Dosje javnega naročila 006637/2020
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006637/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2020
JN006637/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006637/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Bogdan Zevnik
bogdan.zevnik@loskadolina.si
+386 17050670
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/372394/02_RD_POPIS_DEL_dokum._-_Obn.vodov._omr._Pudob.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21881
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pudob - Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
»OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2020   10:00

Dodatne informacije:
Organiziran bo obvezen ogled lokacije razpisanih del (ogled trase), ki se ga mora udeležiti predstavnik ponudnika s pooblastilom. Ob koncu ogleda trase izvedbe razpisanih del bo naročnik potrdil obrazec oz. potrdilo o udeležbi na ogledu lokacije izvedbe del (ki je sestavni del razpisne dokumentacije OBR-1/C in katerega ponudniki izpolnijo s svojimi podatki pred ogledom in ga prinesejo s seboj na ogled) vsakemu potencialnemu ponudniku, ki se bo ogleda udeležil.
Obvezna priloga ponudbe je s strani naročnika potrjen obrazec (potrdilo) o udeležbi na ogledu lokacije (trase) izvedbe del (obrazec št. 1/C - OBR-1/C - razpisne dokumentacije). Potrdilo mora ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner obvezno priložiti v ponudbi. Ponudba, ki ne bo vsebovala tega potrdila bo izločena (izločilni pogoj).

Naročnik bo izvedel obvezen ogled lokacije/trase razpisanih del z gospodarskimi subjekti oziroma potencialnimi ponudniki in sicer v dveh (2) terminih:
 V ponedeljek, 02.11.2020 ob 11:00 uri in
 V sredo, 04.11.2020 ob 11:00 uri.
 Zbor udeležencev bo pri cerkvi sv. Jakoba v Pudobu (začetek trase razpisanih del).

Vse ostale informacije se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2020   12:53
ODGOVOR ŠT. 1 NA VPRAŠANJE ŠT. 1:

Spoštovani,
Ne, zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano, kar je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije.
Pozdrav.


Datum objave: 23.10.2020   12:54
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Spoštovani

Ali zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano?

ODGOVOR


ODGOVOR ŠT. 1 NA VPRAŠANJE ŠT. 1:

Spoštovani,
Ne, zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano, kar je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije.
Pozdrav.


Datum objave: 23.10.2020   14:07
ODGOVOR ŠT. 2 NA VP. 2:
Obrazci so zaradi zaščite vsebine navedene v njih podani v pdf obliki.
Pozdrav.Datum objave: 23.10.2020   14:07
VPRAŠANJE
lepo prosimo, če objavite obrazce v wordovi obliki.

Hvala

ODGOVOR ŠT. 2 NA VP. 2:
Obrazci so zaradi zaščite vsebine navedene v njih podani v pdf obliki.
Pozdrav.


Datum objave: 30.10.2020   15:41
VPRAŠANJE ŠT. 8:
Spoštovani,

Vljudno naprošamo naročnika, da pogoj 8/ pod točko 2 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - VODJA DEL in pogoj 9 / pod točko 1 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - REFERENCE PONUDNIKA glede starosti reference razširite iz zahtevanega obdobja 6 let na obdobje 10 let ter da zadostuje 1 referenčno delo.

Četudi je v ZJN-3 navedeno, da se za gradnje lahko zahteva izkazovanje referenc za obdobje zadnjih petih let, naročniki ob presoji konkretnega primera zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upoštevajo dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot šestimi leti, upoštevajoč dejstvo, da je obdobje šestih let lahko glede na naravo in trajanje izvajanja teh del, njihovo življenjsko dobo ter dinamiko razvoja v stroki prekratko.
Takšno možnost daje ZJN-3 v a) točki 8. odstavka 77. člena ZJN-3, navedeno stališče pa je izrecno zavzeto tudi v Smernicah za javna naročila gradenj, Ministrstva za javno upravo, Izdaja 1.1, oktober 2018 (str. 16).

Zgoraj navedeno pojasnjujemo z razlogom, saj se ne izvaja veliko zahtevanih tovrstnih referenčnih del (nodularna litina DN 200 ali večji DN).

S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.

Obenem smatramo, da tudi z enim referenčnim poslom izkazujemo izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del.

