Dosje javnega naročila 006656/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Storitve: OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH IN LABORATORIJSKIH PROSTOROV ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN006656/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.10.2020
JN006656/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2020
JN006656/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2020
JN006656/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006656/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 208-508171
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Jelnikar
mojca.jelnikar@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21821
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH IN LABORATORIJSKIH PROSTOROV ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
Referenčna številka dokumenta: 401-4/2020-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH IN LABORATORIJSKIH PROSTOROV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH IN LABORATORIJSKIH PROSTOROV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Razvidne v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2020   08:56
VPRAŠANJE
V 3. členu vzorca pogodbe je navedeno: "..Cene v prihodnjih letih se lahko spremenijo za razliko v spremembi minimalne plače in obveznih dodatkov, ki jih je delavcu potrebno izplačati skladno z veljavno zakonodajo, vendar se spremeni le za tisti delež pogodbene cene, ki predstavlja stroške dela skladno z aneksom NIK.".

Zanima nas ali se bo pogodbena cena dejansko spremenila v primeru spremembe višine
minimalne plače? Dejansko smo imeli primer, ko naročnik, kljub temu, da je v
pogodbi pisalo "se lahko spremeni v primeru dviga minimalne plače", ni pristal na
spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do dviga minimalne plače. Kot argument nam je
navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni
obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da
jasno opredelite, da se bo v primeru spremembe minimalne plače, pogodbena cena res
uskladila. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi
oddaje ponudbe.


ODGOVOR
Naročnik bo v primeru spremembe minimalne plače in obveznih dodatkov pristal na povišanje oziroma bo od ponudnika zahteval znižanje, v kolikor bo do znižanja prišlo.

VPRAŠANJE
Merilo C2 povprečna delovna doba 4 zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu čistilec, ki so najdlje zaposleni pri ponudniku, ni jasno opredeljeno, saj nikjer ni opredeljeno na kakšen način bo ponudnik izkazal zahtevana dejstva v okviru tega merila. V razpisni dokumentaciji nikjer nismo zasledili zahteve po dokazilu, ki mora biti transparentno. Kam naj ponudnik vpiše podatke oz. kako naj izkaže podatke, ki se bodo točkovali?
Prav tako ne enem mestu navajate, zahtevo, da mora ponudnik izkazati da ima na dan oddaje ponudbe na razpolago najmanj 12,5 delavcev, ki bodo izvajali storitve čiščenja pri naročniku. Na drugem mestu pa boste v okviru meril upoštevali tudi ponudnike, ki imajo zaposlenih manj kot 4 čistilce. Obe zahtevi sta si nasprotujoči.
Ni jasno, ali bo naročnik upošteval 4 najdlje zaposlene čistilce med kadrom, ki ga ponudnik nominira v ponudbi. V kolikor bo naročnik na tak način dodelil točke, merilo dejansko ni smiselno, glede na to, da ima ponudnik lahko na dan oddaje ponudbe na razpolago npr. 12,5 mladih čistilcev, ki nimajo veliko delovne dobe pri ponudniku, na drugi strani so se lahko šele zaposlili pri ponudniku, vendar pa imajo veliko delovne dobe pri drugih delodajalcih. Prav tako je potrebno upoštevati, da izvajalec, ki je izbran glede na merilo, mora v času trajanja pogodbe, ohranjati status, po katerem je dobil točke, kar pa je praktično nemogoče glede na to, da se kader lahko zamenja iz različnih razlogov. Prosim za umik merila fluktuacija, saj dejansko ne služi svojemu namenu in ne odraža dejanske slike fluktuacije v določenem podjetju.


ODGOVOR
Naročnik je določil merilo, upoštevajoč načelo sorazmernosti in povezanosti s predmetom javnega naročila, vsled česar je kot merilo določil število najdlje zaposlenih 4 delavcev (kar predstavlja slabo tretjino potrebnega kadra). Merilo in zahteva po kadrovski strukturi si nista nasprotujoči, saj je naročnik ocenil, da ni bilo merilo, ki bi zasledovalo število najdlje zaposlenih 12 oseb nesorazmerno predmetu naročila.
Naročnik je jasno določil korekcijski faktor v primeru, da je bila družba ustanovljena po 1.6.2010.
Naročnik ocenjuje, da merilo jasno in nediskriminatorno odraža socialno usmerjeno podjetje ter je v cleoti skladno s pravno prakso DKOM, zato ga ne bo spreminjal.

