Dosje javnega naročila 006981/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
ZJN-3: Odprti postopek

JN006981/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006981/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN006981/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN006981/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN006981/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2021
JN006981/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021

Revizijski zahtevki
18.12.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
18.12.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
29.12.2020 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN006981/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 219-538050
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
https://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22166
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
Referenčna številka dokumenta: ODMUZA-16/2020; 4300-40/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1231
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ) , znotraj katerega se izvajajo aktivnosti vzpostavitve IS MUZA.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46.člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 31.12.2020 do 12:00.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2020   11:39
VPRAŠANJE
Zanima nas, če naročnik predvideva, da se projekt izvede po agilni metodi. Razumemo, da to prepušča izvajalcu, saj zahteva idejni načrt projekta. Če agilne metode ne bo, so certifikati za PM, ki so zahtevani (Certified SCRUM Master, Certified SCRUM Product Owner), nesmiselni. Certified SCRUM Product Owner pa je poleg tega sploh vezan na produkt in ne na storitev, zato je popolnoma neprimeren!

ODGOVOR
Naročnik ponudniku prepušča izbiro glede metode po kateri bo izvajal projekt, pri tem pa mora imeti vodja projekta na strani ponudnika enega izmed certifikatov navedenih v razpisni dokumentaciji oziroma enega izmed certifikatov, ki je tem enakovreden.


Datum objave: 17.11.2020   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali pravilno razumemo, da je za razvoj in implementacijo rešitve IS MUZA zahtevana uporaba podatkovne zbirke Oracle in javanskega aplikacijskega izvajalnega okolja MJU?

ODGOVOR
Da. Sistem se bo nameščal ob bok sistemu MFERAC na štirih lokacijah, vse infrastrukture temeljijo na tehnologiji java/oracle, ki je v skladu z dokumentom GTZ.
Datum objave: 17.11.2020   14:58
VPRAŠANJE
Naročnik za dokazovanje usposobljenosti vodje projektov med drugim zahteva certifikate PMP (Project Management Professional), Certified SCRUM Master, Certified SCRUM Product Owner ali enakovredne.

Certificiranje strokovne usposobljenosti vodij projektov spada tudi v okvir nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) s katero se preverja in potrjuje delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje določenega poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Certifikat NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku neodvisnega strokovnega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. list RS št.:81/2000 s spremembami).

Glede na navedeno pričakujemo, da bo naročnik kot enakovrednega zgoraj navedenim certifikatom, sprejel tudi certifikat NPK za vodja projektov.


ODGOVOR
Naročnik bo certifikat NPK za vodja projektov upošteval kot enakovreden certifikat ostalim navedenim v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 23.11.2020   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevano uporabo podatkovne zbirke Oracle in Jave je nesmiselno da za kadre Sistemski arhitekt/Vodilni razvojni inženir in Razvijalec specialist na pdoročju izdelave splenih storitev zahtevate Microsoft certifikate. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik je v navodilih jasno zapisal, da ima lahko kader za katerega sprašujete enega izmed certifikatov ali njim enakovrednega. Med naštetimi so tako Oracle kot Microsoft certifikati in kader ima lahko enega od teh ali njim enakovrednega.

Tudi certifikati MCSA - Web Applications Microsoft Certified Solutions Associate in MCSD App Builder Microsoft Certified Solutions Developer namreč izkazujejo znanje na področju (implementacije) infrastrukture, naročnik pa s predmetnim razpisom išče znanja na področju izgradnje in prilagoditve aplikacij.
Datum objave: 23.11.2020   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmet javnega naročila je Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS Muza.
V zvezi s tem predmetom je naročnik določil zahteve, ki so v nasprotju z zakonom o javnem naročanju ZJN in so neupravičeno diskriminatorne.

1.
Naročnikova zahteva, da se aplikacija razvije na infrastrukturi, ki temelji na tehnologiji java/oracle s podatkovno zbirko Oracle, kot je zapisano v tehnični dokumentaciji, je neupravičeno diskriminatorna.

1a)
Naročnik ima v svojem okolju že vpeljana okolja za druge tehnologije in druge podatkovne baze, kar potrjuje veliko že narejenih rešitev, pa tudi GTZ.
1b)
Naročnik že v sami razpisni dokumentaciji zahteva integracijo sistema IS MUZA z informacijskim sistemom KRPAN in informacijskim sistemom e-UA, ki sta razvita v Microsoft .NET tehnologiji in uporabljata Microsoft podatkovno bazo MS SQL Server.
1c)
Integracija z MFERAC, ki je v zahtevani tehnologiji, iz katere se bodo prenašali zaposleni in uporabniki, je bila za potrebe drugih rešitev tudi že večkrat narejena in ni predstavljala omejitve za izbiro tehnologije rešitve, ki se z MFERAC integrira. Še več, integracije med sistemi se v sodobnem svetu delajo na način, da tehnologija ne vpliva na njihovo izvedbo, saj so nove tehnologije na takem nivoju, da to ne vpliva na samo izvedbo sodobne integracije.
1d)
Kot že v točki 1c zapisano, tehnologija ni omejitev, s katero bi onemogočili kasnejše tesnejše povezovanje z MFERAC; kot je zapisano v 15 točki poglavja 6.1.4 Splošne funkcionalne zahteve IS MUZA in tudi ne za omejitev zapisano v točki 42 istega poglavja.

Povzetek
Zahteva po točno določeni tehnologiji in podatkovni zbirki tako ni utemeljena, saj z zgoraj opisanimi primeri dokazujemo, da naročnik nima nobenih objektivnih okoliščin, ki bi opravičevale njegovo odločitev in
zahtevamo, da jo naročnik spremeni na način, da bo možen razvoj rešitve na vseh tehnologijah, ki jih že podpira MJU.


2.
Kadrovski pogoj Programer v tehnologiji Java (2 kadra) kot je zapisano v poglavju 10.3. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku je neupravičeno diskriminatoren.

2a) Zahteva za programerje v tehnologiji java je neupravičeno diskriminatorna zaradi neupravičeno diskriminatorne zahteve po izbrani informacijski infrastrukturi.

Povzetek
Zahtevamo, da se preverja Programerje na osnovi tehnologije, kot bo ponujena in ste to že upoštevali v primeru arhitekta, specialista za izdelavo spletnih strani

3.
Kadrovski pogoj za Razvijalca podatkovne zbirke kot je zapisano v poglavju 10.3. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku je neupravičeno diskriminatoren

3a) Zahteva za razvijalca podatkovne zbirke v tehnologiji oracle je neupravičeno diskriminatorna zaradi neupravičeno diskriminatorne zahteve po izbrani informacijski infrastrukturi.

Povzetek
Zahtevamo, da se preverja razvijalca podatkovne zbirke na osnovi tehnologije, kot bo ponujena in ste to upoštevali že v primeru arhitekta, specialista za izdelavo spletnih strani


Spoštovani,
zgoraj zapisane neupravičeno diskriminatorne zahteve pomenijo nedopustno omejevanje konkurence in so v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, kar zahteva ZJN.
Od naročnika zahtevamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in omogoči sodelovanje na javnem razpisu tudi drugim ponudnikom, ki se sedaj zaradi omejujočih določb razpisne dokumentacije ne morejo prijaviti. V primeru, da bo odločitev naročnika izvedena šele ob koncu roka za oddajo vprašanj, zahtevamo tudi ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb.
V nasprotnem primeru bomo primorani, za zaščito vseh ponudnikov rešitev na drugih tehnologijah, uporabiti vsa pravna sredstva.


ODGOVOR
V naročilu je predvideno, da se bo informacijska rešitev IS-MUZA namestila, poleg lokacije MJU, tudi na dodatne tri ločene lokacije. Tehnološke zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, torej java/oracle, so prilagojene na obstoječe tehnologije infrastruktur, na teh treh ločenih lokacijah.

Prav tako je v naročilu opredeljeno, da se informacijska rešitev namešča v kontejnerizirani obliki, saj so vse štiri infrastrukture prirejene za razmestitve v kontejnerjih.

Skladno z navedenim, so določeni tudi kadrovski pogoji vezani na Razvijalca podatkovne zbirke in Programerja v tehnologiji JAVA.

Glede na zapisano, naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 24.11.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije za javno naročilo IS MUZA, smo zaznali, da je razpis zelo podoben javnemu razpisu, ki ga je naročnik Ministrstvo za javno upravo objavilo dne 6.7.2017, ki se je vodilo pod javno oznako: ODHR-rast-9/2017. Za prej navedeno javno naročilo je bil izbran ponudnik Agitavit Solution d.o.o.. Javno naročilo ima na portalu še vedno status, v izvajanju.

Prosimo vas za pojasnilo zakaj projekt iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) ni bil izveden in implementiran ter predan v uporabo ministrstvu?

Prosimo vas tudi za pojasnitev bistvenih problemov in težav, ki so onemogočali pravilno in dokončno izvedbo projekta iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017).

Kot potencialne ponudnike vas prosimo tudi za pojasnitev v kolikšni meri je bil javni razpis iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) realiziran in uveden, ter kako le-ta del realizacije in uvedbe vpliva na javni razpis IS MUZA.
Zanima nas tudi, ali je navedeni izvajalec v priviligiranem položaju, saj je že podpisal pogodbo z naročnikom s klavzulo zaupnosti, domnevno pridobil interne podatke naročnika in lahko vplival tudi na oblikovanje nove razpisne dokumentacije in meril za izbor. Sprašujemo kako bo naročnik poskrbel za enakopravno in transparentno obravnavo vseh ponudnikov v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom omogoči vpogled v vso projektno dokumentacijo skoraj identičnega projekta ODHR-rast-9/2017:
-formalno (pogodbe, aneksi, dopisi),
-projektno (terminski plan, organigram, ...) in
-tehnično dokumentacijo (procesi, strukture podatkov, integracije, ...)
-produkti projekta, izdelani do tega trenutka

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V okviru projekta IS HR-rast je bil leta 2017 že izveden in tudi zaključen odprti postopek oddaje javnega naročila, pri katerem je, za razliko od IS MUZA, bil predviden nakup že izdelanega produkta ter razvoj oziroma prilagoditev dodatnih funkcionalnosti, ki se izvajajo v okviru kadrovskih procesov na področju organov državne uprave. Javno naročilo se je oddalo najugodnejšemu ponudniku Agitavit Solutions d.o.o, s katerim je bila konec leta 2017 podpisana pogodba, vendar je bila v že začetku leta 2018 prekinjena. Razlog prekinitve izhaja iz dejstva, da kljub intenzivnim prizadevanjem ministrstva ni bilo možno doseči podpore pri spremembi zakonodaje, ki je bila pogoj za izvedbo projekta ter uspešno implementacijo informacijskega sistema v organe državne uprave. Razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena v okviru projekta IS HR-rast (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017), je dosegljiva tudi v Arhivu javnih naročil (http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil?_action=submit&antiSpamInput=&search=ODHR-rast-9%2F2017&deadline=#narocilo_505_505).Datum objave: 24.11.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na višino rezerviranih sredstev za javno naročilo na strani naročnika. Ali je naročnik predvidel skupno višino rezerviranih sredstev za celotno javno naročilo, če da, prosimo za konkretno vrednost.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR
Ocenjene vrednosti naročnik po veljavni zakonodaji, ki ureja to področje, ni dolžan objaviti.Datum objave: 24.11.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije za javno naročilo IS MUZA, smo zaznali, da je razpis zelo podoben javnemu razpisu, ki ga je naročnik Ministrstvo za javno upravo objavilo dne 6.7.2017, ki se je vodilo pod javno oznako: ODHR-rast-9/2017. Za prej navedeno javno naročilo je bil izbran ponudnik Agitavit Solution d.o.o.. Javno naročilo ima na portalu še vedno status, v izvajanju.

Prosimo vas za pojasnilo zakaj projekt iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) ni bil izveden in implementiran ter predan v uporabo ministrstvu?

Prosimo vas tudi za pojasnitev bistvenih problemov in težav, ki so onemogočali pravilno in dokončno izvedbo projekta iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017).

Kot potencialne ponudnike vas prosimo tudi za pojasnitev v kolikšni meri je bil javni razpis iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) realiziran in uveden, ter kako le-ta del realizacije in uvedbe vpliva na javni razpis IS MUZA.
Zanima nas tudi, ali je navedeni izvajalec v priviligiranem položaju, saj je že podpisal pogodbo z naročnikom s klavzulo zaupnosti, domnevno pridobil interne podatke naročnika in lahko vplival tudi na oblikovanje nove razpisne dokumentacije in meril za izbor. Sprašujemo kako bo naročnik poskrbel za enakopravno in transparentno obravnavo vseh ponudnikov v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom omogoči vpogled v vso projektno dokumentacijo skoraj identičnega projekta ODHR-rast-9/2017:
-formalno (pogodbe, aneksi, dopisi),
-projektno (terminski plan, organigram, ...) in
-tehnično dokumentacijo (procesi, strukture podatkov, integracije, ...)
-produkti projekta, izdelani do tega trenutka

Lep pozdrav.ODGOVOR
Dopolnitev k odgovoru z datumom objave: 24.11.2020 ob 12:46:

Ob tem posebej poudarjamo, da se predmetno javno naročilo sploh ni pričelo izvajati, ker za to ni bilo pravne podlage. To pomeni, da z izbranim izvajalcem niso bile izvedene niti zagonske aktivnosti na projektu, kar posledično pomeni, da izbrani izvajalec ni v nikakršnem privilegiranem položaju.Datum objave: 04.12.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je v razpisni dokumentaciji in odgovorih na postavljena vprašanja nedvoumno izkazal, da želi vzpostaviti IS Muza na infrastrukturi, na kateri teče MFERAC. MFERAC teče na infrastrukturi MJU, ki obsega Oracle podatkovno zbirko, Docker podsistem, Javanski spletni sistem in Angular uporabniški vmesnik.
Kako torej naročnik utemeljuje izenačitev certifikatov s področja Jave in Microsoft, če je očitno, da nikjer v pričakovani infrastrukturi tako znanje ne ustreza. Tudi če naročnik ocenjuje, da je tako znanje koristno, je potrebno utemeljiti, da je enakovredno.


ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da ima lahko kader za katerega sprašujete enega izmed certifikatov ali njim enakovrednega. Med naštetimi so tako Oracle kot Microsoft certifikati in kader ima lahko enega od teh ali njim enakovrednega.

