Dosje javnega naročila 006981/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
ZJN-3: Odprti postopek

JN006981/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006981/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 219-538050
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
https://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22166
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
Referenčna številka dokumenta: ODMUZA-16/2020; 4300-40/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1231
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ) , znotraj katerega se izvajajo aktivnosti vzpostavitve IS MUZA.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46.člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2020   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 31.12.2020 do 12:00.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2020   11:39
VPRAŠANJE
Zanima nas, če naročnik predvideva, da se projekt izvede po agilni metodi. Razumemo, da to prepušča izvajalcu, saj zahteva idejni načrt projekta. Če agilne metode ne bo, so certifikati za PM, ki so zahtevani (Certified SCRUM Master, Certified SCRUM Product Owner), nesmiselni. Certified SCRUM Product Owner pa je poleg tega sploh vezan na produkt in ne na storitev, zato je popolnoma neprimeren!

ODGOVOR
Naročnik ponudniku prepušča izbiro glede metode po kateri bo izvajal projekt, pri tem pa mora imeti vodja projekta na strani ponudnika enega izmed certifikatov navedenih v razpisni dokumentaciji oziroma enega izmed certifikatov, ki je tem enakovreden.


Datum objave: 17.11.2020   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali pravilno razumemo, da je za razvoj in implementacijo rešitve IS MUZA zahtevana uporaba podatkovne zbirke Oracle in javanskega aplikacijskega izvajalnega okolja MJU?

ODGOVOR
Da. Sistem se bo nameščal ob bok sistemu MFERAC na štirih lokacijah, vse infrastrukture temeljijo na tehnologiji java/oracle, ki je v skladu z dokumentom GTZ.
Datum objave: 17.11.2020   14:58
VPRAŠANJE
Naročnik za dokazovanje usposobljenosti vodje projektov med drugim zahteva certifikate PMP (Project Management Professional), Certified SCRUM Master, Certified SCRUM Product Owner ali enakovredne.

Certificiranje strokovne usposobljenosti vodij projektov spada tudi v okvir nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) s katero se preverja in potrjuje delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje določenega poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Certifikat NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku neodvisnega strokovnega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. list RS št.:81/2000 s spremembami).

Glede na navedeno pričakujemo, da bo naročnik kot enakovrednega zgoraj navedenim certifikatom, sprejel tudi certifikat NPK za vodja projektov.


ODGOVOR
Naročnik bo certifikat NPK za vodja projektov upošteval kot enakovreden certifikat ostalim navedenim v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 23.11.2020   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevano uporabo podatkovne zbirke Oracle in Jave je nesmiselno da za kadre Sistemski arhitekt/Vodilni razvojni inženir in Razvijalec specialist na pdoročju izdelave splenih storitev zahtevate Microsoft certifikate. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik je v navodilih jasno zapisal, da ima lahko kader za katerega sprašujete enega izmed certifikatov ali njim enakovrednega. Med naštetimi so tako Oracle kot Microsoft certifikati in kader ima lahko enega od teh ali njim enakovrednega.

Tudi certifikati MCSA - Web Applications Microsoft Certified Solutions Associate in MCSD App Builder Microsoft Certified Solutions Developer namreč izkazujejo znanje na področju (implementacije) infrastrukture, naročnik pa s predmetnim razpisom išče znanja na področju izgradnje in prilagoditve aplikacij.
Datum objave: 23.11.2020   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmet javnega naročila je Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS Muza.
V zvezi s tem predmetom je naročnik določil zahteve, ki so v nasprotju z zakonom o javnem naročanju ZJN in so neupravičeno diskriminatorne.

1.
Naročnikova zahteva, da se aplikacija razvije na infrastrukturi, ki temelji na tehnologiji java/oracle s podatkovno zbirko Oracle, kot je zapisano v tehnični dokumentaciji, je neupravičeno diskriminatorna.

1a)
Naročnik ima v svojem okolju že vpeljana okolja za druge tehnologije in druge podatkovne baze, kar potrjuje veliko že narejenih rešitev, pa tudi GTZ.
1b)
Naročnik že v sami razpisni dokumentaciji zahteva integracijo sistema IS MUZA z informacijskim sistemom KRPAN in informacijskim sistemom e-UA, ki sta razvita v Microsoft .NET tehnologiji in uporabljata Microsoft podatkovno bazo MS SQL Server.
1c)
Integracija z MFERAC, ki je v zahtevani tehnologiji, iz katere se bodo prenašali zaposleni in uporabniki, je bila za potrebe drugih rešitev tudi že večkrat narejena in ni predstavljala omejitve za izbiro tehnologije rešitve, ki se z MFERAC integrira. Še več, integracije med sistemi se v sodobnem svetu delajo na način, da tehnologija ne vpliva na njihovo izvedbo, saj so nove tehnologije na takem nivoju, da to ne vpliva na samo izvedbo sodobne integracije.
1d)
Kot že v točki 1c zapisano, tehnologija ni omejitev, s katero bi onemogočili kasnejše tesnejše povezovanje z MFERAC; kot je zapisano v 15 točki poglavja 6.1.4 Splošne funkcionalne zahteve IS MUZA in tudi ne za omejitev zapisano v točki 42 istega poglavja.