Naročnik dopolnjuje dokumentacijo na način, da je potrebno kot dokazilo za izkazovanje po merilu fluktuacija predložiti dokazila, ki izkazujejo delovno dobo priglašenih oseb in sicer našteto primeroma, a ne izključno: kopija pogodb o zaposlitvah, delovnih knjižic, izpiskov iz zavarovanj ipd).
Ponudniki morajo zahtevo upoštevati pri pripravi ponudbe in predložiti ustrezna dokazila.


VPRAŠANJE
V merilu C2-fluktuacija, navajate, da se število točk po tem merilu izračuna kot seštevek polnih mesecev delovne dobe pri ponudniku s 4 najdlje zaposlenih čistilcev v ponudbi za obdobje od 1.6.2010 do 31.8.2020
Menimo, da merilo C2-fluktuacija ne zasleduje socialnega vidika javnega naročanja, prav tako pa nima dodane vrednosti za naročnika. V kolikor ste želeli slediti smernicam socialnega javnega naročanja, predlagamo, da izberete socialno merilo, ki bo imelo dodano vrednost za naročnika, kot npr., status družbeno odgovornega podjetja, urejeno ravnanje z okoljem, delež zaposlenih za nedoločen čas, oziroma merilo, ki bo jasno in merljivo ter bo naročniku dejansko prinašalo dodano vrednost.


ODGOVOR

Naročnik je določil socialno merilo, ki je skladno tudi s pravno prakso Državne revizijske komisije in zasleduje stabilnost ter varnost, ki jo dleavcem nudi delodajalec. Nekatera iz meril, ki jih predlagate, skladno s pravno prakso DKOM sploh niso dopustna. Naročnik meril za izbor ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Katera cena je dejansko predmet merila, glede na to, da predračun vsebuje ločeno ceno za čiščenje in ceno za razkuževanje? Predračun ne vsebuje seštevka obeh cen, zato predvidevamo, da razkuževanje ni predmet točkovanja po merilu cena. Prosimo za dodatno natančno obrazložitev merila cena?

ODGOVOR
Naročnik je jasno in nedvoumno navedel merilo za izbor v poglavju 4. Merilo se sestavljeno iz podmeril merilu C1 doseže največ 90 točk (90 % merila) in merilu C2 doseže največ 10 točk (10 % merila). Podmerilo C1 pa se izračuna po formuli: 0,8 x Skupna vrednost mesečnega čiščenja za
obdobje 48 mesecev (EUR z DDV ) + 0,2 Storitve razkuževanja, skupaj v EUR z DDV.

Naročnik je podal jasna navodila za izračun merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, ponudnike pozivamo na preučitev določb poglavja 4. Navodil ponudnikom (Merilo).VPRAŠANJE
Naročnik navaja zahtevo, da ima ponudnik v rednem delovnem razmerju ali zagotavlja na obligacijsko pravni podlagi za polni delovni čas zaposleno minimalno eno osebo s strokovno izobrazbo VI. stopnje višješolski program oz. enakovredno raven po bolonjskem programu (vodjo del), smer sanitarno inženirstvo, z najmanj petimi leti delovnih izkušenj s področja vodenja procesov čiščenja, ki bo vodila, organizirala in nadzirala opravljanje storitev čiščenja za izvajalca.
Menimo, da je zahteva po polnem delovnem času pretirana, glede na to, da vodja del ne bo prisoten vsakodnevno na lokaciji naročnika v obsegu polnega delovnega časa. Zanima nas ali lahko izpolnimo zahtevo tudi v primeru, da imamo osebo v rednem delovnem razmerju zaposleno za krajši delovni čas npr. za 6 ur in, ki izpolnjuje vse ostale zahtevane pogoje?


ODGOVOR
Naročnik zahteve ne bo spreminjal, saj se za izvajanje predmeta naročila potrebuje prisotnost sanitarnega inženirja za polni delovni čas, upoštevajoč kompleksnost predmeta naročila in število potrebnega kadra.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

še vedno nismo prejeli vaših odgovorov glede zahtevanih refernec, katere so izključujoče in jih izpolnjuje samo obstoječi izvajalec. prosim za prilagoditev razpisne dokumentacije v tem členu čim prej, ker drugače bomo primorani vložiti revizijo javnega naročila.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik kot že pojasnjeno zahtev v zvezi s pridržanim javnim naročilom ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na poznavanje trga rednega čiščenja v Republiki Sloveniji zahtevane reference za invalidska podjetja(skupno je registriranih z to dejavnostjo 5-10 podjetji) izpolnjuje samo eno izmed podjetji, katero je tudi obstoječi izvajalec storitev rednega čiščenja.

