Dosje javnega naročila 007261/2020
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.
ZJN-3: Odprti postopek

JN007261/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.11.2020
JN007261/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007261/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 227-558345
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Mateja Coklin
mateja.coklin@gor-radgona.si
+386 025643804
+386 025643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

OBČINA APAČE
Apače 42B
9253
SI
Apače
Slovenija
info@obcina-apace.si
+386 025698550

Internetni naslovi
https://www.obcina-apace.si/

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
obcina@sveti-jurij.si
+386 025644520

Internetni naslovi
https://www.sveti-jurij.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gor-radgona.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22457
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71300000
71317000
71317200
71317210
71318000
71520000
71521000
71530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni, vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC) in naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 865
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2020   11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "PREDRAČUN". Za dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno (zavarovanje za resnost ponudbe) bo odpiranje izvedeno na naslovu OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, Sl--9250 Gornja Radgona.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020   15:00

Dodatne informacije:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
Gornja Radgona
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.11.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2020   09:50
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila ter ocenjene vrednosti GOI del (izvedbenih del)

ODGOVOR
Skladno z določili ZJN-3 in prakso DKOM naročnik ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti javnega naročila.

VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo in sicer:

točka 3.4.2. Ekonomski in finančni položaj - pogoj št. 1.

Ponudnik mora dokazati, da je v poslovnih letih 2017, 2018 in 2019 imel skupni povprečni promet v višini najmanj 140.000,00 EUR.

V predpripravljenem razpisne obrazcu so navedena leta 2016, 2017 in 2018.

Prosimo za pojasnilo, povprečje katerih let naj ponudnik vzame v obzir - ali skladno z razpisno dokumentacijo (od 2017-2019) ali obrazcem (2016-2018). Posledično prosimo za korekcijo obrazca oz. razpisne dokumentacije.ODGOVOR

Za izpolnjevanje 1. POGOJA (Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)) mora biti skupni povprečni promet ponudnika v poslovnih letih 2017, 2018 in 2019 oziroma če posluje manj kot tri (3) leta, v obdobju odkar posluje do konca leta 2019, mora biti najmanj v višini 140.000,00 EUR. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Naročnik bo v zvezi z navedenim objavil popravek št. 1 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na spletni stran Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/). Vse spremembe v razpisni dokumentaciji so obarvane rumeno.Datum objave: 18.12.2020   13:18
VPRAŠANJE
PROSIMO ZA POJASNILO - Ali mora garancija za dobro izvedbo del pokrivati obdobje:
745+1095 (3 leta dodatne garancijske dobe)+90 = 1.930 dni
ALI
745+90 = 835 dni

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Garancijski rok 3 leta se nanaša na izvajalca gradnje in ne na inženirja. Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno in izterljivo še 90 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del. Rok izvajanja storitev je 865 dni od podpisa pogodbe. To pomeni 865 + 90 = 955 dni.

VPRAŠANJE
Kaj naročnik zahteva pod pojmom "organizacija dokazovanja izpolnjevanja tehniško-tehnoloških parametrov". Ali je mišljenja kakšna zunanja organizacija in v kolikor DA katera, ter kdo pokriva te stroške. Kateri tehniško-tehnološki parametri so mišljeni?

Sodelovanje z geomehanikom - ali je mišljen geomehanik naročnika? V kolikor ne, kdo ga mora zagotavljati, glede na to, da ni v okviru razpisanih storitev zahtevan geomehanski nadzor in kdo pokriva te stroške?

Sodelovanje s "potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti" - kdo bo to osebo angažiral in na čigave stroške?

ODGOVOR
Vezano na 1. vprašanje: Ni mišljena zunanja organizacija, mišljeno je sodelovanje z izvajalcem gradnje, ki bo moral zagotoviti izpolnjevanje tehniško-tehnoloških parametrov objekta, ki ga bo zgradil. Inženir mora v tem delu sodelovati z izvajalcem gradnje, da zagotovi, da izvajalec gradnje dokaže izpolnjevanje tehniško-tehnoloških parametrov zgrajenega objekta.

Vezano na 2. vprašanj: v kolikor bo to potrebno mora nadzornik zagotoviti sodelovanje geomehanika.

Vezano na 3. vprašanje: strošek morebitne zunanje osebe za kontrolo kakovosti ni strošek nadzornika, to osebo bo angažiral naročnik, v kolikor bo smatral, da je le-to potrebno.