Po priporočilih RS Ministrstva za javno upravo Smernice za javno naročanje gradnje, tudi izvajalci z najmanj enim referenčnim poslom na objektu izkazujemo zadostne izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del.

Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti.

Se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Prosimo za hiter odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR ŠT. 8:


Spoštovani,
pogoj 8/ pod točko 2 in 3 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - VODJA DEL in pogoj 9 / pod točko 1 in 2 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - REFERENCE PONUDNIKA ostaja kot naveden v razpisni dokumentaciji.
Skladno z razpisno dokumentacijo je možno skupno izpoljnevanje referenčnih pogojev s skupno ponudbo oziroma podizvajalci.
Pozdrav.


Datum objave: 30.10.2020   15:44
VPRAŠANJE ŠT. 3:
Naročnika pozivamo, da uskladi rok za oddajo ponudbe z ZJN-3 ter takoj umakne zahtevo glede ogleda lokacije objekta in sicer iz dveh razlogov:

1. Naročnik ne upošteva 74. člen (določanje rokov)

(2) Kadar je ponudbe mogoče sestaviti šele po ogledu lokacije na kraju samem, če je ogled lokacije obvezen, ali po pregledu spremne dokumentacije k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na kraju samem, se določijo roki za prejem ponudb, ki so daljši od minimalnih rokov iz 40. do 45. člena tega zakona tako, da se lahko VSI gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb.

Analogno s prakso državne komisije ogled lokacije v nobenem primeru ne sme biti označen kot "obvezen " ampak zgolj kot "priporočljiv " Povsem nezakonita je zahteva da morajo predložiti dokazilo o opravljenem ogledu.

Poleg tega gradnja " vodovoda" ni posebno tehnološko zahtevna naloga za izkušene izvajalce z ustreznimi referencami in kvalificiranim kadrom, tako da takšen ogled "vsiljen" ogled služi naročniku ali nekaterim zainteresiranim zgolj kot pred-informacija o možnih ponudnikih , zainteresiranosti le teh in konkurenci. Zainteresirani ponudniki si lahko lokacijo gradnje ogledajo na lastno iniciativo v kolikor smatrajo, da je to potrebno za pripravo pravilne in popolne ponudbe. Vsekakor pa mora naročnik ob tem ravnati zakonito in brez izjeme zagotavljati zaupnost podatkov in varovati interese morebitnih zainteresiranih ponudnikov v vseh fazah postopka (naročnik ima dva termina skupnih ogledov).

V zvezi z navedenim zahtevamo, da naročnik opozorjena neskladja v razpisni dokumentaciji odpravi.

2. Trenutno epidemiološko stanje visok delež okuženosti s COVID 19 in priporočili zdravstvenih institucij.
Kot že navedeno, je naročnik objavil dva termina ob isti uri za vse zainteresirane ponudnike.

Hvala in pozdrav.


ODGOVOR ŠT.3:
Spoštovani,
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika navedbo glede OGLEDA LOKACIJE IZVEDBE DEL iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM NZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije.
Ogleda lokacije del ne bo.
Skladno z v tem odgovoru navedeno spremembo razpisne dokumentacije, ponudniki v ponudbeno dokumentacijo niso obvezani predložiti obrazec 1/C (OBR-1/C), saj kot navedeno naročnik v celoti umika navedbo glede ogleda lokacije (trase) razpisanih del.

Navedeno s strani naročnika v tem odgovoru št. 3 se smatra kot sprememba razpisne dokumentacije in sicer v delu vezanem na OGLED LOKACIJE DEL - iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   15:47
VPRAŠANJE ŠT. 4:
Spoštovani.

V popisu navajate, da se za ''enakovredno'' smatra popolnoma enake materiale kot so navedeni. Seveda v primeru, ko zahtevate STD spoj in Vi tesnila, vsi vemo čigav proizvod je to in ga noben drug proizvajalec nima, oziroma spoje poimenuje drugače. Zato je vaša navedba, da je pri ''enakovredno'' treba ponuditi popolnoma enake materiale, v nasprotju z ZJN-3.
Pričakujemo, da to spremenite.

V tehničnem poročilu navajate sledeče:
''Standardni prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico razen FF kosov, ki imajo lahko fiksno prirobnico.''
''Cevi in obojčni fazoni so istega proizvajalca.''
To spet kaže na očitno favoriziranje taistega proizvajalca, pričakujemo, da tudi te zahteve umaknete.