Povzetek
Zahteva po točno določeni tehnologiji in podatkovni zbirki tako ni utemeljena, saj z zgoraj opisanimi primeri dokazujemo, da naročnik nima nobenih objektivnih okoliščin, ki bi opravičevale njegovo odločitev in
zahtevamo, da jo naročnik spremeni na način, da bo možen razvoj rešitve na vseh tehnologijah, ki jih že podpira MJU.


2.
Kadrovski pogoj Programer v tehnologiji Java (2 kadra) kot je zapisano v poglavju 10.3. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku je neupravičeno diskriminatoren.

2a) Zahteva za programerje v tehnologiji java je neupravičeno diskriminatorna zaradi neupravičeno diskriminatorne zahteve po izbrani informacijski infrastrukturi.

Povzetek
Zahtevamo, da se preverja Programerje na osnovi tehnologije, kot bo ponujena in ste to že upoštevali v primeru arhitekta, specialista za izdelavo spletnih strani

3.
Kadrovski pogoj za Razvijalca podatkovne zbirke kot je zapisano v poglavju 10.3. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku je neupravičeno diskriminatoren

3a) Zahteva za razvijalca podatkovne zbirke v tehnologiji oracle je neupravičeno diskriminatorna zaradi neupravičeno diskriminatorne zahteve po izbrani informacijski infrastrukturi.

Povzetek
Zahtevamo, da se preverja razvijalca podatkovne zbirke na osnovi tehnologije, kot bo ponujena in ste to upoštevali že v primeru arhitekta, specialista za izdelavo spletnih strani


Spoštovani,
zgoraj zapisane neupravičeno diskriminatorne zahteve pomenijo nedopustno omejevanje konkurence in so v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, kar zahteva ZJN.
Od naročnika zahtevamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in omogoči sodelovanje na javnem razpisu tudi drugim ponudnikom, ki se sedaj zaradi omejujočih določb razpisne dokumentacije ne morejo prijaviti. V primeru, da bo odločitev naročnika izvedena šele ob koncu roka za oddajo vprašanj, zahtevamo tudi ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb.
V nasprotnem primeru bomo primorani, za zaščito vseh ponudnikov rešitev na drugih tehnologijah, uporabiti vsa pravna sredstva.


ODGOVOR
V naročilu je predvideno, da se bo informacijska rešitev IS-MUZA namestila, poleg lokacije MJU, tudi na dodatne tri ločene lokacije. Tehnološke zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, torej java/oracle, so prilagojene na obstoječe tehnologije infrastruktur, na teh treh ločenih lokacijah.

Prav tako je v naročilu opredeljeno, da se informacijska rešitev namešča v kontejnerizirani obliki, saj so vse štiri infrastrukture prirejene za razmestitve v kontejnerjih.

Skladno z navedenim, so določeni tudi kadrovski pogoji vezani na Razvijalca podatkovne zbirke in Programerja v tehnologiji JAVA.

Glede na zapisano, naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 24.11.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije za javno naročilo IS MUZA, smo zaznali, da je razpis zelo podoben javnemu razpisu, ki ga je naročnik Ministrstvo za javno upravo objavilo dne 6.7.2017, ki se je vodilo pod javno oznako: ODHR-rast-9/2017. Za prej navedeno javno naročilo je bil izbran ponudnik Agitavit Solution d.o.o.. Javno naročilo ima na portalu še vedno status, v izvajanju.

Prosimo vas za pojasnilo zakaj projekt iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) ni bil izveden in implementiran ter predan v uporabo ministrstvu?

Prosimo vas tudi za pojasnitev bistvenih problemov in težav, ki so onemogočali pravilno in dokončno izvedbo projekta iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017).

