Dosje javnega naročila 006620/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.507,49 EUR

JN006620/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
JN006620/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.11.2020
JN006620/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2020
JN006620/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2020
JN006620/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006620/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dekanat@fsp.uni-lj.si
+386 15207700

Internetni naslovi
https://www.fsp.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371856/RD._RO_na_pjn.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/371856/espd/ESPD_obrazec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21852
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Referenčna številka dokumenta: 402-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila po postopku naročila male vrednost je stalna in neprekinjena dobava zemeljskega plina za potrebe Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport v obdobju od dne 1. 1. 2021 do vključno dne 31. 3. 2022 za dve odjemni mesti na naslovu Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila po postopku naročila male vrednost je stalna in neprekinjena dobava zemeljskega plina za potrebe Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport v obdobju od dne 1. 1. 2021 od 6.00 ure do vključno dne 31. 3. 2022 za dve odjemni mesti na naslovu Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. Skupna orientacijska/ocenjena količina naročila (za celotno obdobje trajanja naročila 15 mesecev) je 4.579.995 kWh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. 11. 2020 in se bo začelo ob 10.01 uri.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2020   10:24
1. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE in 1. NAROČNIKOV ODGOVOR:
Spoštovani,
1.
Glede na to, da je dopustnost ponudbe vezana na zagotovljena sredstva, vas prosimo za podatek o višini teh sredstev.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik ima za predmetno javno naročilo zagotovljena sredstva v okviru mejnih vrednosti, navedenih v 2. alineji a) točke drugega odstavka 22. člena ZJN-3.
2.
V 9. členu ni popolnoma jasno zapisano kaj je merilo za izbor (vrednost v EUR, ali cena v EUR/kWh). Prosimo za pojasnilo.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Potencialni ponudniki morajo na razpisnem obrazcu 2 navesti ceno v EUR na 1 kWh, točkovala se bo »Ponudbena vrednost za okvirno predvideno količino brez DDV v EUR«, kot je to navedeno v 3. stolpcu tabele na razpisnem obrazcu 2. V točki 9. razpisne dokumentacije pa je navedeno, da bo naročnik kot merilo upošteval najnižjo skupno ceno brez DDV.
3.
V točki 1. 10. člena dokumentacij, v 10. členu pogodbe in v razpisnem obrazcu 2 je navedeno da cena zajema davščine. Predlagamo spremembo in sicer, da cena ne zajema davščin (ekološka taksa, trošarina, prispevek OVE in SPTE), saj ponudnik na le te nima vpliva in se lahko tekom dobavnih obdobij tudi spreminjajo.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ponudnikovemu predlogu se ugodi tako, da se spremeni besedilo v razpisni dokumentaciji na strani 14 v 1. podtočki 10 točke poglavja III. in na razpisnem obrazcu 2 (prvi odstavek dodatnih pojasnil), tako, da se sedaj glasi:
»Ponudnik mora v ponudbi vse cene vpisati v evrih. Cena na enoto zemeljskega plina zajema dobavo zemeljskega plina, vse stroške, popuste, rabate, ne zajema pa stroškov trošarine na zemeljski plin, zakonsko predpisanih dajatev in prispevkov, omrežnine ter davka na dodano vrednost. Navedene dajatve in prispevke, z izjemo omrežnine, ponudnik obračunava na podlagi vsakokrat veljavnih pravnih aktov. V kolikor se v času dobave po pogodbi spremeni zakonodaja, se v ceno vključijo še morebitne dodatne dajatve v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.«
Drugi odstavek 10. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi
»Cena navedena v prvem odstavku tega člena je izražena v EUR/kWh in vključuje:
- dobavo zemeljskega plina,
- vse stroške, popuste, rabate,
ter ne vključuje
- stroškov trošarine na zemeljski plin,
- zakonsko predpisanih dajatev in prispevkov,
- omrežnine in
- davka na dodano vrednost.«
4.
Predlagamo črtanje 'ali pristojni sistemski operater omrežja' iz 1 točke 10. člena.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik se strinja s predlogom ponudnika in je že v prejšnjem odgovoru spremenil besedilo 1. odstavka 1. podtočke 10. točke na strani 14. razpisne dokumentacije.
5.
Predlagamo, da se ceno v ponudbenem predračunu piše na 5 decimalk, vse ostale vrednosti pa na 2 decimalki.
NAROČNIKOV ODGOVOR: V razpisni dokumentaciji je navedeno, na koliko decimalnih mest mora biti cena obračunana in zaokrožena. Navedeno je tudi, da se zgolj cena na enoto obračuna na 5 decimalnih mest, (skupna) ponudbena vrednost pa se zaokroži na dve decimalni mesti. Naročnik je to jasno in nedvoumno pojasnil v podpoglavju obrazec »Predračun« 1. podtočke 10. točke razpisne dokumentacije na strani 15.
6.
Domnevamo, da je 12. člen napačno naslovljen kot 'Opcije ponudbe' namesto npr. 'Roki za veljavnost'.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Spremeni se besedilo 12. točke (in ne člena) razpisne dokumentacije na 15 strani tako, da se glasi: »Roki za veljavnost ponudbe in predračuna«.
7.
Predlagamo spremembo roka za podpis pogodbe (prvi odstavek 13. člena dokumentacije). Predlagamo, da se rok spremeni vsaj na 8 dni, upoštevajoč tudi trenutne razmere.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik vztraja pri roku za podpisa pogodbe, ki je določen v 13. točki razpisne dokumentacije.
8.
Na 18 strani razpisne dokumentacije je navedeno 'Naročnik mora ponudnika o spremembi merilnih mest obvestiti vsaj tri (3) dni pred nameravano spremembo'. Prosimo za popravek skladno z veljavnimi predpisi, saj operater distribucijskega sistema ni dolžan opraviti zamenjave odjemnih mest, v kolikor ni sprememba javljena najkasneje do 21 dni pred zamenjavo.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Popravi se rok naveden v C) 2. točke IX. Značilnosti in opis predmeta javnega naročila tako, da se besedilo »vsaj tri (3) dni« nadomesti z besedilom »do 21 dni«. Navedeno besedilo se spremeni tudi predzadnjem odstavku 9. člena vzorca pogodbe.
9.
Predlagamo dopolnitev 2. odstavka razpisnega obrazca 6 in sicer tako, da se glasi: ''Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem kot nosilec ali član vpisan v seznam bilančne skupine oz. podskupine''.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Predlogu se ugodi, zato naj ponudniki v razpisnem obrazcu 6 nadomestijo besedilo, ki se sedaj glasi: »Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem kot član vpisan v seznam bilančne skupine oz. podskupine, ki ga vodi operater prenosnega sistema zemeljskega plina PLINOVODI d.o.o.« z besedilom: »Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem kot nosilec ali član vpisan v seznam bilančne skupine oz. podskupine, ki ga vodi operater prenosnega sistema zemeljskega plina PLINOVODI d.o.o.«.
V podtočki 5.2.3 razpisne dokumentacije Tehnična in strokovna/kadrovska sposobnost/zmogljivost se prvotno besedilo, ki se je glasilo: »Ponudnik razpolaga z zahtevanimi tehničnimi in strokovnimi/kadrovskimi zmogljivostmi in je kot član vpisan v seznam bilančne skupine oz. podskupine, ki ga vodi operater prenosnega sistema zemeljskega plina PLINOVODI d.o.o.« nadomesti z besedilom: »Ponudnik razpolaga z zahtevanimi tehničnimi in strokovnimi/kadrovskimi zmogljivostmi in je kot nosilec ali član vpisan v seznam bilančne skupine oz. podskupine, ki ga vodi operater prenosnega sistema zemeljskega plina PLINOVODI d.o.o.«.
10.
Kakšno naj bi bilo dokazilo o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti (razpisni obrazec 6).
NAROČNIKOV ODGOVOR: Ponudnik podpiše in žigosa razpisni obrazec 6 in ne prilaga dokazil.
11.
Opozorili bi, da bi dobavitelj skladno z 9. členom pogodbe moral zakup kapacitete na vstopni točki v imenu in za račun naročnika, kar ni ustrezno, saj bi to pomenilo, da bi račune plačeval naročnik, predlagamo, da se druga alineja zapiše kot ločen odstavek in sicer:
''Dobavitelj bo za naročnika zagotavljal ustrezno kapaciteto na vstopni točki, pri čemer so stroški zakupa kapacitet vključeni v ceno zemeljskega plina.''
NAROČNIKOV ODGOVOR: Predlogu ponudnika se ugodi in se besedilo 2. alineje spremeni tako, da se glasi: »zagotovil ustrezno kapaciteto na vstopni točki, pri čemer so stroški zakupa kapacitet vključeni v ceno zemeljskega plina.«.
12.
Skladno z razpisni dokumentacijo ni jasno razvidno, kaj naj bi bila priloga 2 omenjena v 20. členu pogodbe.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Kot priloga 2 omenjene v 20. členu pogodbe bo besedilo iz točke IX. Značilnosti in opis predmeta javnega naročila.
13.
Prosimo popravek 24. člena pogodbe in sicer tako, da se glasi: '' Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
NAROČNIKOV ODGOVOR: 24. člen se spremeni tako, da se glasi: »Poslovno skrivnost po prejšnjem členu te pogodbe sta stranki dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.«
14.
Prosimo za črtanje 2. odstavka 28. člena pogodbe, saj možnost odpovedi brez razloga za nas ni sprejemljiva, ker to predstavlja preveč neenakomerno razporeditev obveznosti.
NAROČNIKOV ODGOVOR: Naročnik vztraja pri drugem odstavku 28. člena osnutka pogodbe.
15.
Prosimo za popravek zadnjega stavka 33. člena pogodbe in sicer tako, da se glasi: ''pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.''
NAROČNIKOV ODGOVOR: V 33. členu se briše besedilo »krajevno«.
Lep pozdrav.