Lep pozdrav.


ODGOVOR ŠT. 4:
Spoštovani,
PZI Projektna dokumentacija je bila izdelana s strani projektivnega biroja, skladno z zahtevami, ki izhajajo iz Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica, da se posledično zagotovi prevzem v upravljanje izvedenega objekta s strani upravljavca Javnega podjetja Komunala Cerknica.
Iz tega sledi zahteva, da morajo biti duktilne cevi in obojčni fazoni istega proizvajalca, saj je, skladno z tolmačenjem upravljavca, takšna zahteva utemeljena iz tehničnih razlogov, in ne gre za neupravičeno omejevanje konkurence. Spoji so namreč najšibkejši člen vsakega cevnega sistema, navedeno sledi nameri, da se v največji možni meri zmanjša potencialno tveganje za nastanek okvar. Proizvajalci, ki poleg cevi proizvajajo tudi obojčne fazonske kose za cevne sisteme, skrbijo za kakovost in povezljivost posameznih elementov, kakor tudi za cel cevni sistem, in ta sistem kot celoto tudi preizkušajo, testirajo in izpopolnjujejo, kar v praksi pomeni, da je življenjska doba sistemov, ki so sestavljeni iz elementov istega proizvajalca daljša, ter, da se pri takšnih sistemih pojavlja manj okvar.

Pozdrav.Datum objave: 30.10.2020   16:09
VPRAŠANJE ŠT. 5:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da definira postavko "Čiščenje in pregled stanja obstoječe meteorne kanalizacije z videokamero
Obračun za 1 kos" v dolžinskih metrih (m1). Saj iz objavljene zbirne karte ni razvidnega meteornega kanala, na predvidenem ogledu pa mislim, da se ne bodo izvajale meritve meteornih kanalov. Če pa bo temu tako naj naročnik odpre in predhodno zavaruje meteorne jaške, da bomo kar se da hitro izmerili dolžine kanalov.

Še eno vprašanje, glede omejitev zaradi COVID-19, kako se bo organiziral ogled saj je omejitev na šest oseb, varnostna razdalja,...

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 5:
Spoštovani,
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se meteorna kanalizacija nahaja v državni cesti in poteka po celotni trasi oz. dolžini predvidenega cevovoda, kar pomeni, da za ovrednotenje predmetne postavke upoštevajo 495 dolžinskim metrov (m1).

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika navedbo glede OGLEDA LOKACIJE IZVEDBE DEL iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije. Ogleda lokacije del ne bo. Skladno z v tem odgovoru navedeno spremembo razpisne dokumentacije, ponudniki v ponudbeno dokumentacijo niso obvezani predložiti obrazec 1/C (OBR-1/C), saj kot navedeno naročnik v celoti umika navedbo glede ogleda lokacije (trase) razpisanih del.
Navedeno s strani naročnika v tem odgovoru se smatra kot sprememba razpisne dokumentacije in sicer v delu vezanem na OGLED LOKACIJE DEL - iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM NZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   16:10
VPRAŠANJE ŠT. 6:
Pozdravljeni

Kaj lahko referenčni pogoj za vodjo del pod točko 2. in za podjetje pod točko 1., izpolnimo z eno referenco vodovoda dolžine nad 1.000m.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 6:

Spoštovani,
pogoj 8/ pod točko 2 in 3 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - VODJA DEL in pogoj 9 / pod točko 1 in 2 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - REFERENCE PONUDNIKA ostaja kot navedene v razpisni dokumentaciji.
Skladno z razpisno dokumentacijo je možno skupno izpolnjevanje referenčnih pogojev s skupno ponudbo gospodarskih subjektov in s podizvajalci.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   16:11
VPRAŠANJE ŠT. 7:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za podaljšanje roka za vprašanja za nekaj dni, saj ponudniki, ki bi se udeležili ogleda 4.11.2020 ne bodo v enakovrednem položaju s tistimi, ki bodo uspeli opraviti ogled 2.11. in bodo lahko zastavili vprašanja na portal.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 7:

