Dosje javnega naročila 006132/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve sistema naročanja potovalnih storitev na UKC Ljubljana za obdobje 24 mesecev
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.823,60 EUR

JN006132/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
JN006132/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2020
JN006132/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006132/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
barbara.cerkvenik@kclj.si
barbara.cerkvenik@kclj.si
+386 15221246
+386 15222773

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve sistema naročanja potovalnih storitev na UKC Ljubljana za obdobje 24 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 845080105-048-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve sistema naročanja potovalnih storitev na UKC Ljubljana za obdobje 24 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 38.380,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve sistema naročanja potovalnih storitev na UKC Ljubljana za obdobje 24 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Javno naročilo je bilo objavljeno na e-JN dne 11. 09.2020, pri čemer je bil uporabljen postopek s pogajanji brez predhodne objave po točki c 1. odstavka 46. člena ZJN-3, na podlagi priložene izjave
ponudnika Žejn d.o.o., Cesta 1. maja 17, 4270, ki lahko zaradi obstoječih avtorskih pravic edini zagotovi nadgradnje in vzdrževanja za programsko opremo »Spletne rešitve za naročanje potovalnih storitev« (delavno ime: Smart Biotx).

Naročnik k oddaji ponudbe je povabil enega (1) ponudnika preko aplikacije e-JN;
ŽEJN D.O.O., Cesta 1. maja 17, 4270 JESENICE, matična številka: 5745527000, info@zejn.si

V roku določenem za oddajo ponudbe, to je do 18. 09. 2020 do 10.00 ure. je pravočasno prispela ponudba ponudnika v vrednosti 47.336, 00 EUR z DDV

V postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb je bilo ugotovljeno, da je ponudba strokovno in prravno-formalno ustrezna. Ponudba ponudnika je tudi v okviru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika, ki jih ima naročnik zagotovljena s Sklepom o začetku postopka.

Ker je naročnik v postopku pregledovanja prejel dopustno ponudbo, je preko informacijskega sistema e-JN ponudnika, na podlagi Vabila št. 845080105-048-20/9 z dne 29. 09. 2020 povabil na fizična pogajanja, ki so bila predvidena v sredo, 30. 09. 2020 ob 9.30. uri.

Predmet pogajanj sta bila ponudbena cena in komercialni pogoji pogodbe iz ponudbe št. 42698 v višini 47.336,00 EUR z DDV, z dne 16. 09. 2020 ki jo je ponudnik ŽEJN d.o.o. podal po zgoraj omenjenem postopku za predmetno javno naročilo in je predstavljala izhodišče za pogajanja.

Naročnik je s pooblaščenim predstavnikom ponudnika na izvedenih fizičnih pogajanjih dosegel znižanje vrednosti urne postavke za dopolnilno vzdrževanje, ki po novem znaša 49,00 EUR brez DDV in znižanje mesečnega najema infrastrukture in osnovnega vzdrževanja na 1.395,00 EUR brez DDV, pri čemere, znaša nova na pogajanjih dosežena ponudbena vrednost za »STORITVE SISTEMA NAROČANJA POTOVALNIH STORITEV NA UKC LJUBLJANA ZA OBDOBJE 24 MESECEV« 38.380,00 EUR brez DDV oz. 46.823,60 EUR z DDV.

Po izvedenih pogajanjih je naročnik, na podlagi Vabila št. 845080105-048-20/11 z dne 29. 09. 2020, ponudnika pozval h končnemu (zadnjemu) krogu pogajanj in oddaji končne ponudbene vrednosti, ki jo bo ponudnik oddal preko sistema e-JN, pri čemer mora biti ponudbeno vrednost, enaka ali nižja od ponudbene vrednosti, kot je bila dosežena pogajanjih.

Ponudnik ŽEJN d.o.o. v zahtevanem roku, to je do 01. 10. 2020 do 10. ure preko sistema e-JN predložil končno ponudbo št. 42698 z dne 30. 09. 2020 v vrednosti 46.823,60 EUR z DDV, ki je enaka ponudbeni vrednosti kot je bila dosežena na izvedenih pogajanjih dne 30. 09. 2020 ob 9.30 uri.


V ocenjevanje po merilu za izbor »ekonomsko najugodnejša ponudbena cena« (to je najnižja ponudbena vrednost z DDV) je naročnik je sprejel odločitev, da se predmetno jav

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006132/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.10.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ŽEJN, informacijske rešitve d.o.o.
Letališka cesta 32J
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 38.800,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 38.380,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2020