Dosje javnega naročila 006609/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 06. 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 565.102,28 EUR

JN006609/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006609/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2020
JN006609/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2020
JN006609/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN006609/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006609/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 207-502047
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21744
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 06. 2021
Referenčna številka dokumenta: GOR 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 06. 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 06. 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2020   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, kdaj boste objavili razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

gre za napako na naši spletni strani, ki jo bomo v čim krajšem času odpravili, dokumentacija je že bila objavljena. Za nastalo situacijo se opravičujemo.Datum objave: 29.10.2020   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na uteži pri merilih, prosimo, če preverite količine posameznih goriv v predračunu.

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

hvala za opozorilo. Količine disla in bencina v ponudbenem predračunu so zamenjane, pravilno je:
Disel = 465.000 l
Bencin = 26.000 l

Bomo objavili popravek objave EU14 na portalu JN in objavili popravek ponudbenega predračuna na naši spletni strani.
Za napako se opravičujemo.


Datum objave: 09.11.2020   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ZJN-3 določa, da se javno naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, merila pa morajo zagotavljati možnost učinkovite in poštene konkurence. Merila se morajo nanašati na predmet javnega naročila in morajo izražati kakovostne prednosti ponujenega, ne pa prednosti ponudnika samega. Z merilom 4. Pokritost z bencinskimi servisi v Republiki Sloveniji (D) in vrednostjo, ki ga ima to merilo v skupni oceni, povsem jasno izhaja, da se s tem javnim naročilom preferira vnaprej znani ponudnik, kot tudi je tako to merilo v nasprotju z načeloma sorazmernosti in nediskriminatornosti javnega naročanja. Javnega naročnika se poziva, da merilo 4. Pokritost z bencinskimi servisi v Republiki Sloveniji (D) umakne iz meril.

ODGOVOR

Naročnik z merili zasleduje načela javnega naročanja in sicer mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja. Z merilom D (pokritost z bencinskimi servisi), zasleduje gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja. Trenutno razpolaga s 97. službenimi avtomobili in z 58. kosi mehanizacije (tovornjaki, traktorji, žičnice, stroji za sečnjo). Za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva je družba organizirana teritorialno, tako da pokriva območje celotne Slovenije. Deluje v okviru 4 poslovnih enot, ki se nadalje delijo na operativne enote, glede na razporejenost in velikost kompleksov gozdov, s katerimi družba gospodari. Trenutno je vzpostavljenih okrog 29 gozdnih obratov. Službeni avtomobili in mehanizacija je locirana v okolici gozdnih obratov: https://sidg.si/index.php/medijsko-sredisce/prirocnik-pogostih-vprasanj. Zaradi vsega navedenega je za naročnika je pokritost z bencinskimi servisi zelo pomemben dejavnik, saj mora organizirati svoje poslovne procese čim bolj racionalno, tako časovno (da po nepotrebnem ne zgublja časa na poti do bencinskih servisov) kot ekonomsko (porablja finančna sredstva na poti do servisov) in tako zasleduje cilje gospodarnega poslovanja.

Naročnik še pojasnjuje, da neupravičeno ne omejuje konkurence, saj je pokritost z bencinskimi servisi le eno izmed meril, ni pa pogoj. Vsi ponudniki imajo možnost, da svojo ponudbo oblikujejo glede na pet meril, merilo pokritost z bencinskimi servisi predstavlja največ 35% v vseh merilih. Na ta način je naročnik zasledoval tudi merilo sorazmernosti, javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila

Naročnik iz vseh naštetih razlogov, ne bo spreminjal meril za oddajo najugodnejše ponudbe v predmetnem javnem naročilu.