Prosim za spremembo razpisne dokumentacije, ker gre za evidentno favoriziranje obstoječega ponudnika in gre po ZJN-3 za izključujoče merilo.

Drugače bomo primorani naročiti revizijo javnega naročila.ODGOVOR

Naročnik se je skladno z določilom 31. člena ZJN-3 odločil, da odda pridržano javno naročilo, kar je zakonska legitimna pravica. Razlog, da se je naročnik odločil za pridržano javno naročilo je v sklenitvi pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom kot nadomestno izpolnitev kvote po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 ZPIZ-2 in 98/14). Dodati še velja, da v registru invalidskih podjetij ni vključeno zgolj eno podjetje, ki izvaja storitve čiščenja, kot to nepravilno potencialni ponudnik navaja.

Naročnik zahteve na bo spreminjal.


Datum objave: 09.11.2020   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da navajate, da je med študijskimi počitnicami čiščenje omejeno na dnevno čiščenje poslovnih prostorov (pisarne, kabineti, laboratoriji, čajne kuhinje, hodniki, sejne sobe, stopnišča in sanitarije, čiščenje predavalnic pa zgolj na zahtevo naročnika) nas zanima, ali se površina, ki se ne čisti odšteva od skupne površine oz. se to zmanjšanje upošteva izstavitvi računov? Menimo, da to ne bi bilo upravičeno, glede na to, da v razpisni dokumentaciji hkrati zahtevate določeno prisotnost delavcev. Prosimo za pojasnilo, kako boste postopali v tem primeru?

ODGOVOR
V času študijskih počitnic bi se sorazmerno z delom zmanjšalo tudi število delavcev (ponudnik bo v tem primeru podal oceno koliko ljudi je potrebnih za zmanjšan obseg dela). Naročnik bo sprotno obvešča ponudnika o pričetku in koncu študijskih počitnic.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na storitev razkuževanja prostorov nas zanima, kaj je mišljeno pod sprotno razkuževanje stopnišča, kljuke, sanitarije, vrata, ograje in ostale predmete, ki so izpostavljeni dotikanju. Ali je v ta namen potrebno zagotoviti dežurstvo delavca, ki bo omenjene površine razkuževal tudi v dopoldanskem času na vseh lokacijah?

Ali drži, da se vsaka predavalnica razkuži zgolj 1 x dnevno?

Ali drži, da izvajalec zagotovi zgolj razkužila za površine, naročnik pa sam zagotovi razkužila za roke?

ODGOVOR

1. Odgovor: Čistilno osebje mora biti na lokaciji čiščenja prisotno 8 ur oz. tolikšno število ur, kot se dogovorita naročnik in izvajalec za posamezno lokacijo in kot izhaja iz tehničnih zahtev. V tehničnih zahtevah je navedeno koliko delavcev je ob določenem času predvidenih na določeni lokaciji, oziroma po dogovoru z naročnikom.

2. Da, vsaka predavalnica se razkuži 1x dnevno po koncu predavanj, tako kot je navedeno v tehničnih zahtevah.

3. Da, izvajalec mora sam zagotoviti razkužila za čiščenje prostorov, naročnik pa sam zagotovi razkužila za roke.

VPRAŠANJE
Vezano na pogodbena določila, prosimo za naslednja pojasnila oz. odgovore:
1.
Dikcija v 5. členu pogodbe:
Izvajalec se zavezuje, da bo čiščenje opravljal v obsegu, na način in v kvaliteti, navedeni v ponudbi. Izvajalec se obvezuje skrbeti za čistočo ustanove, kar pomeni izvajanje vseh v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom opredeljenih del kot tudi vseh ostalih strokovnih nalog čiščenja, ki so potrebna, da so objekti čisti, ne glede na to ali jih je naročnik opredelil v javnem naročilu ali ne in zanje ne sme zahtevati povečanja cene. Izvajalec bo pri izvajanju storitev čiščenja ravnal gospodarno pri porabi električne energije in vode.