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k delni spremembi pogodbenega dela dokumentacije in sicer na način, da se npr. fiksira cena za razpisane storitve, za trenutno definirano obdobje njihovega trajanja (865), v primeru podaljšanja roka, pa prizna ustrezno pokrivanje stroškov nadzora tudi za ta podaljšan čas izvedbe in ne, da zgolj navajate, da je cena fiksna in nespremenljiva do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.
Nadzor namreč nima možnosti izvedbenih del držati v razpisanih rokih, v kolikor okoliščine, ki vplivajo na njihovo podaljšanje, ne nastajajo po njegovi krivdi. S predajo ponudbe se zavezuješ, da boš vse razpisane storitve realiziral, a glede navedenega mora obstajati razumevanje tudi na strani naročnika in sicer, da ni možno storitve izvajati izven začrtanih rokov (na osnovi katerih se je pripravila kalkulacija ponudbene cene) brez ustreznega pokritja nastalih stroškov v zvezi s tem.
Številni naročniki so v tem delu že ustrezno korigirali razpisne podlage, zato pozivamo naročnika, da to stori tudi v tem primeru.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
V primeru nastopa nepredvidljivih okoliščin, ki niso krivda nadzornika oziroma na katere nadzornik nima vpliva, bo naročnik postopil skladno z določili 95. členom ZJN-3, in bo nadzorniku priznal dodatne stroške potrebne za izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del.

VPRAŠANJE
Kakšna je zahtevana prisotnost nadzornikov?

ODGOVOR
Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbiščih vsak dan (prisotnost nadzornika se zapiše v gradbenem dnevniku). Nadzorniki za posamezna dela morajo biti dnevno prisotni na gradbiščih v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem času (v roku za reklamacijo napak) pa so vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi.

VPRAŠANJE
Ali bodo izvedbena dela razpisna po sklopih oz. ali se lahko v okviru nadzora pričakuje, da se bo nadzor vršil nad štirimi izvedbenimi pogodbami?

ODGOVOR
Da. Skladno z določili razpisne dokumentacije je jasno in nedvoumno določeno, da se gradnje nad katerimi se bo vršil nadzor in inženirske storitve, ki so predmet tega javnega naročila so deljene v sklope: SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3, SKLOP 4. Naročnik je predvidel, da se bo nadzor opravljal v okviru vseh štirih sklopov, torej nad 4 ločenimi izvedbenimi pogodbami.

VPRAŠANJE
Ali se bo izvedba razpisovala na način oddaje del po sklopih in je zato možno, da bo potrebno v sklopu nadzora izvajati nadzor nad 4 ločenimi izvedbenimi pogodbami?

ODGOVOR
Da. Skladno z določili razpisne dokumentacije je jasno in nedvoumno določeno, da se gradnje nad katerimi se bo vršil nadzor in inženirske storitve, ki so predmet tega javnega naročila so deljene v sklope: SKLOP 1, SKLOP 2, SKLOP 3, SKLOP 4. Naročnik je predvidel, da se bo nadzor opravljal v okviru vseh štirih sklopov, torej nad 4 ločenimi izvedbenimi pogodbami.

VPRAŠANJE
Zakaj je govora o roku 865 dni, glede na to, da bi se naj posamezni sklopi zaključili v obdobju 745 dni?


ODGOVOR
Rok je določen tako, da upošteva tudi aktivnosti inženirja po FIDIC po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradnje, tako da je rok za izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila še primeru še 120 dni po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C 2. faza«.

VPRAŠANJE
Ali je KVZD lahko eden izmed predhodno zahtevanih nadzornikov (npr. za SI dela) v kolikor izpolnjuje pogoje za to?
Ali bo moral KVZD izdelati tudi Varnostni načrt in v kolikor da ali mora biti izdelan za vsak Sklop del svoj Varnostni načrt?

ODGOVOR
Da. Koordinator za varnost in zdravje pri delu je lahko istočasno tudi katerikoli od nadzornikov, v kolikor izpolnjuje pogoj za obe funkciji v kateri je nominiran.

Pred začetkom dela na gradbišču mora inženir zagotoviti izdelavo varnostnega načrta (za vsakega od sklopov posebej), skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

VPRAŠANJE
Ali je vodja nadzora in nadzornik GO del lahko ista oseba v kolikor izpolnjuje pogoje za to?

ODGOVOR
Da. Vodja nadzora je lahko istočasno tudi nadzornik za gradbeno-obrtniška dela, v kolikor izpolnjuje tako pogoje za vodjo nadzora kot tudi za nadzornika za gradbeno-obrtniška dela.