Tudi certifikati MCSA - Web Applications Microsoft Certified Solutions Associate in MCSD App Builder Microsoft Certified Solutions Developer namreč izkazujejo znanje na področju (implementacije) infrastrukture, naročnik pa s predmetnim razpisom išče znanja na področju izgradnje in prilagoditve aplikacij.
Datum objave: 04.12.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na vprašanja:

1. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "2.4 Vstop in prijava v IS MUZA" na strani 7 navajate, da se bo s potrditvijo Splošnih pogojev uporabe za uporabnika ustvaril uporabniški profil (ločeno za modula 1 in 2).
Nikjer nismo zasledili, da je kje predvideno potrjevanje prijav uporabnikov s strani nadzornika ali administratorja sistema. Ali to pomeni, da bo vsaka oseba, ki ima dostop do AD dobila dostop do IS MUZA pod pogojem, da potrdi Splošne pogoje uporabe?

2. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "2.4 Vstop in prijava v IS MUZA" na strani 8 (prvi odstavek) ter ponovno v poglavju "7.1.1 Povezovanje s Centralno imeniško storitvijo" na strani 53 (prvi odstavek) navajate, da bo avtentikacija oz. prijava uporabnikov potekala tudi preko lokalnih imenikov.
Kateri sistemi in njihovi lokalni imeniki so pri tem mišljeni?
Predlagamo, da se specifikacija zahtev v tem delu dopolni, da se ob prijavi predvidi uporaba avtentikacijske platforme sistema MFERAC, ki je na voljo na vseh lokacijah in za vse organizacije.

3. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "6.1.3 Druge uporabniške zahteve" na strani 39 (druga alineja) je zahtevano, da mora sistem omogočati funkcionalnosti izdelave različnih statistik, poročil in analiz.
Koliko poročil je okvirno predvidenih za implementacijo? Število lahko bistveno vpliva na oceno obsega projekta. Naročnika ob tem opozarjamo, da je razpisna dokumentacija tu nejasna oz. nepopolna. V primeru, da naročnik tega ne bo podrobneje opredelil in opisal, bo prejel med seboj neprimerljive ponudbe, kar pa je seveda v nasprotju z ZJN-3.

4. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "7.1.2 Hramba in evidentiranje" na strani 54 (drugi odstavek) je zahtevano, da se IS MUZA povezuje (integrira) z dokumentnim sistemom KRPAN/SPIS.
V državnih organih se uporablja več kot 10 različnih dokumentnih sistemov, pri čemer večina ni centraliziranih. Ali naj bi IS MUZA podpiral integracijo z vsemi dokumentnimi sistemi glede na organizacijo?

5. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "7.1.5 Povezovanje z informacijskim sistemom e-UA"na strani 56 je zahtevano, da mora sistem omogočati prevzem šifranta usposabljanj z IS e-UA, ter biti na podatkovnem nivoju interoperabilen za primer, da bi se omogočila integracija za potrebe prenosa podatkov o kandidatih za usposabljanje z ustrezno zakonsko podlago. V vmesnem obdobju je potrebno omogočiti izmenjavo podatkov preko izvoza/uvoza (.csv) datoteke.
Zanima nas, koliko šifrantov bo predmet integracije ter ali je na voljo struktura teh šifrantov? Število lahko bistveno vpliva na oceno obsega projekta.
Naročnika ob tem opozarjamo, da je razpisna dokumentacija tu nejasna oz. nepopolna. V primeru, da naročnik tega ne bo podrobneje opredelil in opisal, bo prejel med seboj neprimerljive ponudbe, kar pa je seveda v nasprotju z ZJN.

6. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "7.2.2 Upravljanje s šifranti" na strani 58 (drugi odstavek, druga alineja)je zahtevano, da mora biti omogočeno dodajanje in posodabljanje novih šifrantov, ki jih v IS MUZA dodaja administrator na ravni organa.
Ali naročnik pričakuje izdelavo šifranta šifrantov (podpora za generične šifrante) in uporabo teh generičnih šifrantov v poljubnih procesih?
Glede na naše dolgoletne izkušnje pri razvoju informacijskih sistemov predlagamo, da se takšna zahteva spremeni tako, da se predvidi uporaba fiksnih (strukturiranih) šifrantov, ki se bodo urejali skozi IS MUZA.


ODGOVOR
V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da bo izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom, na podlagi idejnega načrta in rezultata analize zahtev, pripravil dokument Projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen natančnemu popisu in specifikacijam informacijske rešitve, pri čemer se mora upoštevati tudi dokument Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev, kjer je predvidena uporaba skupih gradnikov. Dokument je objavljen na portalu nio.gov.si (https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768).

Ne glede na predhodno navedeno dodatno pojasnjujemo, da:
(1) je potrjevanje prijav uporabnikov v določenih primerih predvideno s strani administratorja organa,
(2) je integracija predvidena le z dokumentnim sistemom KRPAN/SPIS,
(3) bo cca. 10 poročil in
(4) naročnik pričakuje izdelavo generičnih šifrantov.
Datum objave: 04.12.2020   11:46
VPRAŠANJE
Potdravljeni,

v nadaljevanju vam posredujemo dve vprašanji:

1. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "8.2 Aktivnosti projekta IS MUZA" je na strani 64 predvideni terminski načrt za izvedbo projekta.
Glede na naše dolgoletne izkušnje pri razvoju informacijskih sistemov ter kompleksnosti sistema smatramo, da so predvideni časovni roki nerealni in nedosegljivi.
Predlagamo, da se terminski načrt dopolni in sicer tako, da se podaljšata fazi:
- faza "Izvajanje pogodbe: »GAP« analiza, izvedba analize zahtev za nove funkcionalnosti, priprava PZI skupaj z izvajalcem;" se podaljša na skupno 6 mesecev (torej T+6 od podpisa pogodbe)
- faza "Razvoj in vzpostavitev IS MUZA na testnem okolju, vzpostavitev, zagotovitev testnih podatkov in testiranje;" se podaljša na skupno 9 mesecev (torej T+17 od podpisa pogodbe)

2. V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "8.2 Aktivnosti projekta IS MUZA" na strani 64 je naveden predvideni terminski načrt za izvedbo projekta. Ena izmed faz je "Vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom".
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni dolgoročni sistem skrbništva in kaj je potrebno za vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva?


ODGOVOR
Kot ugotavljate, so terminski načrt za izvedbo projekta oziroma glavni mejniki projekta, navedeni v razpisni dokumentaciji, v dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju 8.2.1. Ponudniku se s predvidenimi časovnimi roki definira aktivnosti, pri katerih naj ponudnik sam organizira (poveča kapacitete) kadrovske izvedbe in obseg dela.

"Vzpostavitev dolgoročnega sistema skrbništva in podpore uporabnikom" pomeni, da v okviru trajanja pogodbe, ponudnik izvaja aktivnosti opredeljene v poglavju 10 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx".
Datum objave: 04.12.2020   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "6.1.2 Zahteve glede podpore procesom" na strani 38 (drugi odstavek) zahtevate: "IS MUZA mora iz postopkovnega vidika omogočati možnost spreminjanja poteka posameznih procesov (npr.: dodajanje splošnih korakov v proces) brez programiranja in vnovičnega nameščanja. Če se v procesu v prihodnje spremeni katerikoli od navedenih elementov, to ne sme zahtevati dodatnega razvoja, temveč mora biti sprememba možna skozi konfiguracijo IS MUZA, ki jo lahko izvede ustrezno usposobljen administrator organizacij MJU ali administrator na ravni organa.".

Prosimo za dodatno obrazložitev zahteve in sicer obsega predvidenega poseganja v potek posameznega procesa s strani administratorja.
Glede na naše dolgoletne izkušnje pri razvoju informacijskih sistemov predlagamo, da se poseganje v potek posameznega procesa s strani administratorja zelo omeji, ker so posamezni koraki v procesih po navadi tesno vezani na logiko v ozadju (spremenljivke, procedure), ki mora biti pripravljena s strani razvijalca. Spreminjanje vrstnega reda korakov v procesu ali dodajanje poljubnih korakov v proces lahko povzroči težave pri delovanju (ali tudi nezmožnost zaključka procesa) če sprememba ni podprta z ustrezno logiko v ozadju.


ODGOVOR
Vrstni red korakov v procesu bo izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravil na podlagi načrta v dokumentu Projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen natančnemu popisu in specifikacijam informacijske rešitve.

Koraki se definirajo v okviru predloge postopka v skladu s specifikacijami. Administrativni modul mora omogočiti naročniku urejanje korakov na nivoju predloga postopka. Pri tem mora biti omogočeno, da se dodajajo novi koraki.
Datum objave: 04.12.2020   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "6.1.3 Druge uporabniške zahteve" na strani 39 (tretja alineja) in strani 40 (prva alineja) je zapisana zahteva, da mora sistem omogočati spletne obrazce na podlagi predlog ter da mora biti omogočeno dodajanje polj in grafičnih elementov ter prilagajanje videza/teme grafične podobe.

Ali pravilno razumemo, da je pri tem mišljeno, da se z uporabo predlog (verjetno docx) omogoči spreminjanje končnih dokumentov (docx, pdf), ki bodo natisnjeni in podpisani ter bodo uporabljani pri nadaljnjih postopkih?
Torej, ni zahtevano, da bi uporabnik lahko po želji (s konfiguracijami) spreminjal tudi izgled (vsebino) uporabniškega vmesnika v smislu, da bi dodajal ali odstranjeval vnosna polja. Če ta predpostavka ne drži vas prosimo za bolj podrobno obrazložitev zahteve po spreminjanju izgleda (vsebine) uporabniškega vmesnika.


ODGOVOR
Sistem mora omogočati prilagajanje grafične podobe za vsako institucijo in organizacijo posebej.

Poleg prilagajanja predlog predvidevamo tudi delno prilagajanje uporabniškega vmesnika (dodajanja vnosnih polj) ali uporabo JEP opredeljenega v "Smernicah MJU za razvoj informacijskih rešitev". Dokument je objavljen na portalu nio.gov.si (https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768).

Podrobna opredelitev funkcionalnosti bo definirana v okviru priprave PZI, ki je namenjen natančnemu popisu in specifikacijam informacijske rešitve.
Datum objave: 04.12.2020   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim, da navedete število namestitev in na katere lokacije (institucije, kot piše v tehnični specifikaciji) se bo nameščala rešitev IS MUZA.

Iz dokumentacije ni jasno razvidno v katera okolja se bo nameščala rešitev IS MUZA v enem izmed odgovorov pa ste navedli, da bodo štiri namestitve, ne pojasnite pa na katerih lokacijah.

Hvala


ODGOVOR
Namestitev je predvidena na štiri lokacije. Namestitev z največ uporabniki bo pri naročniku MJU. Preostale tri namestitve pa na drugih lokacijah in organizacijah na sistemih, ki niso komunikacijsko povezani.Datum objave: 04.12.2020   11:50
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "8.2 Aktivnosti projekta IS MUZA" na strani 64 je naveden predvideni terminski načrt za izvedbo projekta.

Iz navedenega ni jasno v kateri fazi je predviden začetek aktivnosti usposabljanja uporabnikov IS MUZA ter predvideno trajanje usposabljanja. Glede na obseg usposabljanja (skoraj 2500 uporabnikov) nas zanima, koliko časa (v mesecih) je predvideno za izvedbo ter kdaj bi se ta faza začela.


ODGOVOR
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "8.2 Aktivnosti projekta IS MUZA" na strani 64 je naveden predvideni terminski načrt za izvedbo projekta oziroma glavni mejniki projekta.

Po vzpostavitvi IS MUZA se lahko prične z usposabljanjem, ki je del implementacije navedene v poglavju 9 v dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx". Podroben terminski načrt bo definiran ob zagonskih aktivnostih izvajalca.

V poglavju "8.2. Časovna izvedba projekta" je navedeno, da je implementacija IS MUZA v ODU in vzpostavitev osnovnega vzdrževanja, podpore uporabnikom in nadgradenj in sprememb predvidena za 2022-2023 .
Datum objave: 04.12.2020   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani

V odgovoru na vprašanje z dne 23.11.2020   11:40 ste zapisali, da ne boste spremenili neupravičeno diskriminatorne zahteve, da se aplikacija razvije na infrastrukturi, ki temelji na tehnologiji java/oracle s podatkovno zbirko Oracle, kot je zapisano v tehnični dokumentaciji, zaradi tega,
ker se bo informacijska rešitev IS-MUZA namestila, poleg lokacije MJU, tudi na dodatne tri ločene lokacije in da so tehnološke zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, torej java/oracle, prilagojene na obstoječo tehnologije infrastrukture, na teh treh ločenih lokacijah.
in da mora biti IS MUZA rešitev nameščena v kontejnerizirani obliki, saj so vse štiri infrastrukture prirejene za namestitve v kontejnerjih.


Naročniku dodatno pojasnjujemo (poleg že zapisanega v vprašanju z dne 23.11.2020 11:40 ):

- Da imajo tudi druge tehnološke rešitve (kot je npr. razvoj na Microsoft .NET Core in uporaba Microsoft SQL Serverja) možnost implementacije rešitve IS MUZA v kontejnerizirani obliki.

- Dodatno še enkrat izpostavljamo, da imajo vsa okolja, na katera predvidevate namestitev, že pripravljeno infrastrukturo na kateri se lahko namesti rešitev IS MUZA razvita v drugih tehnoloških rešitvah (kot je npr. razvoj na Microsoft .NET Core in uporaba Microsoft SQL Serverja) in v kontejnerski obliki.

- Še več, kontejnerizirana oblika je namenjena ravno temu, da je sistem neodvisen od tehnologije razvoja, ter da so vse dodatne zahteve po konfiguraciji sistemskega informacijskega okolja in morebitne namestitve dodatnih komponent sistemskega informacijskega okolja, kot je to ponavadi v nekontejneriziranih oblikah, v kontejnerizirani obliki že vključeno v sliki informacijske rešitve nameščene znotraj kontejnerja. To pomeni, da naročniku ni potrebno imeti pripravljenega javanskega aplikacijskega izvajalnega okolja. Kontejnerska infrastruktura pa je tako ali tako neodvisna od načina implementacije rešitve.

- Podatkovna baza pa se ne namešča v kontejnerizirani obliki.


Glede na to, da ima naročnik že vzpostavljene pogoje, za uporabo vsaj še ene dodatne tehnološke rešitve, kot pa je samo java/oracle, je nedopustno, da diskriminira možne ponudnike na drugih tehnoloških rešitvah in s tem močno krči konkurenco na tem razpisu, ter s tem favorizira določene(ga) ponudnike(a) in posledično dviguje ceno rešitve.

