Dosje javnega naročila 006592/2020
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Gradnje: JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.239.081,19 EUR

JN006592/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.10.2020
JN006592/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN006592/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
JN006592/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.08.2021
JN006592/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.08.2021
JN006592/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.03.2022
JN006592/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.03.2022
JN006592/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN006592/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.05.2022
JN006592/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.06.2022
JN006592/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006592/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21851
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve; Podjetniške in poslovne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-21/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45250000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.11.2020   11:57
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1

1. Naročnik objavlja dodatno pojasnilo vsem potencialnim kandidatom (ponudnikom):
Naročnik zaradi popravkov, kjer je besedilo rdeče označeno, objavlja popravljeno dokumentacijo, ki je bila v objavljeni razpisni dokumentaciji v točki 2.1. Tehnična specifikacija priložena kot priloga (dokument):
NOVA Dokumentacija za razpis DZR Dokument 1
NOV Popis del z obrazcem predračuna Dokument 2
NOVE Tabele tehničnih podatkov Dokument 3
NOV Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (PZI) Dokument 4

Kandidate (Ponudnike) naprošamo, da pri pripravi prijave upoštevate popravljeno tehnično dokumentacijo z dne 11. 11. 2020, v kateri so navedeni vsi popravki in jih ustrezno (kot zahteva razpisna dokumentacija) izpolnjene priložite k prijavi.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo prijave.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.11.2020   13:59
POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1

1. Naročnik objavlja dodatno pojasnilo vsem potencialnim kandidatom (ponudnikom):
V točki 3.2.6. Ogled objekta objavljene razpisne dokumentacije je prišlo pri navedbi telefonske številke kontaktnih oseb do tipkarske napake. Pravilno se glasi:
»Kandidati se predhodno dogovorijo za ogled objektov s kontaktno osebo naročnika g. Tine Windschnurer; tel. št. + 386 1 58 89 576, GSM: +386 51 692 657, tine.windschnurer@energetika-lj.si oziroma g. Marjan Hromec, tel. št. + 386 1 58 89 550.«
Podatki navedeni v 36. členu vzorca pogodbe in v vzorcu Pisnega sporazuma, ki bo priloga št. 3 k pogodbi so podatki pravilno navedeni.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za ogled objekta ali oddajo prijave.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.11.2020   09:59
POJASNILO 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1

1. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani
zaradi trenutnih epidemioloških razmer je oteženo sodelovanje s partnerji iz tujine. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za najmanj 2 tedna, kar nam bo omogočilo, da skupaj s tujimi partnerji oddamo konkurenčno ponudbo. Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijave.

2. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Naročnik v dokumentaciji za javno naročilo zahteva več vrst referenc: za izvajalca, proizvajalca NN razdelilnikov, dobavitelja ostale opreme, elektromontažna dela na NN objektih med obratovanjem, elektromontažna dela na NN objektih pod napetostjo in za vodjo del. Iz dokumentacije je razvidno, da je za vsako od teh vrst referenc potrebno priložiti po 3 potrdila o izvedbi del od treh različnih naročnikov, razen v prvem primeru, ko sta zahtevani referenčni potrdili dveh naročnikov. Ta zahteva ni skladna z ZJN-3 ter prakso DKOM (primer odločitev Številka: 018-086/2016-5)Zakonodaja in praksa predvideva, da so zahtevane reference sorazmerne s predmetom ter z obsegom javnega naročila. V primeru tega javnega naročila, naročnik za en sam objekt zahteva reference za 3 oziroma 2 že izvedena objekta od 3 oziroma dveh različnih naročnikov. Naročniku predlagamo, da glede na predviden obseg del spremeni zahtevane refernce na 1 izvedeno delo za 1 naročnika, ker ni nobenih utemeljenih razlogov, da število naročnikov zagotavlja boljšo usposobljenost kandidata. Prepričani smo, da bo naši zahtevi ugodila tudi Državna revizijska komisija, če naročnik ne bo spoznal svoje nesorazmerne zahteve in spremenil razpisnih pogojev.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik je pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravil ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence je naročnik prav tako upošteval a) točko osme alineje 77. člena ZJN-3 ter omogočil gospodarskemu subjektu izkazovanje tehnične sposobnosti za opravljena dela pred več kot petimi leti (datum oddaje prijave je 1.12.2020). Naročnik pogojev ne bo spreminjal.

3. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
Pri natančnem pregledu dokumentacije za javno naročilo smo ugotovili, da je naročnik pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov prilagodil na enega točno določenega kandidata. Pri prilagajanju pogojev je obstajala možnost, da je sodeloval tudi projektant tega projekta, to je podjetje SIPRO INŽENIRING d.o.o., ki je v 100% lasti potencilanega ponudnika C & G d.o.o., kateremu so prilagojeni 65. členu zahteva:
(1) Kadar je kandidat, ponudnik ali podjetje, povezano s kandidatom ali ponudnikom, svetovalo naročniku v skladu s prejšnjim členom ali pa je bilo kako drugače vključeno v pripravo postopka javnega naročanja, naročnik sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se zaradi sodelovanja določenega kandidata ali ponudnika ne izkrivlja konkurenca.
(2) Ti ukrepi vključujejo sporočanje določenih informacij, izmenjanih v okviru ali na podlagi sodelovanja kandidata ali ponudnika pri pripravi postopka javnega naročanja, drugim kandidatom in ponudnikom ter določitev ustreznih rokov za prejem ponudb. Naročnik iz postopka javnega naročanja izloči določenega kandidata ali ponudnika le, če ni mogoče drugače zagotoviti, da se spoštuje načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik pred tako izključitvijo kandidatu oziroma ponudniku omogoči dokazati, da njegovo sodelovanje v pripravi postopka javnega naročanja ne more izkrivljati konkurence.
Kako bo naročnik dokazal potencialnim ponudnikom, da projektant tega projekta nima prednosti pred ostalimi ponudniki?
Predlagamo, da naročnik izloči ponudnika C&G d.o.o., ki je 100% lastnik projektantskega podjetja, ki je izdelalo projekt ter pripravilo tehnični del dokumentacije za razpis in imelo možnost vplivanja na tehnične pogoje kandidatov za izvedbo del.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik je pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravil ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila. Podlaga za opredelitev potreb naročnika je Dokumentacija za razpis (DZR), ki je priloga razpisne dokumentacije in s katero so se lahko seznanili vsi zainteresirani gospodarski subjekti. Poleg tega je naročnik določil obvezen ogled za vse zainteresirane gospodarske subjekte z namenom, da si pridobijo morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na kandidatovo ceno ali kandidatove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62 v Ljubljani. Vaše navedbe, da je naročnik pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov prilagodil na enega točno določenega kandidata in da je pri prilagajanju pogojev sodeloval tudi projektant tega projekta, to je podjetje SIPRO INŽENIRING d.o.o., so neresnične. Poleg tega niste obrazložili, na kakšen način naj bi potencialni gospodarski subjekt C&G d.o.o. kot lastnik projektantskega podjetja (ki je samostojni pravni subjekt), ki je izdelalo Dokumentacijo za razpis (DZR), izkrivljal konkurenco. Naročnik meni, da je s tem, ko je objavil predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil Republike Slovenije in išče izvajalca del po postopku s pogajanji z objavo ter je poleg razpisne dokumentacije objavil tudi Dokumentacijo za razpis (DZR) in Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (PZI) (s tem so se zainteresirani gospodarski subjekti seznanili s projektantom in informacijami, do katerih je imel dostop projektant v okviru priprave projektne dokumentacije, prav tako pa je za zainteresirane gospodarske subjekte predpisal obvezen ogled objekta, s čimer se bodo seznanili z razmerami in proizvodnimi objekti na lokaciji naročnika), zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov. S tem je naročnik zagotovil, da konkurenca ne bo neupravičeno omejena tudi na ta način, da je projektantu naročil pripravo dokumentacije DZR in PZI tako, da lahko pogoj za dobavo NN razdelilnikov izpolnjuje več različnih proizvajalcev. Prav tako naročnik zagotavlja, da bo nadzor nad izvedbo del vodil sam oziroma bo za naročnika izvajal nadzor drug neodvisni gospodarski subjekt kot to določa 13. člen Gradbenega zakona. Potencialne ponudnike pa opozarjamo, da v primeru, da pogojev iz alinej b., c. in d. tč. 3.2.3. Tehnična sposobnost ne izpolnjuje sam ali s skupino kandidatov (partnerji) v okviru skupne prijave, da gospodarski subjekt (s katerimi se izkazuje referenca in bo predmetna dela javnega naročila moral tudi dejansko izvesti) prijavi kot podizvajalca.

4. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Naročnik od ponudnikov zahteva potrjene reference, ki vsebujejo naslednje besedilo: "Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični.... " Ta zahteva je nenavadna in pretirana, glede na obseg in predmet naročila, saj je nemogoče pričakovati, da bi pretekli naročniki naših del iz tujine prevzeli kazensko, še manj pa materialno odgovornost za potrditev referenc, čeprav smo dobavo in izvedbo del izvedli skladno z njihovimi pričakovanji in lahko naročnik tega javnega naročila reference tudi preveri. Zahtevamo umik tega dela besedila iz obrazcev za potrditev referenc.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik ne bo spreminjal besedila.

5. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Ali kot podizvajalec lahko sodelujemo v več ponudbah?

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Da.

6. Dne 12. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
Ali moramo prilogo 3/2 izpolniti še v prvi fazi? Zneski še niso znani.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Gospodarski subjekt mora izpolniti in k prijavi priložiti tako prilogo 3/2 kot 3/3 v kolikor bo prijavljal subjekt, katerih zmogljivost uporablja gospodarski subjekt (kandidat). Naročnik pa dovoljuje, da podatka o Količini/Delež (%) javnega naročila in Vrednosti del brez DDV ne vpiše. Ta podatek bo naročnik zahteval pri oddaji končne ponudbe.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za ogled objekta ali oddajo prijave.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.
Pojasnilo je bilo dne, 13. 11. 2020 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 20.11.2020   09:30
POJASNILO 4 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-21/20 Preureditev 0,4 kV stikališča TP612-TOŠ1

1. Dne 18. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Naročnik za dokazovanje tehnične sposobnosti zahteva predložitev kar treh (3) referenc dobavitelja ostale opreme (AC in DC razdelilne omare, nadgradnja DEA, itd.). Naročnik ni izkazal nobenega stvarno dopustnega in pravno opravičljivega razloga, ki bi utemeljevale zahtevo po tolikšnem številu referenc. Reference so namenjene dokazovanju, da je ponudnik v preteklosti podoben posel že izvedel, pri čemer pa je povsem neprimerno, da se določi tolikšno število referenc, saj nekdo, ki je opravil dva podobna posla, ni v ničemer manj sposoben ali zanesljiv od tistega, ki je izvedel tri referenčne posle, kot to zahteva naročnik. Navedena zahteva naročnika je tako povsem nesorazmerna in pomeni nedopustno omejevanje konkurence, saj želi očitno naročnik javno naročilo oddati točno določenemu ponudniku. Predlagamo, da naročnik zmanjša število zahtevanih referenc dobavitelja ostale opreme na največ dve (2), sicer bo ponudnik za zavarovanje svojih pravic in zagotovitev zakonitosti in transparentnosti postopka vložil zahtevek za revizijo, o uspehu katerega glede na prakso Dkom ne dvomi.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovore navedene v pojasnilu št. 3, ki jih je naročnik na Portalu JN in na svojih spletnih straneh objavil dne 13.11.2020. Naročnik je pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravil ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence je naročnik prav tako upošteval a) točko osme alineje 77. člena ZJN-3 ter omogočil gospodarskemu subjektu izkazovanje tehnične sposobnosti za opravljena dela pred več kot sedmimi leti (datum oddaje prijave je 1.12.2020). Naročnik prav tako dopušča, da se gospodarski subjekt (kot morebitni podizvajalec) za navedena dela prijavi pri več različnih kandidatih. Ne glede na zgoraj napisano naročnik ne bo znižal števila referenc, spreminja pa obdobje izkazovanja tehnične sposobnosti, ker pa je lahko zahtevana funkcionalnost rešena tudi drugače, naročnik dopušča, da gospodarski subjekt predloži tudi reference dobavitelja ostale opreme, ki se glasijo:

c. Reference dobavitelja ostale opreme (AC in DC razdelilne omare, nadgradnja DEA, itd.)
Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno referenčno listo (priloga 4) in potrdila referenčnega naročnika opreme-investitorja (priloga 4/3a), s katero dokazuje, da je v obdobju od 1. 1. 2012 do datuma oddane prijave v skladu z določili sklenjene pogodbe za vsaj 3 (tri) različne naročnike uspešno zasnoval in vgradil sisteme vodenja DEA primerljivih ali višjih moči v tehnološki objekt enake ali višje zahtevnosti priloga 4/3a.
Naročnik objavlja popravljen obrazec Priloga 4/3a. Naročnik bo tako upošteval potrdila referenčnega naročnika opreme-investitorja iz Priloge 4/3 in/ali Priloge 4/3a.