Zahteva naročnika po opravljanju del, ki niso bila opredeljena v javnem naročilu ob predpostavki, da cena ostaja nespremenjena in izvajalec ne sme zahtevati povečanja, je nerealna in nepoštena do izvajalca, saj nedovoljeno širi obseg pogodbene obveznosti. Predlagamo dopolnitev dikcije in sicer tako, da lahko izvajalec opravlja tudi neopredeljena dela po zahtevi naročnika, vendar zgolj v okviru opredeljenih ur in z obstoječimi osnovnimi sredstvi in pripomočki, ki so potrebni za izvedbo del v skladu z razpisno dokumentacijo.

2.
5. člen, 5. odstavek in 7. odstavek:
Menimo, da so zahteve po menjavi delavcev brez podaje pojasnil in predhodnih opozoril ter možnosti dogovora med naročnikom in izvajalcem, neustrezne.
Predlagamo zapis v 5. odstavku: Naročnik ima pravico, da zahteva zamenjavo delavca - izvajalca čiščenja, če z njim ni zadovoljen, pri čemer je dolžan podati pojasnila k svoji zahtevi.
Predlagamo zapis v 7. odstavku: Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu kadru prepove izvajati predmet pogodbe, pri čemer mora navesti razlog za takšno prepoved.
Tudi izvajalci imamo do svojih delavcev obveznosti iz delovno-pravnih razmerij, v skladu s katerimi smo dolžni ob spremembi delovnega razmerja, le to utemeljiti.

3.
5. člen, 9. odstavek, zadnja alineja:
Predlagamo izbris alineje, saj je premalo definirana oziroma dopolnitev, da se navedeno izvaja v okviru opredeljenih ur.

4.
13. člen pogodbe,
Predlagamo dopolnitev v predzadnjem odstavku:
V primeru kršitev pogodbenih določil, naročnik najprej poda opozorilo ter poziv za odpravo kršitev. Šele v kolikor te kršitve niso v roku odpravljene, odpove pogodbo oz. vnovči zavarovanje.

5.
16. člen:
Zaradi spoštovanja načela enakopravnosti, mora imeti možnost odstopa od pogodbe tudi izvajalec. Vsled navedenega predlagamo dopolnitev določbe.
Izvajalec lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če naročnik bistveno krši določila te pogodbe. Bistvena kršitev pogodbe je podana, v primeru ko naročnik zamuja s plačilom storitve več kot 10 dni, če izvajalcu ne omogoča opravo njegovih storitev ali če na kakšen drug način krši določbe te pogodbe.
V vseh ostalih primerih kršitve s strani naročnika, lahko izvajalec razdre oziroma odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka po predhodnem pisnem opozorilu s podanim razumnim rokom za odpravo napake.
Izvajalec lahko odpove to pogodbo brez odpovednega roka, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo (tudi na primer iz vzroka oziroma kot posledica epidemije), ki onemogoča izvedbo storitev po ceni, ki je določena s to pogodbo.

6.
17. člen:
Predlagamo, da se člen izbriše, saj je v nasprotju z načelom pacta sunt servanda in izvajalca postavlja v izrazito slab položaj. Pogodbo je treba spoštovati in bi bilo v nasprotju s pravno varnostjo, da bi ena stranka lahko zgolj iz ekonomskih/ poslovnih razlogov enostransko odpovedala pogodbo brez sankcij za takšno enostransko ravnanje. Izvajalec se mora pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo odpovedal pogodbo iz poslovnega razloga oz. celo brez razloga.


ODGOVOR

Dikcija v 5. členu pogodbe:
I
ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal.

2.
5. člen, 5. odstavek in 7. odstavek:
Menimo, da so zahteve po menjavi delavcev brez podaje pojasnil in predhodnih opozoril ter možnosti dogovora med naročnikom in izvajalcem, neustrezne.
Predlagamo zapis v 5. odstavku: Naročnik ima pravico, da zahteva zamenjavo delavca - izvajalca čiščenja, če z njim ni zadovoljen, pri čemer je dolžan podati pojasnila k svoji zahtevi.
Predlagamo zapis v 7. odstavku: Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu kadru prepove izvajati predmet pogodbe, pri čemer mora navesti razlog za takšno prepoved.
Tudi izvajalci imamo do svojih delavcev obveznosti iz delovno-pravnih razmerij, v skladu s katerimi smo dolžni ob spremembi delovnega razmerja, le to utemeljiti.
ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal.