Prosimo, da naročnik jasno in argumentirano odgovori, zakaj je omejevanje na izbrano tehnologijo java/oracle v tem primeru upravičeno diskriminitarno. ZJN namreč to možnost dopušča, vendar morajo biti podani utemeljeni razlogi, ki pa v tem trenutku iz dokumentacije razpisa in trenutnih odgovorov niso podani, kar smo potencialni ponudniki znotraj vprašanj že argumentirano pojasnili.

V kolikor naročnik nima utemeljenih razlogov, zahtevamo, da spremeni razpisne pogoje tako glede tehnologije, kot tudi kadrovskih pogojev vezanih na tehnologijo
in to odločitev sporoči pred potekom možnosti postavljanja vprašanj oz. ustrezno podaljša razpis.


ODGOVOR
Naročnik ima v primeru implementacije na ločenih lokacijah in ločenih organizacijah utemeljene razloge za opredelitev tehnologij na tako kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji. Dodatne tehnologije bi pomenile za te lokacije in organizacije nesorazmerne dodatne stroške.Datum objave: 04.12.2020   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Bo naročnik priznal certifikat Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer, ki je v višji verziji nadomestil zahtevane certifikate:
Oracle Certified Expert, Java EE6 (ali višji) Enteprise JavaBeans Developer
Oracle Certified Expert, Java EE6 (ali višji) Web Component Developer
Oracle Certified Expert, Java EE6 (ali višji) Web Service Developer ?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.12.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali bo naročnik za Java programerja priznal certifikat Sun Certified Programmer for Java 2 Platform SE5?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.12.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Bo naročnik za vlogo Sistemski arhitekt/vodilni razvojni inženir priznal certifikat Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer 4«, ki je po našem razumevanju predhodnik MCSA?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 10.12.2020   14:01
VPRAŠANJE
Glede na to da boste tehničnemu kadru priznali tudi prastare certifikate kot je Sun Certified Programmer for Java 2 Platform SE5 in certifikat Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer 4, ki niti nima nobene povezave z zahtevano tehnologijo, prosimo naročnika, da pojasni kako ta dva certifikata dokazujeta zahtevano znanje. To je enako kot, da bi za izkušenega pilota letala zahteval vozniško dovoljenje za star traktor.

ODGOVOR
Zahtevani certifikati predstavljajo osnovo za izkazovanja strokovnega znanja določenega programskega jezika. Poleg zahtevanih certifikatov morajo IT kadri izpolnjevati tudi druge pogoje, in sicer pogoj izobrazbe, ustrezne delovne izkušnje ter navedbo dela na referenčnih projektih. Z izpolnjevanjem vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, se predpostavlja, da kader z delovnimi izkušnjami nadgrajuje znanje, ki sledi razvoju nove tehnologije.Datum objave: 10.12.2020   15:45
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da če želi naročnik zadostiti več vidikom: procesi bodo uvedeni v skladu z najboljšo prakso razvoja kadrov v svetu, bistveno hitrejša uvedba, hkrati pa bo pokrivala tudi specifike naročnika, lahko ponudimo rešitev, ki temelji na standardni, globalno razširjeni kadrovski rešitvi priznanega dobavitelja, ki se na projektu MUZA ne bi razvijala, pač pa konfigurirala v skladu z zahtevami naročnika? Dodatno se bodo tiste specifične zahteve, ki niso del standardne rešitve, razvile v ločenem okolju, ki bo preko spletnih storitev brezšivno povezan s standardnim delom sistema.

ODGOVOR
Da, v primeru, če bo rešitev IS MUZA zadostila specifikacijam naročila, kot so opredeljene v dokumentaciji: "ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE" ter relevantnim členom v pogodbi "ODMUZA-16 Vzorec pogodbe".Datum objave: 10.12.2020   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu Vsebinske in tehnične specifikacije v poglavju 8.2.1. Aktivnosti projekta IS Muza, naročnik določa, da bo izvajalec skupaj z naročnikom v treh mesecih po podpisu pogodbe izvedel GAP analizo, izvedel analizo zahtev za nove funkcionalnosti in skupaj z izvajalcem pripravil PZI.
Ne glede na to koliko izbrani izvajalec poveča kapaciteto kadrov v tej fazi, je odvisen od aktivnega sodelovanja naročnika.

Vprašanje: Na kakšen način namerava naročnik zagotoviti, da bodo njegovi kadri aktivno in konstruktivno sodelovali v tej fazi? Kaj se bo zgodilo časovnimi roki faz, ki sledijo?


ODGOVOR
Skladno z 21. členom vzorca pogodbe izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.Datum objave: 11.12.2020   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo da je za Razvoj in vzpostavitev IS MUZA na testnem okolju, vzpostavitev, zagotovitev testnih podatkov in testiranje, namenjeno le 2 meseca?

ODGOVOR
Da. Podroben terminski načrt bo definiran ob zagonskih aktivnostih izvajalca kot je navedeno v dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju "8.2 Aktivnosti projekta IS MUZA".Datum objave: 14.12.2020   11:28
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju 4.2.1 Upravljanje kompetenc, na strani 19 navajate, da je opredeljenih 14 sklopov sorodnih delovnih mest. V dokumentu »Priročnik za kadrovike« je navedenih 14 sklopov, za katere ocenjujemo, da niso sklopi delovnih mest. Naročnik prosimo za pojasnilo, kje se določijo sklopi sorodnih delovnih mest.

ODGOVOR
V priročniku za presojanje in razvoj kompetenc je navedeno, da so delovna mesta, ki delujejo na vsebinsko sorodnem področju, združena v sklope sorodnih delovnih mest in zanje veljajo enake delovno specifične kompetence. Opredeljenih je 14 sklopov sorodnih delovnih mest, pri čemer ima sklop 1 (temeljne naloge uprave) opredeljena tri podpodročja oziroma podsklope. Pri tem pojasnjujemo, da so sorodna delovna mesta vezana na vsebino nalog, saj se na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih opravljajo različne naloge, npr.: v okviru uradniškega delovnega mesta »podsekretar« se lahko opravljajo naloge tako na področju finančne uprave kot tudi na področju notranje revizije.Datum objave: 14.12.2020   11:30
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 4.2.3 Ugotavljanje potreb po usposabljanjih, na strani 22 navedeno, da bo UA prejela avtomatično generiran zbir potreb po usposabljanjih v anonimizirani obliki na ravni ODU. Naročnika prosimo za pojasnilo, na kakšen način je predvideno prejemanje anonimiziranega zbira potreb po usposabljanjih na strani UA.


ODGOVOR
V okviru izvedbe razvojnih pogovorov se bosta vodja ter javni uslužbenec na podlagi nabora usposabljanj, ki bo v IS MUZA določen v obliki šifranta, dogovorila o možnih napotitvah na usposabljanja. IS MUZA na podlagi izbora usposabljanj iz šifranta generiral zbir potreb po usposabljanjih za posamezen organ državne uprave, in sicer v anonimizirani obliki (samo število interesov po določenem usposabljanju). Glede na navedeno bo vpogled v skupen zbir po posameznih organih, v anonimizirani obliki, imela Upravna akademija, ki bo lahko te podatke tudi izvozila.Datum objave: 14.12.2020   11:31
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 4.2.2.2 Izvedba razvojnega pogovora na strani 24 navedeno, da bosta JU in vodja potrdila končni zapis razvojnega pogovora v IS MUZA (kar bo pomenilo, da se z vsebino zapisanega strinjata). Naročnika prosimo za pojasnilo, kako je predvidena potrditev končnega zapisa razvojnega pogovora.

ODGOVOR
Potrditev končnega zapisa razvojnega pogovora je predvidena s klikom na ustrezno akcijo.Datum objave: 14.12.2020   11:34
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 6.1.6 Funkcionalne zahteve za Modul 2 v točki 3 navedeno, da so potrjeni zapisi razvojnega pogovora ter zbir potreb po usposabljanju v zgodovini IS MUZA dostopni 2 leti. To pomeni, da se po dveh letih brišejo, kar je v točki 4.2.2. Izvedba razvojnega pogovora tudi zapisano. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je tu mišljeno avtomatsko brisanje zapisov po izteku 2 let.

ODGOVOR
Da, predvideno je avtomatsko brisanje zapisov po izteku 2 let.Datum objave: 14.12.2020   11:36
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 4.2.3 Ugotavljanje potreb po usposabljanjih na strani 25 zapisano: »Predlogi napotitev na določena usposabljanja se bodo na podlagi rezultatov presoje kompetenc (ugotovljene vrzeli pri rezultatu presoje ter samo-presoje) v sistemu IS MUZA avtomatično kreirali s pomočjo šifrantov (spustni seznam) usposabljanj UA, ki bodo vneseni v IS MUZA, pri čemer bosta ustrezna usposabljanja na podlagi dogovora izbrala vodja in javni uslužbenec.«

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila glede avtomatičnega kreiranja predloga napotitev.


ODGOVOR
Za ugotavljanje potreb po usposabljanju in izobraževanju se uporablja analiza vrzeli med zahtevanimi in dejanskimi kompetencami. Na podlagi ugotovljenih vrzeli se za vsakega javnega uslužbenca kreira nabor možnih usposabljanj za razvoj kompetenc. Nabor možnih usposabljanj za razvoj manjkajoče kompetence, bo predhodno definiran v šifrantu usposabljanj Upravne akademije, ki jih bo sistem ponudil vodji v obliki spustnega seznama. O končnem zbiru usposabljanj se vodja in javni uslužbenec dogovorita na razvojnem pogovoru.Datum objave: 14.12.2020   14:40
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" v poglavju 4.2.1 Upravljanje kompetenc, na strani 21 navajate, da vodja lahko izbere še dodatne 4 delovne specifične kompetence. To pomeni, da ima vsak zaposleni lahko svoj nabor delovno specifičnih kompetenc in vsako leto tudi drugačen seznam. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali se v sklopu poročil načrtuje tudi primerjava ocen kompetenc med leti? Če da, prosimo za primer poročila. Ali je nabor kompetenc enak za vse ODU?

ODGOVOR
Nabor temeljnih, vodstvenih ter delovno specifičnih kompetenc je opredeljen na podlagi vzpostavljenega kompetenčnega modela v državni upravi. Nabor vseh kompetenc bo v okviru IS MUZA opredeljen v obliki šifranta.
Za posameznega javnega uslužbenca bo lahko vodja poleg delovno specifičnih kompetenc, ki jih bo izbral na podlagi ustrezno izbranega sklopa sorodnih delovnih mest upoštevaje področje dela, na katerem zaposleni opravlja naloge, presojal tudi dodatne (največ 4) delovno specifične kompetence iz celotnega nabora kompetenc, kar bo moralo biti v okviru IS MUZA posebej prikazano. V poročilu bo morala biti opredeljena tudi primerjava kompetenc med leti. Bolj podrobno bo poročilo opredeljeno pri pripravi PZI.
Datum objave: 14.12.2020   14:42
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" so v poglavju 4.2.2 Izvedba razvojnega pogovora navedena tudi poročila za JU, vodjo in kadrovsko službo. Poročili sta različni: za kadrovsko službo je predvidena ena oblika, za JU in vodjo druga. Naročnika prosimo za vzorec poročil za kadrovsko službo in za vodjo / JU.

ODGOVOR
Elementi poročil bodo podrobno opredeljeni pri pripravi PZI.Datum objave: 14.12.2020   14:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila glede povezanosti UA z Modulom 2.

ODGOVOR
Kot je določeno v poglavju 7.1.5 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx", mora sistem omogočati prevzem šifranta usposabljanj z IS e-UA, ter biti na podatkovnem nivoju interoperabilen za primer, da bi se omogočila integracija za potrebe prenosa podatkov o kandidatih za usposabljanje z ustrezno zakonsko podlago. V vmesnem obdobju je potrebno omogočiti izmenjavo podatkov preko izvoza/uvoza (.csv) datoteke.Datum objave: 14.12.2020   14:49
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 6.1.6.3 Funkcionalne zahteve za proces Ugotavljanja potreb po usposabljanjih v točki 2 navedena zahteva glede strukture zbira potreb po usposabljanjih.

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila glede te točke.

ODGOVOR
Sistem mora omogočati strukturo zapisa zbira potreb po usposabljanju po področjih, kot bodo strukturirana v obrazcu za razvojni pogovor. Struktura bo natančno definirana v okviru priprave PZI.Datum objave: 14.12.2020   14:50
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" so v poglavju 4.2.1 Upravljanje kompetenc navedene oblike presoje (90, 180, 270, 60). Naročnika prosimo za pojasnilo kako se določi oblika presoje ali jo določa kadrovska služba na nivoju ODU/NOE, ali določa to vodja.


ODGOVOR
Obliko presoje kompetenc določi vodja NOE po predhodnem posvetu s kadrovsko službo ODU ali pa sama kadrovska služba.Datum objave: 14.12.2020   14:53
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 4.2.2.2 Izvedba razvojnega pogovora navedeno: »Del zapisa o pogovoru, ki je kreiran v .pdf obliki, in ki se hrani v personalni mapi javnega uslužbenca, bo v prehodnem obdobju posredovan v fizični obliki, v prihodnje pa prevzet s strani informacijske rešitve, v kateri se hrani personalna mapa. V ta namen je potrebno pripraviti storitev, preko katere bodo lahko sistemi, ki hranijo personalne mape prevzemali podatke in .pdf dokumente iz Modula 2.«.

Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je izdelava storitve za prevzem podatkov in pdf zajeta v razpis.

ODGOVOR
Izdelava storitve za prevzem podatkov in pdf je zajeta v razpis.Datum objave: 14.12.2020   14:54
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je na več mestih omenjen profil uporabnika. Posebej je omenjen profil zaposlenega.

Naročnika prosimo za pojasnilo, kateri profili uporabnikov so predvideni in kje so ti profili oblikovani v IS MUZA ali MFERAC.

ODGOVOR
Profili uporabnikov so predvideni v IS MUZA. Opredeljeni so v poglavju 2.5 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx".Datum objave: 14.12.2020   15:07
VPRAŠANJE
Za namen izračuna stroškov usposabljanja prosimo za točne podatke o številu uslužbencev glede na skupino uporabnikov.

V poglavju 2.3 specifikacij so navedeni predvideni uporabniki IS MUZA in sicer 31.675 zaposlenih, od tega 2.954 na vodilnih položajih, mandatni 172, vodje OE: 2782. V poglavju 9.1.1 se pojavi številka vodij NOE cca 2080.