2. Dne 18. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani!

Na strani 72/84 v pdf dokumentu 1, z nazivom » TLORIS STIKALIŠČA NOVO STANJE« je narisan tloris NN RAZDELILNIH PLOŠČ +BHA01, +BHA02, +BHB01, +BMA01. Navedena je globina 1000mm.

Naročnika prosimo, da nam dopusti nuditi NN razdelilne plošče globine 1200mm, zaradi priklopa dovodnih kablov zadaj. Glede na tloris stikališča, je razvidno, da je globina 1200mm ne predstavlja ovir.

Naročnika prosimo za potrditev.

Hvala in lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Ob predpostavki, da širina razdelilne plošče ostaja 600 mm, bi lahko uporabili prostor za omarami, ki bi se tako zmanjšal na 800 mm med steno in omaro. Vendar pa to pomeni drugačen podstavek pod omarami (torej je tudi potrebna sprememba gradbenega PZI, katerega mora v tem primeru finančno kriti ponudnik sam), in za tiste omare, ki so bližje transformatorjem bi to lahko bilo problematično, ker se poveča previs preko kabelskega kanala, to pa mogoče vpliva na stabilnost podstavka.
Ni res, da povečanje globine ne predstavlja ovir. Po izgradnji bo ovira upravljati s takim stikališčem, ker se s tem ko povečamo globino razdelilne plošče zmanjšajo že v osnovi ozki prehodi med posameznimi polji in s tem težje upravljanje in vzdrževanje.
Naročnik težko dopusti povečanje globine NN razdelilnih plošč na 1200 mm, ker ve, da na tržišču obstaja kar nekaj proizvajalcev, kateri izdelujejo NN razdelilne plošče globine cca. 1000 mm ali manj.

3. Dne 18. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Skladno z odloki vlade in priporočili stroke povezanimi z obvladovanjem epidemije koronavirusa COVID-19, in v prizadevanju za ohranitev zdravja zaposlenih, večina podjetij omejuje stike zaposlenih med seboj in z drugimi deležniki na minimum, kar močno otežuje tudi delo podjetij pri pripravi ponudb. Prosimo vas, da tudi vi kot javni naročniki dodate svoj prispevek k zmanjšanju tveganj ter podaljšate rok za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb za vaše javno naročilo. Nenazadnje so tudi pomembne državne inštitucije, kot na primer sodstvo pristopile k zmanjševanju tveganj pred okužbo tudi tako, da so za čas popolnega zaprtja države, ki je trenutno v veljavi odpovedale vse nenujne obravnave in zamrznile vse roke za čas do umirjanja epidemiološke situacije. Pričakujemo, da kot družbeno odgovorno javno podjetje tudi vi, tako kot mnogi drugi javni naročniki podaljšate roke za najmanj dva tedna in prispevate k skupnim prizadevanjem vseh v družbi za obvladovanje ne ljube zdravstvene in gospodarske situacije.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik meni, da je naredil vse, da vsem potencialnim ponudnikom omogočite varen ogled objekta, kar je tudi zapisal v točki 3.2.6. Ogled objekta v objavljeni razpisni dokumentaciji. Naročnik je dne 22.10.2020 objavil Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil, istega dne pa je razpisno dokumentacijo z vsemi prilogami objavil tudi na svojih spletnih straneh in na straneh JHL. Potencialni kandidati so imeli možnost ogleda objekta od 2.11. 18.11. 2020 vse v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravno zaradi preprečevanja morebitnih novih okužb, naročnik ne bo več omogočil novih ogledov objekta, niti ne bo podaljšal roka za postavitev vprašanj ali oddajo prijav.

4. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Trenutna zdravstvena situacija nam zaradi zapore države in težav z okužbami pri potencialnih partnerjih pri ponudbi močno otežuje pripravo popolne in konkurenčne ponudbe na vaše naročilo. Predpostavljamo, da je to lahko težava pri večin ponudnikih, zato vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe do konca razglašene epidemije v Sloveniji in tako omogočite sodelovanje več zainteresiranim ponudnikom. Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor na vprašanje št. 3 tega pojasnila. Naročnik v dobi dostopne elektronike (telefon, videokonference, elektronske pošte) ne bo podaljševal rokov navedenih v objavljeni razpisni dokumentaciji.

5. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Na eno od vprašanj ponudnikov povezano z referencami ste pojasnili, da ste pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravili ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovite, da imamo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila.
Tudi ponudniki smo pri svojih odločitvah gospodarni in verjamemo, da je cilj vsakega naročnika, da ponudbo uspešno oddajo kar najbolj usposobljeni gospodarski subjekti. Vendar vam vaše zahteve tega po našem mnenju ne zagotavljajo, kljub temu, da niso sorazmerne s predmetom javnega naročila. Kako lahko dokažete, da je nekdo, ki je sorodna dela izvajal za najmanj tri naročnike bolje tehnično usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, od tistega ponudnika, ki je sorodna dela izvedel za enega ali dva naročnika večkrat za vsakega. Predvsem, ko se dela izvajajo za zasebne naročnike, običajno le ta, ko je zadovoljen z izvajalcem z njim sodeluje dolgoročno, ker ni vezan za sistem javnih naročil in lahko prosto izbira izvajalce za dela na svojih objektih. Zato lahko večkratno opravljanje sorodnih del za istega naročnika najmanj enakovredno dokaže tehnično sposobnost ponudnika, kakor izvajanje del za tri različne naročnike. Če torej kot javni naročnik želite (kot tudi sami zagotavljate) prejeti več konkurenčnih ponudb od ponudnikov, ki so tehnično vrhunsko usposobljeni za izvedbo takšnih del, vam predlagamo, da:
- Sprejmete tudi več referenc kandidata, proizvajalca NN razdelilnikov, dobavitelja ostale opreme in elektromonterja od istega naročnika za tehnično podobna dela oziroma dobavo.
- Lahko ponudniki tehnično usposobljenost ne glede na vrsto reference (Reference kandidata, Reference proizvajalca NN razdelilnikov, Reference dobavitelja ostale opreme, Reference elektromonterja (pravna oseba) dokazujejo z deli, ki so jih izvedli od 1.1.2013 do datuma oddaje ponudbe.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

6. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni!
Glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji povezanimi z epidemiološko situacijo in aktualnim podaljšanjem stanja epidemije v državi, naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb za najmanj 2 tedna. Razpisna dokumentacija zahteva pridobitev potrdil in dokumentacije, ki jih v danem času za pripravo razpisa v trenutnih razmerah ni moč pravočasno zagotoviti, zato naročnika pozivamo, da v kolikor želi dobiti več kvalitetnih prijav, rok podaljša skladno z zgoraj navedeno zahtevo.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor na vprašanje št. 3 in odgovor na vprašanje št. 4 tega pojasnila.

7. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Kot potencialni ponudnik zastavljamo naslednje vprašanje:
naročnik na strani 18 in 19 razpisne dokumentacije za referenčne zahteve pod točkami a.), b.), c.) in d.) podaja različna časovna obdobja za posamezne referenčne pogoje. Naročnik s podajanjem različnih časovnih okvirov za posamezne referenčne pogoje v resnici ne želi preverjati sposobnost ponudnikov ampak omejevati konkurenco. Domnevno je naročnik predhodno z določenim ponudnikom uskladil možnosti referenčnih pogojev in na osnovi tega določil časovne okvire, ki so opredeljeni v posameznih referenčnih pogojih. Naročnika pozivamo, da časovne zahteve poenoti in poda enotni časovni okvir za vse referenčne pogoje in sicer 1.1. 2013!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

8. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani,

na strani 18 v točki »b.) Reference proizvajalca NN razdelilnikov« naročnik zahteva referenčna potrdila treh različnih naročnikov. Z zahtevo po predložitvi treh referenčnih potrdil različnih naročnikih naročnik ne more preverjati dejanske sposobnosti ponudnika. Ponudnik, ki predloži potrdilo treh različnih ponudnikov za izvedena dela, namreč v ničemer ne izkazuje večje sposobnosti, kot v primeru, da gre za referenčna dokazila istega naročnika, saj mora ponudnik dokazovati eksaktne tehnične zahteve za svojo sposobnost. Če je ponudnik izvedel dela kvalitetno in v skladu s pričakovanji in zahtevami investitorja, bo ta ponudniku ponovno poveril izvedbo, v kolikor gre za zasebnega investitorja. V primeru, da gre za referenčna dokazila izvedenega javnega naročila za istega naročnika, to pomeni, da je ponudnik med najkonkurenčnejšimi in tehnično najustreznejšimi ponudniki. Prav tako z zahtevo po časovni omejitvi 1. 1. 2015 naročnik ne preverja dejanske ponudnikove sposobnosti, glede na to, da je pri drugih referenčnih pogojih podal drugačne časovne omejitve. Naročnika pozivamo, da umakne omejitev treh različnih naročnikov in časovno okno omeji na 1.1. 2013 za vse referenčne zahteve.

Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

9. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Vprašanje naročniku

V razpisni dokumentaciji na strani 18 v točki »c.) Reference dobavitelja ostale opreme» so navedene zahteve za reference dobavitelja in se nanašajo na izvedbo del vključitve in sinhronizacije DEA agregatov v elektro energetsko omrežje na nizkonapetostnem nivoju. Vključevanje agregatov v omrežje s sinhronizacijo ali medsebojna sinhronizacija predstavlja izvedbo del, z vključevanjem standardiziranih komponent in naprav s katerimi je možno zasnovati in izvesti tovrstne funkcionalnosti ter znanj s področja sinhronizacije in delovanja krmiljenja DEA naprav. Izvedba takšnih del je povezana s poznavanjem področja sinhronizacije in delovanja naprav v omrežju. Zahteva po številu referenc, treh različnih naročnikih in časovna omejenost je nesorazmerna z vsebino predmetnega naročila. Ponudnik namreč lahko izkaže sposobnost za izvedbo takšnih del pri istem naročniku in tudi z manjšim številom takšnih referenc. Naročnika pozivamo, da zahteve po številu referenc zmanjša na eno takšno referenco!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

10. Dne 20. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani
V tehničnih tabelah 4.5.1.1.5 Oklopljene zbiralčne povezave, je zahteva za zbiralnični sistem stopnja mehanske zaščite IP55 in IK 09. Glede na to, da se zbiralke vgrajujejo v prostoru, brez posebnih nevarnosti mehanske poškodbe kot npr. padcev težkih predmetov, transportne poti ipd., menimo, da bi bil produkt z IP55 in IK08 enako ustrezen za predmet javnega naročila. Vljudno prosimo za potrditev o prostoru vgrajevanja zbiralk in za ustreznost produkta z IP55 in IK08.
V nasprotnem menimo, da tak sistem lahko ponudi samo eden od ponudnikov na našem trgu. Glede na postopek javnega naročila so zahteve JN, ki preferirajo enega ponudnika, namreč v nasprotju z ZJN-3. Hvala.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Produkt z IP55 in IK08 je tudi ustrezen.

11. Dne 20. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani,
naročnik je v poglavju 3.2.3. Tehnična sposobnost v točki c) »Reference dobavitelja ostale opreme« določil zahtevo po predložitvi najmanj 3 (treh) referenc dobavitelja ostale opreme (AC in DC razdelilne omare, nadgradnja DEA, itd.). Menimo, da je vaša zahteva glede števila referenc po točki »c« pretirana. Glede na povpraševanje na trgu in investicij v DEA sisteme v zadnjih sedmih letih je razvidno, da zgolj en ponudnik ustreza zahtevanim pogojem. Poleg tega del naročila za katerega se zahteva te reference, predstavlja manj kot 10% vrednosti celotnega projekta in ni sorazmerno, da zaradi tako majhnega dela, v celoti preprečite sodelovanje usposobljenim subjektom.
Z namenom zagotovitve konkurenčnosti in gospodarne porabe sredstev ter z namenom, da bo naročnik prejel več kot le eno ustrezno ponudbo predlagamo in vljudno prosimo naročnika, da zniža zahtevano število referenc po točki c) »Reference dobavitelja ostale opreme« na 2 (dve) oz. 1 (eno) in podaljša obdobje reference od 1.1.2012 do datuma oddane prijave.
Kljub zmanjšanemu številu referenc iz točke c) , to ne bo vplivalo na kvaliteto zasnove in vgradnje sistema vodenja DEA in obenem zanesljivost delovanja DEA.
Smatramo, da je ponudnik z dvema oz. enim uspešno izvedenim projektom glede na zahteve iz točke c) strokovno zagotovo usposobljen izpeljati razpisani projekt.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