Spoštovani,

naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v celoti umika navedbo glede OGLEDA LOKACIJE IZVEDBE DEL iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije. Ogleda lokacije del ne bo. Skladno z v tem odgovoru navedeno spremembo razpisne dokumentacije, ponudniki v ponudbeno dokumentacijo niso obvezani predložiti obrazec 1/C (OBR-1/C), saj kot navedeno naročnik v celoti umika navedbo glede ogleda lokacije (trase) razpisanih del.
Navedeno s strani naročnika v tem odgovoru se smatra kot sprememba razpisne dokumentacije in sicer v delu vezanem na OGLED LOKACIJE DEL - iz 4. Točke, I. Poglavja - SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, razpisne dokumentacije.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   16:27
VPRAŠANJE ŠT. 9:
Spoštovani,

Pri montažnih delih za provizorij iz PE cevi d110 ni jasno ali se provizorij izvede naenkrat v dolžini 400 m in se začasno prevežejo vsi hišni priključki ali pa se bo izvajal po odsekih? Cevi in nekaj fazonov je sicer zajeto v popisih, ostalo pa ne. Ta postavka ni zanamerljiva in lahko odločilno vpliva na kočno ceno in izbiro izvajalca.
Pri montažnih delih niso zajeta dela, kot so polaganje in stikovanje cevi ter montaža fazonskih kosov ter armatur. Naj upoštevamo montažo pri pozicijah pri nabavi materiala?
So kakšne posebne zahteve za vodomerne jaške?

lp,

ODGOVOR ŠT. 9:
Spoštovani,
- Provizoriji:
to je odvisno od organizacije dela potencialnega ponudnika in organizacije gradbišča. Za naročnika je vseeno ali se to izvede v enem segmentu ali v večih, omogočena pa mora biti oskrba bližnjih objektov s pitno vodo.
- Montažna dela:
Skladno z navedenim v popisu del in v razpisni dokumentaciji:
»Cene na enoto morajo zajemati strošek nabave, dobave, prenose, spuščanje in polaganje, montaže, prevezave, transportni stroški, stroške tesnilnih zamaškov in drobnega materiala ter vgradnje« morajo biti vsa dela zajeta v ceni na enoto v postavkah ponudbenega popisa del.
- Vodomerni jaški:
Poleg tehničnih zahtev navedenih v popisu del in v projektni dokumentaciji (detajl) ni posebnih zahtev.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   16:28
VPRAŠANJE ŠT. 10:
Prosim za odgovore.

lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 10:

Spoštovani,
Odgovori so objavljeni.

Pozdrav.
Datum objave: 30.10.2020   16:28
VPRAŠANJE ŠT. 10:
Prosim za odgovore.

lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 10:

Spoštovani,
Odgovori so objavljeni.

Pozdrav.
Datum objave: 02.11.2020   08:36
VPRAŠANJE ŠT.12:
Pozdravljeni

Naročnik zahteva v tč. 11. razpisne dokumentacije na strani 18 od izbranega izvajalca nezakonito dokumentacijo, saj jo že več kot eno desetletje ne izdaja noben certifikacijski organ. Materiale z atesti bi verjetno našli le še v državah, ki uporabljajo JUS-standarde, ali je mogoče želja naročnika po materialih iz teh dežel, če ne prosimo za popravek.

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 12:

Spoštovani,
navedeno pomeni, da morajo biti vsi materiali za vgradnjo ustrezno certificirani, skladno z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN.

Pozdrav.
Datum objave: 02.11.2020   08:41
VPRAŠANJE ŠT. 11:
Pozdravljeni,

prosimo, da razširite starost referenčnih del iz pet na deset let. s tem boste omogočili večje število ponudnikov in pridobitev konkurenčnejših ponudb.

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR ŠT. 11:

Spoštovani,
pogoj 8/ pod točko 2 in 3 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - VODJA DEL in pogoj 9 / pod točko 1 in 2 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - REFERENCE PONUDNIKA ostaja kot navedene v razpisni dokumentaciji.
Skladno z razpisno dokumentacijo je možno skupno izpolnjevanje referenčnih pogojev s skupno ponudbo gospodarskih subjektov in s podizvajalci.