Za naslednje skupine uporabnikov potrebujemo naslednje podrobnosti:

a) Administratorji organizacij MJU: št. oseb, katere vsebine potrebujejo
b) Administratorji na ravni organa: št. oseb, katere vsebine potrebujejo
c) Administratorji sistema za pomoč uporabnikom: št. oseb, katere vsebine potrebujejo
d) Javni uslužbenci Upravne akademije: št. oseb, katere vsebine potrebujejo
e) Ostali javni uslužbenci: št. oseb, informacija, ali potrebujejo tudi izobraževanja na delavnicah v živo

Prosimo za podatek, ali so lahko osebe pod a) in b) v isti skupini glede na vsebino, za katero se usposabljajo.

Poleg zgoraj navedenih informacij prosimo naročnika za podatek, ali se sme na delavnicah združevati osebe iz različnih ODU-jev.

Alternativno prosimo za realno število delavnic ob upoštevanju tipa delavnice (vsebina/trajanje) in omejitve na število oseb, ki se hkrati udeležujejo iste delavnice.


ODGOVOR
Informacije o usposabljanjih uporabnikov IS MUZA, vključno s predvidenim številom delavnic ter omejitvijo glede števila oseb, ki se hkrati udeležujejo iste delavnice, so razvidne v poglavju 9.1 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx". V navedenem poglavju je opredeljen tudi način usposabljanja ostalih javnih uslužbencev. Vsebino usposabljanj predlaga naročnik v skladu z namenom in cilji programa usposabljanj prilagojenih za posamezno skupino uporabnikov. Osebe pod točko a) in b) se lahko usposabljajo v isti skupini, na delavnicah pa se lahko združujejo tudi osebe iz različnih ODU.
Datum objave: 14.12.2020   15:19
VPRAŠANJE
Naročnik kot del anonimiziranega idejnega načrta zahteva primer idejne zasnove usposabljanj za vodje. Prosimo za naslednja pojasnila:

1. Ali naj idejna zasnova usposabljanj za vodje vključuje vodje 1. ravni, 2. ravni ali obeh ravni?

2. Kaj je razlog, da je za usposabljanje vodij 1. ravni predvideno manj ur kot za usposabljanje vodij 2. ravni?

3. Ali so vodje (sprašujemo za obe ravni vodij) že seznanjeni z dodano vrednostjo uporabe IS MUZA oziroma so sodelovali pri oblikovanju zahtev in snovanju projekta? Ali velja nasprotno - da je seznanitev s temi informacijami predvidena šele v fazi implementacije sistema in mora za takšno seznanitev poskrbeti izvajalec?

4. V čem je razlog, da naročnik za namen idejnega načrta pričakuje idejno zasnovo za usposabljanje vodij in ne za katero drugo skupino uporabnikov? Specifično, v katerih aspektih se ta skupina razlikuje od drugih uporabnikov (sprašujemo v smislu izvedbe delavnic)?


ODGOVOR
Idejna zasnova usposabljanj za vodje naj vključuje informacije zajete v poglavju 9.1.1 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx".

V dokumentu je določeno okvirno število ur usposabljanj, za namen enotne priprave ponudb. Seznanitev z dodano vrednostjo uporabe IS MUZA je predvidena v fazi implementacije sistema. Idejno zasnovo usposabljanj za vodje smo vzeli kot vzorčni primer.

Specifike usposabljanj za posamezne skupine uporabnikov so navedene v poglavju 9.1 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx".
Datum objave: 14.12.2020   15:21
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" sta v poglavju 4.2.1 Upravljanje kompetenc navedena priročnika za vodje in kadrovika.

Naročnika prosimo za pojasnilo kje se bodo priročniki hranili na spletu ali v IS MUZA.

ODGOVOR
Priročnika bosta shranjena v IS MUZA, prav tako pa mora sistem omogočati povezave do spletnih mest, kjer se priročnika nahajata.Datum objave: 15.12.2020   11:32
VPRAŠANJE
Zaradi COVID-19 zdravstvenih posledic in ukrepov, vas lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo arhitekture rešitve in ponudbe za 1 mesec.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 11. 1. 2021 do 12:00, rok za predložitev anonimiziranega idejnega načrta na 1. 2. 2021 do 12:00, rok za prejem ponudb na 11. 2. 2021 do 12:00 ter datum odpiranja ponudb na 11. 2. 2021 ob 13:00. Predmetno podaljšanje rokov bo objavljeno tudi na portalu javnih naročil (v obrazcu EU 14).Datum objave: 17.12.2020   16:45
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila v primeru pridobitve posla na podlagi Skupne ponudbe, kot to predvideva 12.4.1. točka Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODMUZA-16/2020 in sicer:

- kako bo urejeno pogodbene razmerje med ponudniki in naročnikom (tripartitna, več partitna pogodba) ?

- ali so vsi ponudniki enakopravni v razmerju do naročnika?

- kako ponudniki izstavljajo račune za opravljeno delo naročniku? Ponudniki neposredno izstavljajo račune naročniku ali določijo enega ponudnika, ki je nosilec posla ter le-ta izstavlja račune in prejema plačila?

- kako poteka komunikacija z naročnikom (ali lahko z naročnikom neposredno komunicira vsak ponudnik?)

-ali lahko skupina ponudnikov, kot prilogo razpisni dokumentaciji priloži dodatni dokument v katerem se opredeli kateri ponudnik bo prevzel posamezni del izvedbe javnega naročila ter se le-to tudi ustrezno ovrednoti ter se na koncu ujema z obrazcem Predračun?


ODGOVOR
- kako bo urejeno pogodbene razmerje med ponudniki in naročnikom (tripartitna, več partitna pogodba) ?
Pogodbo z naročnikom podpišejo vsi ponudniki skupne ponudbe. Skladno s 15. točko navodil se bo pogodba pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- ali so vsi ponudniki enakopravni v razmerju do naročnika?
Da. Ponudniki skupne ponudbe naročniku za izvedbo naročila odgovarjajo solidarno.

- kako ponudniki izstavljajo račune za opravljeno delo naročniku? Ponudniki neposredno izstavljajo račune naročniku ali določijo enega ponudnika, ki je nosilec posla ter le-ta izstavlja račune in prejema plačila?
Vsak ponudnik skupne ponudbe v primeru, da ni drugače določeno, izstavlja račune naročniku posamično za storitve, ki jih opravlja.

Ponudniki skupne ponudbe lahko opredelijo naloge posameznih ponudnikov v ponudbi, poleg tega pa točka 12.4.1. Navodil določa:

''V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo
natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.''

- kako poteka komunikacija z naročnikom (ali lahko z naročnikom neposredno komunicira vsak ponudnik?)
Odgovorjeno s prejšnjim odgovorom.

-ali lahko skupina ponudnikov, kot prilogo razpisni dokumentaciji priloži dodatni dokument v katerem se opredeli kateri ponudnik bo prevzel posamezni del izvedbe javnega naročila ter se le-to tudi ustrezno ovrednoti ter se na koncu ujema z obrazcem Predračun?
Odgovorjeno s prejšnjim odgovorom.

Točka 12.4.1. Navodil: V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, v informacijski sistem e-JN naloži en obrazec Predračun.
Datum objave: 18.12.2020   11:05
VPRAŠANJE
V dokumentu "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx" je v poglavju 9.3 Navodila za uporabo navedeno »Priročnik mora biti pripravljen v e-obliki, ki bo pripravljena za tisk.«.

Naročnika prosimo za pojasnilo, ali ima oblika za tisk kakšna posebna pravila.

ODGOVOR
Trenutno veljavna navodila so dostopna na naslednjih povezavah :
https://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5485
Prav tako dodajamo povezavo do primera že oblikovanega priročnika za presojo kompetenc: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUKV/VKM/Prirocnik-za-uporabo-kompetencnega-modela-ter-presojanje-in-razvoj-kompetenc-za-vodje.pdf
Podrobnosti o pripravi in izdelavi priročnika za IS MUZA bodo definirane v fazi priprave PZI.
Datum objave: 18.12.2020   14:20
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je na več mestih zapisano »«, kar pomeni neznanko pri oceni del razvoja, in sicer:
a. 6.1.1 Funkcionalnosti uporabniškega vmesnika IS MUZA, drugi odstavek
b. 6.1.6.1 Funkcionalne zahteve za proces Upravljanje kompetenc, točka 5
c. 6.1.6.1 Funkcionalne zahteve za proces Upravljanje kompetenc, točka 17
d. 7.2.1 Upravljanje z uporabniki in s pravicami dostopa, zadnji odstavek,,
e. 7.3 Tehnološko okolje, zadnji odstavek, točka 3 in točka 6.

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila, katere postavke so še vključene z zapisom »«, oz. za umik tega zapisa iz razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Za pripravo ocene del razvoja upoštevajte vse parametre, ki so navedeni v posameznih poglavjih, ki jih navajate. Podrobnejši opis funkcionalnosti bo definiran v okviru priprave PZI.Datum objave: 18.12.2020   14:22
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podatek o fluktuaciji delovne sile po skupinah uporabnikov iz Tabele 1 v dokumentu 02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx iz razpisne dokumentacije.

S tem bo naročnik ponudnikom omogočil pravilno oceno stroškov usposabljanja novo zaposlenih uslužbencev, ob predpostavki, da bo v obdobju uvajanja IS MUZA fluktuacija ostala podobna.

Za skupino vodij na 1 in 2 ravni potrebujemo točno število uslužbencev, ki se bodo zamenjali v obdobju, predvidenem za uvajanje sistema. Za nove uslužbence bo treba namreč zagotoviti ločeno naknadno usposabljanje, za ponudnike pa je neznanka, koliko sprememb mandata je predvidenih v obdobju od 2022 do 2023.


ODGOVOR
Za oceno stroškov usposabljanj uporabite vse relevantne podatke, kot so opredeljeni v poglavju 9.1 dokumenta "02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx".Datum objave: 18.12.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,


po pregledu celotne razpisne dokumentacije in odgovorov na zastavljena vprašanja na portalu nam kot potencialnemu ponudniku manjka nekaj bistvenih podatkov. Na nekatera vprašanja še čakamo odgovore.
Prosimo naročnika, da upošteva, da so podana navodila in specifikacije za ponudnike premalo natančne, da bi lahko pripravili realno ponudbo, ter da je za izmenjavo vprašanj in pojasnil potrebno več časa. Poleg tega naročnika prosimo, da zaradi splošnih razmer v gospodarstvu, povzročenih s covid-19, upošteva, da imajo ponudniki izzive z razpoložljivostjo kadrov za namene razpisa.
S to utemeljitvijo naročnika prosimo, da se določeni roki v razpisni dokumentaciji prestavijo najmanj za en (1) mesec in sicer;
- rok za postavitev vprašanj naročniku na dan 15.1.2021 ali kateri poznejši datum, pri čemer naj se naročnik zaveže, da bo na vsa prek portala oddana vprašanja odgovoril do 18.1.2021 (ali prej) in
- rok za oddajo anonimiziranega idejnega načrta na dan 31.1.2021 ali kateri poznejši datum,
- rok za oddajo končne ponudbe na dan 11.2.2021.

Menimo, da so ponudniki zaradi nerealnih rokov oddaje vprašanj, idejnega načrta in ponudbe postavljeni v položaj, ko je treba v kratkem času pripraviti in oddati kakovosten, razdelan in domišljen idejni načrt z inovativnimi pristopi ter ponudbo na podlagi nepopolnih podatkov. Ponudniki so s tem prisiljeni delati na podlagi nepotrjenih predpostavk. Nedefiniranih parametrov je toliko, da naročnik ne more pričakovati primerljivih idejnih načrtov in ponudb, ponudniki pa so s tem samodejno postavljeni v neenakovredne položaje.

ODGOVOR
Odgovorjeno z odgovorom Datum objave: 15.12.2020 11:32Datum objave: 23.12.2020   08:41
Kot je razvidno iz dosjeja naročila, je naročnik v predmetnem postopku prejel zahtevek za revizijo. Naročnik bo po sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo v nadaljevanju ravnal skladno z zapisanim v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Datum objave: 06.01.2021   13:18
Naročnik obvešča, da je bilo skladno s Sklepom o zahtevku z revizijo z dne 29.12.2020 v predmetnem postopku v dokumentaciji naročila razveljavljeno sledeče:

Razveljavijo se odgovori naročnika, objavljeni na portalu javnih naročil, in sicer: Datum objave: 17. 11. 2020 11:27, Datum objave: 23. 11. 2020 11:40, Datum objave: 04.12. 2020 11:43, Datum objave: 04. 12. 2020 11:46 (razveljavitev v delu glede časovnice), Datum objave: 04. 12. 2020 11:49, Datum objave: 04. 12. 11:50, Datum objave: 04. 12. 2020 11:51, Datum objave: 04. 12. 2020 11:52, Datum objave: 09. 12. 2020 10:43 (razveljavitev odgovora, ki se nanaša na Java programerja), Datum objave: 10. 12. 2020 14:01, Datum objave: 11. 12. 2020 08:47, razveljavijo se Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo v točki oziroma poglavju 10.3, (pod)točkah 7. in 8. ter Vsebinske in tehnične specifikacije v poglavju 8.2.1 Aktivnosti projekta IS MUZA in v poglavju 7.3 Tehnološko okolje v delu, v katerem določa »IS MUZA bo nameščen na infrastrukture, ki so bile vzpostavljene za potrebe državnega računovodskega in kadrovskega sistema MFERAC, oziroma na centralno infrastrukturo v upravljanju naročnika MJU ter poleg tega tudi na lokacijah nekaterih institucij, ki so navedene kot izjeme v 74.a členu Zakona o državni upravi (Uradni list RS, st. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) in imajo ločene namestitve finančnih, računovodskih in kadrovskih modulov sistema MFERAC« in v delu »Infrastruktura, ki je bila vzpostavljena za potrebe MFERAC, sestoji iz podatkovne zbirke Oracle in javanskega aplikacijskega izvajalnega okolja MJU.«

Naročnik bo v nadaljevanju spremenil razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšal roke.


Datum objave: 29.01.2021   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Na povezavi je objavljena samo stara razpisna dokumentacija. Prosimo za objavo nove -popravljene dokumentacije.


ODGOVOR
Objavljeno.Datum objave: 29.01.2021   08:11
VPRAŠANJE
V poglavju 9.1 specifikacij je navedeno, da za potrebe usposabljanj primerne prostore zagotovi izvajalec in so poleg ostalih zahtev na temo usposabljanja vključeni v ponudbeno ceno. V razpisni dokumentaciji je prav tako navedeno, da se lahko izvajalec dogovori z naročnikom o uporabi naročnikovih prostorov za najem delavnic.

