Dosje javnega naročila 006713/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
ZJN-3: Odprti postopek

JN006713/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006713/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 210-513525
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
Referenčna številka dokumenta: ODCP-24/2020; 4300-66/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72720000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
kot v razpisni dokumentaciji v navodilih za pripravo ponudbe
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2020   13:00
Kraj: Aplikacija e-dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2020   09:10
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 18.11.2020   11:31
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore na naša vprašanja, v zvezi z vzorcem pogodbe:

V členu 26/3 in 26/4 je določena samo pogodbena kazen na enoto zamude ne pa tudi najvišji znesek pogodbene kazni za posamezen primer, zato naročniku predlagamo, da v obe določilo doda tudi najvišji (max) znesek pogodbene kazni za vsak primer zamude posebej (npr. člen 26/3 max 5% mesečne vrednosti vzdrževanja pri členu 26/4 pa max 5% stroška nadgradnje) in za vse primere skupaj (npr. max 10% vrednosti pogodbe).
V členu 38/3 je določeno, da je ponudnik v primeru, da naročnik od pogodbe odstopi iz razlogov navedenih v prvem odstavku tega člena (v pogodbi sicer napačno »v primerih iz prejšnjega odstavka«), naročniku dolžan povrniti vso nastalo škodo (in razliko do morebitne višje cene ) - naročniku predlagamo, da to določilo spremeni tako, da obveza ponudnika iz tega odstavka velja samo, če naročnik do pogodbe odstopi iz razlogov navedenih v drugi in tretji alineji prvega odstavka tega člena (smiselno enako kot je določeno v zadnjem odstavku tega člena), saj naročnik na odstop v primeru iz prve alineje prvega odstavka ne more vplivati.
V členu 39/1 je navedeno, da naročnik od pogodbe lahko dostopi brez razloga (s 3 mesečnim odpovednim rokom), kar je za ponudnika težko sprejemljivo, saj pri proizvajalcu zakupi storitve skladno z zahtevo naročnika to je za 48 mesecev, zato predlagamo, da se to določilo briše.
V členu 39/3 smiselno enako kot pri členu 38/3, naročniku predlagamo, da to določilo spremeni tako, da posledice iz tega odstavka nastopijo samo, če naročnik od pogodbe odstopi zaradi krivde ponudnika (ne pa npr. tudi v primeru iz prvega odstavka tega člena).

Hvala in lp.

ODGOVOR
26. člen
Tretji in četrti odstavek 26. člena se spremenita, tako, da se glasita:
Za vsakih 10 (deset) minut oziroma 1 (ene) ure (kjer je odzivni čas v urah) zamude odzivnega časa, določenega v prilogi 1 lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2% od zneska mesečnega pavšala z vključenim DDV, vendar največ do vključno 30 % vrednosti mesečnega pavšala. Odzivni čas je čas od prijave napake do obvestila izvajalca, da je pričel z odpravo napake.

Za vsak 1 (en) dan zamude časa za izvedbo aktivnosti nadgradnje, določenega v prilogi 1 v planu izvedbenih aktivnosti, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% od zneska celotnega stroška za nadgradnjo strojne/licenčne opreme z vključenim DDV, vendar največ do vključno 30 % celotnega stroška za nadgradnjo strojne/licenčne opreme.

38. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni, tako, da se glasi:
Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je, v primeru odstopa od pogodbe po 2. ali 3. alineji prvega odstavka, dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

39. člen
Prvi odstavek ostaja nespremenjen.

Tretji odstavek 39. člena se spremeni, tako, da se glasi:
V primeru odstopa od pogodbe po drugem odstavku tega člena po krivdi izvajalca, se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.