Pozdrav.Datum objave: 02.11.2020   11:16
VPRAŠANJE ŠT. 13:
Pozdravljeni,

v popisu del imate navedeno " Navedba "ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da mora biti soroden (nadomesten) izdelek, ki ga predlaga ponudnik, popolnoma enak navedenemu. Enaka mora biti oblika, barva, odtenek barve, sestava materiala, tekstura, dimenzije, način vgradnje, skladnost z zakonodajo in veljavnimi pravilniki in vse ostale tehnične karakteristike.

Ali mi lahko navedete, kateri izdelek je potem po vaši zahtevi "enakovreden"???

Hvala za vaše cenjeno pojasnil in seveda za hiter odgovor.

Pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 13:
Spoštovani,
Naročnik pojasnjuje, da je navedena dikcija splošna, to je splošne narave in zato v nadaljevanju natančneje za predmetni razpis (ki se nanaša le na obnovo vodovoda) podajamo pojasnilo in v nadaljevanju tudi popravek predmetne dikcije:
Navedeno pomeni, da morajo biti tehnične lastnosti materiala z vsemi opisanimi karakteristikami enake, skladno s projektno dokumentacijo, popisom del in se dokazujejo z tehnično dokumentacijo ponujenih materialov skladno z zakonodajo in veljavnimi pravilniki oziroma z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih ter standardom SIST in EN.

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da z odgovorom št. 13 popravlja zadnji odstavek navodila na 2. strani popisa del, ki se glasi:
Navedba "ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da morajo biti tehnične lastnosti materiala z vsemi opisanimi karakteristikami enake skladno s projektno dokumentacijo, popisom del in se dokazujejo z tehnično dokumentacijo ponujenih materialov skladno z zakonodajo in veljavnimi pravilniki oziroma z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih ter standardom SIST in EN.

Pozdrav.

Datum objave: 02.11.2020   12:04
VPRAŠANJE ŠT. 14:
Pozdravljeni,

Naročnika pozivamo k spremembi zahtev po referenčnih delih tako ponudnika kot za vodjo del in sicer, naj naročnik prizna usposobljenost za izvedbo razpisanih del tudi ponudnikom/vodji del, ki smo opravili enaka dela na enem referenčnem objektu v obdobju 10 (desetih let).

Kot je že navedel potencialni ponudnik pred nami ( Vprašanje št. 8) smo tudi ponudniki / vodja del z enim referenčnim poslom v obdobju 10 let usposobljeni za izvedbo razpisanih del.

Naj opomnimo, da smo izvedli v obdobju zadnjih 6 let več novogradenj in obnov vodovodnega omrežja, žal z manjšimi profili, Zato pa nismo nič manj usposobljeni za izvedbo razpisanih del.

Glede na podatek za razpisano delo JN005127/2018-W01 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA VRHNIKA, kjer ste prejel samo eno ponudbo, bo naročnik z znižanjem in omilitvijo referenčnih pogojev omogočili konkurenčni nastop večjemu številu ponudnikov in na ta način poskrbel za večjo gospodarnost sredstev.

Prosimo tudi, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 5 dni.
Glede na trenutno stanje epidemije COVID 19, je čutiti oteženo poslovanje .......
Upamo na razumnost naročnika tudi za problem, ki ga imamo potencialni ponudniki zaradi navedenega.

Prosimo za čimprejšnjo povratno informacijo.

Lepo vas pozdravljam.


ODGOVOR ŠT. 14:

Spoštovani,
pogoj 8/ pod točko 2 in 3 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - VODJA DEL in pogoj 9 / pod točko 1 in 2 - TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST - REFERENCE PONUDNIKA ostaja kot naveden v razpisni dokumentaciji.
Skladno z razpisno dokumentacijo je možno skupno izpolnjevanje referenčnih pogojev s skupno ponudbo oziroma podizvajalci.

Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Pozdrav.

Datum objave: 02.11.2020   12:07
VPRAŠANJE ŠT. 15:
Pozdravljeni.