12. Dne 20. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni.
Naročnik v 9. členu pogodbe zahteva zadržana sredstva v višini 5% pogodbene vrednost od potrjenih mesečnih situacijah in sočasno zahteva zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
S tem krši 3. odstavek 5.člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Naročnik za isto obdobje hkrati ne sme zahtevati več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti.
Predlagam, da se pogodbo dopolni z zavarovanjem plačila z izvršnico.
Hvala za pojasnitev.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik je upošteval 2. odstavek 5. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki se glasi:
»(2) Naročnik lahko za posamezno vrsto finančnega zavarovanja zahteva več različnih instrumentov finančnega zavarovanja, vendar višina zavarovanja s temi instrumenti skupaj ne sme preseči najvišjega dovoljenega odstotka.« in
1. odstavek 7. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki se glasi:
(1) Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).
Ne glede na napisano naročnik spreminja besedilo točke 5.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti objavljene razpisne dokumentacije, ki se na novo glasi:
»Izbrani kandidat bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve posamezne pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 5% (5 odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV) z dobo veljavnosti še najmanj 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.«
Naročnik pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom besedilo ustrezno popravil. Ostalih pogojev v osnutku pogodbe ne bo spreminjal.

13. Dne 20. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Odgovor naročnika je na vprašanje potencialnega ponudnika dne 13.11.2020 odgovoril:
»Naročnik je pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravil ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila«.
76. člen ZJN-3 naročniku omogoča da lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost.
Vendar v alineji 2 istega člena zakona izrecno piše: »Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. VSE ZAHTEVE MORAJO BITI POVEZANE IN SORAZMERNE S PREDMETOM JAVNEGA NAROČILA.«
Zato ste dolžni navesti utemeljene razloge, zaradi katerih upravičeno zahtevate po 3 reference od treh različnih naročnikov za kandidate, proizvajalce opreme in elektromonterja. Podobno stališče je večkrat zavzela tudi DKOM, kot na primer v odločitvi številka 018-142/2019-4 citiramo: »Državna revizijska komisija je namreč ta del razpisne dokumentacije razveljavila zato, ker naročnik ni navedel nobenih utemeljenih razlogov, zaradi katerih bi lahko upravičeno razlikoval med nekaterimi referenčnimi objekti«
Prav tako, morate kot naročnik upoštevati načelo enakopravne obravnave ponudnikov skladno s 7. členom ZJN-3 glede sorazmernosti. Tudi glede načela enakopravne obravnave ponudnikov je DKOM že večkrat zavzela jasno stališče, kot na primer v odločitvi številka 018-122/2017-6 citiramo: »Naročnik pri tem ni povsem avtonomen, saj ga omejujejo pravila javnega naročanja, primarno izražena skozi temeljna načela. V skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila, pri čemer ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. 8. člen ZJN-3 (načelo sorazmernosti) določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.«
Iz navedenih razlogov vas pozivamo, da vaše zahteve glede tehnične sposobnosti spremenite tako, da bodo sorazmerne z razpisanim obsegom del in bodo obsegale referenco za en objekt s primerljivo tehnično zahtevnostjo v obdobju od 1.1.2013.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Glej odgovor št. 1 tega pojasnila. Naročnik je pogoje za sodelovanje iz tč. 3.2.3 Tehnična sposobnost razpisne dokumentacije pripravil ob upoštevanju zahtevnosti predmetnega javnega naročila, predvsem da si zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila, ki pa jih z enim samim zaključenim projektom v zadnjih 6 letih do skoraj 9 letih, po mnenju naročnika, ne more izkazat. Ostalih pogojev napisanih v točki 3.2.3 Tehnična sposobnost objavljene razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

14. Dne 19. 11. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»V tabeli tehničnih podatkov za oklopljene zbiralčne povezave so vpisani zahtevani podatki, ki ne odgovarjajo nobenemu ponudniku na tržišču, ali pa so pisani zgolj na enega ponudnika. Neskaldni sta zahtevi po Nazivnem kratkotrajnem vzdržnem toku 1s 120kA in št vodnikov po fazi 1. Po pregledu ponudbe na tržišču ugotavljamo da nobeden od možnih dobaviteljev ne izpolnjuje obeh pogojev hkrati pri napajlnem sistemu TN-c, kot je naveden na enopolnih shemah. Zato prosimo, da tehnične podatke prilagodite tehničnim možnostim dobaviteljev na tržišču.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Prišlo je do napake v tabelah tehničnih podatkov. Polje bi moralo biti prazno: (priložena skica)

Naročnik naproša gospodarski subjekt, da pri pripravi prijave v zahtevani obrazec vpiše ponujen podatek.


Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za podaljšanje roka za ogled objekta ali oddajo prijave.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.