Sprašujemo, ali je v primeru, da se izvajalec dogovori za prostor z naročnikom, najem prostora plačljiv naročniku? Pri tem nas zanima tudi, ali prostori, za katere se izvajalec dogovori z naročnikom, izpolnjujejo vse naročnikove zahteve (oddaljenost, oprema, število računalnikov itd...)


ODGOVOR
Ponudba mora biti pripravljena s predpostavko, da bo ponudnik prostore najel.Datum objave: 29.01.2021   08:14
VPRAŠANJE
Naročnik bo kot del anonimiziranega idejnega načrta ocenjeval tudi predloge ponudnikov za dodatne funkcionalnosti (do 5 predlogov).

Zanima nas, ali mora ponudnik svoje predloge že vključiti v ponudbo (vključno s stroški in implementacijo) ali naj tega ne stori in se v poznejših fazah v primeru naročnikove potrditve takih dodatnih funkcionalnosti upošteva določilo "Na podlagi petega odstavka 46.člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo."


ODGOVOR
Ne, predlogov dodatnih funkcionalnosti se ne vključi v ceno ponudbe. Predlogi dodatnih funkcionalnosti se nanašajo na dodeljevanje točk po merilu za izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z navodili za pripravo ponudbe.


Datum objave: 29.01.2021   08:16
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na 29. člen vzorca pogodbe, v povezavi s 4. alinejo prvega odstavka, 1.1 točke (Predmet javnega naročila) dokumenta Vsebinske in tehnične specifikacije in sicer:

Vzorec pogodbe v 29. členu predvideva, da je čas veljavnosti pogodbe 40,5 mesecev od podpisa pogodbe, pod pogojem, da ponudnik predloži ustrezno zavarovanje. 4. alineja prvega odstavka 1.1 točke (Predmet javnega naročila) dokumenta Vsebinske in tehnične specifikacije pa opredeljuje, da se osnovno vzdrževanje izvaja do skrajnega roka, ki je do vključno dne 31.12.2023. Če na kratko povzamemo je veljavnost pogodbe daljša, kot je predvideno osnovno vzdrževanje.

Predlagamo, da naročnik v 4. alineji prvega odstavka 1.1 točke (Predmet javnega naročila) dokumenta Vsebinske in tehnične specifikacije izbriše navedeni datum (31.12.2023).

Predlagamo, da se tudi v predračunu in celotni razpisni dokumentaciji ustrezno zniža število mesecev osnovnega vzdrževanja, saj se le-to navezuje na sistem, ko je le-ta predan v polno uporabo naročniku. Razpisna dokumentacija vsebuje tudi časovno izvedbo projekta, ki predvideva vsaj 12 mesecev del pred pričetkom polne uporabe IS MUZA.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v delu, ki se nanaša na vaše vprašanje, spremenil razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.Datum objave: 29.01.2021   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Odgovor naročnika (Datum objave: 10.12.2020 14:01) kaže na to, da naročnik razume pomen delovnih izkušenj kadra, saj v odgovoru navaja, da kader z delovnimi izkušnjami nadgrajuje svoje znanje. V odgovoru naročnik pomen delovnih izkušenj postavlja pred formalne certifikate.

V duhu tega odgovora naročniku predlagamo, da dopolni oz. spremeni zahteve pri kadru Poslovni analitik in Analitik s področja upravljanja in razvoja kadrov in sicer tako, da bo ponudnikom omogočeno v projekt vključiti tudi osebe z večletnimi delovnimi izkušnjami predmetnega področja, tudi če te osebe nimajo pridobljenih formalnih certifikatov s področja poslovne analize. Prepričani smo, da so večletne delovne izkušnje kadrov s primerljivih projektov in opravljenih del za uspeh projekta pomembnejše od formalnega certificiranja (to še zlasti velja glede na izredno kratke predvidene roke izvedbe posameznih faz).
Predlagamo, da naročnik:
- za vlogo Poslovni analitik zahtevo spremeni tako, da se bo glasila: »Ima vsaj enega izmed certifikatov s področja poslovne analize ali 5 let delovnih izkušenj kot poslovni analitik na projektih razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov«
- za vlogo Analitik s področja upravljanja in razvoja kadrov zahtevo spremeni tako, da se bo glasila: »Ima vsaj enega izmed certifikatov s področja poslovne analize ali 5 let delovnih izkušenj kot poslovni analitik na projektih razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov, ki pokrivajo področje upravljanja in razvoja kadrov«


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 29.01.2021   08:19
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije in vašega odgovora na vprašanje (Datum objave: 11.12.2020 08:47) izhaja, da zahtevate in vztrajate na zahtevi, da mora biti v dveh mesecih zaključen razvoj, vzpostavitev IS MUZA na testnem okolju, vzpostavitev, zagotovitev testnih podatkov in testiranje.
Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj izvajanja primerljivih projektov smo popolnoma prepričani, da je zahtevani rok 2 meseca nerealen in neizvedljiv ne glede na to koliko razvijalcev bo imel izbrani ponudnik na razpolago in ne glede na to kako bo organiziral projektne aktivnosti. Prepričani smo, da z vztrajanjem na nerealno postavljenem roku, od oddaje ponudbe odvračate vse resne ponudnike.
Pozivamo vas, da zahtevo spremenite tako, da ohranite predvideno definiranje podrobnega terminskega načrta ob zagonskih aktivnostih projekta, vendar v okviru tega dopustite tudi določitev realnih rokov izvedbe navedenih aktivnosti, ki bodo zagotovo daljši od dveh mesecev.
Z vztrajanjem na nerazumni zahtevi nezakonito diskriminirate ponudnike, ki na projekt gledajo realno in pošteno, saj jih odvračate k oddaji ponudbe, s tem pa tudi nezakonito omejujete konkurenco.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v delu, ki se nanaša na vaše vprašanje, spremenil razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.Datum objave: 29.01.2021   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru na vprašanje v zvezi z diskriminatornostjo tehnične zahteve, da se aplikacija razvije na infrastrukturi, ki temelji na tehnologiji Java/Oracle s podatkovno zbirko Oracle, ste v odgovoru navedli, da je predvideno, da se bo informacijska rešitev IS-MUZA namestila, poleg lokacije MJU, tudi na dodatne tri ločene lokacije, zahteva glede Java/Oracle pa pomeni prilagoditev obstoječi tehnologiji infrastruktur na teh treh ločenih lokacijah. Na dodatno vprašanje v zvezi s tem ste dne 4.12.2020 odgovorili, da imate utemeljene razloge za opredelitev tehnologij, tako kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji, in da bi dodatne tehnologije pomenile za te lokacije in organizacije nesorazmerne dodatne stroške. Istega dne ste na drugo prošnjo za pojasnila, na katere lokacije poleg MJU se bo rešitev IS MUZA namestila, ponovili, da bodo namestitve na štirih lokacijah, drugih lokacij poleg MJU pa ponovno niste konkretno navedli.

Najprej vas opozarjamo, da je vprašanje, na katerih lokacijah poleg MJU bo rešitev potrebno namestiti, konkretno vprašanje v zvezi s tehničnimi zahtevami naročila, pri čemer vsaka tehnična zahteva vpliva tako na oblikovanje cene kot predmeta s strani ponudnikov. Na vsako preko portala zastavljeno konkretno vprašanje ste dolžni podati konkreten odgovor. Že golo dejstvo, da na to vprašanje niste dali konkretnega odgovora, temveč ste zgolj ponovili, da so poleg MJU še tri lokacije, pomeni kršitev pravil javnega naročanja in utemeljuje vložitev zahtevka za revizijo. Zato vas ponovno pozivamo/sprašujemo:

1. Navedite konkretno, na katere tri lokacije, poleg MJU, bo rešitev IS MUZA nameščena.

Vprašanje glede treh dodatnih lokacij namestitve je zlasti ključno v konkretnem primeru, v katerem s tremi dodatnimi lokacijami in tamkajšnjo infrastrukturo utemeljujete diskriminatorno zahtevo, da mora biti sistem razvit v tehnologiji Java/Oracle s podatkovno zbirko Oracle. Poleg navedbe lokacij vas zato pozivamo/sprašujemo:

2. Konkretno navedite in opišite obstoječo »tehnologijo infrastruktur« na treh dodatnih lokacijah, na katere bo potrebno namestiti sistem IS MUZA.

V zvezi s pojasnilom, da bi dodatne tehnologije na treh ločenih lokacijah organizacijah pomenile nesorazmerne dodatne stroške, vas pozivamo/sprašujemo:

3. Konkretno navedite, katere dodatne stroške bo imel naročnik v primeru uporabe druge tehnologije kot je Java/Oracle in podatkovna baza Oracle na dodatnih treh lokacijah.

Že na tem mestu pa vas tudi opozarjamo, da noben dodaten strošek izvedbe posla ne more upravičevati diskriminatorne tehnične zahteve, saj lahko vsak tovrsten strošek naročnik v razpisni dokumentaciji in pogodbi o izvedbi prenese na ponudnika, ki namerava in je sposoben izvesti naročilo z drugačno tehnologijo. Tak strošek ponudnik seveda vključi v ceno; če je njegova ponudba kljub temu strošku cenejša od konkurentove, ki ponuja s strani naročnika zahtevano/preferirano tehnologijo, to dokazuje, da dopustitev druge enakovredne tehnologije ne pomeni dodatnega nesorazmernega stroška za naročnika, temveč skupno nižje stroške. Zato vas dodatno prosimo za pojasnilo:

4. Katerega izmed stroškov iz prejšnje točke naročnik ne more z določili razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe prenesti na ponudnike in zakaj.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v delu, ki se nanaša na vaše vprašanje, spremenil razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.Datum objave: 29.01.2021   08:24
VPRAŠANJE
V dokumentu 02 ODMUZA-16 VSEBINSKE IN TEHNICNE SPECIFIKACIJE.docx je navedeno:

"Za potrebe usposabljanj bo primerne prostore zagotovil izvajalec. Izvajalec mora v sklopu usposabljanj poskrbeti za najem prostorov, ali se za prostore dogovori z naročnikom. Prostori se morajo nahajati na območju Mestne občine Ljubljana. Lokacija usposabljanj mora biti dostopna z mestnim potniškim prometom, oddaljenost avtobusne postaje od lokacije usposabljanja pa ne sme biti več kot 300 m."

1. Ali "avtobusna postaja" pomeni "glavna avtobusna postaja" ali "postajališče mestnega prometa"?

2. Prosimo, da naročnik navede prostore, ki jih ima in so ustrezni ter pod kakšnimi pogoji jih izvajalec lahko najame.

ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da avtobusna postaja pomeni postajališče mestnega prometa Ljubljana.

2. Že odgovorjeno: Datum objave: 29.01.2021 08:11.
Datum objave: 29.01.2021   08:26
VPRAŠANJE
Več odgovorov na vprašanja (npr. Datum objave: 14.12.2020 15:19, Datum objave: 14.12.2020 15:07, Datum objave: 14.12.2020 14:54, Datum objave: 14.12.2020 14:49, Datum objave: 14.12.2020 14:42, in več drugih) ste podali pavšalno s sklicevanjem na razpisno dokumentacijo ali PZI. Pričakovali smo konkretnejše odgovore in pojasnila, saj smo vprašanja postavili prav zato, ker so v razpisni dokumentaciji nejasnosti. Taki odgovori vodijo v to, da bodo zaradi nejasnosti ponudbe ponudnikov neprimerljive.

Poleg tega vas opozarjamo tudi na to, da ni dopustno, da se bodo določene vsebine, funkcionalnosti, tehnične rešitve in podobno, definirale šele v okviru priprave PZI oz. v času izvedbe projekta. S tem razreševanje nejasnosti iz časa pred oddajo ponudbe prestavljate v čas izvedbe projekta. To je nedopustno, saj na ta način z nejasno postavljenimi izhodiščnimi zahtevami v obdobju pred oddajo ponudb, ne zagotavljate ponudnikom dovolj informacij, da bi lahko pripravili ponudbe, ki bi bile medsebojno primerljive.

Pozivamo vas k odpravi nezakonitosti z dodatnimi odgovori na vsa vprašanja, kjer se v dosedanjih odgovorih zgolj sklicujete na vsebino razpisne dokumentacije ali pa razrešitev nejasnosti prestavljate v čas izvajanja projekta oz. v okviru izdelave PZI. Ob tem vas tudi opozarjamo, da je stališče o nezakonitosti takšnega ravnanja že v več podobnih primerih zavzela tudi Državna revizijska komisija (npr. sklep številka: 018-167/2020-7).

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da so v razpisni dokumentaciji navedene vse potrebne informacije za enotno pripravo ponudb vseh ponudnikov ter vrednotenje ponudb pod enakimi predpostavkami s strani naročnika.Datum objave: 29.01.2021   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podatek, koliko uslužbencev Upravne akademije je predvidnih za udeležbo na delavnicah za usposabljanje za uporabo IS MUZA.


ODGOVOR
Za usposabljanje za izvajanje administratorskih pravic ter pravic Upravne Akademije (področje usposabljanj) sta predvidena cca. 2 javna uslužbenca.Datum objave: 29.01.2021   08:28
VPRAŠANJE
V točki 8.2.1 dokumenta Vsebinske in tehnične specifikacije ste predvideli za razvoj in vzpostavitev IS MUZA na testnem okolju 2 meseca od dneva potrditve dokumenta PZI in uskladitve tehničnega dela. Opozarjamo vas, da je ta rok diskriminatoren, saj v tako kratkem času tako obsežnega sistema ni mogoče razviti. Tako ta rok omogoča uspešno sodelovanje na razpisu in izvedbo zgolj subjektu, ki je že vnaprej seznanjen z vsemi tehničnimi podrobnostmi in ima v trenutku potrditve dokumenta PZI sistem že izdelan. Rok za razvoj sistema je enako dolg kot rok za predhodni korak, to je potrditev dokumenta PZI in uskladitev tehničnega dela, kar je strokovno in tehnično neustrezno, saj razvoj sistema po naravi stvari terja sorazmerno najmanj dvakrat toliko časa kot potrjevanje PZI dokumenta.

Pozivamo vas, da zadevni rok podaljšate za najmanj 2 meseca, tako da se skupni rok za dokončanje vseh obveznosti podaljša na 14 mesecev (T+14). V primeru, da obstajajo objektivni razlogi za skupno trajanje največ 12 mesecev, vas podredno pozivamo, da rok za razvoj podaljšate na račun sorazmernega skrajšanja drugih rokov, zlasti roka za potrditev PZI dokumenta, ki je v razmerju do roka za razvoj sistema nesorazmerno dolg.