Vezano na vaš odgovor:
''ODGOVOR ŠT. 4:
Spoštovani,
PZI Projektna dokumentacija je bila izdelana s strani projektivnega biroja, skladno z zahtevami, ki izhajajo iz Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica, da se posledično zagotovi prevzem v upravljanje izvedenega objekta s strani upravljavca Javnega podjetja Komunala Cerknica.
Iz tega sledi zahteva, da morajo biti duktilne cevi in obojčni fazoni istega proizvajalca, saj je, skladno z tolmačenjem upravljavca, takšna zahteva utemeljena iz tehničnih razlogov, in ne gre za neupravičeno omejevanje konkurence. Spoji so namreč najšibkejši člen vsakega cevnega sistema, navedeno sledi nameri, da se v največji možni meri zmanjša potencialno tveganje za nastanek okvar. Proizvajalci, ki poleg cevi proizvajajo tudi obojčne fazonske kose za cevne sisteme, skrbijo za kakovost in povezljivost posameznih elementov, kakor tudi za cel cevni sistem, in ta sistem kot celoto tudi preizkušajo, testirajo in izpopolnjujejo, kar v praksi pomeni, da je življenjska doba sistemov, ki so sestavljeni iz elementov istega proizvajalca daljša, ter, da se pri takšnih sistemih pojavlja manj okvar.''


Cevi in fazoni so zajeti v istem standardu SIST EN 545:2010.
Eden bistvenih elementov standardizacije je prav kompatibilnost spajanja in možnost parjenja cevi in fazonov različnih proizvajalcev.
Ob vztrajanju pri zahtevah iz vprašanja št.4, je to javno naročilo nezakonito.
Ponovno urgiramo da spremenite zahteve.

Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 15:

Spoštovani,
PZI Projektna dokumentacija je bila izdelana s strani projektivnega biroja, skladno z zahtevami, ki izhajajo iz Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica, da se posledično zagotovi prevzem v upravljanje izvedenega objekta s strani upravljalca Javnega podjetja Komunala Cerknica.

Javno podjetje Komunala Cerknica in projektant vztrajata da se mora vgraditi:
Kot navedeno v popisu del A: GLAVNI VOD, 3. NABAVA MATERIALA navedeni in opisani materiali. To je zahteva upravljalca Javnega podjetja Komunala Cerknica, skladno s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica.
Za dobavo in vgradnjo vodovodnih cevi je potrebno upoštevati projektno tehnično poročilo iz PZI projektne dokumentacije, katero opisuje zahteve iz Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica.
Naročnik nima možnosti spreminjati projektne dokumentacije in Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica.
V kolikor naročnik ne sledi zahtevam iz projektno tehničnega poročila, ki je sestavni del PZI projektne dokumentacije in zahtevam iz Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica, Javno podjetje Komunala Cerknica ne bo prevzelo v upravljanje obnovljenega vodovodnega omrežja, kar bi posledično pomenilo ne zagotavljanje pitne vode prebivalcem Občine Loška dolina na predmetnem območju in ogrožanje zdravja ljudi.

Za vse ostale materiale in opremo, ki niso točno specificirani v tehničnem poročilu projektne dokumentacije, popisu del in v Tehničnem pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica in Loška dolina Javnega podjetja Komunala Cerknica naročnik, se lahko skladno z razpisno dokumentacijo in popisom del, kjer je navedeno:
"Vsi navedeni materiali z navedenim imenom proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi. Navedba proizvajalcev je le pomoč gospodarskim subjektom oz. ponudnikom za določitev kvalitete in tehničnih karakteristik navedenih materialov in opreme za lažjo določitev cene po enoti pri pripravi ponudbe ter za gospodarske subjekte oz. ponudnike ni obvezujoča. Gospodarski subjekti lahko ponudijo predviden tip materiala in opreme ali kateri koli ekvivalentni tip.";

ter vezano na objavljen odgovor št. 13:

"Navedba "ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da morajo biti tehnične lastnosti materiala z vsemi opisanimi karakteristikami enake skladno s projektno dokumentacijo, popisom del in se dokazujejo z tehnično dokumentacijo ponujenih materialov skladno z zakonodajo in veljavnimi pravilniki oziroma z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih ter standardom SIST in EN."

ponudni ekvivalent.

Pozdrav.Datum objave: 02.11.2020   12:08
VPRAŠANJE ŠT. 16:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za dodatno pojasnilo, iz odgovora 6, predlagate, naj ponudniki uporabimo podizvajalce za zagotavljanje referenc. Zahtevate namreč 4xREF za vodjo del in sicer 2x iz področja vodovoda in 2x iz področja ceste, če ponudnik pridobi mankajočo -(e) referenco s podizvajalcem vodja del nima zagotovljenih 4 zahtevanih referenc, ampak imamo dve različni vodji del, kar pa ni skladno z zahtevo RD.