Datum objave: 02.11.2020   10:33
2. PONUDIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
- V 13. členu je navedeno, da kjer ni možen obračun po dejanski porabi, se plačuje po ocenjeni mesečni porabi preteklega leta. Prosimo za popravek, ker se ocena naredi v skladu z »Metodologijo za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina«.
- v 28. členu, drugi odstavek je navedeno :Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1 mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi. Prosimo, da odstavek dopolnite z dobaviteljem.
Lep pozdrav

2. NAROČNIKOV ODGOVOR
- 13. člen osnutka pogodbe se spremeni tako, da se glasi: "Obračun dobavljenega oz. porabljenega zemeljskega plina se izvede na osnovi podatkov o dejanskih mesečnih količinah dobavljene oz. porabljene energije. Dobavitelj je dolžan porabljeno energijo obračunavati po dejanski mesečni porabi. Kjer to ni možno zaradi tehničnih razlogov, se plačuje v skladu Metodologijo za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Obračun se izvede najmanj enkrat letno.".
- Naročnik vztraja pri navedeni dikciji.
Datum objave: 02.11.2020   14:27
3. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na vse popravke v razpisni dokumentaciji, prosimo za objavo, popravljene razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav

3. NAROČNIKOV ODGOVOR
Čistopis razpisne dokumentacije in razpisnih obrazcev z vključenimi popravki glede na že objavljena odgovora na vprašanji potencialnega ponudnika na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije, je objavljen v popravku JN006620/2020-K01 z dne 2. 11. 2020 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=374181).