V primeru, da roka za razvoj in vzpostavitev sistema IS MUZA v testnem okolju ne boste podaljšali po nobenem od zgornjih dveh predlogov, vas pozivamo, da navedete, kateri objektivni razlogi terjajo tako nesorazmerno kratek rok za razvoj sistema, in zakaj ste za potrditev dokumenta PZI namenili enako časa kot za razvoj sistema.ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v delu, ki se nanaša na vaše vprašanje, spremenil razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.Datum objave: 29.01.2021   08:29
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na omejitev pri izbiri tehnološke infrastructure Oracle/Java .
Prav tako se navezujemo na odgovor 23.11. 11:40, v katerem pojasnjujete razloge za uporabo infrastrukture Oracle/Java z dejstvom, da bo aplikacija tekla na treh dodatnih lokacijah.
Glede na to da je predvidena kontejnerizacije celotne rešitve, infrastruktura na lokaciji ne more pogojevati uporabo tehnologije Oracle/Java. Celoten smisel konteinerizacije je neodvisnost od infrastrukture na kateri je neka rešitev implementirana.
Na vsaki od lokacij je potrebno podpreti le okolje znotraj katerega se bodo konteinerji izvajali. V vašem primeru Docker Swarm.
Izbira tehnolške infrastructure Oracle/Java prav tako ne more biti pogojena z predvidenimi integracijami preostalih sistemov. Omenjate integracijo z sistemom M-FERAC, ki prav tako temelji na Oracle/Java. Pri integracijah se danes uporabljajo standardni protokoli, ki ne smejo biti vezani na posamezno tehnološko infrastrukturo.
Ravno nasprotno, neuporaba standardnih rešitev pri načinu integracije vodi v odvisnost od ponudnika nestandardizirane rešitve. Tako imenovano zaklepanje na prodajalca (Vendor lock).
Pozivamo vas, da omilite zahtevo po izbiri infrastrukturne tehnologije za aplikacijski del rešitve, ki se bo izvajal v konteinerjih.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v delu, ki se nanaša na vaše vprašanje, spremenil razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.Datum objave: 29.01.2021   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore oziroma komentarje na spodnja vprašanja in predloge, ki se nanašajo na vzorec pogodbe.
1. 5. člen, preglednica: Čas, v katerem mora izvajalec rešiti napako predlagamo, da se tudi ta čas šteje le v času delovnih dni.
2. 5. člen, preglednica: predlagamo, da se za napake s strpnjo resnosti Manjša podaljšata odzivni čas in čas, v katerem mora izvajalec rešiti napako.
3. 5. člen, zadnji odstavek: predlagamo, da se kontinuirano reševanje problemov omeji le na kritične napake. Predlagamo, da se iz kontinuiranega reševanja izvzame vikende in praznike.
4. 11. člen: ker izvajalec nima vpliva na to, kdaj in sploh če bo produkcija, predlagamo, da se 11. člen dopolni tako, da se razliko do celotne ponujene cene (20% ponudbene cene za predmetno aktivnost) plača, ko bo IS MUZA prešel v produkcijo, vendar ne kasneje kot 30 dni po uspešno prestanem potrditvenem testu na testnem okolju.
5. 11. člen: predlagamo, da se storitve za aktivnost iz 5. točke (podpora naročniku) prvega odstavka 2. člena in storitve za aktivnost iz 6. točke (nadgradnje in spremembe) prvega odstavka 2. Člena obračunavajo mesečno in ne šele po opravljeni storitvi.
6. 17. člen, zadnji odstavek: predlagamo, da se dodatni rok za odpravo pomankljivosti ne omeji na 3 dni, temveč se o tem stranki vsakič dogovorita glede na obseg pomankljivosti.
7. 18. člen: zakaj naročnik zahteva garancijo, če se po pogodbi predvideno že vzdrževanje? 40-mesečna garancija se ne zdi smiselna, saj bi morale biti vse morebitne spregledane napake odpravljene v precej krajšem času.
8. 19. člen: kako se bo razločevalo, kdaj gre za vzdrževanje in kdaj za garancijo?
9. 20. člen: zakaj naročnik predvideva, da se bodo po prevzemu še lahko ugotovila »bistvena odstopanja«? Izvajalec ne more odgovarjat za nestrokoven prevzem s strani naročnika. Predlagamo, da se rok 5 dni umakne, ter da ostane le rok v dogovoru z naročnikom.
10. 21. člen, prvi odstavek: predlagamo, da se kot zamujeni dnevi štejejo le delovni dnevi.
11. 21. člen, drugi odstavek: določilo je nesprejemljivo, sploh glede na zalo kratke roke. Predlagamo, da se to določilo briše, oziroma da se vsaj upošteva le za kritične napake in v nižjih deležih od pavšala.
12. 21. člen, tretji odstavek: je nesprejemljiv, naročnika pozivamo, da ga briše.
13. 21. člen, peti odstavek: določilo je nejasno in nesprejemljivo. Kazni se uporablja za zamude. Iz tega določila pa ni niti definirano, na kakšne kršitve naj bi se sploh nanašalo.
14. 22. člen: vnovčevanje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je namenjeno pokrivanju morebite nastale škode naročniku, predlagamo, da se navedeno v izogib nesporazumom vključi v pogodbo.
15. 23. člen: v prvem odstavku je opredeljeno, da se vse pravice prenašajo neizključno, s tega vidika zadnji odstavek ni smiseln.
16. 33. člen, pri odstavek: če prav razumemo, morata v takem primeru obe stranki spoštovati vse do takrat (in v odpovednem roku) nastale obveznosti?
17. 35. člen, 3. odstavek je nesprejemljiv v delu, ki opredeljuje, da je dolžan izvajalec naročniku povrniti škodo. Izvajalec je lahko odgovoren za škodo le, če je tak odstop posledica njegove krivde.
18. 35. člen, 4. Odstavek: predlagamo, da naročnik za škodo odgovarja, v kolikor je naročnik kriv za tako odpoved.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je spremenil RD v delih, ki se nanašajo na naslednje zaporedne točke vprašanja:
- 1 (5. člen, preglednica),
- 3 (5. člen, zadnji odstavek),
- 6 (17. člen, zadnji odstavek delno spremenili),
- 7 (18. člen v povezavi z 29. členom),
- 9 (20. člen delno spremenili),
-10 (21. člen),
-17 (35. člen).

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.

V ostalih delih naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 10.02.2021   08:35
VPRAŠANJE
V tretjem odstavku 23. člena vzorca pogodbe ste med drugim določili:
»Naročnik ima pravico, da pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.«
Ta določba daje naročniku pravico prenosa materialnih avtorskih pravic na predmetu naročila na tretje osebe, kar vključuje možnost prenosa na konkurente izvajalca, ki bi nato lahko sistem, ki je predmet naročila v verziji, kakor je bil izdelan, ali predelani verziji, oziroma posamezne dele sistema samostojno tržili. Predvidevamo, da to ni namen določbe in namen naročnika, kljub temu pa zaradi obstoječega tveganja predlagamo, da se določba izloči ali spremeni tako, da se konkretno navede, katere materialne avtorske pravice in za katere namene lahko naročnik prenese na tretje osebe. Pri tem poudarjamo, da naročnik pravico do predelave, do nadgrajevanja in vzdrževanja predmeta naročila pridobi že s prvim odstavkom 23. člena vzorca pogodbe in s tem že prepreči t.i. vendor lock-in (pravico do vzdrževanja bi imel sicer že kot zakoniti pridobitelj v skladu s 114. členom ZASP).
V zvezi s predlogom pojasnjujemo še, da predmet naročila sicer ni t.i. izdelek s police, temveč sistem, ki bo posebej izdelan za naročnika. Kljub temu pa glede na delovanje današnje IT dejavnosti, kakor tudi v konkretnem primeru zaradi kratkih rokov, ponudniki ne bodo ponudili izdelka, ki bo izdelan povsem na novo (from scratch), temveč izdelek, ki bo temeljil na produktih, ki so jih ponudniki že izdelali in jih že tržijo. Iz tega razloga je pravica naročnika, da vse pridobljene materialne avtorske pravice prenese na tretjo osebo, nesprejemljiva, saj s tem ponudniki omogočijo trženje svojih produktov, od katerih imajo konkurenčno prednost, tretjim osebam.


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf v poglavju 3.5 določajo Pravo intelektualne lastnine, kjer je naveden tudi optimalen prenos lastninske pravice, in sicer je le-ta:
neizključen,
časovno neomejen,
v okviru pristojnosti naročnikovega delovanja (omejeno na javni zavod, javno gospodarsko družbo, državno upravo, javni sektor),
z neomejeno pravico do sprememb, modifikacij, nadgradenj in njegove ponovne uporabe v okviru javnega sektorja.

Navedeno določa tudi 23. člen vzorca Pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.02.2021   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V dokumentu Navodila ponudnikom ste v poglavju 11.1 Merilo Mer1: Idejni načrt navedli kriterije po katerih boste ocenjevali prejete anonimizirane idejne načrte.
Zanima nas ali naj navedene kriterije razumemo v kvantitativnem smislu torej v smislu, da se točke dobi za zgolj obstoj pričakovanih vsebin in obsežnost ter obliko navedenih vsebin, ali pa boste navedene kriterije upoštevali tudi v kvalitativnem smislu torej v smislu, da bo ocena oz. točkovanje temeljilo tudi na presoji kakovosti in pravilnosti navedenih vsebin, ki so predmet ocenjevanja.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da so v okviru Mer1: Idejni načrt navedeni kriteriji ter največje število točk, ki jih ponudniki lahko dosežejo glede na pričakovano kakovost, celovitost in vsebinsko ustreznost posameznih elementov idejnega načrta.Datum objave: 16.02.2021   11:54
VPRAŠANJE
Naročnik je v spremenjeni razpisni dokumentaciji odstranil omejitve glede uporabljenih tehnologij, tako, da je mogoče uporabiti poljubne tehnologije in rešitve. To pomeni, da ponudnik lahko ponudi rešitve, ki temeljijo na licenčnih platformah, na primer Microsoft Windows.
Ker naročnik v razpisni dokumentaciji in odgovorih navaja, da je na voljo le oprema, na kateri že teče sistem MFERAC nas zanima ali razumemo prav:
Vso programsko in strojno opremo, ki ne ustreza obstoječi programski in strojni opremi, zagotovi ponudnik in jo ponudi v ponudbi za vse štiri lokacije. Prav tako ponudnik zagotovi izobraževanje administratorjev naročnika in poskrbi tudi za namestitev strojne in programske sistemske opreme na vseh štirih lokacijah.


ODGOVOR
Glede tehnoloških rešitev in okolij, ki jih zagotavlja naročnik, so le te opredeljene v dokumentu GTZ. V primeru, da se aplikacija izdela v tehnologiji .NET, naročnik pričakuje, da se bo uporabila sodobna različica kot na primer .NET 5.0 ali ekvivalent. Slednja različica omogoča, da izvajalno okolje deluje v vsebnikih, ki se jih lahko namesti tako v operacijske sisteme Microsoft Windows Server kot tudi na Linux operacijske sisteme. Navedena sistemska okolja zagotavlja naročnik.

Namestitev strojne opreme, namestitev operacijskih sistemov in namestitev informacijske rešitve na vse navedene lokacije niso predmet naročila.
Prav tako ni predmet naročila izobraževanje administratorjev naročnika na vseh štiri lokacijah. Predmet naročila je, da izvajalec izdela informacijsko rešitev, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji, specifikacijah in referenciranih dokumentih ter, da te izdelke odloži v naročnikov repozitorij izvorne kode. Od tam naprej pa naročnik izvede prve namestitve na naročnikova okolja na vseh štirih lokacijah ter v nadaljevanju izvaja nameščanje sprememb in dopolnitev skozi ves čas življenjskega cikla informacijske rešitve.
Datum objave: 17.02.2021   16:32
VPRAŠANJE
Iz odgovora z dne 10.2.2021 ob 8.35 razumemo, da zavračate izločitev določila tretjega odstavka 23. člena vzorca pogodbe kot tudi naš predlog, da konkretno navedete, katere materialne avtorske pravice in za katere namene lahko naročnik prenese na tretje osebe. Opozarjamo vas, da to potrjuje, da določba vzorca pogodbe omogoča prenos avtorskih pravic s strani naročnika na tretje osebe, med drugim tudi za nadaljnje trženje sistema, kar je zahteva, ki je za izvedbo naročila povsem nepotrebna in s predmetom naročila nepovezana ter nesorazmerna, s tem pa nezakonita.
Določba je tudi v nasprotju z vašimi lastnimi Smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf, na katere se sklicujete. V poglavju 3.5 je namreč predlog določbe vzorca pogodbe napisan bistveno drugače, in sicer:
»Naročnik ima pravico, da ZA POTREBE JAVNE UPRAVE pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.«
Določba iz smernic vsebuje prav omejitev, ki smo jo predlagali, slednjo pa v konkretnem primeru neutemeljeno zavračate. Poleg tega smernice, na katere se sklicujete, vsebujejo v poglavju 3.5. še določbo, da zahteve v zvezi z intelektualno lastnino naročniki upoštevajo po načelu sorazmernosti in da naročnik zahteva samo toliko intelektualne lastnine, kolikor je lahko izkoristi oziroma uporabi ob upoštevanju osnovnih ciljev. Tudi te določbe iz smernic niso spoštovane v zadevnem razpisu, ker naročnik pravice do prenosa avtorskih pravic na tretje osebe za dosego namena in cilja naročila ne potrebuje.
Nazadnje pa opozarjamo še na določbe smernic, da lahko naročnik naroča tudi najem licenčne opreme, če je oprema obstajala in je v uporabi v obliki, ki jo naročnik naroča, že pred začetkom priprave dokumentacije za javno naročilo in je nujno potrebna za delovanje informacijskega sistema, ki ga naročnik naroča, in bi bila njena ponovna izdelava finančno nesmotrna. V konkretnem primeru gre prav za tako situacijo, kjer bi izdelava vseh komponent naročane opreme bila časovno izredno zamudna in finančno nesmotrna. Tovrstne komponente že dlje časa obstajajo na trgu, so preizkušene in brez napak ter jih je potrebno le vkomponirati v sistem, ki ga naročate, medtem ko bi ponovna izdelava teh komponent bila draga in bi po naravi stvari delovala slabše, ker bi šlo za nepreizkušene komponente. Pri vseh novih računalniških programih in sistemih je namreč potreben določen čas delovanja (običajno pri različnih uporabnikih), da se njihovo delovanje optimizira in se odpravijo vse napake. Za odpravo težav (»debugging«) je namreč najprej potrebno, da se težave pojavijo, kar običajno nastopi po določenem času uporabe sistema/programa. Zaradi navedenega je za naročilo tako obsežnega in kompleksnega sistema, kakor v konkretnem primeru ne le negospodarno, temveč tudi nepovezano s predmetom in nesorazmerno predmetu naročati nakup celotne programske opreme namesto dopuščanja najema licenc vsaj za njene posamezne komponente. Predlagamo, da razpis ustrezno spremenite ali pojasnite objektivne in sorazmerne razloge, zaradi katerih naročate nakup programske opreme in ne dopuščate najema licenc niti za posamezne njegove komponente.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da so materialne avtorske pravice, na katere se nanaša vaše vprašanje, navedene v prvem odstavku 23. člena vzorca pogodbe.