Prosimo za razlago.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 16:

Spoštovani,
Način izpolnjevanja pogojev je jasno navedeno in pojasnjeno v razpisni dokumentaciji, tako v primeru skupne ponudbe kot s podizvajalci.

Pozdrav.

Datum objave: 03.11.2020   11:05
VPRAŠANJE ŠT. 17:
Pozdravljeni

Glede na vprašanje št.16 niste podali odgovora, ker če bi bilo jasno opisano v RD vam nebi zastavili vprašanja, ker pa to ni, vas prosimo za pojasnilo?

Reference za podjetje oz. ponudnika se že sestavijo s partnerji in podizvajalci, za vodjo del pa ni možen takšen način, saj zahtevate VODJO DEL s 4 referencami, ki pa ga na opisan način verjetno zagotovi le en meni znan ponudnik.
Iz tega lahko sklepamo le-to, da je razpis pripravljen za tega enega ponudnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 17:

ODGOVOR ŠT. 17:
Spoštovani,
v pogoju 8 TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST VODJA DEL,
je glede izpolnjevanja pogoja v primeru skupne ponudbe(partnerji v skupni ponudbi) navedeno:
V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov (skupna ponudba) zahtevo oz. pogoj 8 (točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST) izpolnijo partnerji v skupini in morebitni imenovani podizvajalci skupaj tako, da eden izmed partnerjev v skupni ponudbi ali podizvajalec (uporaba zmogljivosti drugih) ponudi oz. imenuje vodjo del, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.
Skupno izpolnjevanje pogoja.

Ta obrazec predložijo, v primeru skupne ponudbe, vsi partnerji v skupni ponudbi, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, ki ponudi oz. imenuje vodjo del. V obrazcu morajo biti pod točko a) morajo biti navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Za izpolnjevanje pogoja s podizvajalcem/ci je navedeno:

Izpolnitev in predložitev obrazca v primeru uporabe zmogljivosti drugih  priložiti je potrebno pisni dogovor, skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.
Ta obrazec predložijo, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti bodisi partner v skupni ponudb ali imenovani podizvajalec, ki ponudi oz. imenuje vodjo del.. V obrazcu morajo biti pod točko a) morajo biti navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Skladno z šestim (6) odstavkom 14. člena gradbenega zakona mora imeti izvajalec, ki prevzame:
- izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;
- izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Referenčni pogoji morajo biti torej oblikovani na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila ter mora biti povezani in sorazmerni s predmetom naročila. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v svojih številnih odločitvah, zagotavljanje enakopravne obravnave ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih pogojev ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in lahko zato kot usposobljeni ponudniki sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje. Takšno omejevanje potencialnih ponudnikov pa je dopustno le iz razlogov, ki so za javno naročilo bistveni ter so z njim povezani in sorazmerni, oziroma le na podlagi okoliščin, ki jih je mogoče vsebinsko objektivno utemeljiti.

Naročnik vsebinsko objektivno utemeljuje, da so glede na naravo razpisanih del, specifičnosti in potrebne strokovnosti pri izvedbi razpisanih del navedeni referenčni pogoji sorazmerni predmetu javnega naročanja, saj gre pri javnem naročilu za obnovo vodovodnega omrežja pitne vode na regionalni cesti, iz česar sledi zahteva predmetnega pogoja št. 8 in 9, da je vodja del in ponudnik izvedel vsaj dva referenčna dela novogradnje ali obnove gradbenega inženirskega objekta iz NL (nodularne litine) DN200 (ali večji DN), ki po klasifikaciji CC-SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št.37/18) sodi pod šifro: 2222 Lokalni vodovodi v dolžini min. 500m (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih šestih (6) letih, to je v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019. In vsaj dva referenčna dela izvedbo rekonstrukcije (obnove) ali novogradnje regionalne ceste, ki po klasifikaciji CC-SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št.37/18) sodi pod šifro: 21112 Regionalne ceste, v dolžini min. 500m (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih šestih (6) letih, to je v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.
Zahteva po referencah za izvedbo vodovoda in regionalne ceste izhaja iz specifičnosti narave dela, saj sta v večini primerov dela med seboj povezana, kar pomeni, da pretežno vodovodni vodi potekajo v cestnem telesu.
Torej je za naročnika ključno, da ponudnik in imenovani vodja del izkažeta z zahtevanimi referencami (dve za obnovo vodovoda in dve za obnovo regionalne ceste) strokovno usposobljenost in s tem zagotovijo strokovno in kvalitetno izvedbo razpisanih del pri tako strokovno specifični in za zdravje ljudi v občini Loška dolina pomembni investiciji.
Pozdrav.