Kot potencialne ponudnike vas prosimo tudi za pojasnitev v kolikšni meri je bil javni razpis iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) realiziran in uveden, ter kako le-ta del realizacije in uvedbe vpliva na javni razpis IS MUZA.
Zanima nas tudi, ali je navedeni izvajalec v priviligiranem položaju, saj je že podpisal pogodbo z naročnikom s klavzulo zaupnosti, domnevno pridobil interne podatke naročnika in lahko vplival tudi na oblikovanje nove razpisne dokumentacije in meril za izbor. Sprašujemo kako bo naročnik poskrbel za enakopravno in transparentno obravnavo vseh ponudnikov v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom omogoči vpogled v vso projektno dokumentacijo skoraj identičnega projekta ODHR-rast-9/2017:
-formalno (pogodbe, aneksi, dopisi),
-projektno (terminski plan, organigram, ...) in
-tehnično dokumentacijo (procesi, strukture podatkov, integracije, ...)
-produkti projekta, izdelani do tega trenutka

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V okviru projekta IS HR-rast je bil leta 2017 že izveden in tudi zaključen odprti postopek oddaje javnega naročila, pri katerem je, za razliko od IS MUZA, bil predviden nakup že izdelanega produkta ter razvoj oziroma prilagoditev dodatnih funkcionalnosti, ki se izvajajo v okviru kadrovskih procesov na področju organov državne uprave. Javno naročilo se je oddalo najugodnejšemu ponudniku Agitavit Solutions d.o.o, s katerim je bila konec leta 2017 podpisana pogodba, vendar je bila v že začetku leta 2018 prekinjena. Razlog prekinitve izhaja iz dejstva, da kljub intenzivnim prizadevanjem ministrstva ni bilo možno doseči podpore pri spremembi zakonodaje, ki je bila pogoj za izvedbo projekta ter uspešno implementacijo informacijskega sistema v organe državne uprave. Razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena v okviru projekta IS HR-rast (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017), je dosegljiva tudi v Arhivu javnih naročil (http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil?_action=submit&antiSpamInput=&search=ODHR-rast-9%2F2017&deadline=#narocilo_505_505).Datum objave: 24.11.2020   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na višino rezerviranih sredstev za javno naročilo na strani naročnika. Ali je naročnik predvidel skupno višino rezerviranih sredstev za celotno javno naročilo, če da, prosimo za konkretno vrednost.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR
Ocenjene vrednosti naročnik po veljavni zakonodaji, ki ureja to področje, ni dolžan objaviti.Datum objave: 24.11.2020   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije za javno naročilo IS MUZA, smo zaznali, da je razpis zelo podoben javnemu razpisu, ki ga je naročnik Ministrstvo za javno upravo objavilo dne 6.7.2017, ki se je vodilo pod javno oznako: ODHR-rast-9/2017. Za prej navedeno javno naročilo je bil izbran ponudnik Agitavit Solution d.o.o.. Javno naročilo ima na portalu še vedno status, v izvajanju.

Prosimo vas za pojasnilo zakaj projekt iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) ni bil izveden in implementiran ter predan v uporabo ministrstvu?

Prosimo vas tudi za pojasnitev bistvenih problemov in težav, ki so onemogočali pravilno in dokončno izvedbo projekta iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017).

Kot potencialne ponudnike vas prosimo tudi za pojasnitev v kolikšni meri je bil javni razpis iz leta 2017 (Oznaka JN: ODHR-rast-9/2017) realiziran in uveden, ter kako le-ta del realizacije in uvedbe vpliva na javni razpis IS MUZA.
Zanima nas tudi, ali je navedeni izvajalec v priviligiranem položaju, saj je že podpisal pogodbo z naročnikom s klavzulo zaupnosti, domnevno pridobil interne podatke naročnika in lahko vplival tudi na oblikovanje nove razpisne dokumentacije in meril za izbor. Sprašujemo kako bo naročnik poskrbel za enakopravno in transparentno obravnavo vseh ponudnikov v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom omogoči vpogled v vso projektno dokumentacijo skoraj identičnega projekta ODHR-rast-9/2017:
-formalno (pogodbe, aneksi, dopisi),
-projektno (terminski plan, organigram, ...) in
-tehnično dokumentacijo (procesi, strukture podatkov, integracije, ...)
-produkti projekta, izdelani do tega trenutka

Lep pozdrav.ODGOVOR
Dopolnitev k odgovoru z datumom objave: 24.11.2020 ob 12:46:

Ob tem posebej poudarjamo, da se predmetno javno naročilo sploh ni pričelo izvajati, ker za to ni bilo pravne podlage. To pomeni, da z izbranim izvajalcem niso bile izvedene niti zagonske aktivnosti na projektu, kar posledično pomeni, da izbrani izvajalec ni v nikakršnem privilegiranem položaju.