Naročnik nadalje pojasnjuje, da se drugi odstavek 23. člena Vzorca pogodbe, v povezavi s prvim odstavkom istega člena in v skladu s Smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev, nanaša na prenos pravic na tretje osebe, in sicer za potrebe javnega sektorja. Skladno s tem, se drugi odstavek 23. člena vzorca Pogodbe, spremeni, tako da se glasi:
»Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javnega sektorja pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.«

Spremembo zapisa bo naročnik upošteval pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.

Glede drugega dela vašega vprašanja pa naročnik pojasnjuje, da vzorec pogodbe v tretjem odstavku 23. člena določa, da lahko izvajalec ponudi informacijsko rešitev ali komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, pri čemer se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami in naročnik pri njihovi uporabi ni vezan na posameznega ponudnika. Rešitev mora pri tem zadostiti vsem zahtevam naročila, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 22.02.2021   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V odgovoru na naše vprašanje (Datum objave: 10.02.2021 10:12) ste zapisali, da so v Navodilih ponudnikom v okviru opisa Mer1: Idejni načrt navedeni kriteriji ter največje število točk, ki jih ponudniki lahko dosežemo glede na: 1) pričakovano kakovost, 2) celovitost in 3) vsebinsko ustreznost posameznih elementov idejnega načrta.

Navedeni kriteriji so jasno in nedvoumno opisani zgolj z vidika 2) celovitosti in to le v prvem sklopu kriterijev »1) Idejna zasnova s skico arhitekture ter navedba predlaganih tehnologij« z navedbami: »A1: manjka 0 točk, navedeno 0,5 točk«, »A2, A3: manjka 0 točk, navedeno - 1 točka«, »B2: manjka 0 točk, navedeno 0,5 točk« in »B1, B3: manjka 0 točk, navedeno - 1 točka«.

Ker trdite, da boste ocenjevali tudi 1) pričakovano kakovost in 3) vsebinsko ustreznost, vas prosimo, da natančno, jasno in nedvoumno pojasnite konkretne kriterije ocenjevanja v vseh ostalih navedbah Mer1. Prosimo, torej za podrobno pojasnilo kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev točk v naslednjih navedbah Mer1:

V sklopu »1) Idejna zasnova s skico arhitekture ter navedba predlaganih tehnologij«:
»B2: nadstandardno z obrazložitvijo 1 točka« - konkretno kje je meja med standardnem in nadstandardnem opisom, ki prinese 1 točko
»B1, B3: nadstandardno z obrazložitvijo 2 točki« - konkretno kje je meja med standardnem in nadstandardnem opisom, ki prinese 1 in kje za 2 točki

V sklopu »2) Terminski načrt izvedbe vzpostavitve IS MUZA v organe državne uprave«:
»celovitost (0 - 3 točke)« konkretno kaj boste ocenjevali kot celovitost in kaj prinese/pomeni celovitost za 0, 1, 2 in 3 točke
»realnost (0 - 4 točke)« konkretno kaj boste ocenjevali kot realnost in kaj prinese/pomeni realnost za 0, 1, 2, 3 in 4 točke
»preglednost terminskega načrta (0 - 3 točke)« konkretno kako boste ocenili preglednost in kaj pomeni/prinese preglednost za 0, 1, 2, in 3 točke

V sklopu 3) Opredelitev aktivnosti, povezanih z usposabljanji za uporabo IS MUZA
»Celovitost idejne zasnove (0 - 5 točk)« konkretno bo ocenjeno kot celovitost in kaj pomeni celovitost za 0, 1, 2, 3, 4 in 5 točk
»Inovativni pristopi usposabljanj (0 - 5 točk)« kaj konkretno pomeni inovativni pristop in kako je postavljeno merilo za pridobitev 0, 1, 2, 3, 4 in 5 točk

V sklopu 4) Opis predloga dodatnih funkcionalnosti, ki jih naročnik ni predvidel
»število predlaganih funkcionalnosti, ki imajo utemeljeno uporabno vrednost (0 - 5 točke)« kako konkretno boste ocenjevali uporabno vrednost predlaganih funkcionalnosti, s čim boste to vrednotili in kaj konkretno to pomeni za pridobitev 0, 1, 2, 3, 4 in 5 točk.

V sklopu 5) Priprava MOCK UP
»Celovitost in razumevanje celotnega projekta (0 - 5 točk)« konkretno kako se ocenjuje celovitost in kako razumevanje in kaj konkretno prinese 0, 1, 2, 3, 4 in 5 točk
»Preglednost, konsistentnost, vidnost ter uporabniška izkušnja sistema (0 -5 točk)« kako se konkretno ocenjuje preglednost, kako konsistentnost in kako vidnost in kako točno se pridobi s teh področij 0, 1, 2, 3, 4 in 5 točk

Opozarjamo vas, da navedena merila niso dovolj konkretna in jasna, da bi lahko zagotavljala transparentno in v naprej jasno in enakopravno ocenjevanje vseh prejetih ponudb. S tega vidika pa je seveda njihova uporaba nezakonita saj je v nasprotju z načeli javnega naročanja. Prejete ponudbe bodo zaradi navedenih nejasnosti med seboj neprimerljive, hkrati pa bo postopek njihovega ocenjevanja povsem netransparenten in neenakopraven, posledično seveda nezakonit. Prosimo, da vsa navedena merila konkretizirate in s tem odpravite nezakonitosti.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je z odgovorom Datum objave: 10.02.2021 10:12 samo pojasnil, kar je že določeno v dokumentaciji javnega naročila (Navodila točka 11.1 Merilo Mer1: Idejni načrt, in sicer v drugi vrstici kjer je navedeno, da bo vrednotil primernost in kakovost priloženega anonimiziranega idejnega načrta). Merilo (katerega vrednotenje je v delu necenovnega merila, urejeno na anonimiziran način) je skladno s 5. odstavkom 84. člena ZJN-3, nediskriminatorno, sorazmerno in povezano s predmetom javnega naročila. Glede na navedeno dokumentacija naročila v predmetnem delu ostane nespremenjena.Datum objave: 23.02.2021   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz odgovora naročnika objavljenim dne 16.02.2021 ob 11:54 je mogoče razbrati, da naročnik pričakuje rešitev, ki bo delovala na okoljih, ki jih ima naročnik na voljo. Naročnik namreč v okolju MJU lahko zagotavlja centralizirane sisteme avtentikacije (na primer SI-CAS in Varnostna shema), vendar ti sistemi ne delujejo na vseh lokacijah, kjer naj bi deloval IS MUZA. Ali razumemo prav, da naročnik pričakuje uporabo odprtih avtentikacijskih protokolov (SAML, OIDC), ki delujejo v vseh okoljih naročnika in ne Microsoft Active Directory?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v poglavju 7.1.1. (Povezovanje s Centralno imeniško storitvijo) Vsebinskih in tehničnih specifikacij določeno, da ima naročnik vzpostavljeno centralno imeniško storitev »Microsoft Active Directory« (AD imenik), ki služi kot prijava v enotno delovno okolje in posredno omogoča dostop do informacijskih storitev. Avtentikacija za uporabnike ODU, ki so že migrirani na centralno infrastrukturo MJU, mora potekati z uporabo te storitve s čimer se omogoči uporabnikom enotno prijavo v delovno okolje. Ker vsi ODU še niso centralizirani, mora sistem omogočati povezavo tudi na lokalne imeniške sisteme ODU, ki niso centralizirani. Uporaba drugih lokalnih imenikov se razreši tekom analize in uskladi najkasneje v dokumentu PZI.Datum objave: 23.02.2021   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za informacijo ali je stroške, povezane z inovativnimi pristopi usposabljanja:

a) treba upoštevati v ponudbi (kot da jih je naročnik že vnaprej sprejel), ali
b) je to predmet poznejše morebitne potrditve s strani naročnika v fazah izvedbe (in naj se v trenutku oddaje ponudbe torej ne upoštevajo).

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da morajo ponudbe, z namenom enotne priprave s strani vseh ponudnikov, upoštevati inovativne pristope usposabljanj.Datum objave: 23.02.2021   09:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podatek, koliko administratorjev na ravni organa se bo udeležilo usposabljanj za uporabo IS MUZA.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v poglavju 9.1.3 (Usposabljanje za administratorja organizacij MJU, administratorja na rovni ODU ter javnih uslužbencev UA) Vsebinskih in tehničnih specifikacij navedeno, da mora izvajalec ponuditi takšen program usposabljanja, da bo usposobil najmanj cca. 100 zaposlenih, ki bodo lahko v nadaljevanju samostojno izvajali spremembe v IS MUZA v okviru administratorskih pravic ter pravic UA.Datum objave: 01.03.2021   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na točko 10.3 Kadrovski pogoj oz. sposobnost dokumenta Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODMUZA-16/2020 (v nadaljevanju: dokument), in sicer:

Dva ponudnika se na razpis prijavljata pod pogoji, ki so določeni v dokumentu pod točko 12.4.1 (Skupna ponudba), se pravi, da Tehnično sposobnost (točka 10.2.) in kadrovsko sposobnost (točka 10.3.) izpolnjujeta kumulativno.

Eden od prej navedenih ponudnikov pod zahtevano kadrovsko sposobnost nevede kader oz. fizično osebo, ki je zaposlen pri tretji pravni osebi (ki se ne prijavlja na ta javni razpis), ker ima s to fizično osebo oz. kadrom sklenjen pisni dogovor (podjemno pogodbo, avtorsko pogodbo, itd).

Ali ponudnik lahko takšen kader oz. fizično osebo navede, kot zahtevani kader, ki ga bo imel na voljo ves čas izvedbe JN ter pri oddaji javnega naročila zadostuje, da predloži zgolj izpolnjene obrazce in pisni dogovor med ponudnikom in fizično osebo (podjemno pogodbo, avtorsko pogodbo, itd...).

Ali mora v tem primeru ponudnik pri izpolnjevanju ESPD obrazca pod rubriko (Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3)) označiti DA ali NE?


ODGOVOR
Da, za izpolnjevanje kadrovskega pogoja lahko ponudnik prijavi tudi kader, ki ni njegov zaposleni. V kolikor ta prijavljen kader izpolnjuje kadrovski pogoj namesto ponudnika, je potrebno upoštevati določila točk 12.4.2 (Ponudba s podizvajalci) in 12.4.3 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) navodil.

Skladno z navedenim mora ponudnik za ta prijavljen kader predložiti izpolnjen obrazec ESPD in dokazilo o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd.

Kadar ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, mora pri izpolnjevanju ESPD obrazca pod rubriko Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3) označiti DA in v ponudbi navesti delež podizvajanja.

V kolikor bo ta prijavljen kader izvajal storitve v več kot 30 % del predmetnega javnega naročila, mora izpolnjevati tudi pogoj iz točke 10.2 navodil ponudnikom in je potrebno predložiti tudi dokazila navedena v točki 10.2.
Datum objave: 02.03.2021   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju 9.1 Usposabljanje uporabnikov IS Muza dokumenta ODMUZA-16 Vsebinske in tehnične specifikacije naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbo vključi tudi usposabljanje uporabnikov IS Muza. Naročnik zahteva da ponudnik zagotovi, da bo v 3.mesecih za delo z IS Muza usposobil cca 2.400 udeležencev. V ponudbeno ceno je potrebno vključiti pripravo in izvedbo usposabljanj, gradiva, najem prostora, strošek dela, prigrizke v času odmora, izdelavo evalvacijskega vprašalnika, potrdilo o udeležbi itd).
Ocena ponudnika za vse zahtevano je cca 580.000,00 z vključenim DDV s predpostavko, da bo naročnik v obdobju 3. mesecev (kot je določeno v razpisni dokumentaciji) na usposabljanje napotil vse uporabnike IS Muza.

Vprašanje:
Če naročnik uporabnikov ne bo napotil v predvidenem obdobju, bodo za naročnika nastali dodatni stroški. Kako bo naročnik kril te stroške?

Vprašanje:

Na področju usposabljanja in izobraževanja obstajajo različni moderni in sodobni pristopi kot so e-izobraževanja, na primer Moodle, Kajabi. V času digitalizacije in ukrepov v času epidemije, ki prepovedujejo stike in druženja obstajajo drugi sodobnejši načini usposabljanja, ki so učinkovitejši predvsem pa precej cenejši za naročnika. Je naročnik razmišljal da bi namesto dragih fizičnih usposabljanj uporabil katerokoli drugo obliko e-izobraževanja?

Vprašanje:
Kako naročnik opravičuje visok strošek izobraževanja v primerjavi s stroškom izgradnje sistema, tudi glede na alternativne možnosti izobraževanja? Naročniku predlagamo, da razpisno dokumentacijo spremeni tako, predvidi obseg izobraževanja, ne pa tudi način izvedbe tega izobraževanja in s tem dovoli ponudnikom, da ponudijo najbolj optimalne rešitve.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je skladno s spremembo razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil z dne 28.1.2021 v dokumentu ODMUZA-16 Vsebinske in tehnične specifikacije (točka 8.2.1 Aktivnosti projekta IS MUZA) previdena implementacija v obdobju 20 mesecev po podpisu pogodbe do konca novembra 2023. Iz navedenega sledi, da je za implementacijo predvideno več kot 3. mesece, kar pomeni, da bo v tem časovnem obdobju naročnik zagotovo lahko napotil javne uslužbence na vsa predvidna usposabljanja.

Nadalje pojasnjujemo, da je v poglavju 9.1 (Usposabljanje uporabnikov IS MUZA) Vsebinskih in tehničnih specifikacij navedeno, da mora izbrani ponudnik pripraviti usposabljanja izključno v obliki delavnic le za štiri različne ciljne skupine udeležencev. V primeru epidemioloških razmer v zvezi s virusom COVID-19, pa mora predvideti tudi opcijo izvajanja usposabljanj na daljavo. V skladu z razpisno dokumentacijo v poglavju 9.2 (E- usposabljanja in e-gradiva) mora izvajalec v sklopu implementacije, poleg usposabljanj v živo, poskrbeti za izdelavo e-gradiv oziroma e-usposabljanj (za samo-usposabljanje) za vse uporabnike IS MUZA, predvsem pa za tiste, za katere niso predvidena usposabljanja v živo.