Datum objave: 03.11.2020   11:06
VPRAŠANJE ŠT. 18:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo saj naročnik koristi minimalni rok, ki ga omogoča ZJN-3 s kar nekaj krajšanji, ki nimajo pravne podlage, če bi šli v revizijo razpisa, ampak pustimo to. Podaljšanje roka potrebujemo zaradi uskladitve dokumentacije s podizvajalci in partnerji.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 18:

Spoštovani,
ZJN-3 v 74. členu določa, da mora naročnik, pri določanju rokov za prejem prijav in ponudb, upoštevati predvsem kompleksnost naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudb ali prijav, ter minimalne roke, določene z ZJN-3. Praviloma mora biti rok za prejem ponudb in prijav tako dolg, da omogoča pripravo popolne ponudbe. Za naročila male vrednosti minimalni rok za oddajo ponudb ni zakonsko predpisan. Naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje pri oddaji naročila male vrednosti upošteva kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb ali prijav. Skladno z tretjim (3) odstavkom 47. člena lahko naročnik v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali tudi z drugo lastno izjavo. Naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Prav tako mu ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb.
Za to javno naročilo in upoštevaje (ne obsežen) popis del ter čas potreben za pridobitev referenčnih potrdil in ostalih dokazil imajo potencialni ponudniki 17 koledarskih dni za pripravo ponudbe. Naročnik ob upoštevanju vseh zakonskih določil ZJN-3 smatra, da je rok za oddajo ponudb korekten in omogoča pripravo popolne ponudbe.
Pozdrav.
Datum objave: 04.11.2020   11:01
VPRAŠANJE ŠT. 19:
Vodja del je izvedel 1 referenco DN 200, NL, L=500m. Ali zadostimo pogoju naročnika za VD, saj menimo, da če je VD znal in izvedel 1x tak objekt, da to pomeni, da bo znal in bo sposoben izvesti tudi drugega.
Menimo, da prav veliko objektov v zadnjih 6 letih ni bilo razpisanih in izvedenih, ki bi imeli take karakteristike.
Prosimo naročnika, da spremeni zahtevo za VD po dveh referencah in spremeni pogoj na eno referenco v zadnjih 6 letih, ali pa podaljša rok izgradnje na 10 let.
Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR ŠT. 19:

Spoštovani,
Glejte odgovor 17 na vprašanje št. 17.
Pozdrav.
Datum objave: 04.11.2020   11:03
VPRAŠANJE ŠT. 20:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da skladno z ZJN-3, ki določa, da je oddaja ponudbe 6 delovnih dni po zadnji spremembi razpisne dokumentacije, za kar lahko štejemo zadnja pojasnila, ki so bila objavljena 3.10.2020 in so šele pojasnila zahteve naročnika, spremeni predvideni rok oddaje.

Hvala

Lep pozdrav


ODGOVOR ŠT. 20:

Spoštovani,
Glejte odgovor št. 18 na vprašanje št. 18.
Pozdrav.


Datum objave: 04.11.2020   11:04
VPRAŠANJE ŠT. 21:
Spoštovani!

Ali je lahko bonitetna ocena starejša od 60 dni?

Bonitetna ocena je enaka celo leto, zato je izdaja bonitetne ocene nepotreben strošek.ODGOVOR ŠT. 21:

Spoštovani,
Dokazilo o bonitetni oceni mora bit skladno s podanimi zahtevami v razpisni dokumentaciji, navedenimi v pogoju 7 (v vrstici: IZPOLNJEVANJE POGOJA IN IZPOLNJEVANJE POGOJA V PRIMERU SKUPNE PONUDBE), 4. točke EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, II. poglavja POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.
Pozdrav.