3.
5. člen, 9. odstavek, zadnja alineja:
Predlagamo izbris alineje, saj je premalo definirana oziroma dopolnitev, da se navedeno izvaja v okviru opredeljenih ur.
ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal.

4.
13. člen pogodbe,
Predlagamo dopolnitev v predzadnjem odstavku:
V primeru kršitev pogodbenih določil, naročnik najprej poda opozorilo ter poziv za odpravo kršitev. Šele v kolikor te kršitve niso v roku odpravljene, odpove pogodbo oz. vnovči zavarovanje.
ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal, hkrati napotuje ponudnika na določilo 16. člena pogodbe.
5.
16. člen:
Zaradi spoštovanja načela enakopravnosti, mora imeti možnost odstopa od pogodbe tudi izvajalec. Vsled navedenega predlagamo dopolnitev določbe.
Izvajalec lahko razdre oziroma odpove in odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če naročnik bistveno krši določila te pogodbe. Bistvena kršitev pogodbe je podana, v primeru ko naročnik zamuja s plačilom storitve več kot 10 dni, če izvajalcu ne omogoča opravo njegovih storitev ali če na kakšen drug način krši določbe te pogodbe.
V vseh ostalih primerih kršitve s strani naročnika, lahko izvajalec razdre oziroma odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka po predhodnem pisnem opozorilu s podanim razumnim rokom za odpravo napake.
Izvajalec lahko odpove to pogodbo brez odpovednega roka, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo (tudi na primer iz vzroka oziroma kot posledica epidemije), ki onemogoča izvedbo storitev po ceni, ki je določena s to pogodbo.
ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal, hkrati napotuje ponudnika na določilo 10. člena pogodbe.

Naročnik spreminja določilo 17. člena pogodbe tako, da se po novem glasi: Naročnik lahko pogodbo predčasno odpove iz naslednjih razlogov:
- uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika;
- naročnik nima v posameznem proračunskem letu v ta namen zagotovljenih sredstev;
- naročnik lahko odpove okvirni sporazum tudi brez razloga.

Odpovedni rok znaša 30 dni od uradnega prejema pisne odpovedi naročnika.«

Z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba s spremenjeno vsebino 17. člena pogodbe.

6.
17. člen:
Predlagamo, da se člen izbriše, saj je v nasprotju z načelom pacta sunt servanda in izvajalca postavlja v izrazito slab položaj. Pogodbo je treba spoštovati in bi bilo v nasprotju s pravno varnostjo, da bi ena stranka lahko zgolj iz ekonomskih/ poslovnih razlogov enostransko odpovedala pogodbo brez sankcij za takšno enostransko ravnanje. Izvajalec se mora pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo odpovedal pogodbo iz poslovnega razloga oz. celo brez razloga.

ODGOVOR: Naročnik pogodbene zahteve ne bo spreminjal. Načelo pacta sunt servanda je izpolnjeno, saj je vsebina 17. člena pogodbe dogovorjena obveznost in pravica pogodbenih strank.Datum objave: 09.11.2020   09:00
VPRAŠANJE
V obrazcu Podrobni ponudbeni predračun je v tabeli Razkuževanje navedeno ocenjeno število dni. Zanima nas ali gre za ocenjeno število dni v enem letu ali pa v celotnem pogodbenem obdobju tj. 48 mesecih?
Ali se znesek razkuževanja prišteva k znesku čiščenja, in je seštevek obeh cen dejansko upoštevan v merilu ponudbena cena?


ODGOVOR


Ocenjeno število dni se nanaša na celotno trajanje pogodbenega razmerja.
Razkuževanje je ločena postavka, ki se ga upošteva v formuli za izračun stroškov čiščenja, kot je jasno določeno v poglavju 4. Navodil ponudnikom.Datum objave: 09.11.2020   09:05
VPRAŠANJE
Na 15. strani razpisne dokumentacije, je v zadnjem odstavku v četrti alineji navedeno, da morajo biti v ponudbeni ceni zajeti stroški materiala, potrebnih za izvedbo storitev čiščenja ter ostalega materiala (mila,). Glede na to, da v 8. členu vzorca pogodbe navajate, da naročnik zagotovi papirno konfekcijo (papir, brisače, milo), prosimo za točno opredelitev, kdo zagotavlja milo?

ODGOVOR

Milo zagotavlja naročnik.