Kar zadeva vloge implementacije IS MUZA in s tem usposabljanj različnih skupin uporabnikov IS MUZA, naročnik pojasnjuje, da so le-ta osrednjega pomena za doseganje cilja samostojne uporabe sistema in razumevanja namena in pomena izvajanja kadrovskih procesov, ki bodo informatizirani v okviru IS MUZA.

Postavka Implementacija je komplet in se bo izvedla ter plačala skladno z razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 02.03.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudniki morajo v svojih ponudbah predvideti stroške usposabljanja. Na podlagi naročnikovih podatkov o številu različnih vrst uporabnikov je mogoče oblikovati nek idealen model in oceniti stroške.

Pojavijo pa se lahko razmere, ko idealni model ne bo mogoč in bo izvajalec moral pripraviti veliko večje število usposabljanj - in s tem bodo tudi stroški organizacije in izvedbe delavnic narasli.

Število potrebnih usposabljanj se lahko na primer poveča, če bodo navodila NIJZ določala, da sme biti v skupini največ 10 udeležencev (ali morda celo 5). Drug tak primer je, če zaradi razlogov na strani naročnika mesta na delavnicah ne bodo zapolnjena v skladu z idealnim modelom, na osnovi katerega je bila pripravljena ponudba (med drugim na primer zato, ker naročnik ni ustrezno izvedel vabil in prijav, zato, ker prijavljeni tik pred delavnico odpovedo udeležbo ali ker naročnik ne more na usposabljanje hkrati poslati števila oseb kot je predvideno v idealnem modelu - ali zaradi drugih razlogov).

Vprašanje:

Kako se bodo pokrili dodatno nastali stroški izvajalca v zvezi z usposabljanjem, ki jih v trenutku oddaje ponudbe ni mogel predvideti ali so izven njegovega vpliva?


ODGOVOR
Pojasnjeno z odgovorom: Datum objave: 02.03.2021 15:18Datum objave: 03.03.2021   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani

V odgovoru Datum objave: 17.02.2021 16:32 ste navedli spremembo drugega odstavka 23. člena, kot sledi spodaj.

Naročnik nadalje pojasnjuje, da se drugi odstavek 23. člena Vzorca pogodbe, v povezavi s prvim odstavkom istega člena in v skladu s Smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev, nanaša na prenos pravic na tretje osebe, in sicer za potrebe javnega sektorja. Skladno s tem, se drugi odstavek 23. člena vzorca Pogodbe, spremeni, tako da se glasi:
»Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javnega sektorja pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.«

Prosimo, da potrdite, da dikcija "za potrebe javnega sektorja" pomeni javni sektor Republike Slovenije in ne katerikoli drugi javni sektor.

Enako tudi za prvi odstavek 23. člena, kjer se besedna zveza "v okviru javnega sektorja" smatra za javni sektor Republike Slovenije.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se besedna zveza javni sektor nanaša na javni sektor Republike Slovenije.Datum objave: 04.03.2021   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor datum objave: 02.03.2021 15:18 v zvezi z usposabljanji v katerem navajate da je "Postavka implementacija komplet in se bo izvedla ter plačala skladno z razpisno dokumentacijo" nas zanima ali prav razumemo, da mora ponudnik v kompletu oceniti obe varianti usposabljanj (fizično izvedbo delavnic in v primeru slabih epidemioloških razmer še usposabljanje na daljavo?
Kar pomeni, da bo izbrani izvajalec lahko zaračunal naročniku celotno postavko za implementacijo ne glede na to na kakšen način se bodo izvedla usposabljanja (fizično ali na daljavo)?

ODGOVOR
Naročnik v povezavi z zadnjim odstavkom odgovora objavljenega dne 02.03.2021 ob 15:18 uri dodatno pojasnjuje, da se bo v nadaljevanju v tem delu spremenila razpisna dokumentacija. S spremembo se podrobneje specificira postavka 3 predračuna (implementacija), na način, da se razdeli na dve postavki:
- Zap. št. 3.1., Storitev: Usposabljanje uporabnikov IS MUZA, Enota: delavnica, Predvidena količina: 128;
- Zap. št. 3.2., Storitev: E usposabljanja, e-gradiva in navodila za uporabo, Enota: komplet, Predvidena količina: 1.

Točka 3.1 zajema aktivnosti iz poglavja 9.1 Vsebinskih in tehničnih specifikacij.
Točka 3.2 zajema aktivnosti iz poglavja 9.2 in 9.3 Vsebinskih in tehničnih specifikacij.

Plačilo implementacije bo izvedeno po opravljenih vseh storitvah, in sicer za storitve iz točke 3.1 samo za dejansko opravljene storitve, za storitve iz točke 3.2 pa za komplet.


Datum objave: 05.03.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v primeru da ponudnik sodeluje s podizvajalci ste navedli:
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbo navesti vse predlagane podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Če ponudnik nastopa v ponudbi z več kot enim podizvajalcem, mora napisati delež podizvajanja za vsakega prijavljenega podizvajalca posebej.

Zanima nas kateri obrazci so predvideni za navesti " ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. In pa kam vpisati "mora napisati delež podizvajanja za vsakega prijavljenega podizvajalca posebej."

Vnaprej hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjene obrazce ESPD.

Podizvajalec v obrazcu ESPD v Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Delež podizvajanja, vpiše delež podizvajanja in del javnega naročila, ki ga bo izvajal, oziroma mora biti navedeno razvidno iz drugih delov ponudbene dokumentacije.Datum objave: 05.03.2021   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V vašem odgovoru iz dne 1.3.2021 11:51 ste navedli: Skladno z navedenim mora ponudnik za ta prijavljen kader predložiti izpolnjen obrazec ESPD in dokazilo o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd.

Sprašujemo ali je pismo o nameri med ponudnikom in podizvajalcem ustrezen dokument za dokazilo o dogovorjenem sodelovanju?

In pa še vprašanje ali je Samostojni Podjetnik (s.p.) sprejemljiva oziroma razpisu ustrezna oblika podjetja podizvajalca?

Hvala in
lep pozdrav


ODGOVOR
Pismo o nameri je ustrezen dokument v kolikor iz vsebine izhaja, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila.

Samostojni Podjetnik (s.p.) je sprejemljiva oblika subjekta podizvajalca.


Datum objave: 05.03.2021   11:07
VPRAŠANJE
V zvezi z usposabljanjem uporabnikov IS MUZA za ilustracijo, kaj se zgodi v nepredvidenih razmerah, navajamo poenostavljen primer z zaokroženimi številkami, vendar primerljivimi po velikostnem razredu. Realne številke so višje.

Primer A:
- epidemiološke razmere so podobne trenutnim, oblikujejo se lahko skupine po 20 oseb
- za 2000 uporabnikov se torej oblikuje 100 skupin
- ponudnik mora 100-krat najeti prostor in priskrbeti opremo
- cena najema ustrezne dvorane, cateringa in računalniške opreme je 1000 EUR na delavnico
- potni stroški izvajalca znesejo 200 EUR na delavnico (različni ponudniki imajo glede na oddaljenost od Ljubljane različne stroške)

Stroški za 100 delavnic: 120.000 EUR
Delavnice se izvajajo 6 mesecev


Primer B:
- epidemiološke razmere se spremenijo, oblikujejo se lahko skupine do največ 10 oseb
- za 2000 uporabnikov se torej oblikuje 200 skupin
- ponudnik mora 200-krat najeti prostor in priskrbeti opremo
- cena najema ustrezne dvorane, cateringa in računalniške opreme je 800 EUR na delavnico (spremeni se število potrebnih računalnikov in število prigrizkov/kosil, ostali stroški ostanejo nespremenjeni)
- potni stroški izvajalca znesejo 200 EUR na delavnico (različni ponudniki imajo glede na oddaljenost od Ljubljane različne stroške)

Stroški najema in cateringa znesejo 200.000 EUR
Delavnice se izvajajo 12 mesecev

V primeru B bi torej ponudnik moral nositi za 60 do 70% višje stroške kot v primeru A.

Vprašanje:
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali se bo v spremenjenih razmerah, kot je ponazorjeno s primerom B, odločil za usposabljanje na daljavo ali bo ponudnik postavljen v položaj, da mora kriti višje stroške.ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v primeru razglašene epidemije, izvajalec izvede usposabljanja na daljavo. Delavnice na daljavo morajo biti izvedene cenovno in kvalitativno primerljivo, kot delavnice v živo.Datum objave: 05.03.2021   11:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Glede na to, da je naročnik (Ministrstvo za javno upravo) med priznanimi certifikati s področja poslovne analize upošteval kot enakovreden Certifikat CPRE - FL & AL (Certified Professional in Requirement Engineering - Foundation/Advance level) from IREB v primerljivem javnem naročilu JN004603/2020-W01:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358061
(glej odgovor na vprašanje Datum objave: 21.07.2020 14:43),
pričakujemo, da navedeno velja tudi za razpisano naročilo IS MUZA, torej za kader Poslovni analitik ozirima Analitik s področja upravljanja in razvoja kadrov. Ali sklepamo pravilno?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik bo certifikat CPRE - FL & AL (Certified Professional in Requirement Engineering - Foundation/Advance level) from IREB upošteval kot enakovreden.Datum objave: 05.03.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

V poglavju 7.3 Tehnološko okolje v dokumentu Vsebinske in tehnične specifikacije so navedene podrobnosti okolja in zahteve za gradnjo paketov.
1. Ali bo naročnik poskrbel za namestitev paketov oz. rešitve na centralni MJU lokaciji IN tudi na ločenih lokacijah?
2. Ali bo naročnik zagotovil enako tehnološko okolje na vseh lokacijah (centalna lokacija MJU in ločene lokacije) na podlagi podanega arhitekturnega načrta oz. PZI?

V poglavju je navedeno "Na vseh ločenih namestitvah mora IS MUZA omogočati integracijo z različnimi imeniškimi sistemi in kadrovskimi evidencami znotraj posameznih ODU.":
3. V dokumentu je omenjeno, da imajo nekateri ODU še lastne imeniške sisteme, ni pa omenjeno da imajo ločene kadrovske evidence? Katere so kadrovske evidence so to?
4. Ali je integracija s kadrovskimi evidencami, ki niso del MFERAC predmet naročila?
5. Ali bodo vsi sistemi s katerimi se je potrebno integrirati na voljo na vseh lokacijah, kjer bo rešitev nameščena - SPIS/KRPAN, MFERAC, eUA, SI-CES?
6. Ali bodo posamezni ODU, ki imajo ločene imeniške strukture imeli tudi svoj Exchange ali se bo za vse uporabljal centralni Exchange?

Hvala

ODGOVOR
1. Da.
2. Naročnik pojasnjuje, da bo zagotovil enaka tehnološka okolja kot bo opredeljeno na podlagi arhitekturnega načrta v dokumentu PZI.
3. Vse kadrovske evidence temeljijo na podatkovnih modelih MFERAC.
4. Ne.
5. Ne.
6. Ločene imeniške strukture so na ločenih Exchange namestitvah.
Datum objave: 05.03.2021   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pozdravljeni V poglavju 7.1.3 dokumenta Vsebinske in tehnične specifikacije je navedena integracija z dokumentnim sistemom KRPAN/SPIS.
1. Ali mora izvajalec predvideti implementacijo integracije s sistemom KRPAN IN sistemom SPIS?
2. Koliko ODU bo ob prehodu v fazo testiranja predvidoma uporabljalo KRPAN in koliko SPIS?
3. Ali mora izvajalec predvideti prehod (spremembo integracije) posameznega ODU iz sistema SPIS na KRPAN?
4. Kako se bo izvedla migracija podatkov znotraj IS MUZA v primeru prehoda ODU iz sistema SPIS na KRPAN - ali bo za ohranjanje enakih ključev/poimenovanj map in dokumentov poskrbel naročnik?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da mora izvajalec predvideti implementacijo tako s sistemom KRPAN kot s sistemom SPIS, kot je navedeno v Vsebinskih in tehničnih specifikacijah, saj v tem trenutku ne moremo predvideti koliko organov bo prešlo na KRPAN.
2. Naročnik pojasnjuje, da bo to opredeljeno v fazi analize zahtev in priprave PZI.
3. Ne.
4. Ne bo migracije.
Datum objave: 05.03.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

v poglavju 2.4 Vsebinske in tehnične specifikacije je opisan vstop in prijava v IS MUZA. Tukaj je opisano, da se bo vsak uporabnik moral ob prvem vstopu registrirati in strinjati s splošni pogoji uporabe za posamezni modul.
1. Predvidevamo, da se mora uporabnik ob registraciji prijaviti z uporabo AD avtentikacije. Ali mora nato res vnesti vse navedene podatke in kako je s preverjanjem pravilnosti teh podatkov?
2. Kako bo izvedeno ocenjevanje kompetenc oz. razvojni pogovor, če se uporabnik še ne bo registriral ali strinjal s pogoji Modula 2?
3. Avtomatsko posodabljanje podatkov ni predvideno in nas zanima kako se bodo podatki uporabnika skozi čas posodabljali, recimo v primeru, če se zamenja vodja ali vrsta zaposlitve?
4. Kako je mišljen prvi inicialni prenos preko CSV datoteke za modul 2? Kaj se tukaj uvaža, če mora namreč uporabnik sam vnesti svoje podatke?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da bo postopek podrobneje opredeljen v fazi priprave PZI.
2. Procesa Upravljanje kompetenc in Razvojni pogovor se bosta v tem primeru izvedla izven IS MUZA.
3. Naročnik pojasnjuje, da se bodo v tem primeru podatki posodabljali preko spremembe sistemizacije s pomočjo administrativnega modula (izvoz/uvoz csv datoteke).
4. Naročnik pojasnjuje, da se organizacijska struktura v prvi fazi inicialno prenese v IS MUZA/Modul 2 preko načina, ki bo dogovorjen v fazi analize zahtev (kot npr. csv datoteka), nato pa se na zahtevo uporabnika (po potrditvi Splošnih pogojev uporabe) podatki prenesejo preko podatkovne storitve, kar je navedeno tudi v Vsebinskih in tehničnih specifikacijah (poglavje 2.4). Hkrati pojasnjujemo, da uporabnik vnese svoje podatke le za Modul 1.