v točki 3.2.3.3 objavljenih spremenjenih Navodil za pripravo ponudbe_S1.
Zahtevani vodja del za izvedbo premostitvenega objekta mora izpolnjevati vse zahteve zahtevane v točki 3.2.3.4 objavljenih spremenjenih Navodil za pripravo ponudbe_S1.
Zahtevani vodja del za izvedbo cestne razsetljave mora izpolnjevati vse zahteve zahtevane v točki 3.2.3.5 objavljenih spremenjenih Navodil za pripravo ponudbe_S1.
Datum objave: 17.11.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
SKLOP DRŽAVNA CESTA:
- Prosimo za podrobnejšo specifikacijo del pod postavko 24 489 (premer lesenih pilotov, dolžina pilota, globina zabijanja pilota, vrsta lesa in oblika prereza pilota)
- Prosimo za objavo detajla predvidenega stika starega in novega asfalta po postavki 32 501.
- Objava detajla naletne glave po postavki 34 298.
SKLOP PLOČNIK:
- postavka 510 001 je identična že pri sklopu državna cesta. Se podvaja?
SKLOP PARKIRIŠČE:
- V vseh ostalih sklopih je postavka za odstranitev panjev podrtih dreves, v tem sklopu pa ne?
SKLOP LOKALNA CESTA:
- V tem sklopu so predvideni asfalti kvalitete A2, ali je to res potrebno?
SKLOP MOST:
- prosimo za objavo načrtov vodogospodarske ureditve.
- v postavki 27 110 Benotto piloti, je potrebno podati še predvideno količino betona ter armature, ali pa objavite načrte, iz katerih bodo ti podatki razvidni.
SKLOP CESTNA RAZSVETLJAVA:
- Ali se v postavki 24213 upošteva zasip z izkopanim ali dobavljenim materialom?

lep pozdrav

ODGOVOR

SKLOP DRŽAVNA CESTA:
- Premer lesenih pilotov je 25 cm so iz borovega oz. gabrovega lesa, dolžine 2,0 m.
- Naročnik objavlja detajl predvidenega stika starega in novega asfalta.
- Naročnik objavlja detajl naletne glave.

SKLOP PLOČNIK:
- Postavka 510 001 ostane enaka kot je v popisu del.

SKLOP PARKIRIŠČE:
- V kolikor bo odstranjevanje panjev potrebno, se bo obračun izvršil v enakih postavkah na drugih sklopih.

SKLOP LOKALNA CESTA:
- Kvaliteta asfaltov se ne bo spreminjala tako, da asfalti ostanejo kvalitete A2.

SKLOP MOST:
- Naročnik objavlja načrte vodnogospodarske ureditve.
- Za postavko 27 110 Benotto piloti Naročnik objavlja ustrezne načrte (armaturni, opažni) iz katerih lahko ponudniki pridobijo podatke za formiranje ustrezne cene postavko.

SKLOP CESTNA RAZSVETLJAVA:
- V postavki 24 213 naj ponudniki upoštevajo zasip z dobavljenim materialom.
Datum objave: 17.11.2020   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Postavka:
MOST ČEZ ŠMARSKI POTOK
2.7 Koli in vodnjaki
27 110 Izdelava uvrtanih kolov sistem Benotto.

V opombi je zapisano, da je potrebno v postavki upoštevati vrtanje, betoniranje ter vsa dodatna dela. Ali je potrebno v postavki upoštevati tudi armaturne koše, če da prosimo podajte količino armature na m3 betona ali tekoči meter kola.

LP

ODGOVOR
Da v postavki je potrebo upoštevati tudi armaturne koše.
Za postavko 27 110 Benotto piloti Naročnik objavlja ustrezne načrte (armaturni, opažni) iz katerih lahko ponudniki pridobijo podatke za formiranje ustrezne cene.